O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1807 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS DIPLOMATŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJĄ NR. 1807

2022-01-12 Nr. SA-2

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

1. Stasys Antanas Bačkis gimė 1906-02-10 Biržų apskrities Pantakonių kaime. Tėvai Juozapas Bačkis ir Elžbieta Būtėnaitė-Bačkienė.

Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, studijavo teisę, politinę ekonomiją ir tarptautinius mokslus Paryžiaus universitete. 1943 m. suteiktas teisės mokslų daktaro laipsnis už disertaciją „Konkordatas tarp Lietuvos ir Šventojo Sosto“.

Nuo 1930 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, 1937 m. dėstė diplomatijos istoriją Vytauto Didžiojo karininkų kursuose.

1938–1960 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Prancūzijoje, nuo 1953 m. ėjo Lietuvos atstovo Prancūzijoje pareigas (neoficialiai nuo 1944 m. rudens).

1960–1987 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Vašingtone, nuo 1976 m. ėjo Lietuvos atstovo Vašingtone pareigas, kurias 1987 m. perdavė S. Lozoraičiui jaunesniajam.

Mirus Lietuvos diplomatijos šefui S. Lozoraičiui, 1983-12-24 paskirtas Lietuvos diplomatijos šefu, iš šių pareigų pasitraukė 1991-09-06.

1989 m. iš Vašingtono persikėlė į Prancūziją, o 1993 m. grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje.

Buvo įvairių Lietuvos, lietuvių išeivijos ir tarptautinių organizacijų narys, 1946–1960 m. ėjo Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF) įgaliotinio Prancūzijoje pareigas. Rašė knygas ir straipsnius, rengė leidinius politikos, teisės, visuomeninėmis ir socialinėmis temomis.

Apdovanotas Lietuvos ir užsienio šalių valstybiniais apdovanojimais.

Mirė 1999-11-10 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.

Žmona Ona Galvydaitė-Bačkienė gimė 1907-05-25 Utenos apskrities Užpalių miestelyje. Pedagogė, visuomenės veikėja. Mirė 2003-06-19 Vilniuje, palaidota Antakalnio kapinėse.

Sūnus Ričardas Stanislovas Bačkis gimė 1934-10-23 Kaune. Studijavo politikos ir vadybos mokslus Paryžiuje. Buvo Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkas. 1994–1998 m. ėjo Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Prancūzijoje pareigas. Mirė 2019-11-19 Paryžiuje.

Sūnus Audrys Juozas Bačkis gimė 1937-02-01 Kaune. Studijavo Paryžiaus kunigų seminarijoje ir Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, Šv. Sosto diplomatinėje akademijoje ir Laterano universitete. 1964 m. suteiktas kanonų teisės daktaro laipsnis. Dirbo Vatikano nunciatūrose užsienio valstybėse, dėstė bažnytinę diplomatiją Laterano universitete. Kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas.

2. Petras Damijonas Klimas gimė 1891-02-23 Marijampolės apskrities Kušliškių kaime. Tėvai Bernardas Klimaševskis (Klimas) ir Elena Rašytiniūtė-Klimienė.

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, studijavo teisę Maskvos universitete.

1917–1918 m. buvo Lietuvos Tarybos narys, jos sekretorius, „Lietuvos aido“ redaktorius, 1918–1919 m. – Lietuvos užsienio reikalų ministerijos valdytojas, viceministras, 1920–1923 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose ir Lietuvos universitete.

Nuo 1923 m. ėjo Lietuvos atstovo Italijoje pareigas, 1925–1940 m. – Lietuvos atstovo Prancūzijoje pareigas, taip pat buvo akredituotas Belgijoje, Liuksemburge, Ispanijoje ir Portugalijoje. Rašė knygas, straipsnius istorijos temomis.

1943 m. Prancūzijoje gestapo suimtas ir 1944 m. grąžintas į Lietuvą. 1945 m. sovietų saugumo suimtas ir nuteistas, kalintas lageryje Čeliabinsko srityje. 1954 m. grįžo į Lietuvą.

Mirė 1969-01-16 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Žmona Bronislava Mėginaitė-Klimienė gimė 1892-11-17 Utenos apskrities Kunigiškių kaime. Mokėsi Sankt Peterburge, dirbo lietuvių gimnazijoje Voroneže. Buvo viena pirmųjų Lietuvos užsienio reikalų ministerijos tarnautojų – archyvo vedėja, šifruotoja. Nuo 1920 m. gyveno užsienyje. Mirė 1957-05-12 Grasse, Prancūzijoje.

Duktė Eglė Fourier-Ruelle (Klimaitė) gimė 1922-04-29 Kaune, mirė 2008-04-16 Paryžiuje.

Sūnus Petras Klimas jaunesnysis gimė 1930-04-15 Paryžiuje. 1951–1956 metais studijavo matematiką ir fiziką Strasbūro bei Sorbonos universitetuose, dirbo Sorbonos universiteto Vertėjų mokyklos generaliniu sekretoriumi. 1992–1995 m. ėjo Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje antrojo sekretoriaus-konsulo, vėliau – pirmojo sekretoriaus-konsulo pareigas. Buvo Prancūzijos lietuvių bendruomenės narys. Mirė 2019-05-22 Paryžiuje.

3. Antanas Liutkus gimė 1906-06-17 Mažeikių apskrities Leckavos miestelyje. Tėvai Juozas Liutkus ir Ona Sadauskytė-Liutkienė.

Mokėsi Viekšnių mokykloje, Mažeikių gimnazijoje, studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete Kaune.

Nuo 1925 m. dirbo Šiaulių apygardos teismo raštinės tarnautoju, nuo 1927 m. Valstybės kontrolės įstaigoje revizoriaus padėjėju, nuo 1933 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje buhalteriu, 1936 m. paskirtas Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje atašė, 1938 m. – pasiuntinybės sekretoriumi ir prekybos skyriaus vedėju.

Nuo 1940 m. gyveno Vilfranše (Villefranche, Prancūzija), dirbo naujienų agentūroje „Elta“, užsiėmė tapyba, buvo Nicos dailės sąjungos narys, parodų dalyvis. Nuo 1960 m. neoficialiai ėjo Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje sekretoriaus pareigas.

Mirė 1970-02-09 Paryžiuje, palaidotas Prancūzijoje.

Žmona Janina Mikulskytė-Liutkienė gimė 1910-04-18 Kretingos apskrities Šateikių kaime. Mirė 2007 m.

Sūnus Perkūnas Jonas Liutkus gimė 1939-09-19 Paryžiuje. Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, diplomatas.

Duktė Eglė Liutkutė-Jardel gimė 1942 m. Visuomenės veikėja.

Sūnus Antanas Gediminas Liutkus gimė 1945 m.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2019-05-02 aktu Nr. GF-41 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 10 sąlyginių vienetų (dėžių) Petro Klimo jaunesniojo perduotų neaprašytų Klimų šeimos rašytinių dokumentų. Tvarkant dokumentus buvo atskirti 8 sąlyginiai vienetai (dėžės) P. Klimo ir jo šeimos narių veiklos ir surinktų dokumentų.

LCVA 2019-06-01 aktu Nr. GF-49 iš Perkūno Liutkaus perėmė 2 sąlyginius vienetus (dėžes) neaprašytų A. Liutkaus dokumentų.

LCVA 2020-01-21 aktu Nr. GF-3 iš Kardinolo Audrio Juozo Bačkio perėmė 7 sąlyginius vienetus (dėžes) neaprašytų diplomato S. A. Bačkio, pedagogės O. Bačkienės bei A. J. Bačkio veiklos ir surinktų dokumentų. Tvarkant dokumentus buvo atskirti 4 sąlyginiai vienetai (dėžės) S. A. Bačkio ir jo šeimos narių veiklos ir surinktų dokumentų.

2021 m. Lietuvos diplomatų dokumentai sutvarkyti ir aprašyti. Sudaryta Lietuvos diplomatų dokumentų kolekcija, kuriai suteiktas Nr. 1807.

Sutvarkius dokumentus sudaryti 3 apyrašai, parengtos apyrašų bylų sisteminimo schemos (1–2 priedai). Dalis bylų nepertvarkytos, paliktos tokios, kaip jas sudarė S. A. Bačkis ir P. Klimas jaunesnysis. Diplomato S. A. Bačkio, jo šeimos narių veiklos ir surinkti dokumentai įrašyti į apyrašą Nr. 1, diplomato P. Klimo ir jo šeimos narių – į apyrašą Nr. 2, diplomato A. Liutkaus – į apyrašą Nr. 3.

Į Stasio Anatano Bačkio ir jo šeimos narių dokumentų bylų apyrašą Nr. 1 įrašyti 69 apskaitos vienetai,

į Petro Klimo ir jo šeimos narių dokumentų bylų apyrašą Nr. 2 įrašyti 105 apskaitos vienetai,

į Antano Liutkaus dokumentų bylų apyrašą Nr. 3 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso kolekcijoje Nr. 1807 yra 3 apyrašai, 177 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1909–1913 m., 1923–2019 m. Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų, lotynų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spausdintas tekstas, kopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija, brėžinys, karpinys, piešinys.

Dokumentų apie diplomatų S. A. Bačkio, P. Klimo ir A. Liutkaus veiklą yra Užsienio reikalų ministerijos fonde Nr. 383, Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone fonde Nr. 656 ir Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje fonde Nr. 676.

 

Stasio Antano Bačkio ir jo šeimos narių dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Stasio Antano Bačkio asmens ir mokslo dokumentai, apdovanojimai, jo veiklos Lietuvos diplomatijos šefo tarnyboje ir lietuvių išeivijos organizacijose, susirašinėjimo su įstaigomis, organizacijomis, veikėjais ir asmenimis dokumentai, užrašai, vertimai, paskaitos, leidinio rengimo dokumentai, straipsniai, interviu, sveikinimai, žmonos Onos Bačkienės, sūnų Audrio Juozo Bačkio ir Ričardo Stanislovo Bačkio asmens ir veiklos bei surinkti dokumentai, S. A. Bačkio ir jo šeimos narių fotografijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų temas ir bylos pabaigos datą.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 69 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–2019 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, ispanų, italų, latvių, lotynų, prancūzų, švedų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spausdintas tekstas, kopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija, brėžinys, karpinys, piešinys.

 

Petro Klimo ir jo šeimos narių dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti Petro Klimo užrašai, knygos „Lietuvių tautos istorija“ rengimo dokumentai, šeimos narių ir giminių laiškai;

žmonos Bronislavos Klimienės, šeimos ir dukros Eglės Fourier-Ruelle (Klimaitės) dokumentai;

sūnaus Petro Klimo jaunesniojo asmens ir mokslo dokumentai, veikėjų, asmenų laiškai, susirašinėjimo ir bendradarbiavimo su įstaigomis, organizacijomis, radijo laidų, straipsnių ir leidinių rengimo dokumentai, užrašai, jo šeimos, žmonos Žibutės Klimienės (Dobaitės) ir jos tėvų, giminių asmens ir veiklos bei surinkti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų temas ir bylos pabaigos datą.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašyti 105 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1909–1913 m., 1923–2015 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lotynų, prancūzų, rusų, švedų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spausdintas tekstas, fotokopija, kopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija, piešinys.

 

Antano Liutkaus dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašą įrašyti Antano Liutkaus straipsniai apie politiką ir meną bei straipsniai apie A. Liutkų, Liutkų šeimos narių, giminių, kitų asmenų laiškai ir asmens dokumentai, Liutkų šeimos genealoginis medis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų temas ir bylos pabaigos datą.

Iš viso į apyrašą Nr. 3 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–2016 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spausdintas tekstas, kopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus patarėja Neringa Betingienė

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-01-13 15:32