O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1126 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 1126

2009-09-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno miesto komendantūra (1919-01-05–1919-10-05)

Kauno karo komendantūra (1919-10-06–1922-08-24)

Kauno miesto ir apskrities karo komendantūra (1922-08-25–1923-12-31)

Kauno įgulos komendantūra (1924-01-01–1925-12-31)

Kauno karo sritis (1926-01-01–1927-06-27)

Kauno miesto ir apskrities komendantūra (1927-06-28–1935-04-30)

Kauno komendantūra (1935-05-01–1940-07-04)

Kauno karinė įstaiga (1940-07-05–1940 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-01-06 įsakymu Nr. 12 nuo 1919-01-05 paskirtas Kauno miesto komendantas. Pirmas įsakymas komendantūrai išėjo 1919-01-09.[1]

Kauno miesto komendantūra nuo 1919-10-06 įsakymuose vadinama Kauno karo komendantūra.[2] Kauno komendantas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui.

Kauno karo komendantūra nuo 1922-08-25 įsakymuose vadinama Kauno miesto ir apskrities karo komendantūra.[3] Komendantas buvo pavaldus vietinės kariuomenės brigados vadui, nuo 1923-11-15 – II karo apygardos viršininkui.

Dokumentuose dar vartojamas Kauno miesto ir apskrities komendantūros pavadinimas.

Krašto apsaugos ministro 1924-01-11 slaptu įsakymu Nr. 1 Kauno miesto ir apskrities karo komendantūra nuo 1924-01-01 performuota į Kauno įgulos komendantūrą.[4]

II karo apygardos viršininko 1926-01-22 įsakymu Nr. 3 Kauno įgulos komendantūra nuo 1926-01-01 pavadinta Kauno karo sritimi.[5]

Vadovaujantis 1927-05-21 įsakymu kariuomenei Nr. 65 Kauno karo sritis nuo 1927-06-28 vadinama Kauno miesto ir apskrities komendantūra.[6]

Vadovaujantis krašto apsaugos ministerijos 1935-05-01 etatais, Kauno miesto ir apskrities komendantūra pavadinta Kauno komendantūra, kuri buvo pavaldi II pėstininkų divizijos vadui. Įsakymuose iki 1938-06-24 buvo vartojamas ir Kauno miesto ir apskrities komendantūros pavadinimas.[7]

Kauno karinio viršininko 1940-07-05 įsakymu Nr. 189 Kauno komendantūra pavadinta Kauno karine įstaiga.[8]

Vadovaujantis Krašto apsaugos ministerijos Likvidacinės komisijos pirmininko 1940-10-07 įsakymu Nr. 19 Kauno karinė įstaiga 1940 m. gruodžio mėn. likviduota. Paskutinis Kauno karinio viršininko įsakymas išėjo 1940-12-28.[9]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno miesto komendantūra, Kauno karo komendantūra, Kauno miesto ir apskrities karo komendantūra, Kauno įgulos komendantūra, Kauno karo sritis, Kauno miesto ir apskrities komendantūra rūpinosi mobilizacija Kauno apskrityje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Kauno komendantūros funkcijos liko tos pačios. Kauno komendantas buvo Kauno apskrities šaulių rinktinės vadas. Nuo 1936 m. naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Kauno apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952 m. buvo sudarytas Kauno miesto ir apskrities komendantūros fondo apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyti 238 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1958-02-12 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Kauno miesto ir apskrities komendantūros fondą, kuriame buvo 11885 bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1–3. Šie apyrašai Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo atitinkamai peršifruoti į Nr. 2–4.

1960 m. fonde buvo 4 apyrašai, 12154 apskaitos vienetai.

1961 m., 1964 m., 1967 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 19, į apyrašą Nr. 4 – 277 apskaitos vienetai.

1975 m. iš apskaitos išbraukti 48 apskaitos vienetai.

1999 m. fondas pavadintas ,,Kauno komendantūra“.

2000 m. papildomai į apyrašą Nr. 3 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1126 yra 4 apyrašai, 12413 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, idiš kalbomis.

Fonde yra Skirstomojo etapo punkto veiklos bylų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komendanto įsakymai, Kauno miesto ir apskrities apsaugos planas,

susirašinėjimas karių tarnybos eigos, žūties ir mirties, karių nusižengimų ir nusikaltimų, bausmės atlikimo bei pašalinimo iš kariuomenės, personalo, švenčių, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

žinios apie Kauno įgulos sargybas ir postus, Kauno įgulos dalių asmens sudėtį, rikiuotės dienynai, atostogų liudijimai,

atsargos karininkų, kareivių, naujokų asmens bylos,

protokolai dėl atsargos ir apsaugos liudijimų neregistravimo, pranešimai apie paleidimą iš kalėjimo, atsarginių-apsauginių registracijos lapeliai, karių tarnybos eigos knygos, naujokų bei paleistų į atsargą karių sąrašai,

Kauno karo komendantūros pulko teismo, karo teismo, karo lauko bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 257 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, asmenų nuotraukos.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kauno komendanto, Kauno įgulos viršininko, Kauno etapo skirstomojo punkto viršininko įsakymai, Liktinių puskarininkių ir civilių tarnautojų taupomosios skolinamosios kasos valdybos posėdžių protokolai, Karo milicijos mokyklos 1919 m. dėsniai, Karo policijos mokyklos užsiėmimų programos, sargybų slaptažodžiai, mobilizacijos ir postų tvarkaraščiai,

1925 m. karo pratimų Alytuje apžvalga, naujokų ėmimo apyskaitos,

pranešimai ir žinios apie sargybą, karius, šauktinius, naujokus, atsargos karius, karių prasižengimus, 1939 m. mobilizacijos tvarkaraščių vykdymą, pasirengimą pavojaus atveju, šaulių rinktinės būrių veiklą, statistinės žinios apie Kauno komendantūros, Kauno įgulos dalių ir karo įstaigų asmens sudėtį, ginklus, arklius, turtą,

susirašinėjimo savanorių įstojimo, naujokų šaukimo, paskirstymo į dalis, įrašymo į rezervą, karių paleidimo į atsargą, jų apskaitos ir registracijos, šaukimo karo pratyboms, atsargos karių gyvenamosios vietos nustatymo, dezertyrų, sulaikytų karių, karių ir civilių prasižengimų, bausmės atlikimo, nužudytų, mirusių, nusižudžiusių, sužeistų, patekusių į nelaisvę karių, tarnybos, apdovanojimų, sargybos, internuotų Lenkijos karių, Kauno miesto policijos veiklos teritorijos nustatymo, cenzūros, šaulių rinktinės apginklavimo, konfiskuotų ginklų, komunistinės agitacijos, pensijų, pašalpų, patalpų, sveikatos, renginių organizavimo, kultūros, etatų, personalo, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

karių tarnybos, atestacijos lapai, atsargos liudijimai, naujokų priėmimo formuliarai, asmens dokumentai, mirties bausmės įvykdymo aktai,

kareivinių, Fredos, Aleksoto, Kauno įgulos dalių rajonų situacijos planai, maudyklų schemos, taikinių aeronuotrauka,

sąjungų, draugijų, bendrovių įstatai,

rikiuotės dienynai, karininkų, karo valdininkų, gydytojų, savanorių, kareivių, atsargos karių, karo invalidų, Klaipėdos krašto pabėgėlių, komendantūros turto, susiekimo priemonių sąrašai,

ginklų ir sprogstamosios medžiagos parduotuvių patikrinimo, žemės sklypų išnuomojimo aktai, šaulių visuomeninio turto apyskaitos,

Liktinių puskarininkių ir civilių tarnautojų taupomosios skolinamosios kasos paskolų, indėlių knygos,

karių ir civilių tarnautojų tarnybos eigos, įgulos budėtojo raportų, ieškomų asmenų, dezertyrų, suimtų karių, administracinių bylų registracijos knygos,

algų lapai, pajamų ir išlaidų apyskaitos, kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 979 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, aeronuotrauka, asmenų nuotraukos.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Atsargos karių asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos atsargos karių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologija, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 10691 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kauno komendanto, Kauno įgulos viršininko, Kauno karo komendanto įsakymai, skelbimai ir nutarimai, Vilniaus miesto komendanto, Kauno etapo skirstomojo punkto viršininko įsakymai,

Kauno miesto ir apskrities apsaugos planai, Karo policijos mokyklos darbo, atsargos karių tikrinimo apyskaitos ir protokolai, mobilizacijos planai, tvarkaraščiai, karininkų užsiėmimų programos,

pranešimai apie karių atliktas bausmes, žinios apie naujokus, kareivius,

susirašinėjimo naujokų šaukimo, priėmimo, paskirstymo į dalis, įrašymo į rezervą, karių mobilizacijos, demobilizacijos, apskaitos ir registracijos, šaukimo karo pratyboms, dezertyrų, besislapstančių naujokų suėmimo, karių ir civilių nusižengimų, nusikaltimų, bausmės atlikimo bei pašalinimo iš kariuomenės, sargybos, karių tarnybos eigos, viešosios tvarkos palaikymo, liudijimų apie tarnybą išdavimo, pasiruošimo paradui, aprūpinimo, pensijų, pašalpų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

žinios apie Kauno komendantūros, Kauno įgulos dalių asmens sudėtį, karių išsilavinimą, ginklus, arklius, turtą, Lietuvos kariuomenės uniformos piešiniai, 7-ojo forto, sandėlių brėžiniai, Kauno įgulos komendantūros situacijos planas, žemės sklypų planai,

karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylos, karių tarnybos lapai, liudijimai apie tarnybą, atsargos karių liudijimai, karininkų, karo valdininkų, kareivių, savanorių sąrašai,

karių tarnybos eigos, naujokų, dezertyrų, Kauno įguloje apsistojusių karių, administracinių nutarimų registracijos knygos,

turto, trobesių, ginklų ir sprogstamosios medžiagos parduotuvių patikrinimo aktai, algų lapai, kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 486 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, idiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, piešinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 12; F. 1126, ap. 4, b. 206, l. 11.
[2] LCVA. F. 1126, ap. 1, b. 210, l. 212.
[3] LCVA. F. 1126, ap. 4, b. 235, l. 607.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 122 a. p., b. 53, l. 240 a. p.
[5] LCVA. F. 510, ap. 1, b. 92.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1. b. 80, l. 83; F. 1126, ap. 2, b. 191, l. 259; F. 510, ap. 1, b. 92.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, 119, l. 14; F. 929, ap. 5, b. 428, l. 92; F. 510, b. 259, l. 11; F. 1126, ap. 2, b. 267, l. 184 a. p.
[8] LCVA. F. 1126, ap. 4, b. 334, l. 234; F. 384, ap. 1, b. 138, l. 200.
[9] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 145; F. 1126, ap. 4, b. 334, l. 335.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:17