O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-281 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS VARTOTOJŲ KOOPERATYVŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. R-281

2010-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos respublikinė vartotojų kooperacijossąjunga (1940-10-25–1941-07-10)

Lietuvos TSR vartotojų bendrovių sąjunga (1944 m. liepos mėn.–1945 m. liepos mėn.)

Lietuvos respublikinė vartotojų kooperatyvųsąjunga (,,Lietkoopsąjunga“) (1945 m. liepos mėn.– 1958-04-15)

Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga („Lietkoopsąjunga“) (1958-04-16–1991 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-25 nutarimu Nr. 262 ,,Dėl valstybinės ir kooperatyvinės prekybos organizavimo Lietuvos TSR“ ,,Lietūkio“ bazėje buvo organizuota Lietuvos respublikinė vartotojų kooperacijos sąjunga, sutrumpintai vadinama „Lietkoopsąjunga“.1

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-10 nutarimu ,,Lietkoopsąjunga“ buvo panaikinta ir atkurta ,,Lietūkio“ veikla.2

TSRS valstybinė etatų komisija prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1944-03-17 patvirtino Lietuvos TSR vartotojų bendrovių sąjungos etatus. 1944 m. liepos mėn. Lietuvos TSR vartotojų bendrovių sąjunga pradėjo veiklą Kaune, 1945 m. balandžio mėn. persikėlė į Vilnių.3 Sąjunga dar buvo vadinama Lietuvos respublikine vartotojų bendrovių sąjunga, Lietuvos respublikine vartotojų kooperacijossąjunga.

Nuo 1945 m. liepos mėn. Lietuvos TSR vartotojų bendrovių sąjunga vadinama Lietuvos respublikine vartotojų kooperatyvųsąjunga.4 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Buvo vartojamas ir sutrumpintas sąjungos pavadinimas ,,Lietkoopsąjunga“.

III respublikinis vartotojų kooperacijos suvažiavimas 1948-04-03 patvirtino Lietuvos respublikinės vartotojų kooperatyvų sąjungos įstatus.5 Sąjungą valdė respublikinis suvažiavimas, taryba, valdyba, Revizijos komisija. Sąjungos veiklą prižiūrėjo TSRS vartotojų kooperatyvų centro sąjunga.

Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos IV suvažiavime 1954-05-22 ,,Lietkoopsąjungos“ įstatai buvo iš dalies pakeisti.6

Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos įgaliotinių V suvažiavimas 1958-04-16 patvirtino Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos (,,Lietkoopsąjungos“) įstatus.7 ,,Lietkoopsąjungos“ tarybos vienuoliktojo šaukimo II susirinkimo 1985-07-09 nutarimu įstatai buvo iš dalies pakeisti.8

Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga 1991 m. atsiskyrė nuo TSRS vartotojų kooperatyvų sąjungos ir atnaujino narystę Tarptautiniame kooperacijos aljanse kaip ,,Lietūkio“ veiklos tęsėja.9

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos respublikinė vartotojų kooperacijossąjunga – Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga (,,Lietkoopsąjunga“) vadovavo Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos organizacijoms, planavo jų ūkinę, finansinę veiklą, kontroliavo ir revizavo vartotojų kooperacijos organizacijas ir įmones, organizavo mokymo įstaigų veiklą, atstovavo sąjungos narių interesams valstybinėse, kooperatinėse ir visuomeninėse įstaigose.

,,Lietkoopsąjunga“ organizavo prekybą maisto produktais ir pramoninėmis prekėmis, viešąjį maitinimą, žemės ūkio produktų, antrinių žaliavų supirkimą ir perdirbimą, maisto produktų, gėrimų, pramoninių prekių gamybą.

,,Lietkoopsąjungai“ priklausė rajonų kooperatyvų sąjungos, rajonų kooperatyvai, tarprajoninės didmeninės prekybos bazės, paruošų realizavimo bazės, antrinių žaliavų fabrikas, autobazės, maisto pramonės kombinatai ir kitos pramonės įmonės, žvėrininkystės ūkis, prekybos kontora ,,Lietkoopeksportas“, informacinis skaičiavimo centras, žurnalo ,,Kooperatininkas“ redakcija, du kooperacijos technikumai, kitos mokymo įstaigos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos respublikinės kooperacijos sąjungos (,,Lietkoopsąjungos“) fondo dokumentai Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale priimti 1946-01-22. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. ,,Lietkoopsąjungos“ fondui duotas Nr. 300.

1952-02-14 atrinkta naikinti 496 bylos ir 57 kg dokumentų pabirų.

1952 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 636 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 2 – 3357 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 3 – 342 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 4 – 52 apskaitos vienetai.

1967-10-26 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui (toliau – LCVA) Lietuvos respublikinės kooperacijos sąjungos (,,Lietkoopsąjungos“) fondą Nr. 300, 4714 bylų, įrašytų aprašuose Nr. 1–4. LCVA fondas peršifruotas į Nr. R-281.

1975 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

LCVA 1988-07-08 iš Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos (,,Lietkoopsąjungos“) perėmė 879 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1a.

1989 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 2 – 7 apskaitos vienetai.

Archyvas 2001-06-22, 2001-12-05, 2002-02-26 iš Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos perėmė Lietuvos respublikinės vartotojų kooperatyvų sąjungos 1269 bylas, įrašytas į apyrašo Nr. 1a tęsinį.

2010 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos vartotojų kooperatyvųsąjunga.

Iš viso fonde Nr. R-281 yra 5 apyrašai, 6776 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai, Prekybos liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai, ,,Lietkoopsąjungos“ Organizacinio biuro, prezidiumo posėdžių protokolai ir nutarimai, ,,Lietkoopsąjungos“ aplinkraščiai, nurodymai, instrukcijos, taisyklės, ,,Lietkoopsąjungos“, revizijos komisijos, skyrių, valdybų, apskričių sąjungų bei darbo apmokėjimo nuostatai, Organizacinio biuro struktūros schema,

kooperacijos įgaliotinių suvažiavimo, apskričių sąjungų susirinkimų protokolai, nutarimai, dalyvių sąrašai, vartotojų kooperacijos veiklos apžvalga, apskričių sąjungų pranešimai apie narių susirinkimus, kooperatyvų tarnautojų atlyginimo normų nustatymo ir apyvartos bylos, organizacinio skyriaus darbo planas ir ataskaitos, pramonės įmonių, kepyklų, viešojo maitinimo įmonių gamybos planai, kooperatyvų likvidacijos dokumentai, prekybos įmonių, naftos gaminių sandėlių ir krautuvių nacionalizavimo, prekių perkainavimo aktai,

susirašinėjimo kooperatyvų veiklos, prekybos, gamybos organizavimo, kainų nustatymo, aprūpinimo prekėmis, nafta, anglimi, geležimi ir statybinėmis medžiagomis, grūdų, sėklų ir sėmenų paskirstymo, personalo, finansų klausimais dokumentai,

žinios apie kooperatyvus ir ,,Lietkoopsąjungos“ įmonių tarnautojus, apskričių kooperacijos sąjungų, kooperatyvų, nacionalizuotų įmonių, ,,Lietkoopsąjungos“ centro ir organizacijų tarnautojų sąrašai, kooperatyvų balansai, atlyginimo išmokėjimo lapai, kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 638 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašyti „Lietkoopsąjungos“ įstatai, vartotojų kooperacijos įgaliotinių suvažiavimų dokumentai, „Lietkoopsąjungos“ prezidiumo, tarybos, valdybos, Revizijos komisijos posėdžių, susirinkimų protokolai, nutarimaipotvarkiai, TSRS vartotojų suvažiavimų dokumentai, Centro sąjungos tvarkomieji dokumentai,

prekybos, kooperacijos darbuotojų pasitarimų dokumentai, pranešimai apie vartotojų kooperacijos veiklą, vartotojų kooperacijos organizacijų, centrinio aparato struktūra,

gamybiniai, finansiniai planai, veiklos ataskaitos, pažymos apie neturinčių paklausos prekių pardavimą, prekių pardavimo ir atsargų analizės, susirašinėjimo su Centro taryba darbo apmokėjimo, finansavimo klausimais dokumentai, statybos objektų priėmimo aktai,

vartotojų, žemės ūkio kooperatyvų, likviduotų kooperatyvų, parduotuvių, viešojo maitinimo, mažmeninės prekybos įmonių sąrašai, išlaidų sąmatos, balansai, etatų sąrašai, profsąjungos komiteto, liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašyti 2148 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos ,,Lietūkio“ ir ,,Lietkoopsąjungos“ tarnautojų ir darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 3597 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Prekybos įmonių priešgaisrinės apsaugos žinių lapų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vartotojų kooperatyvams priklausančių parduotuvių ir sandėlių priešgaisrinės apsaugos žinių lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kooperatyvų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 341 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Prekybos įmonių nacionalizavimo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos parduotuvių ir sandėlių nacionalizavimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal prekybos įmonių savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 52 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos TSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1940 m., Nr. 1-12. 1941 m., Nr. 1(4)-39.

2Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 599, ap. 6, b. 120, l. 3; Lietuvos laikinoji vyriausybė. Posėdžių protokolai. V., 2001 m., psl. 15.

3 LCVA. F. R-281, ap. 1a, b. 4; b. 1, l. 1; b. 8, l. 17.

4 LCVA. F. R-281, ap. 1a, b. 9, l. 30-32.

5 LCVA. F. R-281, ap. 1a, b. 52, l. 215.

6 LCVA. F. R-281, ap. 1a, b. 206, l. 226

7 LCVA. F. R-281, ap. 1a, b. 304, l. 14-16, 193.

8 LCVA. F. R-281, ap. 1a, b. 1563, l. 25-29.

9 Visuotinė Lietuvos enciklopedija. V., 2008. T. XIII, psl. 145.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:49