O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1075 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KOOPERATYVŲ SĄJUNGOS „LINAS“ FONDĄ NR. R-1075

2009-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos respublikinė kontora „Linas“ (Zagotlion) (1940-12-20–1941-06-23)

Kooperatyvų sąjunga „Linas“ (1941-06-23--1945 m.])

Lietuvos kooperatyvų sąjunga „Linas“ ([1945 m.]–1947-05-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-20 nutarimu Nr. 442 Kooperatyvų sąjungos „Linas“ ir Vietinės pramonės liaudies komisariato Tekstilės tresto Linų skyriaus bazėje įsteigta Lietuvos respublikinė kontora „Linas“ (Zagotlion),1 kuri buvo pavaldi TSRS tekstilės pramonės liaudies komisariatui.

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-05 nutarimu Lietuvos respublikinė kontora „Linas“ (Zagotlion) nuo 1941-06-23 buvo panaikinta,2 veiklą atkūrė iki sovietų okupacijos veikusi Kooperatyvų sąjunga „Linas“.

1944 m. sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, Kooperatyvų sąjunga „Linas“ veiklą tęsė.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-09-02 potvarkiu Nr. 44 Kooperatyvų sąjunga „Linas“ tapo pavaldi Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybai.3

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-05-25 nutarimu Nr. 315, 1945 m. buvo parengti Lietuvos kooperatyvų sąjungos „Linas“ įstatai.4 Įstatų patvirtinimo data nenustatyta. Sąjungą valdė įgaliotinių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija. Sąjunga veikė Vilniuje.

Lietuvos kooperatyvų sąjunga „Linas“ tapo pavaldi Lietuvos TSR vyriausiajai žemės ūkio kooperacijos valdybai prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, nuo 1946-03-25 – Lietuvos TSR vyriausiajai žemės ūkio kooperacijos valdybai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.

Savo veikloje sąjunga „Linas“ vadovavosi 1945 m. Lietuvos kooperatyvų sąjungos „Linas“ įstatais, 1946 m. Lietuvos kooperatyvų sąjungos ,,Linas“ darbų paskirstymo taisyklėmis,5 Lietuvos TSR vyriausiosios žemės ūkio kooperacijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimais.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947-05-16 nutarimu Nr. 262 Lietuvos kooperatyvų sąjungą „Linas“ sujungus su Lietuvos žemės ūkio kooperatinių draugijų sąjunga, buvo įsteigta Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjunga.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos respublikinė kontora „Linas“ (Zagotlion) organizavo linų supirkimą, paruošimą, pirminį apdirbimą bei realizavimą, vadovavo kontoros apskričių skyriams, supirkimo punktų, linų apdirbimo fabrikų veiklai, rūpinosi linų pasėlių plotų plėtimu, linų ir sėmenų derlingumu bei kokybės gerinimu, pirminiu linų apdirbimo mechanizavimu.

Lietuvos kooperatyvų sąjungos „Linas“ tikslas buvo skatinti linų ir kanapių auginimą, apdirbimą, perdirbimą, pardavimą bei tiekimą, padėti steigtis linų kooperacijos bendrovėms ir rūpintis jų veikla.

Sąjunga vadovavo ir teikė pagalbą linų kooperacijos bendrovėms, draugijoms, steigė ir laikė linų bei sėmenų supirkimo ir pardavimo punktus, linų apdirbimo įmones, sandėlius, laboratorijas, tyrimo stotis, aprūpino bendroves technikos įrengimais, mineralinėmis trąšomis, organizavo bei vykdė linų pasėlių kontrolę, supirko linų šiaudelius, pluoštą ir sėmenis, platino sėklinius sėmenis, organizavo linininkystės kursus bei mokyklas, linų ir kanapių produktų konkursus, parodas, paskaitas, ekskursijas, leido ir platino leidinius.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1946-08-12 priėmė Lietuvos kooperacijų sąjungos „Linas“ 1935–1944 m. bylas. Išskirsčius bylas pagal laikotarpius, Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudaryti 3 ,,Lino“ fondai: Nr. 537, Nr. R-538 ir Nr. 539.

1951 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudarytiLietuvos respublikinės kontoras „Linas“ fondo Nr. R-538 apyrašai Nr. 1–Nr. 3, kuriuose įrašytos 236 bylos.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1952-05-21 buvo įrašytas Lietuvos kooperatyvų sąjungos ,,Linas“ fondo Nr. R-1075 apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 7 bylos. Apyrašas sudarytas Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos Centro sąjungoje. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-12-13 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos respublikinės kontoras „Linas“ fondo Nr. R-538 236 bylas su apyrašais Nr. 1–Nr. 3. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve šis fondas buvo prijungtas prie fondo Nr. R-1075. Senas fondo Nr. R-1075 apyrašas Nr. 1 buvo peršifruotas į Nr. 4.

1969 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 5, kuriame įrašyta 21 byla. Fondo papildymo šaltinisir data nenustatyti.

Iš viso fonde Nr. R-1075 yra 5 apyrašai, 264 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1949 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, spaudinys.

Kooperatyvų sąjungos ,,Linas“ 1927–1944 m. veiklos dokumentai yra Kooperatyvų sąjungos „Linas“ fonde Nr. 1298.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai, Prekybos liaudies komisaro, Lietuvos respublikinės kontoros „Linas“ valdytojo įsakymai personalo klausimais, posėdžių protokolai, aplinkraščiai, instrukcijos, taisyklės, kontoros susirašinėjimo su prekybos ministru, fabrikais, supirktuvėmis, užsienio firmomis, Linų ir pakulų prekybos kontrole ir kitomis įstaigomis veiklos, nacionalizacijos, fabrikų įkainavimo, įrengimų klausimais dokumentai, kontoros schema,

linų fabrikų, nacionalizuotų įmonių, linų supirkimo punktų perdavimo-priėmimo, nacionalizavimo aktai, Šiaulių fabriko likvidavimo aktas, nacionalizuotų įmonių bylos, įgaliojimai dalyvauti nacionalizuojant fabrikus,

žinios ir pranešimai apie gamybą, gamybos plano įvykdymą, aprūpinimą žaliavomis, kontoros ir fabrikų sąmatos, balansai ir apyskaitos, etatų sąrašai, tarnautojų ir darbininkų darbo pažymėjimai, fabrikų ir jų direktorių, kursantų, sėmenis pirkusių kooperatyvų, nacionalizuotos įmonės „Lietuvos linas“ debitorių ir kreditorių sąrašai, asmenų prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal kontoros „Linas“skyrius.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 87 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su TSRS žemės ūkio liaudies komisariatu, fabrikais, įmonėmis, skyriais veiklos, fabrikų atstatymo ir remonto, įrengimų ir žaliavų, tarnautojų atlyginimų klausimais dokumentai, linų apdirbimo fabrikų, supirktuvių perdavimo-priėmimo, nekilnojamojo turto patikrinimo aktai, prekių perdavimo-priėmimo, žaliavų patikrinimo aktai, žinios ir pranešimai apie linų apdirbimo fabrikus, tarnautojus, darbininkus, įgaliojimai supirkti produkciją, supirkimo sutartys, prekių apyvartos žinios, linų supirkimo ir išsiuntimo žiniaraščiai, prašymai darbo pajamų mokesčio klausimais, darbo pajamų, atsiskaitymo ligonių kasai, draudimo mokesčiams skaičiuoti, atlyginimų išmokėjimo lapai, tabeliai, mokesčio knygelės, Žemės ūkio kooperatyvų anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal kontoros „Linas“skyrius.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 120 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Lietuvos respublikinės kontoros „Linas“ darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti ,,Lino“ įstatai, ,,Lino“ ir linų apdirbimo fabrikų balansai ir likvidaciniai balansai, kadrų įskaitos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1949 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio įsakymai, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir instrukcijos, Kooperatyvų sąjungos „Linas“ įstatai, linų pirkimo ir išsiuntimo žiniaraščiai, linų apdirbimo fabrikų balansai, žemės ūkio draugijų statistinės ataskaitos, žinios apie pagalbinių ūkių veiklą, pranešimai apie linų ir kt. žemės ūkio produktų paruošų vykdymą, kadrų įskaitos lapai ir sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-773, ap. 1, b. 202, l. 148.

2 Lietuvos Laikinoji Vyriausybė. Posėdžių protokolai, Vilnius, 2001 m., psl. 41; LCVA. F. 1298, ap. 3, b. 8, l. 1; b. 8, l. 3 a.p.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 19, l. 54.

4 LCVA. F. R-1076, ap. 5, b. 67, l. 65.

5 LCVA. F. R-1075, ap. 5, b. 12, l. 348.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 87, l. 28; F. R-1075, ap. 5, b. 12, l. 346.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:10