O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1406 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠV. VINCENTO Á PAULO DRAUGIJOS FONDĄ NR. 1406

2007-01 Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Šv. Vinco á Paulo pavargėliams šelpti draugija (1920-07-03–1928-10-22)

Šventojo Vincento á Paulo draugija (1928-10-23–1936-12-13)

Šv. Vincento á Paulo draugija (1936-12-14–1940-10-22)

2. Šventojo Vincento á Paulo draugijos Kaišiadorių skyrius (1932-03-23–1937-04-13)

Šv. Vincento á Paulo draugijos Kaišiadorių skyrius (1937-04-14–1940-10-22)

3. Šv. Vinco á Paulo pavargėliams šelpti draugijos Papilės skyrius (1923 m.–1928 m. spalio mėn.)

Šventojo Vincento á Paulo draugijos Papilės skyrius (1928 m. spalio mėn.–1936 m. gruodžio mėn.)

Šv. Vincento á Paulo draugijos Papilės skyrius (1936 m. gruodžio mėn.–1940-10-22)

4. Šv. Vincento á Paulo draugijos Semeliškių skyrius (1938-10-20–1940-10-22)

5. Šv. Vincento á Paulo draugijos Vievio skyrius (1938-09-15–1940-10-22)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Šv. Vincento á Paulo draugija. Šv. Vinco á Paulo pavargėliams šelpti draugijos įstatai 1920-07-03 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 50. Draugiją valdė visuotinis draugijos susirinkimas, centro valdyba ir Vyriausioji revizijos komisija.

Draugija pakeitė įstatus ir 1928-10-23 persiregistravo, registro Nr. 1118. Draugija pavadinta „Šventojo Vincento á Paulo draugija“.

Draugija 1936-12-14 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1227. Draugija pavadinta „Šv. Vincento á Paulo draugija“.

1938-10-10 draugija pakeitė įstatus. 1939 m. katalikų parapijose veikė 170 skyrių.1

2. Šv. Vincento á Paulo draugijos Kaišiadorių skyrius. Šventojo Vincento á Paulo Kaišiadorių skyrius įsteigtas 1932-03-07, įregistruotas 1932-03-23.2 Registracijos vieta ir registro Nr. nenustatyti. Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba.

Skyrius 1937-04-14 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 2776.

3. Šv. Vincento á Paulo draugijos Papilės skyrius. Šv. Vinco á Paulo pavargėliams šelpti draugijos Papilės skyrius įsteigtas 1923 m.3 Data, kada skyrius įregistruotas Šiaulių apskrities viršininko įstaigoje, nenustatyta. Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba.

Draugijai pakeitus pavadinimą, skyrius 1928 m. spalio mėn. pavadintas Šventojo Vincento á Paulo draugijos Papilės skyriumi, o 1936 m. gruodžio mėn. - Šv. Vincento á Paulo draugijos Papilės skyriumi.

Skyrius 1940-05-27 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 9617.

4. Šv. Vincento á Paulo draugijos Semeliškių skyrius. Skyrius 1938-10-20 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr.8803.4 Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba.

5. Šv. Vincento á Paulo draugijos Vievio skyrius. Skyrius 1938-09-15 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 8745. Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-05 nutarimu draugijai su visais skyriais leista veikti toliau.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-22 nutarimu draugija su visais skyriais uždaryta.

 

Sudarytojų veiklos sritys

 

1. Šv. Vincento á Paulo draugija. Draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai katalikai.

Draugijos tikslas buvo teikti materialinę ir moralinę paramą vargšams, ligoniams ir kitiems nelaimės ištiktiems žmonėms. Draugija steigė kultūros ir labdaros įstaigas, informacijos ir darbo biurus, lankė beturčius ir ligonius, rūpinosi invalidų ir našlaičių priėmimu į prieglaudas, ligonių – į ligonines, laidojo mirusiuosius, organizavo rinkliavas, spektaklius, koncertus, loterijas, rengė paskaitas.

2 - 5. Šv. Vincento á Paulo draugijos Kaišiadorių, Papilės, Semeliškių ir Vievio skyriai. Skyriai savo veikloje vadovavosi draugijos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šv. Vincento á Paulo draugijos bylos archyve gautos 1951 m. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Dokumentai sutvarkyti ir 1966-12-01 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1406 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Šv. Vincento á Paulo draugijos ir Vaikų gerovės draugijos įstatai, Kun. Petraičio prieglaudos Papilėje statutas, Pirmojo labdaros kongreso Lietuvoje rezoliucijos, centro valdybos aplinkraščiai, skyrių sąrašas;

Šv. Vincento á Paulo draugijos Kaišiadorių skyriaus visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, 1937 m.–1939 m. veiklos apyskaitos, susirašinėjimo su centro valdyba skyriaus registravimo, invalidų priėmimo į Strėvininkų prieglaudą ir kitais veiklos klausimais dokumentai, statistinės žinios apie sušelptus asmenis, revizijos komisijos aktas, asmenų sutikimai užimti skyriaus valdybos narių pareigas, sušelptų asmenų sąrašai;

Šv. Vincento á Paulo draugijos Papilės skyriaus visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su centro valdyba skyriaus steigimo, lėšų rinkimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, finansų dokumentai.

Šv. Vincento á Paulo draugijos Semeliškių skyriaus 1939 m. veiklos apyskaita, susirašinėjimo su centro valdyba invalidų priėmimo į Strėvininkų prieglaudą, vaikų globos įstaigų finansavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; statistinės žinios apie vaikų darželį, revizijos komisijos aktas, buto nuomos sutartis; asmenų sutikimai užimti skyriaus valdybos narių pareigas, prašymai priimti į skyrių;

Šv. Vincento á Paulo draugijos Vievio skyriaus steigiamojo susirinkimo protokolas, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, centro valdyba skyriaus registravimo, vaikų globos įstaigų finansavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; 1939 m. veiklos apyskaita, asmenų sutikimai užimti skyriaus valdybos narių pareigas, prašymai priimti į skyrių, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1367, ap. 1, b. 1566, l. 3 – 158.

2 LCVA. F. 1406, ap. 1, b. 6, l. 17, 33.

3 LCVA. F. 1406, ap. 1, b. 2, l. 20.

4 LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1602, l. 1.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 11:22