O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 745 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALYTAUS APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 745

2009-12-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Alytaus miesto ir apskrities komendantūra (1919-02-24–1923-12-31)

Alytaus mobilizacijos rajonas (1924-01-01–1925-12-31)

Alytaus karo srities viršininko įstaiga (1926-01-01–1927-05-22)

Alytaus apskrities komendantūra (1927-05-23–1940-07-03)

Alytaus apskrities karinio viršininko įstaiga (1940-07-04–1940-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-03-18 įsakymu Nr. 52 nuo 1919-02-24 paskirtas Alytaus miesto ir apskrities komendantas.[1] Komendantas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui, nuo 1923-11-15 – III karo apygardos viršininkui. Dokumentuose komendantūra dar vadinama Alytaus miesto ir apylinkės komendantūra.

Krašto apsaugos ministro 1924-01-11 slaptu įsakymu Nr. 1 Alytaus miesto ir apskrities komendantūra nuo 1924-01-01 performuota į Alytaus mobilizacijos rajoną.[2] Alytaus mobilizacijos rajono veiklos teritorija buvo Alytaus ir Seinų apskritys. Mobilizacijos rajono viršininkas buvo pavaldus III karo apygardos viršininkui.

Alytaus mobilizacijos rajono viršininko 1926-01-11 įsakymu Nr. 4 Alytaus mobilizacijos rajonas nuo 1926-01-01 pavadintas Alytaus karo srities viršininko įstaiga.[3] Alytaus karo srities veiklos teritorija buvo Alytaus ir Seinų apskritys, srities viršininkas buvo pavaldus III karo apygardos, nuo 1926-08-12 – II karo apygardos viršininkams.

Vadovaujantis 1927-05-21 įsakymu kariuomenei Nr. 65 nuo 1927-02-01 įvesti apskrities komendanto taikos meto etatai. Alytaus karo srities viršininko 1927-05-23 įsakymu Nr. 67 Alytaus karo sritis nuo 1927-05-23 pavadinta Alytaus apskrities komendantūra.[4] Alytaus apskrities komendantūros veiklos teritorija iki 1937-11-01 buvo Alytaus ir Seinų apskritys, nuo 1937-11-01 – Alytaus apskritis. Komendantas buvo pavaldus II karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – II pėstininkų divizijos vadui.

Alytaus apskrities karinio viršininko 1940-07-04 įsakymu Nr. 11 Alytaus apskrities komendantūra  nuo 1940-07-04 pavadinta Alytaus apskrities karinio viršininko įstaiga.

Alytaus apskrities karinio viršininko 1940-12-31 įsakyme Nr. 11 nurodyta, kad Alytaus apskrities karinio viršininko įstaigos likvidavimo darbai nuo 1940-12-31 baigti ir ji nustojo veikti.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Alytaus miesto ir apskrities komendantūra, Alytaus mobilizacijos rajonas, Alytaus karo srities viršininko įstaiga, Alytaus apskrities komendantūra rūpinosi mobilizacija savo veiklos teritorijoje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Alytaus apskrities komendantas buvo Alytaus apskrities šaulių rinktinės vadas. Nuo 1936 m. naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Alytaus apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965 m. Alytaus apskrities komendantūros fonde Nr. 745 buvo 15732 bylos ir 10 kg nesutvarkytų dokumentų. Sutvarkius dokumentus sudaryti: apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 517 bylų, apyrašas Nr. 2 – 242, apyrašas Nr. 3 – 12018 bylų.

1967 m. atkėlus iš pertvarkyto Krašto apsaugos ministerijos fondo bylas, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 329 saugojimo vienetai ir sudarytas apyrašas Nr. 4, į kurį įrašyta 512 saugojimo vienetų.

1968 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 5, 1976 m. į apyrašą Nr. 3 – 63 bylos.

1997 m. patikslintas fondo apyrašuose įrašytų bylų skaičius – apyraše Nr. 1 įrašyta 848, apyraše Nr. 2 – 245, apyraše Nr. – 12086 bylos.

Iš viso fonde Nr. 745 yra 4 apyrašai, 13691 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Alytaus apskrities komendantūros fondui Nr. R-1647 priklausanti 1941 m. veiklos byla.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Administracinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos už administracinius pažeidimus baustų asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 848 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komendanto, mobilizacijos rajono viršininko įsakymai, skelbimai, naujokų ėmimo komisijos skelbimai, naujokų ėmimo taisyklės,

susirašinėjimo naujokų šaukimo, rezervo, mirusių, žuvusių, dingusių be žinios, dezertyrų, atsargos karininkų, jų gyvenamosios vietos, karių apdovanojimo, manevrų, karo pratybų, karių ir civilių nusižengimų, susisiekimo priemonių registravimo, ginklų konfiskavimo, žemės ir butų nuomos, spaudos prenumeratos, sunaudotų bilietų, leidimų važiuoti geležinkeliu, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

piliečių amžiaus nustatymo pagal išvaizdą dokumentai,

žinios apie Alytaus miesto kalves, įmonių degamos tepamos medžiagos išteklius, statistinės žinios apie komendantūros sudėtį, turtą,

piliečių pareiškimai apie automobilių registravimą,

kelionių liudijimai, leidimai važiuoti geležinkeliu, liudijimai apie karinės prievolės atidėjimą, atsargos karių registravimą,

automobilių tikrinimo aktai, arklių, vežimų, dviračių, pakinktų tikrinimo apyskaitos,

finansų, ginklų būklės, turto patikrinimo aktai, karinio turto, išlaidų apyskaitos, algų, vaikų priedo, dienpinigių išmokėjimo lapai, pajamų išlaidų patiesinamieji dokumentai,

karininkų, kareivių, Alytaus apskrities policininkų, valsčių ir vietovių, konfiskuotų ginklų, automobilių, arklių, pakinktų, balnų sąrašai,

kareivių, naujokų, civilinių įstaigų tarnautojų, konfiskuotų ginklų, administracinių bylų, administracinių baudų, siųstų ir gautų raštų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 245 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Karių asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos karinę tarnybą atlikusių piliečių, liktinių ir atsargos karių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 12086 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komendanto, mobilizacijos rajono, karo srities viršininkų, šaulių rinktinės vado įsakymai, komendanto nutarimai ir skelbimai, Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos posėdžių, šaulių suvažiavimų, miestų ir apskričių karo komendantų 1921 m. rugsėjo 20–24 d. suvažiavimo posėdžių protokolai, naujokų šaukimo instrukcija, naujokų ėmimo ir paskirstymo į dalis taisyklės,

atsargos kareivių tikrinimo planai, apyskaitos, protokolai,

pranešimai ir raportai apie politinę ir ekonominę padėtį apskrityje, partijų ir organizacijų veiklą,

karininkų apmokymo dokumentai, pasienio policijos tarnautojų kursų baigimo egzaminų aktai,

susirašinėjimo naujokų ėmimo komisijos posėdžių paskyrimo, karių tarnybos, naujokų šaukimo, ėmimo, paskirstymo į dalis, atleidimo nuo karinės tarnybos, paleidimo į atsargą, atsargos karių registracijos ir bausmės už jos nevykdymą, tikrinimo, šaukimo kariniam apmokymui ir pratyboms, gyvenamosios ir darbo vietų pakeitimo, naujokų, rezervo ir atsargos karių dokumentų tvarkymo, Lietuvos kariuomenėje tarnavusių užsienio piliečių, mirusių, žuvusių, dingusių be žinios, internuotų karių, priėmimo į karo mokyklas, apdovanojimo, karininkų kursų, karių politinių pažiūrų ir veiklos, dezertyrų, pašalintų iš kariuomenės, Alytaus šaulių būrio veiklos, šaulių ugniagesių komandos steigimo ir jos sudėties, juridiniais, apsaugos, mobilizacijos planų sudarymo, komendantų suvažiavimo organizavimo, karinio mokinių ruošimo, kariuomenės dislokacijos, rekvizicijų, valstybei padarytų nuostolių išieškojimo, karių ir civilių nusižengimų, nusikaltimų, leidimų laikyti ginklus, konfiskuotų ginklų, susisiekimo priemonių registracijos, spaudos, švietimo, sporto, asmens sudėties, sanitarijos, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

prašymai atleisti nuo karinės tarnybos, atidėti jos atlikimą, išduoti karo tarnybos liudijimus, pereiti demarkacijos liniją, surengti šaudymo varžybas, leidimai vaikščioti administracinėje zonoje,

žinios apie karius, naujokus, aspirantus, administracinėmis baudomis nubaustus piliečius, žinių, atestacijos, apdovanojimo lapai, atsargos, tarnybos, rezervo, ligos liudijimai, priėmimo formuliarai, užsienio kariuomenėse tarnavusių piliečių registracijos lapai, statistinės žinios apie komendantūros asmens sudėtį, ginklus, turtą, naujokus, atsargos karius, etatų lentelės, technikos turto lentelės,

turto, patalpų perėmimo, ginklų, inventoriaus ir kito turto patikrinimo aktai, sutartys ūkio darbams atlikti, išlaidų, finansų, komendantūros trobesių apyskaitos, algų, maistpinigių išmokėjimo lapai,

kareivių, Alytaus skyriaus šaulių, Alytaus apskrities asmenų ištremtų iš Lietuvos, Lenkijai pritariančių Alytaus ir Seinų apskričių gyventojų, piliečių, kuriems sumažinta bausmė, paleistų iš koncentracijos stovyklos, kaltinamų politine veikla, ginklus galinčių laikyti asmenų, registruotų susiekimo priemonių sąrašai,

karių, civilių tarnautojų tarnybos eigos knygos,

karininkų, kareivių, puskarininkių, naujokų, aspirantų, karo gydytojų, atsargos karių, savanorių, šaulių, policijos priežiūroje laikomų piliečių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 512 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 383,ap. 1, b. 3.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 112 a.p., 122 a. p. , b. 63, l. 18; F. 745, ap. 4, b. 77, l. 5.
[3] LCVA. F. 754,ap. 4, b. 108, l. 3 a. p.; F. 384, ap. 1, b. 73, l. 6.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1. b. 80, l. 83; F. 745,ap. 4, b. 122, psl. 95.
[5] LCVA. F. 745, ap. 4, b. 454, l. 82 a. p., 105 a. p.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:27