O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 384 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS FONDĄ NR. 384

2008-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Apsaugos ministerija (1918-11-11–1918-12-23)

Krašto apsaugos ministerija (1918-12-24–1940-08-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Valstybės Tarybos 1918-11-03 posėdyje nutarta įsteigti Apsaugos ministeriją.1Valstybės Tarybos Prezidiumui 1918-11-11 patvirtinus Ministrų Kabinetą, apsaugos ministro pareigas laikinai ėjo A. Voldemaras.

Nuo 1918-12-24 ministerija vadinama Krašto apsaugos ministerija.2

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-08-27 nutarimu Krašto apsaugos ministerija likviduota.3 Krašto apsaugos ministras 1940-08-27 įsakymu kariuomenei Nr. 136 paskelbė, kad nustoja eiti pareigas.4

 

Sudarytojų funkcijos

 

Krašto apsaugos ministerija rūpinosi valstybės gynybos ir apsaugos organizavimu,valstybės ir kariuomenės parengimu karui, kariuomenės aprūpinimu ir finansavimu. Krašto apsaugos ministras buvo visos kariuomenės viršininkas, leido įsakymus kariuomenei, tvirtino kariuomenės etatus, ginkluotės pavyzdžius, kariuomenės kultūrinių ir ekonominių organizacijų įstatus, skyrė ir atleido karininkus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Krašto apsaugos ministerijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, perėmimo akto fondo byloje nėra. Apskaitos dokumentuose 1949 m. buvo įrašyti 58 saugojimo vienetai.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Krašto apsaugos ministerijos dokumentus. Buvo perimta2312 apskaitos vienetų ir 101956 neaprašytos bylos.

1952 m. atrinkta naikinti 60742 bylos. 1953 m. fonde buvo apyrašai Nr. 1–7, 101902 apskaitos vienetai.

1964-12-16 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš LTSR istorijos-revoliucijos muziejaus perėmė 13 neaprašytų Krašto apsaugos ministerijos bylų.

1967 m. fondas pertvarkytas: sudaryti nauji apyrašai Nr. 1–7, į kuriuos įrašytas 2471 apskaitos vienetas, atrinkta naikinti 7142 saugojimo vienetai.

1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 13 neaprašytų Krašto apsaugos ministerijos bylų.

1974 m., 1979–1981 m., 1995 m., 1998 m. į apyrašus papildomai įrašyta 13 apskaitos vienetų. 1979 m. iš apskaitos išbraukti 69 apskaitos vienetai.

Apyrašų Nr. 1–3 dokumentai mikrofilmuoti.

Apyrašų Nr. 2–4 dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. 384 yra 7 apyrašai, 2415 apskaitos vienetų. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti krašto apsaugos ministro, vyriausiojo karo vado įsakymai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 142 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis.

 

Kanceliarijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti ministro, Vyriausiojo štabo viršininko įsakymai, aplinkraščiai, kariuomenės teismo sprendimai, Lietuvos kariuomenės dvasininkijos ir Karo muziejaus statutai, Kariuomenės vėliavų įstatai, Konvencija dėl elgimosi su karo belaisviais, kariuomenės dalių vadų suvažiavimo ir Rekvizicijų tarybos posėdžių protokolai, ministerijos, komendantų darbo ataskaitos, žinios apie Lietuvos kariuomenės struktūrą, kariuomenės teismo valstybės gynėjo veiklą, A. Gustaičio sukonstruotą lėktuvą „Anbo“ III, grįžusius iš lenkų nelaisvės asmenis, Lenkijos kariuomenę, Lietuvos kariuomenės uniformų, ordinų projektai,

susirašinėjimo karo padėties skelbimo ir panaikinimo, kariuomenės padalinių ir įstaigų veiklos ir aprūpinimo, sienų apsaugos, savanorių priėmimo, naujokų mobilizacijos, karių mokymo, gydymo, atlyginimo, pašalpų ir pensijų skyrimo, privataus turto sekvestravimo, vokiečių kareivių plėšikavimo ir kitais klausimais dokumentai;

pulkų, intendantūrų revizijų aktai, tarnybinių nusižengimų ir drausmės pažeidimų tyrimo dokumentai, karininkų tarnybos, atestacijos, apdovanojimo lapai, karininkų, kareivių, tarnautojų, belaisvių, Lenkijos šnipų, pensininkų, kariuomenės turto, Lietuvai padarytų nuostolių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 1112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923, 1926–1939 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Kanceliarijos ir Juriskonsulto veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kanceliarijos viršininko, juriskonsulto įsakymai, apskričių karo komendantų įsakymai, nutarimai, Karo tarybos, pašalpų komisijos posėdžių protokolai;

dokumentai apie padėtį fronte, kariuomenės sudėtį, dalinių formavimą ir aprūpinimą,Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir kariuomenės dalių kronikos, Lietuvos kariuomenės uniformų brėžiniai, apskričių komendantų pranešimai apie padėtį apskrityse, žinios apie 6-tą KOP brigadą, rusų, lenkų, vokiečių kariuomenes,

susirašinėjimo karo cenzūros, pulkų teismų steigimo, keitimosi belaisviais su Tarybų Sąjunga, Lenkija bei Vokietija, atleidimo nuo karinės tarnybos, Šaulių sąjungos ir Raudonojo Kryžiaus veiklos, komunistų ir darbininkų judėjimo, karių padarytų nusikaltimų, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai;

karinio mokymo, valstiečių streiko tyrimo dokumentai, karininkų tarnybos lapai; karininkų, tarnautojų, Šaulių sąjungos narių, Prancūzijos apdovanojimus gavusių karių, internuotųjų ir ištremtųjų sąrašai; prašymai tarnybai gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 620 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1923, 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų,vokiečių, anglų,prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ypatingojo skyriaus ir Vyriausiosios likvidacinės komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TRSR kariuomenės išdėstymo Lietuvos Respublikos teritorijoje ir vietovių paskirstymo TSRS kariuomenės kariniams pratimams sutartys ir žemėlapiai, TSRS kariuomenei apgyvendinti Lietuvoje komisijos posėdžių protokolai, Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininko, 29-to šaulių teritorinio korpuso vado įsakymai, TSRS kariuomenės vadų pareiškimai dėl veiksmų prieš TSRS kariuomenę, žinios apie TSRS kariuomenę Lietuvoje,

KAM priklausančių pastatų, aerodromų, poligonų perdavimo TSRS kariuomenei aktai, kariuomenės tikslams trobesių nusavinimo aktai,

susirašinėjimo Vilniaus ir Vilniaus srities perdavimo Lietuvai, TSRS kariuomenės apgyvendinimo, aerodromų ir stovyklų įrengimo Lietuvoje, Lietuvos kariuomenės dislokacijos, Lietuvos liaudies kariuomenės, Ypatingojo skyriaus likvidavimo ir kt. klausimais dokumentai,

Lietuvos liaudies kariuomenės dislokacijos Lietuvoje žemėlapiai, kareivinių, aerodromų, poligonų planai ir žemėlapiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, planas, žemėlapis.

 

Pensijų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Karių pensijų įstatymo ir jo pasikeitimų projektai, užsienio valstybių pensijų mokėjimo įstatymai ir taisyklės, invalidų ir naujokų sveikatai tikrinti taisyklės, Vyriausiojo štabo, Tiekimo valdybos, Administracijos valdybos aplinkraščiai, žinios apie įmokas į pensijų fondą, mokamas pensijas, susirašinėjimo pensijų mokėjimo, karo invalidų aprūpinimo, gydymo, Pensijų skyriaus prijungimo prie Finansų ministerijos, „Didvyrijos“ organizacijos kūrimo, ūkio ir kt. klausimais dokumentai, kariuomenės dalių ir karinių įstaigų etatų lentelės, karininkų, tarnautojų, karo invalidų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti

Kontrolės skyriaus viršininko įsakymai, susirašinėjimo Žemaičių, I atsargos bataliono likvidavimo, kariuomenės aprūpinimo, finansų ir ūkio klausimais dokumentai.

Ūkio inspektoriaus įsakymai, susirašinėjimo kariuomenės aprūpinimo, finansų ir personalo klausimais dokumentai, karininkų, karo valdininkų sąrašai.

Ūkio ir finansų valdybos viršininko įsakymai, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, karinių dalių patikrinimo aktai, susirašinėjimo aerodinaminės laboratorijos steigimo, karo įstaigų likvidacijos, aprūpinimo, ūkio, personalo ir finansų klausimais dokumentai, karininkų, karo valdininkų, tarnautojų, išformuotų dalių sąrašai.

Centrinės buhalterijos veiklos dokumentai.

Inžinerijos skyriaus viršininko įsakymai, susirašinėjimo Inžinerijos bataliono, inžinerijos dalių formavimo, aprūpinimo ir kt. klausimais dokumentai, tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimo tyrimo dokumentai, karinių terminų lietuvių-rusų kalbų žodynėlis, karinių dalinių ir įstaigų etatų lentelės, užsienyje pirktos technikos priėmimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 96 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Įsakymų bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti krašto apsaugos ministro, karinių dalių, Liaudies kariuomenės, 29-ojo šaulių teritorinio korpuso vadų, įstaigų viršininkų, Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininko įsakymai.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo apyraše Nr. 7 įrašyti 365 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 57.

2 LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 4.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 1 a. p.

4 LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 312.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 10:37