O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1742 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DOKUMENTŲ KOPIJŲ KOLEKCIJĄ NR. 1742

2009-12-        Nr. SA-

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Kolekcijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Dokumentų kopijų kolekcija Nr. 1742 įrašyta 1970-10-05.

1977-12-15 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 20 bylų.

1979–1981 m., 1990 m. į kolekcijos apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 7 bylos.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 1999-09-28 iš Lietuvos archyvų departamento perėmė 1939-08-23 Vokietijos ir SSRS pasirašytos Nepuolimo sutarties priedų ir slaptųjų protokolų kopijas, iš kurių buvo sudaryta 1 byla ir 2000-04-11 įrašyta į kolekcijos apyrašą Nr. 1.

LCVA 2001 m. iš Varšuvos Naujųjų aktų archyvo perėmė 1 bylą, kuri 2001-02-20 papildomai įrašyta į kolekcijos apyrašą Nr. 1.

2001-03-09 į apyrašą papildomai įrašyta 1 byla, kurią sudaro iš Slovėnijos mokslinių tyrimų (Research institut) instituto 2001-03-06 paštu gautos Spittalo perkeltųjų asmenų stovyklos lietuvių pradžios mokyklos tarnautojų ir mokinių sąrašų kopijos.

LCVA 2002-10-16 iš Lietuvos archyvų departamento perėmė S. Dariaus ir S. Girėno lėktuvu „Lituanica“ iš JAV į Lietuvą gabento laiško kopijas, kurios buvo prijungtos prie bylos Nr. 24.

LCVA 2002-08-29 iš Lietuvos archyvų departamento perėmė dokumentų apie Baltijos valstybių atstovavimo Tautų Sąjungoje teisių perėmimą kopijas, 2003-01-07 – SSRS ir Lietuvos Respublikos 1926-09-28 Nepuolimo ir neutraliteto sutarties kopiją.

2003-02-17 aprašius dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytos 3 bylos.

2003-02-28 kolekcijos byla Nr. 33 buvo papildyta 5 dokumentų lapais.

Dokumentai kataloguoti teminėje ,,Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso kolekcijoje Nr. 1742 yra 1 apyrašas, 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, latvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – dokumentų kopijos.

 

Dokumentų kopijų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos 1939-08-23 Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutarties slaptųjų protokolų, SSRS ir Lietuvos Respublikos 1926-09-28 Nepuolimo ir neutraliteto sutarties bei SSRS Centrinio vykdomojo komiteto nutarimo dėl jos ratifikavimo kopijos,

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos susirašinėjimo su Lietuvos pasiuntinybėmis užsienyje bei užsienio valstybių pasiuntinybėmis Lietuvoje Klaipėdos diplomatinių santykių su Lenkija ir kitomis šalimis klausimais dokumentai,

Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos susirašinėjimo dėl Konstanto Stašio veiklos ir patraukimo teisminėn atsakomybėn klausimais dokumentai, dokumentai surinkti tiriant K. Stašio nusikaltimus Lenkijos valstybei ir jos iždui,

Latvijos pasiuntinio Lietuvoje L. Sėjos 1940-06-22 pranešimas Latvijos liaudies vyriausybei apie A. Smetonos pabėgimą užsienį,

dokumentai apie Klaipėdos klausimo svarstymą Tautų Sąjungoje, Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovavimo Tautų Sąjungoje teisių perėmimą sovietų okupacijos metais, JAV lietuvių organizacijų rezoliucijos dėl Vilniaus krašto grąžinimo Lietuvai ir Lietuvos okupacijos 1940 m.,

dokumentai apie K. Binkio, S. Nėries ir kitų Lietuvos rašytojų, menininkų ir visuomenės veikėjų veiklą, lietuviškos knygos parodą Maskvoje 1940 m., Lietuvos kultūrinius ryšius su Tarybų Sąjunga,

Vokietijos saugumo policijos vyriausiosios valdybos susirašinėjimo su Vokietijos užsienio reikalų ministerija pagalbos suteikimo voldemarininkams klausimu dokumentai,

dokumentai apie nacių propagandinę veiklą, nusikaltimus Vilniuje ir jo apylinkėse, žydų naikinimą, Pirčiupių kaimo sudeginimą, pasipriešinimo judėjimą bei katalikų bažnyčios padėtį Lietuvoje,

vandens transporto ir sauskelių darbininkų ir tarnautojų profesinės sąjungos, organizacijos „Spindulys“ dokumentai,

Spittalo perkeltųjų asmenų stovyklos lietuvių pradžios mokyklos tarnautojų ir mokinių sąrašai,

už komunistinę ir antifašistinę veiklą baustų, Vilniaus krašto teismuose už ryšius su TSRS saugumo organais teistų asmenų sąrašai,

kopijos dokumentų rinkiniui „Lietuva 1939–1940 m.“.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sisteminimo tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – dokumentų kopijos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja LoskutovaLIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DOKUMENTŲ KOPIJŲ KOLEKCIJOS NR. 1742 PAPILDYMĄ

2012- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE KOLEKCIJOS SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Dokumentų kopijų kolekciją Nr. 1742 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-12-11 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-372. Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2010-09-27 aktu Nr. GF-9 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 1 aplanką neaprašytų Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjo Martyno Yčo dokumentų.

2011 m. dokumentai sutvarkyti. Sudaryta 1 byla, kuri įrašyta į Dokumentų kopijų kolekcijos Nr. 1742 apyrašo Nr.1 tęsinį (bylos Nr. 34).

Iš viso fonde Nr. 1742 yra 1 apyrašas, 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1946 m.

 

Dokumentų kopijų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti dokumentai apie Lietuvos politikos ir visuomenės veikėją Martyną Yčą ir jo veiklą.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, fotokopijos.

Iš viso fondo Nr. 1742 apyraše Nr. 1 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1946 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpos, fotokopijos. Yra nuotraukų, žemėlapių.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Inga KlypšienėLIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DOKUMENTŲ KOPIJŲ KOLEKCIJOS NR. 1742 PAPILDYMĄ

2012-11- Nr. SA-

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2012-11-08 raštu Nr. (1.16) V4-846, perėmė Stenfordo universiteto Huverio instituto archyve saugomo Mečislovo Jaloveckio (Mieczyslaw Jalowiecki) fondo dokumentų kopijas.

Perduotos M. Jaloveckio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvarų, pilių, bažnyčių piešinių su trumpais aprašymais skaitmeninės kopijos

Taip pat perduotos M. Jaloveckio veikalų apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaivadijas, Lenkijos sodybų architektūrą ir statinius kopijos. Šiuose darbuose autorius pateikia abėcėlinius sodybų sąrašus, kuriuose nurodyta sodybos vieta, buvę ar esami jų savininkai, statinių, parkų architektų pavardės ir kita informacija.

Aprašius gautus dokumentus, buvo sudarytos 5 bylos, kurios įrašytos į Dokumentų kopijų kolekcijos Nr. 1742 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 35–39). Byla Nr. 39 (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvarų, pilių, bažnyčių piešinių skaitmeninės kopijos) saugoma skaitmeninėje laikmenoje.

Iš viso fonde Nr. 1742 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai. Kolekcijos dokumentai yra įtraukti į Teminį katalogą.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1947 m.

 

Dokumentų kopijų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas M. Jaloveckio laiško Amerikos maisto administracijos Lenkijos skyriaus (sekcijos) majorui Schelingui apie bolševikų nusikalstamą veiklą Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos teritorijose, M. Jaloveckio darbai „Lenkijos sodybos. Kaimo sodybų architektūra ir statiniai“ („Dwor Polski. Architekci į budowniczowie siedzib wiejskich“) ir „Istorinė medžiaga monografijai „Lenkijos Respublikos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaivadijos“ („Materjaly historyczne do monografji Wojevodztw Wielkiego Księstwa Litewskiego Rzeczypospolitej Polskie“).

Vilniaus ir Kauno gubernijų dvarų ir jų valdytojų sąrašai.

M. Jaloveckio piešinių, vaizduojančių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvarus, pilis, bažnyčias, skaitmeninės kopijos.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1947 m. Dokumentai lenkų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraščio ir mašinraščio bei skaitmeninė kopijos.

Iš viso fondo Nr. 1742 apyraše Nr. 1 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1947 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpos, fotokopijos, rankraščio, mašinraščio ir skaitmeninė kopijos. Yra nuotraukų, žemėlapių.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėja Sigita Baranauskienė
LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DOKUMENTŲ KOPIJŲ KOLEKCIJOS NR. 1742 PAPILDYMĄ

2014-03-27 Nr. SA-19

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2013-05-29 aktu Nr. GF-5 iš Stanfordo universiteto Huverio instituto (JAV) Rytų Europos programų kuratoriaus Maciejaus Siekierskio (Maciej Siekierski) perėmė Huverio instituto archyve saugomos Mečislovo Jaloveckio (Mieczysław Jałowiecki) kolekcijos dokumentų kopijas, 8 mikrofilmus.

2014 m. mikrofilmai aprašyti ir įrašyti į sudarytą apyrašą Nr. 2.

Huverio instituto archyve saugomų M. Jaloveckio dokumentų dėžių ir aplankų sąrašas, kuriame įvardytos juose saugomų dokumentų temos, yra mikrofilmo Nr. 1 pradžioje (kadrai 6–45).

Mikrofilmuose – M. Jaloveckio rašytiniai dokumentai: atsiminimai, veikalas apie Lenkijos dvarus, pilis, istorinius statinius, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaivadijų istorija, „Dvarininkijos almanachas“, M. Jaloveckio akvarelėse nupieštų statinių aprašymai, vietovardžių ir asmenvardžių katalogai-rodyklės. Mikrofilmuoti M. Jaloveckio dokumentai spausdinti mašinėle, dalis dokumentų rašyti ranka, keletas dokumentų yra su M. Jaloveckio autografu.

Iš viso kolekcijoje Nr. 1742 yra 2 apyrašai, 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–[1962] m. Dokumentai lietuvių, lenkų, latvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – dokumentų kopijos, mikrofilmas.

 

Mečislovo Jaloveckio dokumentų mikrofilmų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos M. Jaloveckio rašytinių dokumentų mikrofilmuotos kopijos: autoriaus atsiminimų „Iš praeities, eskizai“ („Z lat mynionych, szkice“) 16 tomų, veikalas „Lenkijos sodybos. Lenkijos dvarų, rezidencijų, pilių ir istorinių statinių piešinių kolekcijos aprašymas“ („Dwór Polski. Opis kolekcji Dworów, Rezydencji, Zamków i Budowli Zabytkowych w Polsce“), „Dvarininkijos almanacho“ („Almanach Ziemiaństwa“) 1–3 dalys, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaivadijų istorija, M. Jaloveckio akvarelėse nupieštų dvarų, rūmų, pilių aprašymų, vietovardžių rodyklės, dvarų ir sodybų katalogai-rodyklės, pastatus projektavusių architektų sąrašai.

Mikrofilmai į apyrašą įrašyti tokia tvarka, kokia jie buvo sunumeruoti Huverio instituto archyve.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos [1945–1962] m. Dokumentai lenkų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mikrofilmas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena VydrinaLIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE DOKUMENTŲ KOPIJŲ KOLEKCIJOS NR. 1742 PAPILDYMĄ

2015-05-14 Nr. SA-64

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2015-04-09 iš Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos perėmė JAV Nacionalinės archyvų ir įrašų administracijos (The National Archives and Records Administration, NARA) archyvuose saugomų dokumentų apie buvusį Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną kopijas. Perduota 280 dokumentų vaizdų pdf. formatu. Dokumentų kopijos perduotos be akto.

2015 m. gegužės mėn. dokumentai buvo aprašyti, sudarytos 2 bylos įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

Sudarytas fondo tvarkymo aktas.

Iš viso kolekcijoje Nr. 1742 yra 2 apyrašai, 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–[1962] m. Dokumentai lietuvių, lenkų, latvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – dokumentų kopijos, mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa, mikrofilmas.

 

Dokumentų kopijų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta JAV Teisingumo departamento Federalinio tyrimų biuro susirašinėjimo su Valstybės departamentu, specialiaisiais agentais apie buvusį Lietuvos Respublikos Prezidentą A. Smetoną dokumentų kopijų bylos.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 (du) apskaitos vienetai Nr. 40–41. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m.

Iš viso fondo Nr. 1742 apyraše Nr. 1 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1947 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: dokumentų kopijos, mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa.

 

L. e. Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pareigas   Inga Klypšienė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DOKUMENTŲ KOPIJŲ KOLEKCIJOS NR. 1742 PAPILDYMĄ

2018-10-03 Nr. SA-20

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2018-10-02 iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos perėmė Badeno-Viurtembergo krašto archyve Štutgarte (Landesarchiv Baden-Württemberg, die Abteilung Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Vokietija) saugomų Uracho hercogo, Viurtembergo grafo Vilhelmo (II) von Uracho 1918 m. susirašinėjimo ir kitų dokumentų kopijas. Perduotas 1 kompaktinis diskas su 442 dokumentų vaizdais PDF formatu.

2018 m. spalio mėn. aprašyta ir į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta 1 byla Nr. 42.

Su dokumentų skaimeninėmis kopijomis galima susipažinti Rašytinių dokumentų skaitykloje (žr. aplanką Vilhelm_von_Urach). Skaitmeninių dokumentų rinkmenų (PDF failų) pavadinimai nekeisti.

Iš viso kolekcijoje Nr. 1742 yra 2 apyrašai, 50 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos: 1916–1963 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, latvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: dokumentų kopijos, mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa, mikrofilmas.

 

Dokumentų kopijų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos Uracho hercogo, Viurtembergo grafo Vilhelmo (II) von Uracho susirašinėjimo su Vokietijos kaizeriu Vilhelmu II, Reichstago nariu M. Erzbergeriu, popiežiumi Benediktu XV, Lietuvos Tarybos nariais jo išrinkimo Lietuvos karaliumi Mindaugu II klausimais dokumentų kopijos, straipsnių Vokietijos spaudoje bei Karl-Heinz Janßen knygos „Macht und Verblendung. Kriegszielpolitik der deutschen Bundesstaaten 1914/18“ ištraukos kopijos.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 (vienas) apskaitos vienetas Nr. 42. Dokumentų chronologinės ribos: 1917–1918 m., 1963 m.

Iš viso fondo Nr. 1742 apyraše Nr. 1 įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos: 1916–1947 m., 1963 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: dokumentų kopijos, mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Ligija Augūnienė

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DOKUMENTŲ KOPIJŲ KOLEKCIJOS NR. 1742 PAPILDYMĄ

2018-10-03 Nr. SA-20

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2018-10-02 iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos perėmė Badeno-Viurtembergo krašto archyve Štutgarte (Landesarchiv Baden-Württemberg, die Abteilung Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Vokietija) saugomų Uracho hercogo, Viurtembergo grafo Vilhelmo (II) von Uracho 1918 m. susirašinėjimo ir kitų dokumentų kopijas. Perduotas 1 kompaktinis diskas su 442 dokumentų vaizdais PDF formatu.

2018 m. spalio mėn. aprašyta ir į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta 1 byla Nr. 42.

Su dokumentų skaimeninėmis kopijomis galima susipažinti Rašytinių dokumentų skaitykloje (žr. aplanką Vilhelm_von_Urach). Skaitmeninių dokumentų rinkmenų (PDF failų) pavadinimai nekeisti.

Iš viso kolekcijoje Nr. 1742 yra 2 apyrašai, 50 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos: 1916–1963 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, latvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: dokumentų kopijos, mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa, mikrofilmas.

 

Dokumentų kopijų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos Uracho hercogo, Viurtembergo grafo Vilhelmo (II) von Uracho susirašinėjimo su Vokietijos kaizeriu Vilhelmu II, Reichstago nariu M. Erzbergeriu, popiežiumi Benediktu XV, Lietuvos Tarybos nariais jo išrinkimo Lietuvos karaliumi Mindaugu II klausimais dokumentų kopijos, straipsnių Vokietijos spaudoje bei Karl-Heinz Janßen knygos „Macht und Verblendung. Kriegszielpolitik der deutschen Bundesstaaten 1914/18“ ištraukos kopijos.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 (vienas) apskaitos vienetas Nr. 42. Dokumentų chronologinės ribos: 1917–1918 m., 1963 m.

Iš viso fondo Nr. 1742 apyraše Nr. 1 įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos: 1916–1947 m., 1963 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: dokumentų kopijos, mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Ligija Augūnienė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

DOKUMENTŲ KOPIJŲ KOLEKCIJOS NR. 1742 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

2021-02-10 Nr. SA-7

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2019-12-11 aktu Nr. GF-56 iš Ispanijos Karalystės ambasados Lietuvos Respublikoje perėmė Ispanijos nacionaliniame istorijos archyve saugomų 1916–1931 m. dokumentų, susijusių su Lietuva, skaitmenines kopijas. Perduotas 1sąlyginis vienetas (kietasis diskas).

2021 m. vasario mėn. aprašytos ir į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytos 8 bylos Nr. 43–50.

Iš viso kolekcijoje Nr. 1742 yra 2 apyrašai, 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1963 m. Dokumentai lietuvių, anglų, ispanų, lenkų, latvių, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – dokumentų kopijos, mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa, mikrofilmas.

 

 

Dokumentų kopijų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos Ispanijos Vyriausybės ir pasiuntinybių, Lietuvos bei kitų užsienio valstybių diplomatų raštų, notų apie politinę padėtį Lietuvoje, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir jos pripažinimą, Lietuvos ir Lenkijos konfliktą, Lietuvos ir Latvijos delegacijų Tautų Sąjungoje veiklą, Lietuvių informacijos biuro Lozanoje išleisto Lietuvos žemėlapio kopijos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal suskaitmenintų dokumentų rinkmenų (bylų) eiliškumą.

Į apyrašo tęsinį įrašytos 8 bylos Nr. 43–50 (209 vaizdai). Dokumentų chronologinės ribos 1916–1931 m. Dokumentai ispanų ir prancūzų kalbomis.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos: 1916–1947 m., 1963 m. Dokumentai lietuvių, anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – dokumentų kopijos, mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa.

  

Informacijos ir apskaitos skyriaus patarėja    Neringa Betingienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-02-10 14:12