O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 929 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARIUOMENĖS ŠTABO FONDĄ NR. 929

2008-01- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Apsaugos ministerijos štabas (1918-11-23–1919-05-11)

Generalis štabas (1919-05-12–1923-12-31)

Vyriausiasis štabas (1924-01-01–1934-12-31)

Kariuomenės štabas (1935-01-01–1940-10-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Apsaugos ministro 1918-11-23 įsakymu Nr. 1 paskirtas Apsaugos ministerijos štabo viršininkas.

Krašto apsaugos ministro 1919-06-05 įsakymu Nr. 83 Apsaugos ministerijos štabas nuo 1919-05-12 pavadintas Generaliu štabu.1 1919–1922 m. dokumentuose štabas dar vadinamas Generaliniu štabu.

1922-12-05 įsakymu kariuomenei Nr. 271 nurodyta štabą vadinti Generaliu štabu.2

1924-01-10 įsakymu kariuomenei Nr. 1 Generalis štabas nuo 1924-01-01 performuotas į Vyriausiąjį štabą.3

1935-01-01 įsakymu kariuomenei Nr. 3 Vyriausiasis štabas pavadintas Kariuomenės štabu.4

Kariuomenės štabo viršininkas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-09 nutarimu Nr. 191 Kariuomenės štabas priskirtas Kariuomenės tiekimo valdybai.5

Liaudies kariuomenės tiekimo viršininko 1940-10-27 įsakymu Nr. 18 Kariuomenės štabas nuo 1940-10-28 išformuotas.6

 

Sudarytojų funkcijos

 

Kariuomenės štabas rūpinosi karinių įstaigų ir ginkluotųjų pajėgų organizavimu, etatais, mobilizacija, kariuomenės komplektavimu ir aprūpinimu, karo specialistų rengimu, karybos pažanga, karo operacijų ruošimu, topografija, ryšiais, evakuacijos organizavimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1950-03-23 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš LTSR valstybės saugumo ministerijos perėmė Generalinio štabo 21 neaprašytą bylą.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Generalinio štabo žvalgybos skyriaus 1449 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir 2.

1957-09-19 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Kariuomenės štabo 337 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1964-12-21 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kauno Valstybinio istorinio muziejaus perėmė 138 lapus dokumentų.

1967-01-01 fonde buvo 2 apyrašai, 1214 apskaitos vienetai.

1967 m. fondas pertvarkytas: sudaryti nauji apyrašai Nr. 1–10, į kuriuos įrašyta 6253 apskaitos vienetai, atrinkta naikinti 1345 apskaitos vienetai.

1968 m. į apyrašą Nr. 6 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 10 bylų, kurios buvo įrašytos į apyrašus Nr. 1, 3, 4, 6.

1978–1995 m. į fondo apyrašus papildomai įrašyta 19 apskaitos vienetų.

1978–1987 m. iš apskaitos išbraukta 116 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 929 yra 10 apyrašų, 6219 apskaitos vienetų. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, lenkų, latvių, prancūzų, vokiečių, baltarusių, ukrainiečių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, štabo viršininko, kanceliarijos viršininko įsakymai, aplinkraščiai, Lietuvos ir Lenkijos karinių delegacijų pasitarimo Vilniuje protokolas, organizacijos „Vytis“ įstatai, žvalgų pranešimai apie padėtį frontuose, žinios apie Lietuvos ginkluotąsias pajėgas,

susirašinėjimo kariuomenės apginklavimo ir aprūpinimo, jos dalių formavimo, dislokacijos, likvidavimo, sienų nustatymo, demarkacinės linijos perėjimo punktų steigimo, dezertyravimo ir atleidimo iš kariuomenės, naujokų šaukimo, keitimosi belaisviais, komunistų veiklos kariuomenėje, vokiečių pasitraukimo iš Lietuvos, rekvizicijų, personalo ir kt. klausimais dokumentai,

karinių dalių turto ir finansų patikrinimo aktai, perkamų ginklų, karininkų, karo valdininkų, gydytojų sąrašai, tarnybos lapai ir liudijimai, leidimai pereiti demarkacijos liniją, prašymai gauti darbą, darbo sutartys.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 652 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Žvalgybos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Kariuomenės štabo ir skyriaus viršininkų, Klaipėdos krašto ginkluotojų pajėgų vado įsakymai, suimtų asmenų tardymo protokolai, pranešimai apie padėtį frontuose, Lietuvoje veikiančias kitų šalių organizacijas, šnipinėjimu įtariamus ir sulaikytus asmenis, kratas,apsaugos organizavimo Lietuvos Respublikoje projektai, žinios apie užsienio valstybių karinių misijų atstovus, žvalgybos skyriaus ir punktų veiklos ataskaitos, apžvalgos, spaudos biuleteniai,

susirašinėjimo demarkacijos linijos apsaugos, komunistų, profsąjungų veiklos, užsienio delegacijų vizitų į Lietuvą, dezertyrų sulaikymo, finansų, personalo, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

dokumentai apie užsienio šalių ginkluotąsias pajėgas, atamano S. Petliūros kariuomenę,

karininkų, tarnautojų, komunistų, belaisvių sąrašai, karininkų tarnybos lapai, slaptų agentų biografijos, leidimai pereiti demarkacinę liniją, areštuotų asmenų, kalinių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir žvalgybų punktų numerius.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1033 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Operacijų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, skyriaus viršininko,Klaipėdos krašto savanorių armijos vado įsakymai, Drausmės statutas, Lietuvos kariuomenės sporto draugijos įstatai, kariuomenės dalių vadų suvažiavimų, Karo mokslo tarybos posėdžių protokolai; bendras evakuacijos, mobilizacijos, operatyviniai, Kauno gynimo, šaulių rinktinių panaudojimo planai, generalinio štabo skyrių veiklos ataskaitos, kariuomenės dalių ir karo įstaigų ataskaitos, pranešimai ir žinios apie kariuomenės struktūrą, asmens sudėtį, dislokaciją, karo veiksmus, padėtį frontuose, žvalgybos darbą, kitų valstybių kariuomenes,

susirašinėjimo kariuomenės dalių pertvarkymo, formavimo, aprūpinimo, mokymo, operatyvinių planų įgyvendinimo, sienos apsaugos, įtvirtinimų ruošimo, susisiekimo, pasienio policijos veiklos, oro žvalgybos, priešlėktuvinės ir priešcheminės apsaugos organizavimo, vokiečių pasitraukimo iš Lietuvos ir kt. klausimais dokumentai,

Laikinosios karo valdžios, Lietuvos kariuomenės istorijos, valstybės sienos nustatymo, Vilniaus miesto ir Vilniaus krašto perdavimo Lietuvai, Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos, kareivių sukilimo Aukštojoje Panemunėje, karinio apmokymo, karininkų pakėlimo į aukštesnį laipsnį egzaminų, karo manevrų dokumentai,

Lietuvos kariuomenės karo operacijų dienoraščiai, pulkų manevrų ir įsakymų, įsakymų ir pranešimų lauko knygutės; Lietuvos teritorijos, geležinkelių, kelių, tiltų, telefono telegrafo ryšių žemėlapiai, schemos, kariuomenės mobilizacijos, Kauno priešlėktuvinės apsaugos schemos; KAM rūmų, Klaipėdos, Vilniaus miestų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 1519 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, prancūzų, anglų, vokiečių, ukrainiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinis, žemėlapis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rikiuotės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos įstatymai ir jų projektai; Lietuvos Respublikos prezidento aktai; skyriaus viršininko įsakymai, Drausmės, Ginklų fondo, „Vyčio kryžiaus“, DLK Gedimino ordinų statutai; laipsnių keitimo komisijos posėdžių protokolai, Armijos inspektoriaus kariuomenės dalių patikrinimo pranešimai, žinios apie generalinio štabo skyrių, karinių dalių, įstaigų asmeninę sudėtį, turtą, kareivių mokymo programos, dokumentai apie Karo muziejaus steigimą, kariuomenės uniformas, pulkų ordinų ir vėliavų projektai,

susirašinėjimo dalių formavimo, skyriaus likvidavimo, ginklų tiekimo, naujokų šaukimo ir paskirstymo, karių mobilizacijos, mokymo, demobilizacijos ir drausmės, dezertyrų, karių apdovanojimo, vokiečių, lenkų karių savivaliavimo, belaisvių laikymo, arklių paskirstymo į karines dalis ir jų priežiūros, personalo, ūkio klausimais dokumentai,

kariuomenės dalių ir įstaigų kronika, karininkų garbės teismo dokumentai, karininkų biografijos, apdovanojimo lapai, kariuomenės dalių ir įstaigų etatų lentelės, karininkų, karo valdininkų, tarnautojų, kareivių, kariuomenės dalių ir įstaigų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 791 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

III skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Valstybės gynimo, karinės prievolės ir kiti įstatymai, jų projektai, Kariuomenės vado, mobilizacijos skyriaus, kariuomenės dalių viršininkų įsakymai, veiklos instrukcijos, taisyklės, Krašto apsaugos ministro, štabo mobilizacijos skyriaus viršininkų, vyr. naujokų ėmimo komisijos pirmininko aplinkraščiai, štabo karininkų tarnybos aprašymas, skyrių struktūros schemos, mobilizacijos, naujokų šaukimo organizavimo, etatų nustatymo, karinio apmokymo dokumentai, susirašinėjimo kariuomenės, kariuomenės dalių pertvarkymo, ginklavimo, karinių pratybų, kareivių sveikatos apsaugos ir kt. klausimais dokumentai, kariškių tarnybos, atestacijos, apdovanojimo lapai, Kėdainių dvaro schema ir aprašymas, kariuomenės dislokacijos schemos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal skyriaus struktūrą.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 1199 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Spaudos ir švietimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, skyriaus viršininko įsakymai, Karių teatro statutas, Karininkų klubų kariuomenės dalyse įstatai, Karo mokslo valdybos aplinkraščiai, Technikos mokslo komiteto, Honorarams mokėti komisijos, įstatymų projektams ruošti komisijų posėdžių protokolai, KAM terminologijos ir kitų komisijų veiklos ataskaitos, Lietuvos misijos Amerikoje darbo apžvalga, žinios apie naujokų ir karininkų išsilavinimą, karinių dalių bibliotekas,

susirašinėjimo kultūros, švietimo, Terminologijos komisijos veiklos, leidybos ir cenzūros, karių teatro veiklos, kino, sporto, finansų, personalo, ūkio klausimaisdokumentai,

karių švietimo, karinio apmokymo, mokinių karinio rengimo, radijo laidų, kariuomenės maršų konkurso, laikraščio „Karys“, Lietuvos kariuomenės istorijos, rinkinio „Dainuojam“ ir kitų leidinių ruošimo dokumentai, Karo muziejaus patikrinimo aktai, dėstytojų, karininkų, stipendininkų sąrašai, etatų lentelės, darbo sutartys, Dariaus ir Girėno biustų nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 439 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Lietuvos karo atašė užsienio valstybėse veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Lietuvos karo atašė Čekoslovakijoje, Latvijoje ir Estijoje, Prancūzijoje, TSRS, Vokietijoje susirašinėjimo demarkacijos linijos nustatymo, Amerikos brigados organizavimo, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių karinės prievolės atlikimo ir sugrįžimo, dezertyrų grąžinimo, karo atstovybės Latvijoje ir Estijoje likvidavimo, prekių kariuomenei pristatymo ir kitais klausimais dokumentai, Amerikos brigados karininkams ir kariams atliginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valstybių, kuriose rezidavo atašė, pavadinimus abėcėlės tvarka ir pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų, prancūzų, vokiečių, latvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Amerikos lietuvių brigados štabo ir Anglų karininkų štabo Lietuvoje veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Amerikos lietuvių brigados štabo įsakymai, susirašinėjimo brigados organizavimo, savanorių stojimo į Amerikos lietuvių legioną, ginklų pirkimo, vertėjų priėmimo į darbą, brigados karininkams algų išmokėjimo, Lietuvos karo misijos Amerikoje likvidavimo, finansų klausimais dokumentai, brigados karininkų, vertėjų sąrašai, karininkų, kareivių asmens bylos, finansų dokumentai,

Anglų karininkų štabo Lietuvoje susirašinėjimo finansų klausimais dokumentai, anglų karininkų asmens bylos, amerikiečių karininkų, kareivių sąrašai,karininkų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 55 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lietuvių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Susisiekimo, Ryšių ir Ūkio skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, skyrių viršininkų įsakymai, mobilizacijos planai, oro linijų steigimo, aerodromų įrengimo ir priežiūros, kelių tiesimo ir priežiūros, tiltų statybos ir priežiūros, telefono, telegrafo linijų, radijo stočių įrengimo, priežiūros, kariuomenės dalių aprūpinimo ginklais ir technika, susisiekimo, žmonių ir krovinių pervežimo, karinio apmokymo, tiltų, susisiekimo ruožų, karinių įtvirtinimų apsaugos, kariuomenės technikos patikrinimo aktai, karinių dalių, žvalgų punktų, geležinkelių, aerodromų, KAM pastatų, tarnautojų ir kt. sąrašai, dviračių nuotraukos.

Yra Respublikos Prezidento kariškosios rūmų tarnybos dokumentų – Prezidento apsaugos planų projektai, Prezidento vasarnamio Palangoje sargybai instrukcija, susirašinėjimo prezidento apsaugos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose pagal struktūrą.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 396 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų,baltarusių, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Karo topografijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, skyriaus viršininko, Tiekimo ir Ginklavimo valdybų, Kariuomenės intendantūros viršininkų aplinkraščiai, veiklos instrukcijos, topografinių, trianguliacinių, geodezinių, niveliacijos darbų planai, ataskaitos,

susirašinėjimo trianguliacijos, niveliacijos, topografinių darbų vykdymo, specialistų skyrimo, ruošimo ir tobulinimo, geodezijos instrumentų įsigijimo, žemėlapių ir kitų topografinių leidinių leidimo ir dalinių aprūpinimo jais, personalo, ūkio klausimais dokumentai,

Vokietijos ir Lietuvos atstovų pasitarimo pasienio upių vandens priežiūros, Lietuvos sienų nustatymo ir priežiūros, dalyvavimo tarptautinėse konferencijose, karo mokymo dokumentai, Lietuvos ir Vokietijos sienų apžiūros, žemėlapių būklės patikrinimo aktai, civilių tarnautojų, karininkų tarnybos, registracijos, apdovanojimų, atestacijos lapai, tarnautojų, karininkų, žemėlapių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924 m., 1929–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap.1, b. 3, l. 1, 88.

2 LCVA. F. 384, ap. 1, b. 47, l. 371.

3 LCVA. F. 384, ap. 1, b. 66, l. 1.

4 LCVA. F. 384, ap. 1, b. 117, l. 2.

5 LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 170.

6 LCVA.F. 1, ap. 1, b. 526, l. 36.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 10:36