O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1298 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KOOPERATYVŲ SĄJUNGOS „LINAS“ FONDĄ NR. 1298

2009-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kooperatyvų sąjunga „Linas“ (1939-12-05–1940-12-20; 1941-06-23–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kooperatyvų sąjungos „Linas“ įstatai Finansų ministerijos Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijoje įregistruoti 1939-12-05, registro Nr. 32.1 Sąjunga veikė Kaune.

Sąjungos „Linas“ veiklą prižiūrėjo Finansų ministerijos Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija.

Savo veikloje „Linas“ vadovavosi 1919-11-05 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymu, 1939-12-05 sąjungos įstatais ir jų pakeitimais, kitais teisės aktais.

Sąjungą valdė narių įgaliotinių susirinkimas, taryba, valdyba su direkcija.

1940 m. birželio mėn. sovietams okupavus Lietuvą, Kooperatyvų sąjunga „Linas“ veiklą tęsė ir nuo 1940-08-27 įėjo į Lietuvos TSR kooperatyvų centro sudėtį.2

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-20 nutarimu Nr. 442 Kooperatyvų sąjungos „Linas“ ir Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariato Tekstilės tresto Linų skyriaus bazėje įsteigta Lietuvos respublikinė kontora „Linas“ (Zagotlion).3

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-05 nutarimu Kooperatyvų sąjunga „Linas“ nuo 1941-06-23 veiklą atkūrė.4 ,,Linas“ buvo pavaldus Prekybos ministerijai, nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Krašto ūkio generalinio tarėjo įstaigai, nuo 1941-10-07 – Rytų krašto pluošto bendrovei (Ostland-Faser G. m. b. H. ).5

Dokumentuose Kooperatyvų sąjunga „Linas“ dar vadinama Rytų krašto pluošto a. a. B. Linų sąjunga ,,Linas“ (Ostland-Faser-Gesellschaft m. b. H. Flachs Verband Linas).6

1944 m. sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, Kooperatyvų sąjunga „Linas“ veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kooperatyvų sąjungos „Linas“ tikslas 1939–1940 m. buvo skatinti linų ir kanapių auginimą, apdirbimą ir perdirbimą. ,,Linas“ padėjo steigtis linų gamybos ir prekybos kooperatyvams ir vienijo jų veiklą, supirko linus ir jų žaliavą, organizavo linų ir kanapių produktų pardavimą vidaus ir užsienio rinkoje, tarpininkavo savo nariams parduodant produkciją. Sąjunga „Linas“ rinko ir skelbė spaudoje statistines žinias apie krašto linų ir kanapių ūkį, organizavo parodas, konkursus, paskaitas, kursus, ekskursijas, leido periodinius leidinius, steigė ir laikė laboratorijas, tyrimo stotis, aprūpino bendroves įrengimais, įrankiais, personalu, samdė specialistus, priėmė užsakymus, vadovavo ir kontroliavo savo įmonių veiklą.

Kooperatyvų sąjunga „Linas“ 1941–1944 m. steigė linų apdirbimo bendroves, linų supirkimo punktus, sandėlius, prižiūrėjo fabrikų veiklą, aprūpino juos įrengimais, vykdė pirminį pluošto apdirbimą, linų ir kanapių pluošto, sėmenų supirkimą bei paskirstymą, organizavo linų rūšiuotojų kursus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1946-08-12 priėmė Lietuvos kooperacijų sąjungos „Linas“ 1935–1944 m. neaprašytas bylas. Išskirsčius bylas pagal laikotarpius, Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudaryti 3 ,,Lino“ fondai: Nr. 537, Nr. R-538 ir Nr. 539.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-12-13 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos kooperacijų sąjungos „Linas“ fondą Nr. 537 ir Rytų krašto pluošto a. a. B. Linų sąjungos ,,Linas“ fondą Nr. 539 su apyrašais, kuriuose buvo įrašyta 460 bylų. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve šie fondai buvo sujungti į vieną Lietuvos kooperatyvų sąjungos ,,Linas“ fondą, kuriam duotas Nr. 1298. Apyrašai peršifruoti.

1997 m. papildomai į apyrašą Nr. 6 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1298 yra 6 apyrašai, 461 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1946 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Lietuvos kooperatyvų sąjungos ,,Linas“ 1940–1947 m. veiklos dokumentai yra Lietuvos kooperatyvų sąjungos „Linas“ fonde Nr. R-1075.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos kooperatyvų sąjungos „Linas“ įstatai, valdybos posėdžių protokolai, aplinkraščiai, sąjungos administracijos schema, susirašinėjimo su finansų ministerija, Eksporto skyriumi, Linų ir pakulų prekybos kontrole, linų apdirbimo fabrikais, supirkimo punktais, užsienio firmomis veiklos klausimais dokumentai, sąjungos narių pranešimai ir pasižadėjimai, asmenų prašymai priimti ir atleisti iš darbo, priimti į linų rūšiuotojų kursus, linų rūšiuotojų kursų programa, fabrikų dokumentai, sąjungos ir fabrikų tarnautojų, etatų, linų supirkimo punktų ir kt. sąrašai.

Akcinės bendrovės „Linų pluoštas“ įstatai, tarnautojų sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal „Lino“ skyrius.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo veiklos, finansų, fabrikų statybos, kursų, personalo klausimais dokumentai, žinios apie supirktus linus, pasižadėjimai sumokėti skolas, draudimai nekilnojamam turtui, Papilės pirkyklos apyskaita, prašymai apdrausti prekes, apsidraudusiųjų sąrašas, Kauno ir Šiaulių linų apdirbimo fabrikų mokestiniai pareiškimai, pranešimai apie tarnautojų priėmimą bei atleidimą, asmenų paskyrimą į linų rūšiuotojų kursus, išlaidų apyskaitos, asmenų ir įstaigų sąskaitos, atlyginimų išmokėjimo lapai, tabeliai,

Šiaulių miesto savivaldybės susirašinėjimo su Finansų ministerijos Prekybos departamentu linų apdirbimo fabriko „Litlin“ remonto ir pertvarkymo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sąjungos „Linas“skyrius.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti sąjungos aplinkraščiai, instrukcijos ir taisyklės, sąjungos valdybos, fabrikų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su fabrikais įrangos pirkimo, priešgaisrinės apsaugos, personalo klausimais dokumentai, žinios apie linų pardavimą, bendrovių prašymai priimti į sąjungą, fabrikų metų balansai, apyskaitos, apyvartos žiniaraščiai, kasos patikrinimo aktai, pelno ir nuostolių sąmatos, nekilnojamojo turto sąrašai, Vilniaus linų apdirbimo fabriko perdavimo-priėmimo aktai, Papilės pirkyklos patikrinimo protokolas, asmenų prašymai priimti į darbą, tarnautojų, darbininkų, specialistų, vedėjų, linų augintojų, ,,Lino“ narių sąrašai, darbo, kursų baigimo pažymėjimai, Biržų apskrities skyriaus įsakymai personalo klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal „Lino“ skyrius.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 80 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti sąjungos susirašinėjimo su Kooperatyvų taryba, fabrikais, linų pirkyklomis, rajonų instruktoriais, žemės ūkio draugijomis veiklos, fabrikų atstatymo, personalo, finansų klausimais dokumentai, pranešimai apie pramonės įmonių veiklą, žinios apie linų supirkimą, apdirbimą bei pagamintą žaliavą, darbuotojus ir jų atlyginimą, apsidraudusius fabrikų tarnautojus ir darbininkus, „Lino“ fabrikų gamybos aktų sudarymo taisyklės, fabrikų, pirkyklų perdavimo-priėmimo, patikrinimo, gamybos aktai, pirkyklų metų apyskaitos, apyvartos žiniaraščiai, įgaliojimai supirkinėti linus ir atlikti kitas operacijas, įstaigų, įmonių tarnautojų ir darbininkų, kreditorių, įmonių nekilnojamojo turto, linų duoklę atidavusių ir gavusių premijas ūkininkų sąrašai, etatai, tarnautojų pažymėjimai, Lietuvos generalinės srities socialinio draudimo lapeliai, Kauno centro kontoros, fabrikų ir pirkyklų tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal „Lino“ skyrius.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 118 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1928 m., 1934–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 170 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1946 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1298, ap. 1, b. 4, l. 2.

2 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1940-10-12, Nr. 1, psl. 5.

3 LCVA. F. R-773, ap. 1, b. 202, l. 148.

4 Lietuvos Laikinoji Vyriausybė. Posėdžių protokolai, Vilnius, 2001 m., psl. 30, 41; LCVA. F. 1298, ap. 3, b. 8, l. 1; b. 8, l. 3 a.p.

5 LCVA. F. 1298, ap. 3, b. 8, l. 20, l. 50 a. p.; b. 5, l. 2.

6 LCVA. F. 1298, ap. 3, b. 41, l. 11.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:02