O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 11 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 11

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Utenos miesto ir apskrities komendantūra (1919-07-15–1921-12-31)

Utenos miesto ir apskrities karo komendantūra (1922-01-01–1923-12-31)

Utenos mobilizacinis rajonas (1924-01-01–1925-12-31)

Utenos karo sritis (1926-01-01–1927-01-31)

Utenos apskrities komendantūra (1927-02-01–1940-06-27)

Utenos apskrities karinio viršininko įstaiga (1940-06-28–1940-12-31)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vyriausiojo karo vado 1919-07-15 įsakymu Nr. 16 įsakyta nuo 1919-07-15 suformuoti Utenos miesto ir apskrities komendantūrą. Komendantas pradėjo eiti pareigas ir pirmą įsakymą komendantūrai išleido 1919-08-01.[1] Komendantas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui.

Utenos miesto ir apskrities komendantūra nuo 1922-01-01 dokumentuose vadinama Utenos miesto ir apskrities karo komendantūra.[2] Karo komendantas buvo pavaldus vietinės kariuomenės brigados vadui, nuo 1923-11-15 – I karo apygardos viršininkui.

1922-12-20 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 20 prie Utenos miesto ir apskrities karo komendantūros buvo prijungta likviduota Ežerėnų komendantūra.[3]

Krašto apsaugos ministro 1924-01-11 slaptu įsakymu Nr. 1 Utenos miesto ir apskrities karo komendantūra nuo 1924-01-01 performuota į Utenos mobilizacinį rajoną.[4] Mobilizacijos rajono viršininkas buvo pavaldus I karo apygardos viršininkui.

Krašto apsaugos ministro 1926-01-06 įsakymu Nr. 2 įsigaliojo nauji Krašto apsaugos ministerijos etatai. Utenos mobilizacijos rajono viršininko 1926-01-20 įsakymu Nr. 9 Utenos mobilizacijos rajonas nuo 1926-01-01 pavadintas Utenos karo sritimi.[5] Utenos karo srities viršininkas buvo pavaldus I karo apygardos viršininkui.

Vadovaujantis 1927-05-21 įsakymu kariuomenei Nr. 65 nuo 1927-02-01 įvesti apskrities komendanto taikos meto etatai. Utenos apskrities komendanto 1927-06-06 įsakymu Nr. 56 Utenos karo sritis nuo 1927-02-01 pavadinta Utenos apskrities komendantūra.[6] Utenos apskrities komendantas buvo pavaldus I karo apygardos viršininkui.

Utenos apskrities karinio viršininko 1940-07-06 įsakymu Nr. 14 Utenos apskrities komendantūra nuo 1940-06-28 pavadinta Utenos apskrities karinio viršininko įstaiga.[7] Įsakymuose įstaiga vadinama Utenos apskrities karine įstaiga.

Utenos apskrities karinio viršininko 1940-12-31 įsakyme Nr. 37 nurodyta, kad Utenos apskrities karinė įstaiga 1940-12-31 likviduota.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Utenos miesto ir apskrities komendantūra, Utenos miesto ir apskrities karo komendantūra, Utenos mobilizacijos rajonas, Utenos karo sritis rūpinosi mobilizacija Utenos apskrityje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Utenos apskrities komendantūros funkcijos liko tos pačios. Utenos apskrities komendantas buvo Utenos apskrities šaulių rinktinės vadas. Nuo 1936 m. naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Utenos apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Utenos apskrities komendantūros fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-09-20 buvo sudarytas fondo Nr. 11 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 39 bylos.

1968 m. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-04-09 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Utenos apskrities komendantūros fondą, kuriame buvo 428 bylos, įrašytos apyraše Nr. 1. Buvęs fondo Nr. 11 apyrašas Nr. 1 peršifruotas į apyrašą Nr. 2, peršifravimo akto nėra.

1971 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 11 yra 2 apyrašai, 490 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komendanto, mobilizacijos rajono, karo srities viršininkų įsakymai ir skelbimai,

pranešimai apie pasiųstus į dalis naujokus, laikinai atleistus nuo tarnybos, mobilizuotus, demobilizuotus karius, atsargos karininkų pranešimai apie gyvenamąją vietą ir darbovietę, žinios apie komendantūros asmens sudėtį, turtą, atleistus iš kariuomenes ir atsargos karius, gydytojus ir jų registraciją,

susirašinėjimo naujokų suskirstymo, karinės prievolės atidėjimo, rezervo ir atsargos kareivių, dezertyrų, savanorių, žuvusiųjų, dingusiųjų be žinios, visai atleistų iš kariuomenes, teismo sprendimu pašalintų iš kariuomenės karių, sulaikytų kareivių, karo belaisvių bei perėjusių demarkacinę liniją piliečių, mobilizacijos, demobilizacijos, karių registracijos, apsaugos ir atsargos kareivių aprūpinimo dokumentais, ieškomų asmenų, karo pratybų, karo stovio paskelbimo, susisiekimo, konfiskuotų ginklų likvidavimo, tarnybos, apdovanojimo, pašalpų, švietimo, sveikatos, mitybos, finansų, mokesčių ir kitais klausimais dokumentai,

bylos dėl nuostolių išieškojimo už prarastą turtą ar padarytą žalą,

naujokų siuntimo į dalis liudijimai, tarnybos lapai, liudijimai apie tarnybą, priėmimo formuliarai ir liudijimai, atsargos karių šaukimo lapeliai, šaukimai pratyboms, rezervo naujokų įrašymo kortelės ir liudijimai, piliečių prašymai stoti į kariuomenę savanoriu,

rikiuotės ir etapo dienynai, karių tarnybos eigos knygos, tarnaujančių kariuomenėje, ieškomų karių, dezertyrų knygos, karių rejestrai, karininkų, puskarininkių, kareivių, civilių tarnautojų, naujokų, inteligentų, gydytojų, savanorių, dingusiųjų be žinios, dezertyrų sąrašai,

pastatų ir žemės sklypų nuomos, darbų atlikimo sutartys, ginklų reikalavimai, maisto, pašarų, turto apyskaitos, ūkio operacijų, mitybos, šėrybos dienoraščiai, algų lapai ir kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 450 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komendanto, mobilizacijos rajono, karo srities viršininkų įsakymai,

karinio apmokymo dokumentai,

pranešimai apie žuvusius, mirusius, patekusius į nelaisvę, dingusius be žinios, nuteistus ir pašalintus iš kariuomenės karius,

susirašinėjimo naujokų, dezertyrų, atsargos karių registracijos, karininkų mokymo, mobilizacijos klausimais dokumentai,

žinios apie naujokus, komendantūros asmens sudėtį, karininkų, naujokų, paleistųjų į atsargą sąrašai, karių tarnybos eigos knyga,

turto patikrinimo aktai, ūkio operacijų dienoraštis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1925–1927 m., 1929 m., 1934 m., 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 11, ap. 2, b. 1, l. 1; F. 929, ap. 1, b. 325, l. 20.
[2] LCVA. F. 11, ap. 1, b. 20, 26.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 100.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 122 a. p. , b. 63, l. 18.
[5] LCVA. F. 11, ap. 2, b. 19, l. 11; F. 384, ap. 1, b. 73, l. 6.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1. b. 80, l. 83; F. 11, ap. 1, b. 36.
[7] LCVA. F. 11, ap. 2, b. 39, l. 20.
[8] LCVA. F. 11, ap. 2, b. 39, l. 1; F. 384, ap. 4, b. 26, l. 145.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:41