O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 500 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TRAKŲ APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 500

2009-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Atskira II rūšies komendantūra (1919-04-02–1919-05-02)

Kaišiadorių komendantūra (1919-05-03–1920-08-29)

Trakų komendantūra (1920-08-29–1923-08-06)

Trakų karo sritis (1927-02-01–1927-05-30)

Trakų apskrities komendantūra (1927-05-31–1940-06-27)

Trakų apskrities karinio viršininko įstaiga (1940-06-28–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-04-03 įsakymu Nr. 60 nuo 1919-04-04 paskirtas Atskiros II rūšies komendantūros komendantas. Komendantas pradėjo eiti pareigas ir formuoti komendantūrą nuo 1919-04-02.[1] Komendantūra veikė prie Kauno miesto komendantūros. Komendantas buvo pavaldus Kauno miesto komendantui.

Krašto apsaugos ministro 1919-05-06 įsakymu Nr. 76 Atskira II rūšies komendantūra nuo 1919-05-03 pavadinta Kaišiadorių komendantūra ir perkelta į Kaišiadoris.[2]Komendantūra buvo pavaldi krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui.

Kaišiadorių komendanto 1920-08-29 įsakymu Nr. 68 Kaišiadorių komendantūra nuo 1920-08-29 pavadinta Trakų komendantūra.[3] Dokumentuose dar vartojamas Trakų miesto ir apskrities karo komendantūros pavadinimas.

1923-08-20 slaptame įsakyme kariuomenei Nr. 11 nurodyta, kad Trakų komendantūra nuo 1923-08-06 likviduota.[4]

1927-02-09 įsakymu kariuomenei Nr. 21 nuo 1927-02-01 įsteigta Trakų karo sritis, kuri veikė Kaišiadoryse. Trakų karo srities viršininkas pradėjo eiti pareigas 1927-03-03.[5]

Vadovaujantis 1927-05-21 įsakymu kariuomenei Nr. 65, Trakų karo sritis įsakymuose nuo 1927-05-31 vadinama Trakų apskrities komendantūra.[6] Komendantūra buvo pavaldi II karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – II pėstininkų divizijos, nuo 1940-04-17 – I pėstininkų divizijos vadams.

Vadovaujantis 1940-06-28 įsakymu kariuomenei Nr. 71 Trakų apskrities komendantas pavadintas Trakų apskrities kariniu viršininku. Tiksli data, kada Trakų apskrities komendantūra pavadinta Trakų apskrities karinio viršininko įstaiga, nenustatyta.[7]

Krašto apsaugos ministerijos Likvidacinės komisijos pirmininko 1940-10-07 įsakymu Nr. 19 miestų ir apskričių karinės įstaigos likviduojamos.

Trakų apskrities karinio viršininko 1940-10-09 rašte Nr. 5584 nurodyta, kad Trakų apskrities karinė įstaiga turi būti performuota į Trakų apskrities karinį komisariatą. Tiksli Trakų apskrities karinio viršininko įstaigos likvidavimo data nenustatyta.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Atskira II rūšies komendantūra, Kaišiadorių komendantūra, Trakų karo sritis, Trakų apskrities komendantūra rūpinosi mobilizacija Trakų apskrityje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Trakų komendantas buvo Trakų apskrities šaulių rinktinės vadas. Naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Trakų apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1959-05-19 buvo įrašytas Trakų apskrities karinės komendantūros fondo Nr. 500 apyrašas Nr. 1, 1120 bylų.

1967 m. į apyrašą papildomai įrašyti 24 apskaitos vienetai, fondas pavadintas Trakų apskrities komendantūra.

1986 m. fondas pertvarkytas: sudaryti nauji apyrašai Nr. 1 – Nr. 3, į kuriuos įrašyti 684 apskaitos vienetai, į kitus fondus perkeltas 71 saugojimo vienetas, atrinkti naikinti 389 saugojimo vienetai.

Iš viso fonde Nr. 500 yra 3 apyrašai, 684 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Kaišiadorių komendantūros veiklos dokumentų yra Apskričių komendantūrų fonde Nr. 499.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kaišiadorių, Trakų komendantų, Trakų apskrities viršininko įsakymai,

miestų ir apskričių karo komendantų 1921 m. rugsėjo 20–24 d. posėdžių protokolas, komendantūros Kultūros ir švietimo komisijos posėdžių ataskaitos, atsargos kareivių tikrinamojo susirinkimo protokolai,

mobilizacijos, atsargos kareivių tikrinimo planai, mobilizacijos planų rengimo, jaunimo karinio parengimo dokumentai,

pranešimai apie politinę padėtį apskrityje, Trakų apskrities tarybos posėdžius ir jų dienotvarkes, pareigų perdavimą, asmenis administraciniu būdu ištremtus į koncentracijos stovyklas, sąjungų susirinkimus, bažnyčiose sakomus pamokslus,

susirašinėjimo tinkamumo karinei tarnybai nustatymo, naujokų šaukimo, paskirstymo į dalis, paleidimo į rezervą, karinės tarnybos atidėjimo, demobilizacijos, karių registracijos, tarnybos dokumentų sutvarkymo, šaukimo karo pratyboms, atsargos karininkų gyvenamosios vietos nustatymo, dezertyrų ir naujokų, žuvusių, mirusių, patekusių į nelaisvę, dingusių be žinios, suimtų karių ir civilių, belaisvių, kareivių netinkamo elgesio ir padarytos žalos, drausmės, patraukimo teisminėn atsakomybėn, bausmės atlikimo, karių politinių pažiūrų, tarnybos, apdovanojimo, šaulių, internuotų lenkų karių, civilinių ugniagesių komandų ir organizacijų, judėjimo apribojimo pafrontės valsčiuose, pastočių tiekimo, rekvizicijų, sekvestravimo, leidimų laikyti ginklą, važinėti dviračiu, organizuoti vakarus, susirinkimus, pereiti demarkacijos liniją, karvelių dresiravimo, auto transporto priemonių registracijos, kelių remonto, švaros palaikymo, butų, švietimo, sveikatos, mitybos ir kitais klausimais dokumentai,

žinios apie karininkus, kareivius, žuvusius, mirusius karius, naujokų politines pažiūras, karo ryšių karvelių dresiravimą, Trakų apskrityje esančių tiltų ir kelių būklę,

naujokų sveikatos tikrinimo komisijos aktai, tarnybos, atestacijos lapai, naujokų, ištikimybės, atostogų, kelionių, autotransporto registracijos liudijimai, naujokų priėmimo formuliarai, sanitariniai bilietai, leidimai įeiti į tarnybinės patalpas, pereiti demarkacijos liniją, vaikščioti nakties metu, šaukimo lapeliai,

statistinės žinios apie komendantūros asmens sudėtį, ginklus, karinę technika, transporto priemones, turtą, ugniagesių organizacijas,

prašymai priimti į karo mokyklas, atlikti karinę tarnybą savanoriais, leisti organizuoti vakarus, spektaklius, mitingus, laikyti ginklą, pareiškimai dėl karių padarytų nuostolių, kareivių netinkamo elgesio, darbo sutartys,

karininkų, karo valdininkų, puskarininkių, kareivių, naujokų, savanorių, dezertyrų, gydytojų, Trakų apskrities inteligentų, Kaišiadorių kalėjimo kalinių, amnestuotų asmenų, vidaus pasus gavusių gyventojų, iš Lietuvos išsiųstų asmenų, komendantūros bylų ir knygų, Trakų apskrities kaimų, dvarų ir vienkiemių, transporto priemonių sąrašai,

finansinės ir ūkinės veiklos patikrinimo, ginklų apžiūros, butų sekvestravimo, negaliojančių mobilizacinių dokumentų sunaikinimo aktai,

karių tarnybos knygos, karinę tarnybą atlikti pašauktų vyrų, atleistų nuo tarnybos, rezervistų, arešto namuose laikomų asmenų, daiktinių kaltės įrodymų, šauliams išduotų ginklų, leidimų išvykti į kitas vietoves registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 647 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, asmenų nuotraukos.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Administracinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos asmenų, baustų už administracinius pažeidimus, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 60; F. 499, ap. 1, b. 106, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 79; F. 499, ap. 1, b. 106, l. 13.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 260 a. p.; F. 499, ap. 1, b. 108, l. 52.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 112, 116; F. 10, ap. 1, b. 129, l. 141.
[5] LCVA. F. 500, ap. 1, b. 201, l. 1; F. 384, ap. 1, b. 80, l. 27.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 80, l. 83; F. 500, ap. 1, b. 201, l. 12 a. p.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, 138, l. 200 a. p.
[8] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 145; b. 32, l. 98, 99.

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:36