O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-924 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

875-OJO ŠAULIŲ BATALIONO FONDĄ NR. R-924

2010-04-           Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

XXV/XVII šaulių batalionas (Das Landesschützen-Bataillon XXV/XVII) (1939 m. rugpjūčio mėn.–1940-03-31)

875-asis šaulių batalionas (Das Landes-Schützen-Bataillon Nr. 875) (1940-04-01–1944-11-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

XXV/XVII šaulių batalionas buvo suformuotas 1939 m. rugpjūčio mėn. Austrijoje. Batalionas įėjo į 417-osios ypatingos paskirties divizijos sudėtį.

Nuo 1940-04-01 batalionas pavadintas 875-uoju šaulių batalionu. Pavaldumas nepasikeitė.

Nuo 1941 m. lapkričio mėn. batalionas veikė vermachto vado Ostlande žinioje, buvo pavaldus karo belaisvių vadui prie vermachto vado Ostlande (Kommandeur der Kriegsgefangenen beim Wehrmachtsbefehlshaber Ostland), tiesiogiai – karo belaisvių apygardos komendantui L (Kriegsgefangenen- Bezirkskommandant L), kurio būstinė buvo Kaune.

Nuo 1943-11-20 batalionas buvo pavaldus karo belaisvių vadui karo veiksmų srityje IV (Kommandeur der Kriegsgefangenen im Operationsgebiet IV)[1]. Tiesiogiai batalionas buvo pavaldus karo belaisvių apygardos komendantui H Rygoje.[2]

Nuo 1941 m. lapkričio mėn. iki 1944 m. vidurio batalionas buvo dislokuotas Lietuvoje (štabas – Kaune ir Šiauliuose).[3]

Nuo 1943 m. pabaigos 875-ojo šaulių bataliono štabui buvo pavaldūs ir 653-ojo šaulių bataliono padaliniai.[4]

875-asis šaulių batalionas išformuotas 1944-11-27.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

XXV/XVII šaulių batalionas, 875-asis šaulių batalionas buvo nacistinės Vokietijos sausumos kariuomenės kariniai vienetai.

XXV/XVII šaulių bataliono paskirtis nenustatyta.

Lietuvoje veikusio 875-ojo šaulių bataliono pagrindinis uždavinys buvo karo belaisvių (jų stovyklų, darbo komandų, transportų) apsauga.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1953-12-21 buvo įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 22 apskaitos vienetai. 1959-07-21 papildomai įrašyta 13 bylų.

1976 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-924 yra 1 apyrašas, 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m., dokumentai vokiečių kalba.

Apyraše įrašytose bylose yra 530-ojo šaulių bataliono veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

vadovaujančių įstaigų, Kauno įgulos viršininko tvarkomieji dokumentai, bataliono ir kuopų vadų įsakymai,

instrukcijos karo belaisvių stovyklų, darbo komandų sargyboms, stovyklų brėžiniai,

karo belaisvių vado prie vermachto vado Ostlande įstaigos struktūros ir pareigų paskirstymo aprašas,

bataliono vado ir pavaldžių kuopų vadų raportai apie karių skaičių, kuopų papildymą, tarnybos paskirstymą, karių komandiravimą, apdovanojimą, nuostolius, turimą ir trūkstamą amuniciją, transporto priemones bei kitą inventorių, kuro sunaudojimą ir turimas atsargas, veiklą, įvykius, priešlėktuvinės apsaugos priemones; raportų pateikimo vadovaujančioms įstaigoms terminų lentelės,

karo belaisvių darbo komandų apsaugos būrių vadų raportai apie belaisvių pabėgimus ar bandymus pabėgti,

žinios apie 875-ojo ir 653-ojo šaulių batalionų kuopas (suformavimą, dislokavimą, pavaldumą, lauko pašto numerius),

dokumentai apie jungtinio aliarmo bataliono ir aliarmo kuopų formavimą, apmokymą, aprūpinimą ir veiklą, karių drausmės pažeidimų tyrimo ir bausmių skyrimo, įvykių (kareivių užpuolimų, konfliktų gatvėse ir pan.) tyrimo dokumentai,

susirašinėjimo karo belaisvių stovyklų apsaugos organizavimo, ukrainiečių panaudojimo karo belaisvių apsaugai, jų aprūpinimo, apdovanojimo bei baudimo, bataliono apginklavimo, aprūpinimo, laikraščių prenumeravimo ir pristatymo, personalo, ūkio klausimais dokumentai,

apmokymo planai, šaudymo pratybų protokolai, tarnybos tvarkaraščiai, komandiruočių pažymėjimai,

bataliono štabo personalo, karininkų, puskarininkių, kareivių, identifikacijos žetonų, karo belaisvių apsaugos daliniuose tarnavusių ukrainiečių sąrašai.

530-ojo šaulių bataliono vadovybės įsakymai, instrukcijos karo belaisvių stovyklų sargybiniams, stovyklų dienotvarkės, brėžinai, žinios apie personalą, karių sąrašai ir kiti veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m., dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-924, ap. 1, b. 3, l. 203; b. 28, l. 11; b. 8, l. 36.
[2] LCVA. F. R-924, ap. 1, b. 32, l. 22, 107; b. 3, l. 46; b. 19, l. 42.
[3] LCVA. F. R-924, ap. 1, b. 24, l. 83; b. 18, l. 31; b. 32, l. 52; b. 27, l. 1, 19.
[4] LCVA. F. R-924, ap. 1, b. 32, l. 61; b. 27, l. 21.
[5]www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/LandschutzBat/Gliederung-R.htm
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:06