O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 483 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARIUOMENĖS TEISMO PROKURATŪROS FONDĄ NR. 483

2010-06-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Armijos teismo valstybės gynėjas (1919-07-07–1921-12-31)

Kariuomenės teismo valstybės gynėjas (1922-01-01–1929-03-31)

Kariuomenės teismo prokuratūra (1929-04-01–1940 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinosios vyriausybės 1919-07-23 įsakymu nuo 1919-07-07 paskirtas Armijos teismo valstybės gynėjas. Armijos teismo valstybės gynėjas pradėjo eiti pareigas 1919-08-01. Karinį valstybės gynėją skyrė Vyriausybė, krašto apsaugos ministro teikimu. Armijos teismo valstybės gynėjo raštinės etatus tvirtino krašto apsaugos ministras.[1]

Nuo 1922-01-01 įsigaliojo nauji Krašto apsaugos ministerijos etatai. Armijos teismo valstybės gynėjas pavadintas Kariuomenės teismo valstybės gynėju.[2]

Nuo 1929-04-01 įsigaliojus Kariuomenės teismo ir prokuratūros etatams Kariuomenės teismo valstybės gynėjas pavadintas Karo prokuroru. Dokumentuose prokuroras vadinamas Kariuomenės teismo prokuroru, prokuratūra – Kariuomenės teismo prokuratūra.[3]

Nuo 1940-07-18 Kariuomenės teismas pavadintas Liaudies kariuomenės teismu.[4]Tiksli Kariuomenės teismo prokuratūros likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Armijos teismo valstybės gynėjas, Kariuomenės teismo valstybės gynėjas, Kariuomenės teismo prokuratūra ruošė ir siuntė Kariuomenės teismui kaltinamuosius aktus. Prokuroras turėjo teisę bylą nutraukti, duodavo leidimus suimti kaltinamąjį, prižiūrėjo bylų eigą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) Kariuomenės teismo prokuratūros bylas 1950 m. perėmė iš Kauno miesto archyvo.[5]

1959 m. LCVA buvo sudaryti Kariuomenės teismo prokuratūros fondo Nr. 483 apyrašai Nr. 1–7, kuriuose įrašytos 9081 bylos: apyraše Nr. 1 – 637, apyraše Nr. 2 – 150, apyraše Nr. 3 –529, apyraše Nr. 4 – 2087, apyraše Nr. 5 – 4554, apyraše Nr. 6 – 437, apyraše Nr. 7 – 678 bylos.

1961 m. į apyrašą Nr. 5 papildomai įrašytos 26 bylos.

1961 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 8, kuriame įrašytos 249 bylos.

1962–1969 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 17, į apyrašą Nr. 3 – 10, į apyrašą Nr. 4 –9, į apyrašą Nr. 5 – 16, į apyrašą Nr. 6 – 1, į apyrašą Nr. 7 – 110 bylų, į apyrašą Nr. 8 – 122 bylos.

1969 m. į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašyta 320 bylų.

LCVA 1974-02-19 iš LCVA Kauno filialo perėmė 2 neaprašytas Kariuomenės teismo prokuratūros bylas, kurios buvo į rašytos į apyrašą Nr. 7.

1975–1986 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 2, į apyrašą Nr. 3 – 3, į apyrašą Nr. 4 – 4, į apyrašą Nr. 5 – 3, į apyrašą Nr.7 – 1 byla.

1994 m. patikslintas apyraše Nr. 5 įrašytų bylų skaičius – 4607 apskaitos vienetų ir papildomai įrašyta 1 byla.

1999 m. patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų bylų skaičius – 658 apskaitos vienetai.

2001 m. į apyrašą Nr. 5 papildomai įrašytos 2 bylos.

Iš viso fonde Nr. 483 yra 8 apyrašai, 9980 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, jidiš kalbomis.

 

Sekamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos priklausymu Komunistų partijai ir komunistine veikla kaltinamų asmenų sekamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 658 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, jidiš  kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Sekamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos priklausymu antivalstybinėms organizacijoms kaltinamų asmenų sekamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 150 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Sekamųjų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos šnipinėjimu ir tarnyba Lenkijos kariuomenėje kaltinamų asmenų sekamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytai 542 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Sekamųjų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos kriminaliniais nusikaltimais kaltinamų asmenų sekamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 2420 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Sekamųjų bylų apyrašas Nr. 5

Apyraše įrašytos dezertyravusių iš Lietuvos kariuomenės asmenų sekamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 4610 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Sekamųjų bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos ginklo laikymu, nelegaliu atvykimu į Lietuvą, politiniais ir kriminaliniais nusikaltimais kaltinamų asmenų sekamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 638 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Krašto apsaugos ministro, Valstybės gynėjo, Kariuomenės štabo, Kauno įgulos viršininkų įsakymai, kariuomenės štabo aplinkraščiai,

Generalio štabo Žvalgybos skyriaus statutas ir veiklos ataskaitos,

bausmės dovanojimo, bausmės sumažinimo aktai,

susirašinėjimo teismo veiklos, juridiniais, suimtų, įtariamų, tiesiamų, nubaustų, kalinčių asmenų, karių tarnybos, asmens sudėties, spaudos prenumeratos, ūkio klausimais dokumentai,

Kariuomenės teismo pranešimai apie paskirtas nagrinėti bylas,

Valstybės gynėjo, Kariuomenės teismo prokuroro išvados baudžiamosiose bylose kaltinamiesiems aktams pakeisti ir Kariuomenės teismo nutarimai šiais klausimais, karo įstaigų, karinių dalinių karo lauko, pulko teismų nuosprendžių nuorašai,

priešvalstybine veikla ir drausmės pažeidimais kaltinamų asmenų sekimo bylos,

statistinės žinios apie Kariuomenės teismo ir prokuratūros asmens sudėtį, žinios apie bylų eigą nuovadose, pulkų teismuose,

tarnybos lapai, asmens dokumentai, etatų lentelės,

tardomų, kaltinamų, Kariuomenės teismui perduotų asmenų, nuteistų asmenų bylų rejestrai, tarnybos eigos, teisiamųjų kaltę įrodančių daiktų registracijos knygos,

karių, civilių tarnautojų, suimtų, nuteistų asmenų, asmenų, kuriems buvo dovanota likusi kalėti bausmės dalis, sumažinta bausmė, grąžintos teisės ir laipsniai, lauko teismų išspręstų bylų sąrašai,

Seimo stenogramos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašytas 791 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veikos ir sekamųjų bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kariuomenės teismo pirmininko įsakymai, Vyriausiojo tribunolo sprendimai ir nutarimai, Ypatingosios tardymo komisijos posėdžių protokolai, nutarimai,

Karo teismo, Pulko teismo įstatai, Drausmės statutas,

susirašinėjimo juridiniais, karių tarnybos klausimais dokumentai,

kriminaliniais nusikaltimais ir drausmės pažeidimais kaltinamų asmenų sekamosios bylos,

žinios apie Kariuomenės teismo ir prokuratūros asmens sudėtį, karininkų, tarnautojų sąrašai,

bylų rejestras, kariuomenės teismo išlaidų sąskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmenų sekamosios bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašytas 371 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3,  l. 132 a. p.; F. 483, ap. 7, b. 689, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 47, l. 23, 23 a. p; F. 483, ap. 7, b. 88, l. 1.
[3] LCVA. F. 507, ap. 7, b. 228, l. 6.
[4] LCVA. F. 507, ap. 7, b. 595, l. 11.
[5] LCVA. F. 483 fondo byla, l. 10.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 16:12