O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-34 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE LIETUVOS TSR INVALIDŲ KOOPERACIJOS SĄIJUNGOS FONDĄ NR. R-34

2010-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Invalidų kooperacijos valdyba (1944-12-09–1944-12-15)

Socialinio aprūpinimo liaudies komisariato Invalidų įdarbinimo ir kooperacijos valdyba (1944-12-16–1945-06-29)

Lietuvos TSR invalidų kooperacijos taryba (1945-06-30–1948-04-08)

Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjunga (1948-04-09–1953-06-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisaro 1944-12-09 įsakymu Nr. 80 buvo sudaryta Invalidų kooperacijos valdyba.1

Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisaro 1944-12-21 įsakymu Nr. 92 Invalidų kooperacijos valdyba nuo 1944-12-16 reorganizuota į Socialinio aprūpinimo liaudies komisariato Invalidų įdarbinimo ir kooperacijos valdybą.2 Dokumentuose valdyba taip pat buvo vadinama Lietuvos TSR invalidų kooperacijos valdyba.

Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisaro 1945-06-30 įsakymu Nr. 92 Lietuvos TSR invalidų kooperacijos valdyba pavadinta Lietuvos TSR invalidų kooperacijos taryba.3

Dokumentuose taip pat buvo vartojamas pavadinimas Lietuvos TSR invalidų kooperacijos taryba prie Socialinio aprūpinimo liaudies komisariato.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1948-03-02 nutarimu Nr. 85 buvo patvirtinti Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos nuostatai. Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos organizacinio biuro 1948-04-09 posėdžio nutarimu Lietuvos TSR invalidų kooperacijos taryba pavadinta Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjunga.4Dokumentuose dar buvo vartojamas Lietuvos TSR respublikinės invalidų kooperacijos sąjungos pavadinimas.

Sąjungą valdė artelių sąjungų ir artelių atstovų respublikinis suvažiavimas, valdyba, revizijos komisija. Sąjungos veiklai vadovavo Lietuvos TSR Ministrų Taryba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-27 nutarimu Nr. 458 Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjunga ir Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos taryba buvo sujungtos į Lietuvos TSR verslinės kooperacijos tarybą.5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Invalidų kooperacijos valdyba, vėliau Socialinio aprūpinimo liaudies komisariato Invalidų įdarbinimo ir kooperacijos valdyba, Lietuvos TSR invalidų kooperacijos taryba, Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjunga vadovavo invalidų kooperacijos artelių bei invalidų artelių miestų ir apskričių sąjungų veiklai, organizavo gamybą, kooperacinę prekybą, invalidų kooperacijos aprūpinimą žaliavomis, žemės ūkio produktų supirkimą, rūpinosi invalidų profesiniu mokymu bei įdarbinimu, darbo ir buities sąlygomis, produkcijos realizavimu, ruošė invalidų kooperacijos vadovaujančius darbuotojus, atstovavo invalidų kooperacijos interesus, teikė invalidų artelėms teisinę pagalbą, atliko artelių sąjungų bei artelių revizijas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1953-07-30 iš Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos perėmė 752 bylas.

1953-11-27 archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašyti Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos fondo Nr. R-34 3 apyrašai, 755 bylos: apyraše Nr. 1 įrašytos 649, apyraše Nr. 2 – 66, apyraše Nr. 3 – 40 bylų.

1979-05-31 iš Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos tiekimo-realizavimo kontoros ,,Lietkoopintiekimas“ fondo Nr. R-33 buvo atkeltas apyrašas Nr. 4 ir jame įrašytos 99 bylos, kurios priklauso Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos fondui Nr. R-34.

Lietuvos centrinis valstybinis archyvas 1990-05-30 iš Lietuvos buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos perėmė Invalidų kooperacijos respublikinės sąjungos 5 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s. Archyve 1994 m. apyrašas buvo peršifruotas į Nr. 5.

Iš viso fonde Nr. R-34 yra 5 apyrašai, 859 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1953 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos nuostatai, invalidų artelės bendrieji ir invalidų artelių nuostatai, III respublikinio sąjungos suvažiavimo dokumentai, valdybos prezidiumo, valdybos, organizacinio biuro, artelių valdybų posėdžių protokolai ir nutarimai, bendrų sąjungos susirinkimų ir artelių narių susirinkimų protokolai, sąjungos pirmininko, artelių pirmininkų įsakymai, potvarkiai, artelių revizijų aktai, darbo planai ir ataskaitos, žinios apie negalinčius dirbti invalidus, artelių narių ir vartotojų skundų nagrinėjimo dokumentai, susirašinėjimo organizaciniais, produkcijos gamybos ir realizavimo, žemės ūkio produktų supirkimo, artelių organizavimo, darbo apmokėjimo klausimais dokumentai, artelių pasai, sąjungos ir artelių gamybiniai planai ir jų įvykdymo ataskaitos, statistikos ataskaitos, sąjungos ir artelių finansiniai planai, balansai, kadrų įskaitos lapai, etatų, artelių, darbuotojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, chronologiją ir dokumentų svarbumą..

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 649 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1952 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti artelių revizijos aktai, bylų perdavimo aktai, susirašinėjimo finansų klausimais dokumentai, balansai, finansiniai planai, sąmatos, sąskaitos, kiti buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1951 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Personalo darbo knygelių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos darbuotojų darbo knygelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Bylos nerastos.

 

Veiklos ir darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, sąjungos suvažiavimų dokumentai, valdybos prezidiumo posėdžių protokolai ir nutarimai, potvarkiai, prezidiumo pirmininko potvarkiai, sąjungos skyrių nuostatai, veiklos planai ir ataskaitos, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, artelių gamybiniai planai, balansai, darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos susistemintos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 99 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1953 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Buvusių įslaptintų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti atlyginimo prezidiumo nariams išmokėjimo žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1953 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-770, ap. 4, b. 5, l. 56; F. R-34, ap. 1, b. 1, l. 3.

2 LCVA. F. R-770, ap. 4, b. 5, l. 56; F. R-34, ap. 1, b. 1, l. 4 a.p.

3 LCVA. F. R-770. ap. 4, b. 6, l. 77; F. R-34, ap. 1, b. 1, l. 22 a.p.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 115, l. 158-186; F. R-34, ap. 1, b. 43; b. 34, l. 36.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 300, l. 66.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:58