O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-222 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TARYBŲ LIETUVOS LIAUDIES KARIUOMENĖS KARINIŲ ĮSTAIGŲ IR DALINIŲ FONDĄ NR. R-222

2010-09-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Lietuvos liaudies kariuomenė (1940-07-02–1940-08-29)

29-asis šaulių teritorinis korpusas (1940-08-30–1941-09-23)

2. 179-oji šaulių divizija (1940-08-30–nenustatyta)

3. 184-oji šaulių divizija (1940-08-30–1941-09-19)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1940-07-04 Lietuvos kariuomenei pertvarkyti įstatymu Lietuvos kariuomenė nuo 1940-07-02 buvo pertvarkyta ir pavadinta Lietuvos liaudies kariuomene.[1]

Remiantis Pabaltijo karo apygardos Karinės tarybos nutarimu, 29-ojo šaulių teritorinio korpuso vado 1940-08-30 įsakymu Lietuvos liaudies kariuomenė nuo 1940-08-30 performuota į SSSR Raudonosios armijos 29-ąjį šaulių teritorinį korpusą.[2] Korpusui vadovavo korpuso štabas. 29 šaulių teritorinį korpusą sudarė 179-oji ir 184-oji šaulių divizijos. Į korpuso sudėtį taip įėjo Ryšių ir 306-asis atskiras pionierių batalionai, 615-asis korpusinės artilerijos ir 26-asis kavalerijos pulkai, Atskiras zenitinės artilerijos divizionas, Aviacijos eskadrilė, Pėstininkų karo mokykla, Karo prokuratūra.

Korpuso vadas buvo pavaldus Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos vadui.

29-asis šaulių teritorinis korpusas išformuotas 1941-09-23.[3]

2. 29-ojo šaulių teritorinio korpuso vado 1940-08-30 įsakymu Nr. 1 Liaudies kariuomenės I pėstininkų divizija pavadinta 179-ąja šaulių divizija.[4] Divizijai vadovavo divizijos štabas, ją sudarė 215-asis, 234-asis ir 259-asis šaulių pulkai, 618-asis lengvosios artilerijos ir 619-asis haubicų pulkai, 13-asis atskiras prieštankinis ir 137-asis atskiras zenitinės artilerijos divizionai, 87-asis atskiras žvalgų, 300-asis atskiras sanitarinis, 352-asis atskiras ryšių, 27-asis autotransporto ir 8-asis pionierių (sapiorų) batalionai, 180-oji atskira priešcheminės apsaugos kuopa.[5]

179-osios šaulių divizijos vadas buvo pavaldus 29-ojo šaulių teritorinio korpuso vadui.

179-osios šaulių divizijos išformavimo data nenustatyta.

3. 29-ojo šaulių teritorinio korpuso vado 1940-08-30 įsakymu Nr. 1 Liaudies kariuomenės II pėstininkų divizija pavadinta 184-ąja šaulių divizija. Divizijai vadovavo divizijos štabas, ją sudarė 262-asis, 294-asis ir 297-asis šaulių pulkai, 616-asis lengvosios artilerijos ir 617-asis haubicų pulkai, 17-asis atskiras prieštankinis ir 7-asis atskiras zenitinės artilerijos divizionai, 92-asis atskiras žvalgų, 303-asis atskiras sanitarinis, 314-as atskiras ryšių, 32-asis autotransporto ir 176-asis pionierių (sapiorų) batalionai, 258-oji atskira priešcheminės apsaugos kuopa.

Divizijos vadas buvo pavaldus 29-ojo šaulių teritorinio korpuso vadui.

184-oji šaulių divizija išformuota 1941-09-19.[6]

Sudarytojų funkcijos

29-asis šaulių teritorinis korpusas, 179-oji šaulių divizija, 184-oji šaulių divizija, vadovaujantis SSSR Raudonosios armijos vadovybės nurodymais, turėjo vykdyti Lietuvos sausumos teritorijos karinę apsaugą, prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui – dalyvauti karo veiksmuose Lietuvos teritorijoje.

29-ojo šaulių teritorinio korpuso, 179-osios šaulių divizijos, 184-osios šaulių divizijos vadai vadovavo dalių komplektavimui, koordinavo korpusą ir divizijas sudariusių kariuomenės dalių ir įstaigų veiksmus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Tarybų Lietuvos liaudies kariuomenės karinių įstaigų ir dalinių fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-08-24 į fondo Nr. R-222 apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 19, į apyrašą Nr. 2 – 101 byla.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1974-02-19 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Marijampolės apskrities karinio viršininko įstaigos neaprašytas 5 bylas.

1976 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla.

1978 m. iš Darbininkų ir valstiečių milicijos valdybos fondo Nr. R-786 perkelta ir į apyrašą Nr. 2 įrašyta 1 byla.

1993 m. iš apyrašo Nr. 2 į Lietuvos savisaugos dalinių štabo fondą Nr. R-660 perkelta 1 byla.

1996 m. iš Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimo fondo Nr. 493 perkelta ir apyrašą Nr. 2 įrašyta 1 byla.

2003 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-222 yra 2 apyrašai, 143 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Lietuvos savisaugos dalinių štabo fondui Nr. R-660 ir 616-ojo artilerijos pulko fondui Nr. R-170 priklausančių bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos krašto apsaugos ministro įsakymai kariuomenei, Lietuvos kariuomenės, Liaudies kariuomenės, 29-ojo šaulių teritorinio korpuso vadų, Vilniaus pėstininkų mokyklos vadovo įsakymai, 29-ojo šaulių teritorinio korpuso organizacinis planas,

susirašinėjimo kariuomenės reorganizavimo, dalių likvidavimo, turto, patalpų perdavimo, aprūpinimo, asmens sudėties klausimais dokumentai,

raportai apie karių politines pažiūras ir nuotaikas,

Karo aviacijos mokyklos slaptų bylų, perduodamų į Karo aviacijos archyvą, sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos ir karių sekamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, veiklos instrukcijos, politinių vadovų sąrašai, karių asmens ir sekamosios bylos.

29-ojo šaulių teritorinio korpuso dokumentai: korpuso vado, 615-ojo korpusinės artilerijos pulko, 306-ojo atskiro pionierių ir Ryšių batalionų, Atskiro zenitinės artilerijos diviziono, 26-ojo kavalerijos pulko vadų įsakymai, korpuso karo prokuroro pranešimai apie korpuso karo prokuratūros suformavimą, nusikaltimus, bylų eigą, kvotos, tardymo protokolai,

susirašinėjimo nusikaltusių asmenų, asmens sudėties klausimais dokumentai,

kavalerijos dalinių mokymo dienotvarkė, Lietuvos kariuomenės pėstininkų pulkų likvidacijos aktai,

techninio turto, pėstininkų pulkų teismo bylų sąrašai, Pabradės priverčiamojo darbo įstaigos pastatų planai.

179-osios šaulių divizijos dokumentai: divizijos vado, 234-ojo, 259-ojo šaulių, 618-ojo lengvosios artilerijos pulkų, 179-osios šaulių divizijos Pionierių bataliono vadų įsakymai,

darbų planai divizijos inžinieriams, raportai apie lauko pratybas, karių politines nuotaikas,

susirašinėjimo karinių dalinių likvidavimo, sanitarijos, aprūpinimo butais, pašalpų, asmens sudėties, trobesių remonto, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

sveikatos tikrinimo aktai, karių sąrašai.

184-osios šaulių divizijos dokumentai: divizijos vado, 294-ojo šaulių, 616-ojo lengvosios artilerijos pulkų, 184-osios šaulių divizijos Pionierių bataliono, 7-ojo zenitinės artilerijos ir 17-ojo atskiro prieštankinio divizionų vadų įsakymai,

184-osios šaulių divizijos pirminės partinės organizacijos susirinkimų protokolai,

raportai apie politines nuotaikas divizijos dalyse, žinios apie karių pasirengimą, karių apmokymo dokumentai, kareivių atestacijos, karininkų, liktinių puskarininkių sąrašai, algų išmokėjimo lapai,

susirašinėjimo karių apmokymo, repatrijuojančių į Vokietiją asmenų klausimais dokumentai, repatriantų į Vokietiją charakteristikos ir sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus, karių sekamosios bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 123 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Vyriausybės žinios, 1940 m., Nr. 714-5609.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-222, ap. 1, b. 1, l. 1.
[3] http://ru.wikipedia.org/wiki/29 ;http://www.soldat.ru/spravka/korpusa_rkka/table1.html
[4] LCVA. F. R-222, ap. 1, b. 1, l. 1.
[5] http://soldat.ru/force/sssr/t/table6.html
[6] http://ru.wikipedia.org/wiki/184
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 14:08