O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 504 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 504

2009-11-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės miesto ir apskrities karo komendantūra (1919-06-18–1923-08-09)

Ukmergės karo sritis (1927-02-01–1927-05-30)

Ukmergės apskrities komendantūra (1927-05-31–1940-07-11)

Ukmergės apskrities karinio viršininko įstaiga (1940-07-12–1940 m. [spalio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vyriausiojo karo vado 1919-07-15 įsakymu Nr. 16 nuo 1919-06-18 paskirtas Ukmergės miesto ir apskrities komendantas. Pirmas įsakymas komendantūrai išėjo 1919-07-23.[1]Komendantas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui.

1923-06-30 slaptame įsakyme kariuomenei Nr. 8 nurodyta Ukmergės miesto ir apskrities karo komendantūrą likviduoti, bylas perduoti Panevėžio miesto ir apskrities karo komendantūrai. 1923-08-20 slaptame įsakyme kariuomenei Nr. 11 nurodyta, kad Ukmergės miesto ir apskrities karo komendantūra nuo 1923-08-09 likviduota.[2]

Ukmergės įgulos viršininkas 1926-12-17 įsakymu Nr. 5 Ukmergės mieste ir apskrityje paskelbė karo stovį, įsakymu Nr. 13 nuo 1926-12-17 paskyrė Ukmergės miesto ir apskrities karo komendantą.[3]

1927-02-09 įsakymu kariuomenei Nr. 21 nuo 1927-02-01 įsteigta Ukmergės karo sritis. Ukmergės karo srities viršininkas 1927-03-22 įsakymu Nr.1 iš Ukmergės miesto ir apskrities karo komendanto perėmė pareigas.[4] Karo srities viršininkas buvo pavaldus I karo apygardos viršininkui.

I karo apygardos viršininko 1927-05-31 įsakymu Nr. 35 Ukmergės karo sritis pavadinta Ukmergės apskrities komendantūra.[5] Komendantūra buvo pavaldi I karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – I pėstininkų divizijos vadui.

Vadovaujantis 1940-06-28 įsakymu kariuomenei Nr. 71 Ukmergės apskrities komendantas pavadintas Ukmergės apskrities kariniu viršininku. Ukmergės apskrities karinio viršininko įstaigos pavadinimas įsakymuose vartojamas nuo 1940-07-12.[6]

Vadovaujantis Krašto apsaugos ministerijos Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininko 1940-10-07 įsakymu Nr. 19 miestų ir apskričių karinės įstaigos buvo likviduojamos.[7] Tiksli Ukmergės apskrities karinio viršininko įstaigos likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės miesto ir apskrities karo komendantūra, Ukmergės karo sritis, Ukmergės apskrities komendantūra rūpinosi mobilizacija Ukmergės apskrityje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Ukmergės komendantas buvo Ukmergės apskrities šaulių rinktinės vadas. Naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Ukmergės apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1950-10-11 buvo įrašytas Ukmergės apskrities komendantūros fondo Nr. 504 apyrašas Nr. 1, 49 bylos.

1967 m. iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384 į fondą Nr. 504 buvo perkeltos Ukmergės apskrities komendantūros bylos ir fondas buvo pertvarkytas. Buvo sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyti 272 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, kuriame įrašytas 481 apskaitos vienetas.

1995 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 504 yra 2 apyrašai, 755 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1926–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, jidiš kalbomis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komendanto, karo srities viršininko įsakymai, nutarimai, skelbimai, naujokų ėmimo, sveikatos patikrinimo ir kitos taisyklės,

pranešimai apie draugijų skyrių registravimą bei išbraukimą ir rejestro, Ukmergės įgulos budėtojo raportai apie budėjimą,

susirašinėjimo naujokų ir savanorių ėmimo ir paskirstymo į dalis, paleidimo į rezervą, atsargą, mobilizacijos, šaukimo karo pratyboms, karių registracijos, tarnybos dokumentų sutvarkymo, atsargos karininkų gyvenamosios vietos nustatymo, mirusių, patekusių į nelaisvę, pašalintų iš kariuomenės, dingusių be žinios karių, išvykusių į užsienį ir ieškomų atsargos kareivių, dezertyrų, suimtų asmenų, karių apdovanojimo, pašalpų kareivių šeimoms skyrimo, teisminiais, viešosios tvarkos palaikymo, administracinių nuobaudų skyrimo, ginklų gavimo bei konfiskavimo, asmens sudėties, sveikatos tikrinimo, finansų, ūkio, turto perdavimo liaudies komisariatams ir kitais klausimais dokumentai,

piliečių amžiaus nustatymo pagal išvaizdą, susisiekimo priemonių registracijos ir patikrinimo dokumentai,

prašymai priimti savanoriais į kariuomenę, kandidatais į aspirantus ir aviacijos puskarininkių mokyklą, leisti organizuoti vakarus, susirinkimus ir leidimai, prašymai atlyginti Raudonosios armijos padarytus nuostolius, nuostolių įkainavimo aktai,

žinios apie paleistus į rezervą, mirusius, žuvusius, dingusius be žinios karius, administraciniu būdu baustus asmenis bei baudas, įmonių degamos tepamos medžiagos išteklius, statistinės žinios apie komendantūros asmens sudėtį, ginklus,

naujokų žinių lapai, formuliarai, sveikatos tikrinimo protokolai, sveikatos pažymėjimai, tarnybos, atostogų, kelionės liudijimai,

karininkų, tarnautojų, kareivių, ginklų, apskrityje veikiančių organizacijų, iš apskrities naujokų ėmimo komisijos perimtų bylų sąrašai,

komendantūros turto patikrinimo aktai, finansinės apyskaitos, algų, dienpinigių, kelionpinigių, priedų išmokėjimo lapai ir kiti finansų dokumentai,

leidimų laikyti ginklą, iš piliečių konfiskuotų ginklų, registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir struktūrą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 273 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1926–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, priėjimas prie kurių ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Administracinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos už administracinius pažeidimus baustų asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 482 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923 m., 1927–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 929, ap. 1, b. 325, l. 20; F. 504, ap. 1, b. 1, l. 8; F. 10, ap. 1, b. 33, l. [152].
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 112, 116; F. 10, ap. 1, b. 129, l. 140.
[3] LCVA. F. 504, ap. 1, b. 72, l.  141, 144, 145.
[4] LCVA. F. 504, ap. 1, b. 70, l. 1; F. 384, ap. 1, b. 80, l. 27.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1. b. 80, l. 83; F. 509, ap. 1, b. 92, l. 242; F. 504, ap. 1, b. 70, l. 19.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, 138, l. 200; F. 504, ap. 1, b. 221, l. 114.
[7] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 145.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:30