O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-117 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VERSLINĖS KOOPERACIJOS TARYBOS FONDĄ NR. R-117

2010-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Namų pramonės verslo kooperacijos organizacinis biuras (1940-11-04–1941-05-04)

Lietuvos TSR respublikinė gamybinės kooperacijos taryba (1941-05-05–1941 m. birželio mėn.)

Respublikinė gamybinės kooperacijos taryba (1941 m. liepos mėn.–1941 m. rugpjūčio mėn.)

Lietuvos gamybinės kooperacijos taryba (1941 m. rugpjūčio mėn.–1944 m.)

Gamybinės kooperacijos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1944-01-01–1946-03-24)

Gamybinės kooperacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1950-09-01)

Lietuvos TSR verslinės kooperacijos taryba (1950-09-01–1960-10-04)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-04 nutarimu Nr. 309 buvo įsteigtas Namų pramonės verslo kooperacijos organizacinis biuras. Biuras buvo Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos žinioje.1

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-05-05 nutarimu Nr. 461 buvo patvirtinti Lietuvos TSR respublikinės gamybinės kooperacijos tarybos įstatai.2 Tarybą valdė įgaliotinių susirinkimas, plenumas ir prezidiumas, veikė Revizijos komisija.

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu Lietuvos TSR respublikinė gamybinės kooperacijos taryba buvo perduota Pramonės ministerijos žinion. Tarybabuvo pavadinta Respublikine gamybinės kooperacijos taryba.3

1941-08-02 Kooperacinėms gamybinėms verslinėms artelėms, jų sąjungoms ir Respublikinės gamybinės kooperacijos tarybai likviduoti įstatymu buvo paskirta Kooperatinėms verslinėms gamybinėms artelėms ir jų organams likviduoti vyriausioji likvidacinė komisija.4

1941 m. rugpjūčio mėn. pradėjo veikti Lietuvos gamybinės kooperacijos taryba, kurisavo veikloje vadovavosi Krašto ūkio generalinio tarėjo ir vokiečių okupacinės valdžios įsakymais bei nurodymais.

Lietuvos gamybinės kooperacijos taryba veiklą baigė 1944 m.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ Gamybinės kooperacijos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nuo 1944-01-01 atkūrė veiklą.5 Nuo 1944 m. rugpjūčio mėn. valdyba veikė Vilniuje.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-01-08 nutarimu Nr. 8 buvo patvirtintaGamybinės kooperacijos valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos organizacinė struktūra. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-07-05 nutarimu Nr. 359 patvirtinti valdybos nuostatai.6

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Gamybinės kooperacijos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pavadinta Gamybinės kooperacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.7

Gamybinės kooperacijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininko 1950-08-28 įsakymu Nr. 227 Gamybinės kooperacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nuo 1950-09-01 likviduota ir įsteigta Lietuvos TSR verslinės kooperacijos taryba.8

Lietuvos TSR verslinės kooperacijos įgaliotinių I respublikinis susirinkimas 1950-08-29 patvirtino Lietuvos TSR verslinės kooperacijos tarybos įstatus.9 Lietuvos TSR verslinės kooperacijos tarybos veiklą prižiūrėjo TSRS verslinės kooperacijos centro taryba. Verslinės kooperacijos tarybą valdė įgaliotinių susirinkimas, valdyba, Revizijos komisija.

Vadovaujantis Lietuvos KP Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1960-09-19 nutarimu Nr. 519 ,,Dėl verslinės kooperacijos likvidavimo“, Lietuvos TSRverslinės kooperacijos tarybos valdybos 1960-10-04 nutarimu Nr. 198 Lietuvos TSR verslinės kooperacijos taryba ir jai pavaldžios organizacijos bei įmonės buvo likviduotos.10

 

Sudarytojo funkcijos

 

Namų pramonės verslo kooperacijos organizacinis biuras rūpinosi kooperatinių gamybinių artelių organizavimu, tvirtino jų įstatus, prižiūrėjo kooperatinių gamybinių artelių ir jų sąjungų veiklą.

Respublikinė gamybinės kooperacijos taryba, vėliau Lietuvos gamybinės kooperacijos taryba prižiūrėjo gamybinės kooperacijos sąjungų ir artelių veiklą, bendradarbiavo su Įgaliotiniu Lietuvos amatams, likviduojant kooperatines arteles ir sąjungas.

Lietuvos TSR respublikinė gamybinės kooperacijos taryba, vėliau Gamybinės kooperacijos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Gamybinės kooperacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR verslinės kooperacijos taryba jungė gamybinės kooperacijos sąjungas ir arteles, vadovavo jų veiklai bei atstovavo jų interesams vyriausybėje ir kitose valdžios įstaigose.

Valdyba prižiūrėjo, kad būtų laikomasi įstatų, organizavo artelių, sąjungų gamybinę, finansinę veiklą, rūpinosi kooperacijos sistemos darbuotojų parengimu, jų kultūriniu gyvenimu, teikė sistemos organizacijoms teisinę pagalbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus miesto valstybinis archyvas 1953 m. iš Lietuvos TSR Pramkooperacijos Vilniaus miesto daugverslinės sąjungos perėmė 370 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1, Nr. 2ir Nr. 3l. Šios bylos 1959-01-21 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytos kaip Lietuvos TSR Pramkooperacijos Vilniaus miesto daugverslinės sąjungos fondas Nr. R-55. 1966-02-10 fondas Nr. R-55 perduotas LTSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijai.

1959 m. lapkričio mėn. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas Lietuvos gamybinės kooperacijos tarybos fondo Nr. R-1384 apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 607 bylos. 1966 m. į apyrašą papildomai įrašyta 11 bylų.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-07-11 iš Lietuvos TSR gyventojų buitinio aptarnavimo ministerijos perėmė Lietuvos TSR verslinės kooperacijos tarybos 1383 bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

1967 m. fondas Nr. R-1384 peršifruotas į Nr. R-117.

1980 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 81 apskaitos vienetas.

Lietuvos centrinis valstybinis archyvas 1990-05-29 iš Lietuvos buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos perėmė Lietuvos TSR verslinės kooperacijos tarybos 5 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s. 1994 m. apyrašas ir jame įrašytos bylos peršifruoti į apyrašą Nr. 3.

1995 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-117 yra 3 apyrašai, 2089 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1973 m. Dokumentai rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis.

Namų pramonės verslo kooperacijos organizacinio biuro 1940 m. veiklos dokumentų yra fonde Nr. R-382.

Lietuvos gamybinės kooperacijos tarybos 1941–1944 m. dokumentų taip pat yra Lietuvos gamybinės kooperacijos tarybos fonde Nr. R-1293.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai, Namų pramonės verslo organizacinio biuro tvarkomieji dokumentai, pranešimai apie gamybinės kooperacijos būklę respublikoje, gamybinių artelių sąjungų steigimą, 1941-08-02 įstatymas apieRespublikinės gamybinės kooperacijos tarybos likvidavimą, Krašto generalinio tarėjo, Krašto ūkio generalinio tarėjo įsakymai, Lietuvos gamybinės kooperacijos tarybos tvarkytojo, Tekstilės sąjungos, Daugiaverslinės sąjungos tvarkytojų įsakymai, kooperacijos tarybos, Odos sąjungos aplinkraščiai, posėdžių protokolai, Gamybinės kooperacijos ir kooperatinių verslinių gamybinių sąjungų paleidimo komisijos posėdžio protokolas,

susirašinėjimo artelių steigimo, aprūpinimo medžiagomis, gamybos, finansavimo, ūkio, likvidavimo klausimais dokumentai,

kooperatinių gamybinių artelių įstatai, narių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, gamybos planai, planų įvykdymo ataskaitos, žinios apie artelių darbuotojus, narių skaičių ir įrengimus, vokiečių okupacijos metais artelėms padarytą žalą, artelių, jų narių, gaminių, inventoriaus, turto sąrašai, revizijos aktai, prašymai priimti į artelės narius, darbuotojų sąrašai, atlyginimo išmokėjimo lapai, kooperatinių verslinių gamybinių sąjungų ir artelių balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 620 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečiųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Gamybinės kooperacijos valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Lietuvos TSR verslinės kooperacijos tarybos, kooperacijos sąjungų ir kitų kooperacijos organizacijų įstatai,

Gamybinės kooperacijos valdybos viršininko įsakymai, valdybos kolegijos, Lietuvos TSR verslinės kooperacijos tarybosvaldybos prezidiumo, valdybos ir valdybos kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, kooperacijos sąjungų pirmininkų potvarkiai, prezidiumų posėdžių protokolai ir nutarimai, verslinės kooperacijos įgaliotinių, kooperacijos sąjungų susirinkimų protokolai ir nutarimai, gamybinės kooperacijos darbuotojų pasitarimų protokolai,

artelių steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, finansavimo, socialistinio lenktyniavimo organizavimo dokumentai, artelių veiklos atkūrimo, personalo parengimo planai, žinios apie vokiečių okupacijos metais artelėms padarytą žalą, valdybos (tarybos), kooperacijos sąjungų, artelių veiklos planai ir ataskaitos, ataskaitos apie kultūros ir auklėjimo veiklos organizavimą, sporto draugijos ,,Spartak“ veiklą, personalą, gamybos ir finansiniai planai, planų įvykdymo ataskaitos, artelių sąrašai, registracijos žurnalai,

valdybos (tarybos), kooperacijos sąjungų, artelių etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, balansai,Verslinės kooperacijos tarybos ir jos organizacijų likvidaciniai balansai, artelių perdavimo aktai, valdybos (tarybos), kooperacijos sąjungų bylų apyrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1465 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1960 m. Dokumentai lietuvių, rusųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Gamybinės kooperacijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininko įsakymai, TSRS verslinės kooperacijos centro tarybos valdybos nutarimai, įslaptintų bylų nomenklatūra, naikinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1973 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 2, l. 219.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 8, l. 73-76.

3 Lietuvos laikinoji vyriausybė. Posėdžių protokolai. V., 2001, psl. 25, 30; LCVA. F. R-117, ap. 1, b. 202, l. 79, 81, 87a.

4 LCVA. F. R-117, ap. 1, b. 202, l. 73-76.

5 LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 25, l. 22; b. 32, l. 46-51.

7 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

8 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 191, l. 290-299. F. R-117, ap. 2, b. 318, l. 104-110.

9 LCVA. F. R-117, ap. 2, b. 323, l. 1, 8, 175.

10 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 537, l. 254, 255. F. R-117, ap. 2, b. 1319, l. 48-52.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:56