O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 599 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVŲ SĄJUNGOS „LIETŪKIO“ FONDĄ NR. 599

2010-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjunga (1920-08-17–1932 m. rugpjūčio mėn.)

2. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga „Lietūkis“ (1923-04-27–1940-10-24, 1941-07-10–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos vartotojų kooperacijos bendrovių steigiamajame suvažiavime 1920-08-17 buvo įsteigta Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjunga (toliau – LKBS). LKBS įstatai įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamente.

LKBS reikalus tvarkė įgaliotinių susirinkimas, taryba ir valdyba. Tarybos ir valdybos veiklą kontroliavo įgaliotinių susirinkime išrinkta Revizijos komisija.1 Valdyba veiklą pradėjo 1920-08-19.2

LKBS veiklą prižiūrėjo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamentas, nuo 1921 m. – Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija.

Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungos XII visuotiname narių įgaliotinių 1930-04-24 susirinkime buvo priimtas nutarimas dėl susijungimo su Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga „Lietūkiu“.3 LKBS XV nepaprastajame įgaliotinių susirinkime 1931-05-16 priimtas nutarimas visus aktyvus ir pasyvus bei nekilnojamąjį sąjungos turtą perduoti „Lietūkiui“.

Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjunga 1932 m. rugpjūčio mėn. buvo likviduota ir išbraukta iš Finansų ministerijos Viešojo atsiskaitymo ir įmonių inspekcijos rejestro.4

2. Lietuvos žemės ūkio draugijų steigiamajame suvažiavime 1923-04-22 buvo įsteigta Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga.5 Sąjungos įstatai Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje įregistruoti 1923-04-27.6

Nuo 1930 m. spalio mėn. oficialiai pradėtas vartoti Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos sutrumpintas pavadinimas „Lietūkis“ (iki tol šis trumpinys buvo vartojamas tik telegramų adresui).

Sąjungos reikalus tvarkė įgaliotinių visuotinis susirinkimas, taryba, valdyba ir nuo 1933 m. direkcija. Sąjungos vykdomosios valdžios veiklą kontroliavo įgaliotinių visuotiniame susirinkime išrinkta Revizijos komisija.

1930-11-25 Kreditų įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje buvo įregistruoti nauji ,,Lietūkio“ įstatai.7

,,Lietūkio“ veiklą prižiūrėjo Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija, nuo 1932-03-23 – Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija.

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos nepaprastajame narių įgaliotinių 1930-10-25 susirinkime buvo priimtas nutarimas prie ,,Lietūkio“ prijungti Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungą, priimti visus LKBS aktyvus ir pasyvus bei įstatais numatyta tvarka perregistruoti LKBS narius, priimant juos lygiateisiais ,,Lietūkio“ nariais.8

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-08-27 nutarimu ,,Dėl Lietuvos TSR kooperatyvų centro įsteigimo“ buvo įsteigtas Lietuvos TSR kooperatyvų centras, į kurio sudėtį įėjo ir ,,Lietūkis“.9

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-25 nutarimu Nr. 262 buvo organizuota Lietuvos respublikinė vartotojų kooperatyvųsąjunga „Lietkoopsąjunga“, kuri perėmė „Lietūkio“ funkcijas.

Laikinosios Lietuvos vyriausybės 1941-06-26 nutarimu Nr. 2 buvo paskirta laikinoji ,,Lietūkio“ vadovybė.10

Laikinosios Lietuvos vyriausybės 1941-07-10 nutarimu ,,Lietkoopsąjunga“ buvo panaikinta ir atkurta ,,Lietūkio“ veikla. ,,Lietūkis“ savo veikloje vadovavosi 1930 m. įstatais.11

Nuo 1941 m. spalio mėn. ,,Lietūkis“ savo veikloje vadovavosi vokiečių okupacinės valdžios įsakymais ir nurodymais.

Tiksli data, kada 1944 m. ,,Lietūkis“ baigė veiklą, nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. ,,Lietūkis“ dar veikė

 

Sudarytojo funkcijos

 

1. Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungos tikslas buvo steigti vartotojų kooperacijos bendroves ir padėti vykdyti jų tikslus bei uždavinius. LKBS organizavo vartotojų kooperatyvams prekių supirkimą, eksportą ir importą, bendrovių gaminių pardavimą, prekėms laikyti steigė arba nuomojo sandėlius, ieškojo atskiroms bendrovėms apyvartos lėšų, priėmė ir mokėjo vekselius, steigė sąjungos skyrius bei bendroves provincijoje, propagavo kooperacijos naudą šalies ekonomikai ir žmonių gerovei, ruošė kooperacijos instruktorius, organizavo kooperatininkų kursus, leido leidinį „Talka“ ir kt. leidinius, palaikė ryšius su kitomis kooperatinėmis, valstybinėmis ir visuomeninėmis įstaigomis, organizavo narių įgaliotinių suvažiavimus bei pasitarimus, rengė ataskaitas apie kooperacijos veiklą.

2. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga „Lietūkis“ buvo kooperatyvų sąjunga, kurioje galėjo dalyvauti tik juridiniai asmenys. ,,Lietūkio“ tikslas buvo koordinuoti atskirų žemės ūkio kooperatyvų ir draugijų veiklą, palaikyti tarp jų ir kitų kooperatyvų nuolatinius ryšius, kelti ir tobulinti krašto ūkio kultūrą, žemės ūkio pramonę, organizuoti žemės ūkio gaminių perdirbimą ir pardavimą krašte ir užsienyje.

,,Lietūkis“ organizavo prekybą trąšomis, žemės ūkio mašinomis, sėklomis, veisliniais gyvuliais, statybinėmis medžiagomis, supirkinėjo javus, dobilus, sėmenis, eksportavo linų pluoštą, sėmenis, pašarinių žolių sėklas, importavo į šalį naftos produktus, žemės ūkio mašinas, mineralines trąšas, druską, cementą, geležį. Propagavo kooperacijos reikšmę šalies ekonomikai, rengė paskaitas ir kursus žemės ūkio tema, atliko bandymus su trąšomis, steigė javų valymo punktus, didmeninės prakybos sandėlius, malūnus, organizavo pieno perdirbimo bendroves, turėjo linų perdirbimo, saldainių fabrikus, Klaipėdos uoste penkis naftos rezervuarus, geležinkelių cisternų.

Vokiečių okupacijos metais ,,Lietūkio“ veikla apsiribojo žemės ūkio produkcijos pristatymu vokiečių kariuomenei, jo teikiama pagalba ūkininkams buvo minimali.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos ,,Lietūkio“ fondo dokumentai Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale priimti 1946-01-22. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudaryti,,Lietūkio“ 2 fondai: fondas Nr. 231, kuriame buvo 7 apyrašai, 10004 bylos (1923–1940 m. dokumentai), ir fondas Nr. 429, kuriame buvo 4 apyrašai, 2727 bylos (1941–1944 m. dokumentai).

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1949 m. buvo ,,Lietūkio “ fondas Nr. 599, kuriame buvo 1 neaprašyta byla.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1967-11-26 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos ,,Lietūkio“ fondą Nr. 231 – 10009 bylas, įrašytas į 7 apyrašus, asmens kortelių kartoteką (900 kortelių) bei fondą Nr. 429 – 2701 bylą, įrašytą į 4 apyrašus.

LCVA priimti fondai Nr. 231 ir Nr. 429 buvo sujungti į vieną fondą Nr. 599. Buvę fondo Nr. 429 apyrašai peršifruoti: Nr. 1 į Nr. 6, Nr. 2 į Nr. 7, Nr. 3 į Nr. 8, Nr. 4 į Nr. 9.

1971 m. į apyrašą Nr. 6 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

LCVA 1975-06-10 iš Lietuvos respublikos vartotojų kooperatyvų sąjungos ,,Lietkoopsąjunga“ perėmė 57 ,,Lietūkio“ bylas. Sutvarkius gautus dokumentus, į apyrašą Nr. 3 buvo papildomai įrašytos 34, į apyrašą Nr. 6 – 6 bylos. 1 byla buvo perkelta į fondą Nr. R-281, 16 saugojimo vienetų perduota bibliotekai.

LCVA 1975-12-17 iš Lietuvos TSR Šiaulių miesto DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyriaus perėmė 1 bylą, kuri papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 6.

1975 m. fonde Nr. 599 buvo11 apyrašų, 12761 apskaitos vienetas.

1978 m. ir 1980 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 6, į apyrašą Nr. 3 – 22 bylos.

1992 m. patikslintas fonde esančių apskaitos vienetų skaičius – 12768.

1994 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla.

Iš viso fonde Nr. 599 yra 11 apyrašų, 12769 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos ,,Lietūkio“ tarnautojų ir darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1768 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 1 p

 

Apyraše įrašytos Lietūkio tarnautojų ir darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 p įrašyti 345 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Skolininkų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos skolų iš bendrovių ir privačių asmenų išieškojimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skolininkų pavardes ir bendrovių pavadinimus

abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 4121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Skolininkų bylų apyrašas Nr. 2 p

 

Apyraše įrašytos skolų iš bendrovių ir privačių asmenų išieškojimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skolininkų pavardes ir bendrovių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 p įrašyti 423 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti:

Lietuvos kooperacinių bendrovių sąjungos įgaliotinių visuotinių susirinkimų, tarybos, valdybos posėdžių protokolai ir kiti veiklos dokumentai,

,,Lietūkio“ skyrių ir prekybos kooperatyvų atstovų, Tarptautinės kooperatyvų urmininkų draugijos suvažiavimų, narių įgaliotinių visuotinių susirinkimų, tarybos, valdybos, direkcijos, Lietuvos ūkininkų draugijos valdybos (1919 m.) posėdžių protokolai, tvarkomieji dokumentai, metų veiklos apyskaitos, žemės ūkio specialistų veiklos ataskaitos, pranešimai apie javų pristatymą į elevatorius, skolų padengimą, žinios apie javų, linų, dobilų, sėmenų supirkimą, eksportuojamas ir importuojamas prekes, susirašinėjimo linų, sėmenų, dobilų, javų, bulvių ir kitų žemės ūkio produktų supirkimo bei eksporto, žemės ūkio mašinų, trąšų, naftos produktų ir plataus vartojimo prekių importo, įvežamų ir išvežamų prekių sandėliavimo, veislinių gyvulių įsigijimo, įvairių sąjungų ir draugijų rėmimo, studentams stipendijų skyrimo ir praktikos atlikimo, tarnautojams atlyginimų pakėlimo, pensijų ir pašalpų skyrimo bei kitais veiklos, administraciniais, kadrų, finansų klausimais dokumentai, kooperatyvų revizijos aktai, asmenų prašymai dėl darbo gavimo, pašalpų skyrimo, licenzijų prekių įvežimui gavimo, cukrinių runkelių augintojų, gavusių nederliaus paskolas ūkininkų, tarnautojų sąrašai, finansų dokumentai, žemės ūkio kooperatyvų, draugijų, vartotojų bendrovių veiklos stebėjimo, skolų išieškojimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, kooperatyvų, draugijų, bendrovių veiklos stebėjimo bylos – pagal jų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 2526 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Darbuotojų mokesčių knygelių bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos ,,Lietūkio“ tarnautojų ir darbininkų mokesčių knygelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 593 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 284 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, ,,Lietūkio“ valdybos, direkcijos tvarkomieji dokumentai, posėdžių protokolai, pranešimai apie prekybą, prekių apyvartą, maisto produktų kiekį kooperatyvuose, darbe pastebėtus trūkumus, žinios apie fabrikus, malūnus bei kitas įmones, vilnų, grūdų supirkimą, atliktas maisto prievoles, gyventojams išduotų cukraus, druskos, kavos surogatų bei kitų plataus vartojimo prekių apyskaitos, susirašinėjimo žemės ūkio produktų supirkimo bei pardavimo, kooperatyvų įsiskolinimų likvidavimo, įmonių privatizavimo, geležies, kitų gaminių bei prekių užpirkimo ir paskirstymo, kooperatyvų, parduotuvių, sandėlių inventorizacijos, tarnybinių leidimų išdavimo ir kitais ūkio, personalo, finansų klausimais dokumentai, kooperatyvų ir įmonių patikrinimo aktai, žemės ūkio kooperatyvų, įmonių, malūnų, skyrių tarnautojų, darbininkų sąrašai, prašymai dėl kooperatyvų įsteigimo, algų lapai, tarnautojų registracijos knygos, kooperatyvų ir fabrikų raidynas, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 735 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašytas 281 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų tarnybos lapelių ir asmens bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos ,,Lietūkio“ Vilniaus skyriaus tarnautojų ir darbininkų asmens bylos, ,,Lietūkio“ tarnautojų ir darbininkų tarnybos lapeliai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 932 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų tarnybos lapelių ir draudimo kortelių bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos tarnautojų tarnybos lapeliai, tarnautojų ir darbininkų draudimo kortelės.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašytas 761 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 387, ap. 4, b. 22, l. 4, 7-9.

2 LCVA. F. 599, ap. 3, b. 2480, l. 1.

3 LCVA. F. 599, ap. 3, b. 2501, l. 12 a.p.

4 LCVA. F. 387, ap. 4, b. 22, l. 449, 441.

5 LCVA. F. 599, ap. 3, b. 2, l. 1-3.

6 Lietuvos kooperacija 1932 m., K. 1934 m., psl. 524.

7 LCVA. F. 599, ap. 6, b. 51, l. 2.

8 LCVA. F. 599, ap. 3, b. 1, l. 67.

9 Lietuvos TSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1940-10-12, Nr. 1-12.

10 LCVA. F. 599, ap. 6, b. 120, l. 3. Lietuvos laikinoji vyriausybė. Posėdžių protokolai. V., 2001 m., psl. 15.

11 LCVA. F. 599, ap. 6, b. 51, l. 2.

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:42