O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

newlcva fondo 1562 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 1562

2010-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Marijampolės miesto ir apskrities komendantūra (1919-02-15–1923-12-31)

Marijampolės mobilizacijos rajonas (1924-01-01–1925-12-31)

Marijampolės karo srities viršininko įstaiga (1926-01-01–1927-01-31)

Marijampolės apskrities komendantūra (1927-02-01–1940-06-27)

Marijampolės apskrities karinio viršininko įstaiga (1940-06-28–1940-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-02-15 įsakymu Nr. 30 paskirtas Marijampolės miesto ir apskrities komendantas. Pirmas įsakymas Marijampolės komendantūrai išėjo 1919-04-01.[1] Dokumentuose dar vartojami Marijampolės komendantūros, Marijampolės miesto ir apskrities karo komendantūros pavadinimai. Komendantūra buvo pavaldi krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui.

Krašto apsaugos ministro 1924-01-11 slaptu įsakymu Nr. 1 Marijampolės miesto ir apskrities komendantūra nuo 1924-01-01 performuota į Marijampolės mobilizacijos rajoną.[2] Marijampolės mobilizacijos rajono veiklos teritorija buvo Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių apskritys. Mobilizacijos rajono viršininkas buvo pavaldus III karo apygardos viršininkui.

Krašto apsaugos ministro 1926-01-06 įsakymu Nr. 2 nuo 1926-01-01 įsigaliojo nauji Krašto apsaugos ministerijos etatai. Vadovaujantis III karo apygardos viršininko 1926-01-22 įsakymu Nr. 10, Marijampolės mobilizacijos rajono viršininkas pavadintas Marijampolės karo srities viršininku.[3] Marijampolės mobilizacijos rajonas pavadintas Marijampolės karo srities viršininko įstaiga. Marijampolės karo srities veiklos teritorija buvo Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių apskritys, nuo 1927-02-01 – Marijampolės apskritis. Marijampolės karo srities viršininkas buvo pavaldus III, nuo 1926-08-26 – II karo srities viršininkams.

Vadovaujantis 1927-05-21 įsakymu kariuomenei Nr. 65 Marijampolės karo srities viršininko įstaiga nuo 1927-02-01 pavadinta Marijampolės apskrities komendantūra.[4]Komendantūra buvo pavaldi II karo apygardos viršininkui, nuo1931-01-01 – II pėstininkų divizijos vadui.

Marijampolės apskrities komendanto 1940-07-05 įsakymu Nr. 17 Marijampolės apskrities komendantas nuo 1940-06-28 pavadintas Marijampolės apskrities kariniu viršininku.[5] Marijampolės apskrities komendantūra pavadinta Marijampolės apskrities karinio viršininko įstaiga.

Marijampolės apskrities karinio viršininko 1940-12-31 įsakyme Nr. 26 nurodyta, kad Marijampolės apskrities karinio viršininko įstaiga nuo 1940-12-31 likviduota.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Marijampolės miesto ir apskrities komendantūra, Marijampolės mobilizacijos rajonas, Marijampolės karo srities viršininko įstaiga, Marijampolės apskrities komendantūra rūpinosi mobilizacija savo veiklos teritorijoje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Marijampolės komendantas buvo Marijampolės apskrities šaulių rinktinės vadas. Naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Marijampolės apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Marijampolės apskrities valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose įrašyta, kad 1946 m. Marijampolės apskrities karo komendanto fonde Nr. 5 buvo 7 apyrašai, 8963 bylos.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1952-12-30 iš Marijampolės rajono valstybinio archyvo perėmė Marijampolės karo komendanto fondą Nr. 5, kuriame buvo 8963 bylos, įrašytos į apyrašą Nr. 1. Kauno fondui duotas Nr. 326

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1956 m. sudarytas Marijampolės apskrities komendantūros fondo Nr. 326 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 5420 bylos. 1958 m. sudaryti apyrašas Nr. 2, į kurį įrašytos 75 bylos, ir apyrašas Nr. 3 – 630 bylų.

LTSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Kauno miesto valstybinio archyvo 1959-10-22 perėmė 6125 Marijampolės apskrities komendantūros fondo Nr. 326 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1–3. LCVA fondui duotas Nr. 841, vėliau fondas peršifruotas į Nr. 1562.

1959-12-09 fonde buvo 3 apyrašai, 6132 apskaitos vienetai.

1967 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyta 12 bylų.

LCVA 1974-02-19 iš LCVA Kauno filialo perėmė Marijampolės miesto ir apskrities komendantūros 1 bylą, kuri 1976 m. buvo įrašyta į apyrašą Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. 1562 yra 3 apyrašai, 6145 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, jidiš, anglų kalbomis.

Fonde yra VI pasienio apsaugos bataliono veiklos bylų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Atsargos kareivių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos atsargos kareivių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 5424 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Atsargos karininkų ir tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos atsargos karininkų ir tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 75 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komendanto, karinio viršininko įsakymai, nutarimai, skelbimai, nurodymai, Marijampolės įgulos viršininko įsakymai, Naujokų ėmimo komisijos skelbimai,

mobilizacijos ir šaulių būrio priedangos planai, Aukštaičių rinktinės bandomosios mobilizacijos ataskaita, arklių registracijos komisijos posėdžių, rezervo ir atsargos karių tikrinimo protokolai,

jaunimo karinio rengimo, atsargos karininkų karinių pratybų, Kariuomenės ir visuomenės dienos iškilmių programos,

raportai ir pranešimai apie karių tarnybą, organizacijų, draugijų veiklą, politinę ir ekonominę padėtį, kriminalinius nusikaltimus, ginklų laikymą be leidimo, administracinę liniją nelegaliai perėjusių asmenų sulaikymą, XIV šaulių rinktinės manevrus,

susirašinėjimo karių tarnybos, naujokų ėmimo, siuntimo į dalis, įrašymo į rezervą, atleidimo nuo karinės tarnybos, karių dokumentų tvarkymo, atsargos karių registracijos, jų gyvenamosios vietos ir tarnybos pakeitimo, pratybų atlikimo, dezertyrų, mirusių, žuvusių, dingusių be žinios karių, karių apdovanojimo, karių ir piliečių nusižengimų bei nusikaltimų, bausmės skyrimo, piliečių sveikatos tikrinimo ir amžiaus nustatymo pagal išvaizdą, karių šeimoms pašalpų skyrimo, nepageidaujamų asmenų ištrėmimo už apskrities ribų, administracinę liniją nelegaliai perėjusių asmenų sulaikymo, užsienio pasų gavimo, nuostolių už prarastą karinį turtą atlyginimo, asmens sudėties, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

žinios apie naujokus, karius, aspirantus, karo valdininkus, gydytojus, atsargos karius, transporto priemones ir degalus,

prašymai atlikti karinę tarnybą savanoriais, atidėti karinę tarnybą, priimti į karo mokyklas bei dragūnų tarnybą, išduoti liudijimus apie tarnybą, organizuoti susirinkimus, paskaitas ir pramogas bei leidimai, atlyginti už mobilizacijos metu padarytus nuostolius, malonės prašymai Prezidentui,

tarnybos, atestacijos lapai, kelionės, ligos, tarnybos, atostogų liudijimai, naujokų ėmimo formuliarai, leidimai pereiti demarkacijos liniją, pažymėjimai apie skirtą bausmę,

iš internuotųjų stovyklos paleistų asmenų pasižadėjimai vykdyti valdžios reikalavimus,

karininkų, kareivių, tarnautojų, medicinos personalo, aspirantų-kariūnų, savanorių, naujokų, atsargos karių, dezertyrų, pašalintų iš kariuomenės, mobilizuojamų tarnautojų, valdininkų, moksleivių, turinčių neregistruotus ginklus šaulių, kitų šalių kariuomenėse tarnavusių, nubaustų, iš internuotųjų stovyklos paleistų asmenų, konfiskuotų ginklų, kalvių, kepyklų, traktorių, Marijampolės apskrities valsčių, seniūnijų ir kaimų sąrašai,

už administracinius pažeidimus baustų asmenų bylos,

registruotų susisiekimo priemonių patikrinimo aktai ir sąrašai,

komendantūros bylų nomenklatūros, mobilizacijos planų, tvarkaraščių sunaikinimo aktai,

algų, dienpinigių, karių šeimoms pašalpų, kelionės išlaidų, piliečiams atlyginimo už mobilizacijos metu padarytus nuostolius išmokėjimo, taupomajai skolinamajai kasai išskaitymų lapai, medžiagų knygos, maisto atestatai ir kiti finansų dokumentai,

karių, naujokų, pašalpą gaunančių karių šeimų, konfiskuotų ginklų ir šaudmenų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 646 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, jidiš, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 30 a. p.; F. 10, ap. 1, b. 33, l. [152]; F. 1562, ap. 3, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 122 a. p.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 73, l. 6; F. 511, ap. 1, b. 204 a, l. 10.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 80, l. 83; F. 510,ap. 1, b. 92.
[5] LCVA. F. 1562, ap. 3, b. 167, l. 16 a. p.; F. 384, ap. 1, 138, l. 200.
[6] LCVA. F. 1562, ap. 3, b. 167, l. 27.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:08