O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 496 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 496

2009-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto komendantūra (1918-12-25–1919-01-11)

Vilniaus miesto ir apskrities komendantūra (1920-07-12–1920-10-20)

Vilniaus komendantūra (1939-10-15–1940-07-04)

Vilniaus karinio viršininko įstaiga (1940-07-05–1940-12-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1918-12-24 įsakymu Nr. 7 paskirtas Vilniaus miesto komendantas. Komendantūra pradėjo veikti 1918-12-25.[1] Komendantas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui.

Krašto apsaugos ministro 1919-01-09 įsakymu Nr. 14 Vilniaus miesto komendantūra nuo 1919-01-11 likviduota.[2] Komendantūros ūkis perduotas Kauno miesto komendantūrai.

1920-07-30 įsakymu kariuomenei Nr. 391 nuo 1920-07-12 paskirtas Vilniaus miesto ir apskrities komendantas ir pradėta formuoti Vilniaus miesto ir apskrities komendantūra.[3] Komendantūra nuo 1920-09-16 buvo pavaldi vietinės kariuomenės brigados vadui.

1920-10-23 įsakymu kariuomenei Nr. 462 Vilniaus miesto ir apskrities komendantūra nuo 1920-10-20 išformuojama.[4]

Lietuvos Respublikos Prezidento 1939-10-19 aktu Nr. 1211 paskirtas Vilniaus komendantas. Vilniaus komendantas suformavo Vilniaus komendantūrą ir pradėjo eiti pareigas 1939-10-15.[5] Komendantūra buvo pavaldi I pėstininkų divizijos vadui.

Vadovaujantis 1940-06-28 įsakymu kariuomenei Nr. 71, Vilniaus komendantūra nuo 1940-07-05 vadinama Vilniaus karinio viršininko įstaiga.[6]

Vilniaus karinio viršininko 1940-12-26 įsakyme Nr. 213 nurodyta, kad Vilniaus karinio viršininko įstaiga 1940-12-01 likviduota.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto komendantūra, Vilniaus miesto ir apskrities karo komendantūra, Vilniaus komendantūra rūpinosi mobilizacija Vilniaus apskrityje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Vilniaus komendantas buvo Vilniaus apskrities šaulių rinktinės vadas. Naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Vilniaus apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1959 m. Vilniaus miesto komendantūros fonde Nr. 496 buvo 3 apyrašai, 2619 bylų: apyraše Nr. 1 įrašytos 1867, apyraše Nr. 2 – 598, apyraše Nr. 3 – 154 bylos.

1961 m., 1963 m., 1967–1968 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 41, į apyrašą Nr. 2 – 218 apskaitos vienetų.

1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

1999 m. fondas pavadintas ,,Vilniaus komendantūra“.

Iš viso fonde Nr. 496 yra 3 apyrašai, 2886 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1921 m., 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus, Švenčionėlių komendantų įsakymai,

susirašinėjimo administracinių pažeidimų nustatymo ir baudų skyrimo, Lenkijos kariuomenėje tarnavusių karių registracijos, rekvizicijų ir kitais klausimais dokumentai, skelbimai apie mirties bausmės įvykdymą, administracinės bylos,

Mišrios rusų-lietuvių komisijos rusų delegacijos narių, kalinių, ginklų sąrašai, karininkų tarnybos eigos knygos, drausmės nuobaudų registracijos knygos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, administracinės bylos – pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1916 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m., 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komendanto, Vilniaus rinktinės vado, Vilniaus įgulos viršininko įsakymai, Vilniaus komendantūros liktinių puskarininkių ir civilių tarnautojų susirinkimų protokolai, kareivių mokymo programos,

raportai apie padėtį Vilniaus mieste ir apskrityje, pareigų perdavimą, asmenų sulaikymą, politinius užsiėmimus, patrulių maršrutai, sargybos postų lentelės, įgulos budėtojų, slaptažodžių sąrašai,

susirašinėjimo naujokų ir karių suskirstymo į dalis, demobilizacijos, karių perdavimo pulko teismui, antivalstybinės veiklos, baudų ir bausmių skyrimo, bausmės atlikimo, belaisvių, dezertyrų, mirusių karių, sargybos, tarnybos eigos, karių kursų, manevrų, žinių apie asmenis suteikimo, patalpų, švietimo, kultūros, etatų, sveikatos, sanitarijos, pensijų, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai,

Lietuvoje dislokuotos TSRS kariuomenės taktinių pratimų schemos, žemėlapių suskaldymo lapai,

atestacijos lapai, karininkų, kareivių tarnybos eigos knygos, žinios apie komendantūros asmens sudėtį, etatų lentelės, atostogų sveikatai pataisyti liudijimai, karininkų, kareivių, žandarų, Vilniaus miesto milicijos tarnautojų, svetimšalių, žemėlapių sąrašai,

piliečių prašymai leisti išvažiuoti iš Vilniaus, organizuoti susirinkimus, vakarus ir kitus renginius, Vilniaus miesto gyventojų liudijimai, leidimai vaikščioti Vilniuje nakties mietu, plukdyti malkas, civilių tarnautojų, savanorių asmens bylos, administracinės bylos,

pajamų apyskaitos, algų lapai, administracinių bylų registracijos knygos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, administracinės bylos – pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 816 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1921 m., 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, asmenų nuotraukos.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Administracinių bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašytos asmenų, baustų už administracinius pažeidimus, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 7; F. 1126, ap. 4, b. 206, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 14 a. p.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 214, 271 a. p.; F. 496, ap. 2, b. 764, l. 1.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 300, b. 36, l. 215.
[5] LCVA. F. 496, ap. 2, b. 5, l. 1; F. 384, ap. 1, b. 134, l. 253; F. 929, ap. 5, b. 588, l. 50.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, 138, l. 200; F. 496, ap. 2, b. 35, l. 110, 111.
[7] LCVA. F. 496, ap. 2, b. 35, l. 7.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:38