O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 391 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVIETIMO MINISTERIJOS FONDĄ NR. 391

2009-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švietimo ministerija (1918-11-11–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Valstybės Taryba 1918-11-03 posėdyje nutarė įsteigti Švietimo ministeriją.1 Valstybės Tarybos Prezidiumui 1918-11-11 patvirtinus Ministrų Kabinetą, Švietimo ministerijos valdytoju patvirtintas J. Yčas.21918-12-26 švietimo ministru buvo patvirtintas M. Biržiška.3

Švietimo ministerija savo veikloje vadovavosi Lietuvos įstatymais.

Švietimo ministerija veiklą baigė Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-08-27 įsakymu E/ Nr. 54 Švietimo ministeriją nuo 1940-08-27 pavadinus Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatu.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Švietimo ministerija buvo vykdomosios valdžios institucija, kuri per savo struktūrinius padalinius ir jai pavaldžias įstaigasįgyvendino valstybės politiką švietimo, mokslo ir kultūros srityse.

Švietimo ministerija vadovavo Lietuvos švietimo (išskyrus žemės ūkio, technikos ir karo mokyklas), mokslo, kultūros ir kulto įstaigų darbui.

Ministerijos struktūra kelis kartus keitėsi. 1937 m. svarbiausieji ministerijos padaliniai buvo: Kanceliarija, Pradžios mokslo, Vidurinio mokslo, Specialaus mokslo ir Kultūros reikalų departamentai.

Kanceliarija tvarkė ministerijos bendruosius, raštvedybos bei kitus organizacinius reikalus.

Pradžios mokslo departamentas vadovavo pradžios mokyklų, priešmokyklinio auklėjimo įstaigų darbui, tvarkė mokytojų seminarijas ir kursus bei suaugusiųjų kursus.

Vidurinio mokslo departamentas(iki 1936 m. vadinosi Aukštesniojo mokslo departamentu) vadovavo bendrojo lavinimo vidurinių ir aukštesniųjų (gimnazijų, progimnazijų) mokyklų veiklai, prižiūrėjo Valstybės egzaminų komisijos veiklą.

Specialaus mokslo departamentas tvarkė amatų, profesinių mokyklų bei profesinio švietimo kursų, verslo egzaminų reikalus. Iki 1937 m. ši veiklos sritis buvo Pradžios mokslo ir Vidurinio mokslo departamentų žinioje.

Kultūros reikalų departamentas tvarkė meno, kultūros bei kulto reikalus. Jo žinioje buvo Universitetas, muzikos ir meno mokyklos, mokslo, meno ir kultūros įstaigos (muziejai, archyvai, teatrai, Lituanistikos, Klimatologijos ir kiti institutai, Radiofonas, kinas, knygų leidyklos, viešosios bibliotekos ir kt.) bei organizacijos, Archeologijos komisija, kulto bei dvasininkų ruošimo įstaigos.

Departamentai tvarkė jiems priklausančių įstaigų darbą: leido įsakymus, aplinkraščius, taisykles, prižiūrėjo darbų vykdymą, skyrė personalą, kontroliavo pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą bei vykdymą, tvirtino ūkio ir finansines sutartis.

Švietimo ministerija taip pat prižiūrėjo Kūno kultūros rūmų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1949 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR švietimo ministerijos perėmė 6249 Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos Valstybinės egzaminų komisijos neaprašytas bylas.5

1949-11-21 fonde buvo 7950 neaprašytų saugojimo vienetų.

1950 m. sutvarkius dokumentus, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 6114 apskaitos vienetų.

1951-08-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 25000 Švietimo ministerijos neaprašytų bylų.

1952 m. sutvarkius dokumentus buvo sudaryti apyrašai Nr. 2–10, į kuriuos įrašyta 7828 apskaitos vienetai, atrinkta naikinti 8700 saugojimo vienetų. Apyrašai Nr. 2–6 buvo kartotekiniai.

1952-10-20 fonde buvo 10 apyrašų, 13942 apskaitos vienetai.

[1960–1961 m.] buvo prijungtas Švietimo ministerijos mokymo įstaigų fondas Nr. R-1079, 3 apyrašai, 5432 bylos. Seni šio fondo apyrašai 1961 m. buvo peršifruoti į fondo Nr. 391 apyrašus Nr. 6, 11 ir 12.

1961-06-16 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Švietimo ministerijos archyvo perėmė 11 000 Švietimo ministerijos neaprašytų bylų ir mokytojų kartoteką.

1961 m., sutvarkius dokumentus, fonde buvo 13 apyrašų, 19077 apskaitos vienetai: apyrašas Nr. 1 – 6114 apskaitos vienetų, Nr. 2 – 2097, Nr. 3 – 2410, Nr. 4 – 1471, Nr. 5 – 485, Nr. 6 – 2137, Nr. 7 – 110, Nr. 8 – 177, Nr. 9 – 163, Nr. 10 – 425, Nr. 11 – 2568, Nr. 12 – 796, Nr. 13 – 124.

1964 m. fondas buvo pertvarkytas. Po dokumentų pertvarkymo 1965 m. sausio mėn. fonde buvo 11 apyrašų, 26882 apskaitos vienetai (Nr.1 – 6141, Nr.2 – 3116, Nr.3 – 2866, Nr.4 – 1947, Nr.5 – 837, Nr.6 – 1220, Nr.7 – 6555, Nr.8 – 535, Nr.9 – 1100, Nr. 11 – 2217, Nr. 12 – 348).

1966–1967 m., 1971 m., 1973 m. į apyrašus Nr. 1–4, 6–8 papildomai įrašytos 223 bylos.

1974 m. sausio mėn. fonde buvo 9 apyrašai, 24573 apskaitos vienetai.

1974–1981 m. į apyrašus Nr. 1–9 papildomai įrašyti 66 apskaitos vienetai.

1975 m., 1980–1981 m. buvo nurašytos ir iš apskaitos išbrauktos paieškos metu nerastos 256 bylos.

1981 m. fonde buvo 9 apyrašai, 24383 apskaitos vienetai.

1984–1995 m. į apyrašus Nr. 1–5, 7 ir 8 papildomai įrašyta 40 apskaitos vienetų.

1995 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 10, kuriame įrašytos 17678 mokytojų tarnybos eigos kortelės, priimtos 1961 m.

1996–2008 m. į apyrašus Nr. 2, 4, 7–10 papildomai įrašyta 31 byla.

1999 m. iš apskaitos išbraukta 13 apskaitos vienetų (iš apyrašo Nr. 2).

Apyrašų Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 8 dokumentai kataloguoti deskriptorių kataloge, dalis dokumentų – teminėje ,,Katalogo“ duomenų bazėje.

Apyrašo Nr. 10 dokumentai kataloguoti vardinėje ,,Asmenų“ duomenų bazėje.

Apyrašų Nr. 4 ir Nr. 8 visos bylos, apyrašo Nr. 3 pavienės bylos mikrofilmuotos.

Iš viso fonde Nr. 391 yra 10 apyrašų, 42119 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1947 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, jidiš, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, yra nuotraukų.

Fonde yra Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato 1940–1941 m., 1944–1945 m. dokumentų, priklausančių Lietuvos TSR švietimo ministerijos fondui Nr. R-762, ir Lietuvos generalinės srities švietimo vadybos 1941–1944 m. dokumentų, priklausančių Lietuvos generalinės srities švietimo vadybos fondui Nr. R-629.

Yra dokumentų, priėjimas prie kurių ribojamas teisės aktų nustatyta.

 

Valstybės egzaminų komisijos veiklos ir mokytojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyrašo 1-ame tome įrašytos mokytojų, laikiusių egzaminus cenzui įgyti, asmens bylos.

Apyrašo 2-ame tome įrašyti Valstybės egzaminų komisijos nutarimai, posėdžių protokolai, žiemos, pavasario ir nepaprastųjų egzaminų sesijų protokolai, sesijų žurnalai, egzaminų laikymo taisyklės, mokytojo vardą gavusių asmenų pažymėjimai, susirašinėjimo egzaminų komisijos sudarymo, programų parinkimo, egzaminų sesijos paskelbimo, egzaminų laikymo tvarkos, leidimo laikyti egzaminus, mokslo cenzo pripažinimo klausimais dokumentai, egzaminų komisijos narių ir egzaminus laikiusių mokytojo cenzui įgyti asmenų sąrašai, egzaminų komisijos sudarymo projektas; egzaminų komisijos narių ir Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų atlyginimo išmokėjimo lapai, mokslo cenzą gavusių asmenų pažymėjimų, mokesčių už egzaminus registracijos knygos, egzaminų sesijų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: mokytojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, veiklos bylos – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Asmens byloms sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6235 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vidurinio mokslo departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, departamento darbo planai, aukštesniųjų mokyklų įstatai, mokymo programos ir jų projektai, pedagogų tarybų, valstybinių egzaminų komisijų posėdžių protokolai, mokytojų seminarijos, būrelių veiklos apyskaitos, pranešimai apie tarptautinį aukštesniojo mokslo kongresą Paryžiuje, aplankytas mokyklas, pašalintus iš mokyklų mokinius, statistinės žinios apie lietuvių, jidiš, rusų, lenkų, vokiečių dėstomosiomis kalbomisvidurinių mokyklų, gimnazijų, progimnazijų įsteigimą, mokytojus ir mokinius, baigiamuosius, keliamuosius ir pataisų egzaminus, susirašinėjimo mokytojų tobulinimosi kursų organizavimo, mokyklų statybos ir remonto, mokesčio už mokslą nustatymo ir surinkimo, skautų organizacijų, būrelių, kuopelių steigimo ir veiklos, mokyklų steigimo bei uždarymo ir kitais organizaciniais, metodikos, personalo, finansų klausimais dokumentai, mokyklų pastatų projektai ir brėžiniai, mokytojų ir darbuotojų, valstybinių ir privačių mokyklų, vadovėlių sąrašai, mokytojų prašymai priimti ir atleisti iš darbo, mokinių ir tėvų prašymai priimti į mokyklas, sumažinti mokestį už mokslą, mokytojų, kursų lektorių algų lapai, finansų dokumentai.

Gimnazijų, progimnazijų, vidurinių mokyklų, mokytojų seminarijos, komercinės mokyklos veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir apyrašą įrašytos: veiklos bylos – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą, mokyklų veiklos stebėjimo bylos – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta geografinė rodyklė.

Bylos kataloguotos deskriptorių kataloge, dalis bylų – teminėje ,,Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 3072 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Pradžios mokslo departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti įstatymų projektai, švietimo ministro, Pradžios mokslo departamento įsakymai ir kiti tvarkomieji dokumentai, pradžios mokyklų, mokytojų seminarijų bei kursų, institutų, ikimokyklinio auklėjimo įstaigų statutai, pradžios mokyklų mokytojų suvažiavimų, konferencijų, pedagogų tarybų, tėvų komitetų posėdžių protokolai, mokyklų veiklos, vizitavimo apyskaitos, žinios apie mokyklas, mokytojų cenzą, kvalifikaciją, mokinius, pamokų paskirstymą, susirašinėjimo mokyklų bei naujų klasių steigimo, mokyklų statybos, nuomos, remonto, inventoriaus įsigijimo ir kitais organizaciniais, mokymo metodikos, kadrų bei finansų klausimais dokumentai, mokytojų ir mokinių, mokyklinio amžiaus vaikų sąrašai, mokytojų prašymai priimti į ir atleisti iš darbo, išleisti atostogų, skirti pašalpas, mokytojų atlyginimo išmokėjimo lapai, finansų dokumentai,

institutų, mokytojų seminarijų ir kursų veiklos stebėjimo bylos,

Rokiškio apskrities pradžios ir amatų mokyklas baigusių asmenų pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir įrašytos: apyrašo I dalyje pagal temas, temų ribose – pagal chronologiją, dokumentų svarbumą, II dalyje – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Institutų, mokytojų seminarijų ir kursų veiklos stebėjimo bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavadinimus abėcėlės tvarka.

Bylos kataloguotos deskriptorių kataloge, dalis bylų – teminėje ,,Katalogo“ duomenų bazėje.

Dalis bylų mikrofilmuota.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 2867 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Kultūros reikalų departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Respublikos Prezidento aktai, Valstybės teatro įstatymas, švietimo ministro ir Kultūros reikalų departamento direktoriaus įsakymai bei kiti tvarkomieji dokumentai, universiteto, konservatorijos, meno mokyklų ir kitų įstaigų statutai, mokymo programos, draugijų ir visuomeninių organizacijų įstatai, Universiteto senato, fakultetų tarybų, įvairių mokymo įstaigų pedagogų tarybų posėdžių protokolai, įvairių religinių bendruomenių dvasininkų suvažiavimų bei valdybų rinkimų protokolai ir pranešimai, žinios apie tikybines organizacijas, dvasininkų ruošimą bei skyrimą, draugijų veiklą, universiteto fakultetus, meno mokyklų dėstytojus bei moksleivius, Pirmosios dainų dienos organizavimo dokumentai, susirašinėjimo įvairių tikėjimų maldos namų steigimo, gimimo ir mirties liudijimų išdavimo, Vytauto Didžiojo muziejaus statybos, meno kūrinių į užsienį išvežimo, įstaigų dokumentų perdavimo Centraliniam valstybės archyvui, meteorologijos stočių veiklos suderinimo, geologinių ir archeologinių tyrinėjimų, paskaitų paskirstymo, dėstytojų išvykimo į užsienį, sutarčių su aktoriais sudarymo, repertuaro ir kt. administraciniais bei finansų klausimais dokumentai, sutartys su rašytojais, artistais ir vertėjais, bažnyčių ir kitų maldos namų sąrašai, piliečių prašymai išduoti metrikus, kultūros ir mokslo įstaigų tarnautojų, dėstytojų algų lapai, studentams stipendijų išmokėjimo lapai, finansų dokumentai, bibliotekų tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigas, o skyriuose – pagal metus.

Bylos kataloguotos deskriptorių kataloge, dalis bylų – teminėje ,,Katalogo“ duomenų bazėje.

Bylos mikrofilmuotos.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 1871 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, jidiš, prancūzų, anglų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Specialiojo mokslo departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti valstybinių technikumų, aukštesniųjų prekybos mokyklų įstatymai, švietimo ministro, specialiojo mokslo departamento direktoriaus įsakymai ir kiti tvarkomieji dokumentai, amatų mokyklų ir kursų statutai, Valstybės egzaminų komisijos nutarimai, pedagogų tarybų, statybų komisijų posėdžių protokolai, mokymo programos ir jų projektai, mokymo planai, mokyklų veiklos apyskaitos, žinios apie pamokų ir pridedamųjų pareigų mokytojams paskirstymą, statistinės žinios apie mokyklas, profesinius kursus, mokytojus ir mokinius, pradžios mokyklos mokytojo cenzui įgyti dokumentai, susirašinėjimo specialiųjų mokyklų tinklo sudarymo, jų steigimo užsienyje, privačių kursų steigimo, mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo, perkėlimo į kitas mokyklas, stipendijų skyrimo ir kitais organizaciniais, administraciniais, mokymo metodikos, kadrų, ūkio bei finansų klausimais dokumentai, statybos projektai, valstybinių ir privačių technikumų, amatų mokyklų, profesinių kursų veiklos stebėjimo bylos, mokyklų, mokytojų ir mokinių sąrašai, pamokų paskirstymo lentelės, mokytojų ir lektorių algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos – pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, mokyklų ir kursų veiklos stebėjimo bylos – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka ir mokymo įstaigos svarbumą.

Bylos kataloguotos deskriptorių kataloge, dalis bylų – teminėje ,,Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 800 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Kanceliarijos, Pradžios mokslo, Vidurinio mokslo, Specialiojo mokslo ir Kultūros reikalų departamentų veiklos dokumentai: Respublikos Prezidento aktai, švietimo ministro įsakymai, mokyklų ir kursų baigimo diplomai bei pažymėjimai, darbo pažymėjimai bei jų nuorašai, žinios apie mokytojus, pamokų ir pridedamųjų pareigų paskirstymo žinios, susirašinėjimo apdovanojimų Vytauto Didžiojo ordino medaliais, tarnautojų priėmimo ir atleidimo iš darbo, atlyginimų išmokėjimo, mokslo cenzo liudijimų išdavimo, pensijų skyrimo ir kt. klausimais dokumentai, apdovanotų asmenų, mokytojų ir kt. tarnautojų sąrašai, asmenų prašymai priimti į darbą, leisti laikyti egzaminus, suteikti atostogas, skirti pašalpas; Knygų leidimo komisijos, Valstybės egzaminų komisijų, Švietimo tarybos narių, dėstytojų bei mokytojų atlyginimo ir moksleivių stipendijų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ministerijos struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą ir vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka. Mokslo baigimo pažymėjimų bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 1298 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Švietimo įstaigų tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos Švietimo ministerijos, Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato ir Lietuvos generalinės srities švietimo vadybos tarnautojų asmens bylos, mokytojų asmens dokumentai: mokslo baigimo pažymėjimai, anketos, tarnybos lapai, gyvenimo aprašymai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Yra abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 6586 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1947 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Kanceliarijos, Taupomosios-skolinamosios kasos, Pensijų ir pašalpų komisijos, Juriskonsulto veiklos dokumentai:

Respublikos Prezidento aktai, pradžios ir vidurinių mokyklų įstatymai, Ministrų Kabineto, Pensijų ir pašalpų komisijos nutarimai, Vyriausiojo tribunolo sprendimai, švietimo ministro, departamentų direktorių, švietimo liaudies komisaro, švietimo generalinio tarėjo įsakymai veiklos ir personalo klausimais bei įsakymų rodyklės, kiti tvarkomieji dokumentai, įstatymų projektai, teatrų, universiteto, mokyklų, kursų statutai, taisyklės, mokyklų mokymo programos, Taupomosios-skolinamosios kasos atstovų suvažiavimo, pedagogų tarybų posėdžių protokolai, pranešimai apie įvairių organizacijų veiklą, žinios apie švietimo ministerijos įstaigas, mokslo baigimo pažymėjimai, susirašinėjimo vokiečių okupacijos metais padarytų nuostolių, mokyklų ir kursų steigimo, J. Basanavičiaus laidotuvių ir V. Kojalavičiaus jubiliejaus paminėjimo organizavimo, tarnautojų priėmimo ir atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo, pensijų ir pašalpų skyrimo ir kt. organizaciniais, mokymo metodikos, ūkio, finansų klausimais dokumentai,

civilinės ir baudžiamosios bylos dėl išeikvojimo, teisių į nekilnojamą turtą atstatymo, mokytojų sąrašai, asmenų prašymai skirti stipendijas, pašalpas, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Bylos kataloguotos deskriptorių kataloge, dalis bylų – teminėje ,,Katalogo“ duomenų bazėje.

Bylos mikrofilmuotos.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 568 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Užsienio aukštosiose mokyklose studijavusių ir jas baigusių asmenų bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos užsienio aukštosiose mokyklose studijavusių ir jas baigusių asmenų bylos, stipendijas gavusių asmenų sąrašai, diplomų, stipendijų registracijos ir išdavimo knygos, užsienyje studijavusių asmenų įskaitos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 1124 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų,prancūzų, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Mokytojų tarnybos eigos kortelių apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos mokytojų tarnybos eigos kortelės.

Apyrašas suminis. Kortelės susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Bylos kataloguotos vardinėje ,,Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyta 17691 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vyriausioji archyvistė   Edita MotiejūnienėLietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 57.

LCVA. F. 391, ap. 8, b. 7, l. 1.

3 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1393, l. 1.

4 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 696, l. 88.

5 LCVA. Fondo Nr. 391 fondo byla, l. 2.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVIETIMO MINISTERIJOS FONDO NR. 391 PAPILDYMĄ

2011-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Švietimo ministerijos fondą Nr. 391 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-12-16 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-379.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011 m. Lietuvos centriniame valstybės archyve buvo rastos neaprašytos Švietimo ministerijos bylos.

2011 m. balandžio mėn. dokumentai sutvarkyti: sudarytos 3 bylos ir įrašytos į apyrašų Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 5 tęsinius. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m.

Iš viso fonde Nr. 391 yra 10 apyrašų, 42131 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1916–1947 m.

 

Vidurinio mokslo departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti asmenų vidurinio mokslo baigimo pažymėjimai ir atestatai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas, dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Iš viso fondo Nr. 391 apyraše Nr. 2 įrašytas 3081 apskaitos vienetas.

 

Pradžios mokslo departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti asmenų pradžios mokslo baigimo pažymėjimai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas, dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Iš viso fondo Nr. 391 apyraše Nr. 3 įrašyti 2868 apskaitos vienetai.

 

Specialiojo mokslo departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti asmenų specialiojo mokslo baigimo ir pažangumo pažymėjimai bei atestatai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas, dokumentų chronologinės ribos 1924 m, 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Iš viso fondo Nr. 391 apyraše Nr. 5 įrašytas 801 apskaitos vienetas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVIETIMO MINISTERIJOS FONDO NR. 391

MOKYTOJŲ TARNYBOS EIGOS KORTELIŲ APYRAŠO NR. 10 PERTVARKYMĄ

2013-11- 20 Nr. SA-76

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Švietimo ministerijos fondą Nr. 391 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-12-16 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-379.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2013 m. pertvarkytas fondo Nr. 391 suminis apyrašas Nr. 10. Patikslintos bylų antraštės ir bylų skaičius apyraše. Sudaryta ir įrašyta 1 byla (Nr. 17685 - senas apyrašas Nr.10). Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 17694 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 391 yra 10 apyrašų, 42129 apskaitos vienetai.

 

Mokytojų tarnybos eigos kortelių apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos mokytojų tarnybos eigos kortelės.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 17694 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Alicija Cybulskienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:50