O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1143 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ RELIGINIŲ DRAUGIJŲ FONDĄ NR. 1143

2006-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos žydų tikybinio jaunimo draugija Tiferet Bachurim (1927-10-15–1937-10-17)

Lietuvos žydų draugija Tiferet Bachurim (1937-10-18–1940-07-09)

2. Lietuvos žydžių draugija Tiferet–Banot (1938-02-23–1939-01-21)

3. Kauno žydų draugija Talmud Tora (1927-06-18–1940-07-09)

4. Kauno žydų Mazhirei Šabos draugija (1928-01-07–1934-07-17)

Žydų Mazhirei Šabos draugija (1934-07-18–1940-07-09)

5. Machzikėj eic hachaijim draugija Telšiuose (Telšių rabinų seminarija „Ješivo“) (1935-08-29–1940-08-07)

6. Dvasiškoji valdyba naujos Kauno žydų maldų sinagogos (1924 m.–1935 m.)

Kauno Naujosios žydų sinagogos valdyba (1935 m.–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos žydų draugija Tiferet Bachurim. Lietuvos žydų tikybinio jaunimo draugijos Tiferet Bachurim įstatai 1927-10-15 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 995. Draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo 1929-02-07, rejestro Nr. 1222. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro komitetas ir revizijos komisija.

Draugija pakeitė įstatus, pavadinimą ir 1937-10-18 perregistruota bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 5444. Draugija pavadinta „Lietuvos žydų draugija Tiferet Bachurim“. Draugija 1937 m. turėjo 63, o 1939 m. – 48 skyrius.1

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu draugija su visais skyriais uždaryta.2

2. Lietuvos žydžių draugija Tiferet-Banot 1938-02-23 į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 8177. Draugiją valdė draugijos skyrių atstovių suvažiavimas, centro komitetas ir revizijos komisija.

Kauno miesto viršininko 1939-01-21 nutarimu draugija uždaryta. 3

3. Kauno žydų draugijos Talmud Tora įstatai 1927-06-18 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 943. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, draugijos valdyba ir revizijos komisija.

Draugija 1936-10-14 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 925.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu draugija uždaryta.4

4. Žydų Mazhirei Šabos draugija. Kauno žydų Mazhirei Šabos draugijos įstatai 1928-01-07 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 1015. Draugija 1929-02-07 pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 1236.

Draugija pakeitė įstatus, pavadinimą ir 1934-07-18 perregistruota Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 119. Draugija pavadinta „Žydų Mazhirei Šabos draugija“. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Draugija 1937-05-13 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 3041.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu draugija uždaryta.5

5. Machzikėj eic hachaijim draugijos Telšiuose (Telšių rabinų seminarija „Ješivo“) įstatai 1935-08-29 įregistruoti Telšių apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 613. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Draugija 1936-10-14 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 922.

Vidaus reikalų ministro nutarimu 1940-08-07 draugija uždaryta.6

6. Kauno Naujosios žydų sinagogos valdyba. Sinagogos valdyba 1924 m. buvo vadinama Dvasiškoji valdyba naujos Kauno žydų maldų sinagogos. 1935-1939 m. dokumentuose sinagogos valdybos pavadinimas įvairuoja: sinagogos valdyba vadinama: „Kauno Naujosios žydų sinagogos valdyba“, „Žydų naujosios sinagogos valdyba“.7

Sinagogos valdybos veiklos datos nurodytos pagal fonde esančius dokumentus. Tiksli data, kada sinagogos valdyba baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Lietuvos žydų draugijos Tiferet Bachurim nariais galėjo būti visi žydų tautybės Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo auklėti ir vienyti žydų jaunimą, stiprinti jų tikėjimą, prisidėti prie žydų jaunimo socialinių, kultūrinių ir dvasinių poreikių tenkinimo. Draugija steigė tikybines ir amatų mokyklas, labdaros įstaigas, vaikų darželius ir lopšelius, kursus jaunimui, organizavo paskaitas, leido religinę literatūrą, teikė pašalpas.

2. Lietuvos žydžių draugija Tiferet – Banot narėmis galėjo būti Lietuvos pilietės žydės. Draugijos tikslas buvo auklėti ir vienyti jaunąsias žydes, stiprinti jų tikėjimą, prisidėti prie jaunųjų žydžių socialinių, kultūrinių ir dvasinių poreikių tenkinimo. Draugija steigė tikybines ir amatų mokyklas, labdaros įstaigas, rengė kursus jaunosioms žydėms, vaikų darželius ir lopšelius, skyrė pašalpas ir kt.

3. Kauno žydų draugijos Talmud Tora nariais galėjo būti žydų tautybės Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo rūpintis Kauno žydų vaikų tikybiniu auklėjimu, skirti neturtingiems vaikams mokslo priemones, rūbus ir maistą. Draugija steigė tikybines mokyklas Talmud Tora.

4. Žydų Mazhirei Šabos draugijos nariais galėjo būti žydų tautybės Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo stiprinti žydų tikėjimą, puoselėti žydų papročius, šventes bei šeštadienius. Šiam tikslui pasiekti draugija rengdavo pamaldas, eisenas, susirinkimus, iškilmes, leisdavo periodinius leidinius.

5. Machzikėj eic hachaijim draugijos Telšiuose (Telšių rabinų seminarija „Ješivo“) nariais galėjo būti žydų tautybės Lietuvos piliečiai vyrai. Draugijos tikslas buvo skleisti tarp Lietuvos žydų tikybinį mokslą, Senąjį Testamentą, Talmudą ir jo komentarus. Šiam tikslui pasiekti draugija steigė rabinų seminarijas ir Talmudo mokyklas, kursus.

6. Kauno Naujosios žydų sinagogos valdyba rūpinosi sinagogos turtu, tikybos, materialiniais ir buitiniais reikalais – aukų rinkimu, pašalpų gavimu, mokesčių mokėjimu, sinagogos remontu, apsauga ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Žydų religinių ir labdaringų draugijų bylos gautos archyve 1952 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai, nenustatyta.

Dokumentai sutvarkyti ir 1952-10-10 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 26 apskaitos vienetai.

LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1971-12-20 perdavė archyvui 1 Kauno Naujosios žydų sinagogos valdybos bylą, įrašytą apyraše Nr. 2.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1995 m. buvo patikslintos apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2 įrašytų bylų antraštės, dokumentų datos, 2 apskaitos vienetai perkelti į fondą Nr. 1147, papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai ir pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Žydų religinės draugijos“.

Iš viso fonde Nr. 1143 yra 2 apyrašai, 31 apskaitos vienetas. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, vokiečių, anglų kalbomis.

 

Žydų religinių draugijų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Lietuvos žydų tikybinio jaunimo draugijos Tiferet Bachurim įstatai, centro komiteto susirašinėjimo su Administracijos departamentu, apskričių viršininkais, draugijomis Lietuvoje ir užsienyje, rabinais, skyriais įstatų patvirtinimo, skyrių registracijos, finansinės pagalbos ir kitais veiklos klausimais dokumentai. Religinių laikraščių redakcijų susirašinėjimo su rabinais, laikraščių redakcijomis užsienyje, autoriais straipsnių spausdinimo, prenumeratos ir kt. klausimais dokumentai.

Lietuvos žydžių draugijos Tiferet – Banot įstatai.

Kauno žydų draugijos Talmud Tora įstatai, valdybos susirinkimo protokolas, susirašinėjimo su Administracijos departamentu draugijos įstatų patvirtinimo, registracijos, valdybos sudėties ir kitais veiklos klausimais dokumentai, patalpų nuomos sutartys, narių, pradžios mokyklų, mokinių, mokiniams išduotos aprangos, knygų sąrašai, narių mokesčių knyga ir kiti finansų dokumentai.

Žydų Mazhirei Šabos draugijos įstatai, aplinkraščiai, kongreso ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo kongreso organizavimo, griežto Šabato (šeštadienio) laikymosi ir kitais veiklos klausimais dokumentai, anketos dėl Šabato laikymosi, finansų dokumentai.

Machzikėj eic hachaijim draugijos Telšiuose (Telšių rabinų seminarijos „Ješivo“) valdybos posėdžių protokolai, narių registracijos knyga.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus – draugijas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1143 apyraše Nr. 1 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Kauno Naujosios žydų sinagogos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su Kauno miesto savivaldybe, mokesčių inspekcija ir kt. sinagogos remonto, pašalpų gavimo, mokesčių ir skolų mokėjimo klausimais dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 1143 apyraše Nr. 2 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto Jūratė Žulpaitė istorijos magistrantūros studijų II kurso studentė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 402, ap. 4, b. 527; F. 1367, ap. 1, b. 1178.

2 LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1980, l. 39.

3 LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 300. l. 13.

4 LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 196.

5 LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1967, l. 32.

6 LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 86.

7 LCVA. F. 1143, ap. 1, b. 1.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 11:30