O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 155 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NAUGARDUKO IR VILNIAUS VAIVADIJŲ PASTATŲ ATSTATYMO ĮSTAIGŲ FONDĄ NR. 155

2007- 04-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Naugarduko vaivadijos pastatų atstatymo apygardos direkcija (Okręgowa Dyrekcja Odbudowy Wojewódzwa Nowogródzkiego) (1921 m. vasario mėn.–1922-02-04)

2. Vilniaus apygardos pastatų atstatymo direkcija (Okręgowa Dyrekcja Odbudowy w Wilnie) (1922-01-01–1924-06-20)

3. Vaivadijos pastatų atstatymo komisija (Wojewódzka Komisja Odbudowy) (1927-11-24–1935 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1921 m. vasario mėn. buvo įsteigta Naugarduko vaivadijos pastatų atstatymo apygardos direkcija, pavaldi Lenkijos Respublikos viešųjų darbų ministrui. Vadovaujantis viešųjų darbų ministro 1922-01-29 raštu direkcija 1922-02-04 likviduota.

2. Pagal viešųjų darbų ministro 1921-11-11 potvarkį įsteigta Vilniaus apygardos pastatų atstatymo direkcija, kuri pradėjo veikti nuo 1922-01-01. Direkcija buvo pavaldi Viešųjų darbų ministerijai, Pastatų atstatymo generalinei direkcijai. Direkcijos veiklos teritorija buvo Naugarduko vaivadija ir Vilniaus žemė.[1]

Vilniaus apygardos pastatų atstatymo direkcija likviduota vadovaujantis viešųjų darbų ir finansų ministrų 1924-06-20 potvarkiu.[2]

Direkcijų veiklą reglamentavo 1919-07-18 įstatymas apie valstybės pagalbą atstatant ūkius, sunaikintus arba nukentėjusius dėl karo veiksmų, 1920-03-02 įstatymas apie kaimų, miestų ir miestelių atstatymo organizavimą, kiti teisės aktai.[3]

3. Vadovaujantis viešųjų darbų ir finansų ministrų 1927-05-20 potvarkiu apie atleidimą nuo pastatų atstatymui suteiktų paskolų grąžinimo 1927 m. liepos mėn. buvo pradėta sudaryti Vaivadijos pastatų atstatymo komisija. Pirmasis komisijos posėdis įvyko 1927-11-24. [4]

Komisijai vadovavo Vilniaus vaivadijos valdybos administracinio skyriaus viršininkas, komisiją sudarė Vilniaus apygardos teismo, Vilniaus iždo rūmų, Viešųjų darbų ministerijos, savivaldos atstovai. Komisijos veiklą prižiūrėjo viešųjų darbų ir finansų ministrai, nuo 1932-07-01, likvidavus Viešųjų darbų ministeriją, – finansų ministras.[5]Komisijos veiklos teritorija buvo Vilniaus vaivadija.

Veiklą reglamentavo 1924-05-06 įstatymas apie valstybės pagalbą atstatant pastatus, sunaikintus arba apgadintus per karo veiksmus, viešųjų darbų ir finansų ministrų 1927-05-20 potvarkis apie atleidimą nuo pastatų atstatymui suteiktų paskolų grąžinimo, kiti teisės aktai.[6]

Vaivadijos pastatų atstatymo komisijos likvidavimo data nenustatyta. 1935 m. kovo mėn. komisija dar veikė.[7]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1, 2. Naugarduko vaivadijos pastatų atstatymo apygardos direkcija, Vilniaus apygardos pastatų atstatymo direkcija rūpinosi mokyklų, bažnyčių, gyvenamųjų ir ūkinių pastatų atstatymu: projektų parengimu, statyba, remontu; apskričių pastatų atstatymo biurų, gyventojų aprūpinimu mediena, kitomis statybinėmis medžiagomis; prižiūrėjo Viešųjų darbų ministerijos žinioje buvusių statybinių medžiagų gamybos įmonių veiklą; bendradarbiavo su apskričių pašalpų skyrimo komisijomis.[8]

3. Vaivadijos pastatų atstatymo komisija priimdavo sprendimus dėl asmenų ir institucijų, gavusių paskolas pastatams atstatyti, atleidimo nuo paskolos arba jos dalies grąžinimo.[9]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apygardos pastatų atstatymo direkcijos Vilniuje 876 bylos 1938-05-06 buvo perduotos Valstybės archyvui Vilniuje. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1949-11-20 įrašytas fondo Nr. 155 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo 876 bylos.

2007-03-01 duomenimis apyrašo Nr. 1 bylos nerastos. 1954 m. apyrašas galėjo būti pertvarkytas, nes dalies jame įrašytų bylų antraštės bei raštvedybiniai numeriai sutampa su bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 3, antraštėmis ir raštvedybiniais numeriais.

1952-02-26 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai. Bylos nerastos.

Atlikus bylų paiešką, 2007-03-01 nustatyta, kad šios bylos įrašytos į fondo Nr. 153 apyrašą Nr. 2.

1954 m. gegužės mėn. fonde buvo 893 bylos, atrinkta naikinti 14 bylų.

1954-12-24 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyti 248 apskaitos vienetai. 1965 m., 1966 m. papildomai įrašyti 42 apskaitos vienetai.

2007 m. buvo patikslintas Vilniaus apygardos ūkio atkūrimo direkcijos fondo Nr. 155 pavadinimas. Fondas pavadintas „Naugarduko ir Vilniaus vaivadijų pastatų atstatymo įstaigos“.

Iš viso fonde Nr. 155 yra 3 apyrašai, 1169 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1933 m. Dokumentai lenkų kalba.

Apyraše Nr. 3 yra fondui Nr. 154 priklausanti Viešųjų darbų direkcijos veiklos byla.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Naugarduko vaivadijos pastatų atstatymo apygardos direkcijos veiklos bylos: Viešųjų darbų ministerijos tvarkomieji dokumentai; dokumentai bažnyčių, mokyklų atstatymo, pašalpų skyrimo komisijos veiklos, aprūpinimo mediena, statybinių medžiagų gamybos įmonių veiklos ir kitais klausimais; statistinės žinios; finansų dokumentai; darbuotojų asmens bylos;

Vilniaus apygardos pastatų atstatymo direkcijos veiklos bylos: dokumentai Naugarduko vaivadijos pastatų atstatymo apygardos direkcijos likvidavimo, direkcijos Vilniuje organizavimo, aprūpinimo mediena ir kitomis statybinėmis medžiagomis, pastatų statybos, remonto, personalo, ūkio, pastatų atstatymo įstaigų likvidavimo ir kitais klausimais; finansų dokumentai; darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir jų struktūrą. Struktūrinių padalinių bylos susistemintos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Asmens bylos susistemintos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 155 apyraše Nr. 1 įrašyti 876 apskaitos vienetai.

2007-03-01 duomenimis bylos nerastos.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Iš viso fondo Nr. 155 apyraše Nr. 2 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

2007-03-01 duomenimis bylos įrašytos į fondo Nr. 153 apyrašą Nr. 2.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta:

Naugarduko vaivadijos pastatų atstatymo apygardos direkcijos susirašinėjimo aprūpinimo statybinėmis medžiagomis, statybinių medžiagų gamybos įmonių veiklos, sandėlių likvidavimo klausimais dokumentai;

Vilniaus apygardos pastatų atstatymo direkcijos veiklos bylos: pastatų atstatymo įstaigų, valsčių pašalpų skyrimo komisijų veiklos instrukcijos; viešųjų darbų ministro aplinkraščiai; apskričių pašalpų skyrimo komisijų, apskričių pastatų atstatymo biurų veiklos, vykdomų statybų patikrinimo protokolai; direkcijos, pastatų atstatymo biurų veiklos ataskaitos; žinios apie sunaikintų, iš dalies sunaikintų, atstatytų pastatų skaičių, pirktų bei išduotų statybinių medžiagų kiekį; direkcijos, pašalpų skyrimo komisijų steigimo, karo nuostolių nustatymo, aprūpinimo statybinėmis medžiagomis, miškų eksploatacijos, pastatų statybos, remonto, pašalpų skyrimo, personalo klausimais dokumentai; tarnautojų, inventoriaus sąrašai; biudžeto vykdymo ataskaitos; prašymai priimti į darbą; algų lapai; darbuotojų asmens bylos;

Vaivadijos pastatų atstatymo komisijos posėdžių protokolai.

Bylos pagal fondo sudarytojus nesugrupuotos.

Veiklos bylos susistemintos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos susistemintos pagal tarnautojų pavardes abėcėlės tvarka. 1965–1966 m. papildomai įrašytos bylos susistemintos pagal įstaigos struktūrą, dalis struktūrinių padalinių bylų susisteminta pagal dokumentų svarbumą, dalis – pagal vietovių, kuriuose veikė biurai, pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 155 apyraše Nr. 3 įrašyta 290 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1933 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 155, ap. 3, b. 3, l. 19; b. 5, l. 3; b. 7, l. 3; b. 12, l. 355; b. 17, l. 11, 81.
[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP). 1924, Nr. 53-537.
[3] Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1919, Nr. 63-368., DU RP 1920, Nr. 24-143.
[4] LCVA. F. 155, ap. 3, b. 279. F. 51, ap. 4, b. 194.
[5] DU RP, 1924, Nr. 49-492; 1932, Nr. 51-479.
[6] DU RP, 1924, Nr. 49-492; 1927, Nr. 48-436.
[7] LCVA. F. 51, ap. 4a, b. 30.
[8] DU RP, 1920, Nr. 24-143. LCVA. F. 155, ap. 3, b. 12, l. 628; b. 17, l. 82.
[9] DU RP, 1924, Nr. 49-492.
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 09:32