O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1366 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ IR KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJŲ FONDĄ NR. 1366

2008-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Telšių kunigų seminarija (1927-10-04–1940 m.)

2. Žemaičių vyskupijos kunigų seminarija Kaune (1918 m.–1926 m.)

Metropolijos kunigų seminarija (1926 m.–1938-07-01)

Tarpdiecezinė Kauno seminarija (1938-07-02–1940 m.)

Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Popiežius Pijus XI 1926-04-04 įsteigė atskirą Lietuvos bažnytinę provinciją su 5 vyskupijomis. Vadovauti Telšių vyskupijai buvo paskirtas vyskupas Justinas Staugaitis, kuris 1927-10-04 įsteigė Telšių kunigų seminariją.1

1930 m. seminarijai buvo pripažintos „mažosios seminarijos“ teisės, mokslas truko 4 metus. 1930-07-14 paskelbtas seminarijos statutas.2

Nuo 1932 m. seminarija veikė kaip pilnoji seminarija, mokslas truko 7 metus.3

Telšių kunigų seminarija savo veikloje vadovavosi 1930-07-14 Telšių Romos katalikų mažosios dvasinės seminarijos statutu, 1936 m. Telšių Romos katalikų mažosios dvasinės seminarijos statuto pakeitimu, 1936 m. Telšių kunigų seminarijos regula.

Telšių kunigų seminarija uždaryta 1940 m. Tiksli seminarijos uždarymo data nenustatyta. Klierikai persikėlė į Kauno kunigų seminariją.4

2. XVII a. I-oje pusėje buvo įkurta Varnių kunigų seminarija. 1864 m. Varnių kunigų seminarija ir Žemaičių vyskupijos įstaigos buvo perkeltos į Kauną. 1914 m. vokiečių kariuomenei užėmus seminarijos rūmus, seminarija iš Kauno perkelta į Vašuokėnų dvarą (Panevėžio aps. Troškūnų vls.).

1918 m. seminarija sugrąžinta į Kauną. Seminarija vadinamaŽemaičių vyskupijos kunigų seminarija Kaune. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Seminarija savo veikloje vadovavosi 1903 m. Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijos regula.

1922–1940 m. seminaristai Teologijos kursą studijavo Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universiteto) Teologijos-filosofijos fakultete.5

Nuo 1926 m. Žemaičių vyskupijos kunigų seminarija Kaune vadinama Metropolijos kunigų seminarija.

Seminarija savo veikloje vadovavosi 1935 m. Metropolijos kunigų seminarijos statutu.

Šventosios seminarijų ir universitetų kongregacijos 1938-07-02 dekretu Metropolijos kunigų seminarija pavadinta Tarpdiecezine Kauno seminarija.6

Seminarija dokumentuose dar vadinama Kauno metropolijos kunigų seminarija, Kauno tarpdiecezine kunigų seminarija.

Kauno miesto vykdomojo komiteto 1941-01-16 nutarimu Nr. 87 Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos pastatai buvo perduoti Raudonajai Armijai.7 Seminaristų užsiėmimai vyko jėzuitų, marijonų vienuolynuose, bažnyčiose, privačiuose namuose.

Vokiečių okupacijos metais Kauno tarpdiecezinei kunigų seminarijai buvo sugrąžinti pastatai, seminarija veiklą tęsė.

Seminarija dokumentuose dar vadinama Kauno kunigų seminarija.

Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija veiklą tęsė ir sovietinės okupacijos sąlygomis. Seminarija tebeveikia iki šiol.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Telšių kunigų seminarija ruošė kunigus Telšių vyskupijai. Seminarijoje mokslas truko 4 metus, pilnojoje seminarijoje – 7 metus.

Žemaičių vyskupijos kunigų seminarija Kaune ruošė kunigus Telšių, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijoms, Metropolijos kunigų seminarija, Tarpdiecezinė Kauno seminarija – Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijoms. Seminarijoje mokslas truko 7 metus.

Seminarijose be bendrųjų lavinimo dalykų buvo dėstomos užsienio kalbos, filosofija bei teologijos mokslai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Telšių ir Kauno metropolijos kunigų seminarijų fondas įrašytas 1966 m. Fonde buvo 85 saugojimo vienetai ir 3 kg pabirų neaprašytų dokumentų.

Sutvarkius dokumentus, 1967 m. buvo sudaryti jungtinio fondo 3 apyrašai, į kuriuos įrašyta 120 apskaitos vienetų.

1968 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1976 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 3 papildomai įrašyta po 1 apskaitos vienetą.

Iš viso fonde Nr. 1366 yra 3 apyrašai, 123 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių, lotynų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Kauno kunigų seminarijos 1941–1946 m. dokumentų yra Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos fonde Nr. R-1535.

 

Telšių kunigų seminarijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Telšių kunigų seminarijos regula, vadovybės posėdžio protokolas, priėmimo į seminariją taisyklės, Kryžiaus kelių seminarijos koplytėlėje įrengimo dokumentai, susirašinėjimo su Šventuoju Sostu, Švietimo ministerija kunigų seminarijos Telšiuose steigimo, dėstytojų, lėšų skyrimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, klierikų mokslo baigimo pažymėjimai, egzaminų programos, klierikų, dėstomųjų dalykų sąrašai, klierikų asmens bylos, tarnautojų algų lapai, prašymai priimti į seminariją, finansų dokumentai. Seminarijos abstinentų draugijos įstatai, susirinkimų protokolai, aplinkraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių, lotynų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Metropolijos kunigų seminarijos statutas, vadovybės įsakymai ir instrukcijos, dekretas apie Kauno kunigų seminarijos vadovavimą kitoms Lietuvos seminarijoms, klierikų mokslo baigimo pažymėjimai, sąrašai, egzaminų programos, finansų dokumentai. Seminarijos Tretininkų kongregacijos visuotinių narių susirinkimų protokolai, narių sąrašai. Vadžgirio sakramentiečių abstinentų sekcijos sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių, lotynų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta Kauno ir Telšių kunigų seminarijose dėstytų paskaitų tekstai ir konspektai, religiniai traktatai, pamokslų tekstai, Vilkaviškio apskrityje gimusių Vilkaviškio kunigų seminarijos auklėtinių sąrašas.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 48 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1366, ap. 1, b. 35, l. 46 a.p.

2 VŽ. 1930 m., Nr. 332-2276. LCVA. F. 391, ap. 4, b. 400, l. 43.

3 LCVA. F. 1366, ap. 1, b. 35, l. 46 a.p.

4 http://www.tks.lt/TKS/istorija.htm

5 LCVA. F. 1366, ap. 2, b. 19, l. 2.

6 LCVA. F. 391, ap. 4, b. 480, l. 13, http://kks.lcn.lt/index.php?id=17.

7 LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 242, l. 208.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 11:21