O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 390 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBĖS KONTROLĖS FONDĄ NR. 390

2007-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybės kontrolė (1919-01-16–1940-08-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybės kontrolė pradėjo veiklą Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumui 1919-01-16 paskyrus Valstybės kontrolės valdytoją.[1]

Valstybės kontrolė buvo nepriklausoma institucija, atskaitinga Lietuvos Valstybės Tarybai, o nuo 1926 m. - Lietuvos Respublikos Seimui.

Valstybės kontrolės veiklą reglamentavo Lietuvos Valstybės Konstitucija, 1919-04-04 Įstatymas Valstybės Kontrolei tvarkyti[2] ir 1926-05-12 Valstybės Kontrolės įstatymas[3], Valstybės kontrolės statutas ir kiti teisės aktai.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Laikinosios Aukščiausios Tarybos 1940-08-26 nutarimu dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos sudarymo nuo 1940-08-30 Valstybės kontrolė pertvarkyta į Lietuvos TSR valstybės kontrolės liaudies komisariatą.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybės kontrolė prižiūrėjo valstybės turtą, pajamas, išlaidas, skolas ir atskaitomybę bei kontroliavo ar teisėtai ir efektyviai valdomi ir naudojami valstybės finansai ir kitas turtas, darė faktines ir dokumentų revizijas valstybės, savivaldybių įstaigose, kitose įstaigose, kurios gavo pašalpas iš valstybės fondųtaip pat visuomeninėse ir privačiose įstaigose, bendrovėse bei įmonėse, kurios naudojosi valstybės turtu, kreditais ir garantijomis, rengė valstybės metų biudžeto vykdymo apyskaitą ir teikė ją Lietuvos Valstybės Tarybai, o nuo 1926 m. - Seimui, informavo Seimą apie valstybės įstaigų išlaidas, pajamas, turtą, skolas ir atskaitomybę.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1951-05-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministerijos perėmė 5461 Valstybės kontrolės bylas, įrašytas į suminius apyrašus Nr.1 ir Nr.2, bei naikinti atrinktus dokumentus (bylų skaičius nenurodytas), įrašytus į sąrašą.

1951-08-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 5000 Valstybės kontrolės neaprašytų bylų.

1952 m. atrinkta naikinti 7050 saugojimo vienetų.

1958–1960 m. fondas pertvarkytas: patikslintos bylų antraštės, bylų sisteminimas, atrinkti naikinimui 1062 apskaitos vienetai ir 1960-10-03 sudaryti 6 apyrašai, kuriuose buvo įrašyti 3373 apskaitos vienetai.

1965 m., 1967 m., 1976 m., 1978 m., 1997 m. ir 2003 m. papildomai įrašyti 95 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 390 yra 6 apyrašai, 3468 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Fondo apyraše Nr. 6 įrašytose darbuotojų asmens bylose yra pavienių Lietuvos TSR valstybės kontrolės liaudies komisariato ir Administracinės kontrolės vadybos dokumentų.

 

Kanceliarijos ir Bendrosios revizijos departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Kanceliarijos veiklos dokumentai: Valstybės Kontrolės įstatymas ir statutas, Tarybos posėdžių protokolai, valstybės kontrolieriaus įsakymai, tarnautojų sąrašai, asmenų prašymai priimti į darbą.

Ministerijų ir įstaigų tvarkomieji dokumentai finansų, ūkio ir personalo klausimais, išlaidų ir pajamų sąmatos, susirašinėjimo mokyklų steigimo ir finansavimo, personalo ir kt. veiklos klausimais dokumentai, tarnautojų ir darbuotojų, mokytojų, Seinų ir Žemaičių vyskupijų dvasininkų, kontroliuojamų įstaigų ir įmonių sąrašai ir kt.

Bendrosios revizijos departamento veiklos dokumentai: revizijų atlikimo taisyklės, revizijų protokolai ir aktai, kontroliuojamų įstaigų, įmonių, fabrikų sąmatos, pajamų ir išlaidų apyskaitos, žinios apie einamąsias sąskaitas, susirašinėjimo įstaigų personalo atlyginimų, etatų skaičiaus, įstaigų patikrinimų metu rastų trūkumų šalinimo, algų dvasininkams nustatymo, vaikų prieglaudų išlaikymo ir kt. finansų bei ūkio klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 390 apyraše Nr. 1 įrašyti 1659 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Bendrosios revizijos ir Susisiekimo revizijos departamentų kontroliuojamų įstaigų darbuotojų algų lapų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

Bendrosios revizijos departamento kontroliuojamų ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų: Valstybės kontrolės kanceliarijos, Bendrosios revizijos, Krašto apsaugos revizijos bei Susisiekimo revizijos departamentų, Žemės ūkio ministerijos kanceliarijos, departamentų, žemės ūkio, miškų technikų mokyklų, žemės matininkų kursų, apskričių žemės tvarkytojų įstaigų, urėdijų, girininkijų ir kt. įstaigų, Vytauto Didžiojo Universiteto, mokytojų ir dvasininkų seminarijų, amatų mokyklų, gimnazijų, vidurinių, pradžios mokyklų, Valstybės teatro, muziejų, Valstybės radiofono, bibliotekų ir kt. įstaigų, Finansų ministerijos departamentų, muitinių, mokesčių inspekcijų darbuotojų algų lapai.

Susisiekimo revizijos departamento kontroliuojamų Susisiekimo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų: paštų, telefonų stočių, telegrafo, plentų ir vandens kelių įstaigų darbuotojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir ministerijų pavadinimus, chronologiją ir įstaigų pavadinimus.

Iš viso fondo Nr. 390 apyraše Nr. 2 įrašyta 518 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Bendrosios revizijos departamento kontroliuojamų įstaigų darbuotojų algų lapų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti departamento kontroliuojamų ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų: Vidaus reikalų ministerijos departamentų, apskričių viršininkų įstaigų, policijos nuovadų ir pasienio policijos, apskričių medicinos punktų, psichiatrinių bei odos ir venerinių ligų ligoninių, aukštesniosios policijos mokyklos, vaikų prieglaudų, invalidų namų ir kt., Teisingumo ministerijos, teismų, prokuratūrų, kalėjimų, arešto namų ir kt., Užsienio reikalų ministerijos, ELTA agentūros, diplomatinių atstovybių, pasiuntinybių, konsulatų darbuotojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ministerijų pavadinimus, chronologiją ir įstaigų pavadinimus.

Iš viso fondo Nr. 390 apyraše Nr. 3 įrašyti 274 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922 m., 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Krašto apsaugos revizijos departamento kontroliuojamų karinių dalių kariškių ir civilių tarnautojų algų lapų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti karinių dalių, karo ligoninių, sandėlių, Karo muziejaus kariškių ir civilių tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir karinių dalių bei įstaigų pavadinimus.

Iš viso fondo Nr. 390 apyraše Nr. 4 įrašyti 133 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921 m., 1922 m., 1926 m., 1929–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Krašto apsaugos revizijos ir Susisiekimo revizijos departamentų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti:

Krašto apsaugos revizijos departamento kontroliuojamų įstaigų: kariuomenės tiekimo valdybos, karinių dalių, karo ligoninių, apskričių komendantūrų revizijų protokolai, aktai, finansinės apyskaitos, krašto apsaugos ministro, intendantūros, apskričių komendantūrų įsakymai personalo, finansų ir ūkio klausimais, susirašinėjimo ginklų, aprangos ir kitų prekių įsigijimo užsienyje, kareivinių statybos, nustatytų finansų ir turto trūkumų šalinimo klausimais dokumentai, kiti dokumentai.

Susisiekimo revizijos departamento kontroliuojamų įstaigų: geležinkelių, plentų ir vandens kelių valdybų, Klaipėdos uosto, pašto, telefono, telegrafo įstaigų revizijų protokolai ir aktai, pajamų ir išlaidų sąmatos, vykdomų darbų projektai, darbų sutartys, finansų ataskaitos, susirašinėjimo finansinės atskaitomybės, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ministerijų pavadinimus, chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 390 apyraše Nr. 5 įrašyti 723 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 390 apyraše Nr. 6 įrašytas 161 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 923, ap. 1, b. 8, l. 276.

[2] Laikinosios valstybės žinios. 1919 m., Nr. 5 60.

[3] Vyriausybės Žinios. 1926 m., Nr. 224 - 1461.

[4] LCVA. F. R-763, ap. 5, b. 1102, l. 1.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:03