O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1565 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SEINŲ APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 1565

2010-02-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Seinų miesto ir apskrities komendantūra (1919-01-09–1922-12-31)

Seinų apskrities komendantūra (1937-11-01–1940-06-27)

Seinų apskrities karinio viršininko įstaiga (1940-06-28–1940 m. [spalio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-02-13 įsakymu Nr. 29 nuo 1919-01-09 paskirtas Seinų miesto ir apskrities komendantas. Pirmas įsakymas komendantūrai išėjo 1919-02-01.[1]Komendantas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui, Dokumentuose komendantūra dar vadinama Seinų apskrities komendantūra, Seinų karo komendantūra.

1922-12-20 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 22 Seinų miesto ir apskrities komendantūra nuo 1922-12-31 prijungta prie Marijampolės miesto ir apskrities komendantūros.[2]

1937-10-02 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 7 nuo 1937-11-01 Lazdijuose įsteigta Seinų apskrities komendantūra. Komendantas pradėjo eiti pareigas 1937-12-01 ir buvo pavaldus II pėstininkų divizijos vadui.[3]

Vadovaujantis 1940-06-28 įsakymu kariuomenei Nr. 71 Seinų apskrities komendantas pavadintas Seinų apskrities kariniu viršininku.[4] Tiksli data, kada Seinų apskrities komendantūra pavadinta Seinų apskrities karinio viršininko įstaiga, nenustatyta.

Vadovaujantis Krašto apsaugos ministerijos Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininko 1940-10-07 įsakymu Nr. 19 miestų ir apskričių karinės įstaigos buvo likviduojamos.[5] Tiksli Seinų apskrities karinio viršininko įstaigos likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Seinų miesto ir apskrities komendantūra, Seinų apskrities komendantūra rūpinosi mobilizacija savo veiklos teritorijoje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Seinų apskrities komendantas buvo Seinų apskrities šaulių rinktinės vadas. Nuo 1937 m. naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Seinų apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1959-10-22 iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Seinų apskrities komendantūros fondą Nr. 314 – 2340 bylų su apyrašu Nr. 1. Patikrinus bylų skaičių, nustatyta, kad fonde buvo 2311 bylų. LCVA fondui duotas Nr. 844, vėliau fondas peršifruotas į Nr. 1565.

1961 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 179, 1962 m. – 6, 1965 m. – 184 bylos.

1967 m. atkėlus iš pertvarkyto Krašto apsaugos ministerijos fondo bylas, sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 18 bylų.

1968 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla.

LCVA 1974-02-19 iš LCVA Kauno filialo perėmė 120 Seinų apskrities komendantūros neaprašytų bylų.

1974 m. apyrašas Nr. 2 buvo pertvarkytas: į jį įrašytos iš Kauno filialo priimtos 120 bylų, iš pabirų sudarytos 3 bylos bei senajame apyraše Nr. 2 įrašytos bylos. Iš viso į pertvarkytą apyrašą Nr. 2 buvo įrašytos 142 bylos.

1979 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 4 bylos.

1999 m. patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų bylų skaičius – 2682 bylos.

Iš viso fonde Nr. 1565 yra 2 apyrašai, 2828 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalbomis.

Fonde yra Alytaus apskrities komendantūros fondui Nr. 745 priklausančių bylų, Seinų komendantūros 1941 m. veiklos byla bei VII pasienio apsaugos bataliono, veikusio 1939 m. rugsėjo mėn. mobilizacijos metu, veiklos bylų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir atsargos kareivių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti komendanto įsakymai, mobilizacijos, šaulių panaudojimo planai,

susirašinėjimo priėmimo į karo tarnybą savanoriais, karių tarnybos, rezervo ir atsargos karių dokumentų tvarkymo, karių apdovanojimo, komendantūros ginklavimo turto perdavimo 215 šaulių pulkui, ginklų konfiskavimo ir kitais klausimais dokumentai,

žinios apie atsargos karius, tarnybos lapai, karininkų, kareivių, civilių tarnautojų, kalvių sąrašai, prašymai paskirti į pulkus, atidėti karo tarnybą, priėmimo į kariuomenę liudijimai, atsargos kareivių asmens bylos, algų mokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, atsargos kareivių asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2682 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komendanto įsakymai, skelbimai, veiklos instrukcijos ir taisyklės,

mobilizacijos planai, dokumentai apie 1939 m. rugsėjo mėn. vykusią mobilizaciją ir demobilizaciją, raportai apie padėtį Seinų apskrityje,

susirašinėjimo naujokų ėmimo, tarnybos atidėjimo, rezervo, atleidimo nuo karo tarnybos, karių tarnybos, apdovanojimo, drausmės, atsargos karių, mirusių, pabėgusių, patekusių į nelaisvę karių, karinio apmokymo, karo pratybų, šaulių dalyvavimo išpuolyje prieš žydus, patalpų nuomos, susiekimo priemonių registracijos, Raudonosios armijos padarytų nuostolių atlyginimo, spaudos, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

dokumentai apie asmenų priėmimą į kariuomenę savanoriais, tarnybos, atestacijos lapai, kelionės liudijimai, prašymai atidėti karinę tarnybą, priimti į darbą, karių registracijos lapai,

žinios apie registruotus karius, karininkų, karo kapelionų, civilių tarnautojų, atsargos karių skaičių,

karininkų, kareivių, naujokų, atsargos karių, apdovanotų, mirusių ar žuvusių karių, šaulių, pabėgusių į Lenkiją, Lenkijos partizanų, Lenkijos kariuomenėje tarnavusių asmenų, komendantūros turto, mobilizuotų susisiekimo priemonių sąrašai, algų išmokėjimo lapai, karių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 146 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1924–1926 m., 1928–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistĖ   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1565, ap. 2, b. 76, l. 1; F. 384, ap. 1, b. 3, l. 29; F. 10, ap. 1, b. 33, l. [152].
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 100.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1. b. 102, l. 133; F. 1565, ap. 2, b. 86, l. 1.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, 138, l. 200.
[5] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 145.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:06