O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-981 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO TELEVIZIJOS IR RADIJO KOMITETO FONDĄ NR. R-981

2009-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybės radiofonas (1940 m. birželio mėn.–1940-10-25)

Radiofikacijos ir radiofonijos komitetas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1940-10-26–1941 m. birželio mėn., 1944-07-15–1946-03-24)

Radiofikacijos ir radiofonijos komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1949-09-04)

Radioinformacijos komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1949-09-05–1953-06-16)

Lietuvos TSR kultūros ministerijos Vyriausioji radioinformacijos valdyba (1953-06-17–1957-06-27)

Radijo ir televizijos komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1957-06-28–1962 m. liepos mėn.)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinis radijo ir televizijos komitetas (1962 m. liepos mėn.–1970-08-26)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinis televizijos ir radijo komitetas (1970-08-27–1978-09-04)

Lietuvos TSR valstybinis televizijos ir radijo komitetas (1978-09-05–1990-03-11)

Lietuvos Respublikos valstybinis televizijos ir radijo komitetas (1990-03-12–1990-03-22)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1940 m. birželio mėn. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Valstybės radiofono veikla buvo pertvarkyta pagal Sovietų Sąjungos teisės aktus. Duomenų apie Valstybės radiofono pavadinimo pakeitimą dokumentuose nerasta.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-26 nutarimu Nr. 265 Lietuvos TSRValstybės radiofonas buvo reorganizuotas į Radiofikacijos ir radiofonijos komitetą prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.1

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, Radiofikacijos ir radiofonijos komiteto veikla buvo nutraukta.

Radiofikacijos ir radiofonijos komiteto prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko 1944-07-15 įsakymu Nr. 1 Radiofikacijos ir radiofonijos komitetas nuo 1944-07-15 atnaujino veiklą Vilniuje.2

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“,3 Radiofikacijos ir radiofonijos komitetas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pavadintas Radiofikacijos ir radiofonijos komitetu prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1949-09-05 nutarimu Nr. 674 komitetas pertvarkytas į Radioinformacijos komitetą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.4

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-17 nutarimu Nr. 433 ,,Dėl Kultūros ministerijos etatų“ buvo panaikinti Radioinformacijos komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos etatai ir patvirtinti Lietuvos TSR kultūros ministerijos etatai, kuriuose įrašyta Lietuvos TSR kultūros ministerijos Vyriausioji radioinformacijos valdyba.5

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-28 nutarimu Nr. 307 buvo sudarytas Radijo ir televizijos komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.6

Nuo 1962 m. liepos mėn. komitetas dokumentuose vadinamas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybiniu radijo ir televizijos komitetu.7 Teisės akto, kuriuo vadovaujantis buvo pakeistas komiteto pavadinimas, nerasta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1970-08-27 įsaku Nr. VII-901 Valstybinis radijo ir televizijos komitetas pertvarkytas į sąjunginį respublikinį Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinį televizijos ir radijo komitetą. Komitetas buvo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir TSRS Ministrų Tarybos Valstybiniam televizijos ir radijo komitetui.8

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1978-09-05 įsaku Nr. IX-2908 komitetas pavadintas Lietuvos TSR valstybiniu televizijos ir radijo komitetu.9

1990-03-11 atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, Lietuvos TSR valstybinis televizijos ir radijo komitetas pavadintas Lietuvos Respublikos valstybiniu televizijos ir radijo komitetu.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-03-22 įstatymu Nr. I-59 Lietuvos Respublikos valstybinis televizijos ir radijo komitetas panaikintas, vietoje jo įsteigti Lietuvos radijas ir televizija.10

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybės radiofonas rengė ir transliavo radijo laidas, koncertus, vadovavo radijo stočių veiklai.

Radiofikacijos ir radiofonijos komitetas, Radioinformacijos komitetas, Vyriausioji radioinformacijos valdyba vadovavo radijo laidų kūrimui bei radijo transliacijoms.

Radijo ir televizijos komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, vėliau Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinis radijo ir televizijos komitetas, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinis televizijos ir radijo komitetas, Lietuvos TSR valstybinis televizijos ir radijo komitetas vadovavo radijo ir televizijos veiklai: organizavo radijo ir televizijos transliacijas Lietuvoje ir už jos ribų, rūpinosi televizijos ir radijo laidoms kurti reikalingos technikos įsigijimu ir naudojimu, atsakė už televizijos ir radijo laidų bei televizijos filmų kūrimą, organizavo laidų konkursus, festivalius, kontroliavo laidų kokybę.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1962-02-10 buvo sudarytas Radiofikacijos ir radiofonijos komiteto prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos fondo Nr. R-981 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 65 apskaitos vienetai. 1965 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų.

1967 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – archyvas) iš Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio radijo ir televizijos komiteto perėmė 3977 komiteto 1945–1964 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 3–6 ir Nr. 9–16.

1980-04-10 archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio literatūros ir meno archyvo perėmė 1012 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio televizijos ir radijo komiteto 1945–1964 m. bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 7 ir Nr. 8.

1986 m. archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio televizijos ir radijo komiteto perėmė 4386 komiteto 1965–1973 m. bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 4–16.

1988 m. patikslinus apskaitos vienetų skaičių fonde, nustatyta, kad jame yra 9467 apskaitos vienetai.

1999 m. iš apskaitos buvo išbrauktas 1 apskaitos vienetas, įrašytas apyraše Nr. 16.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 1999 m. iš Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos perėmė Lietuvos TSR valstybinio televizijos ir radijo komiteto 6624 bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 4–16.

2000-10-13 LCVA iš Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos perėmė Lietuvos TSR valstybinio televizijos ir radijo komiteto 463 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 2 ir Nr. 19: apyraše Nr. 2 įrašyti 333, apyraše Nr. 19 – 130 apskaitos vienetų.

2000-12-28 LCVA iš Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos perėmė Lietuvos TSR valstybinio televizijos ir radijo komiteto 30 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 20, bei 3 bylas, kurios papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 2.

2000-12-21 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvos TSR valstybinis televizijos ir radijo komitetas“.

Iš viso fonde Nr. R-981 yra 18 apyrašų, 16587 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, jidiš, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Tarptautinės radiodifuzijos sąjungos raštai, Visasąjunginio Radiofikacijos ir radiofonijos komiteto prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos nuostatai, radijo programos, radijo laidų, skelbimų tekstai, susirašinėjimo veiklos, personalo, finansų, ūkio klausimais dokumentai, skaitytojų laiškai, sveikinimai, prašymai priimti į darbą, anketos, darbuotojų sąrašai, žinių lapai, atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti komiteto pirmininko įsakymai, komiteto,komiteto kolegijos,televizijos meno tarybos, ,,Radijo teatro“, vaikų choro meno tarybų, Radijo programų direkcijos posėdžių protokolai, pažymos apie komiteto veiklą, parengtas programas, komiteto ir redakcijų darbo planai, veiklos ataskaitos, ataskaitos apie klausytojų ir žiūrovų laiškus, personalą, TSRS valstybinio televizijos ir radijo komiteto recenzijos apie Lietuvos radijo ir televizijos laidas, etatų sąrašai, sąmatos, metiniai balansai, profsąjungos komiteto, liaudies kontrolės grupės veiklos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 337 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vyriausiosios visuomeninių-politinių laidų redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Vyriausiosios visuomeninių-politinių laidų redakcijos radijo laidų rengimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 214 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1964 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Propagandos vyriausiosios redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Propagandos vyriausiosios redakcijos radijo laidų rengimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 1161 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vyriausiosios liaudies ūkio ir kultūros redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Vyriausiosios liaudies ūkio ir kultūros redakcijos radijo laidų pramonės ir buities temomis tekstai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 403 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vyriausiosios liaudies ūkio ir kultūros redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Vyriausiosios liaudies ūkio ir kultūros redakcijos radijo laidų žemės ūkio temomis tekstai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 272 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1969 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Literatūros ir dramos vyriausiosios redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Literatūros ir dramos vyriausiosios redakcijos radijo laidų tekstai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašytas 761 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Muzikos vyriausiosios redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Muzikos vyriausiosios redakcijos radijo laidų rengimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyta 1115 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Laidų užsieniui vyriausiosios redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Laidų užsieniui vyriausiosios redakcijos radijo laidų rengimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 2294 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1990 m. Dokumentai lietuvių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vyriausiosios laidų pasikeitimo ir laidų rusų kalba redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti Vyriausiosios laidų pasikeitimo ir laidų rusų kalba redakcijos radijo laidų tekstai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1968 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Laidų rusų kalba vyriausiosios redakcijos ir Laidų Lietuvos tautoms redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti Laidų rusų kalba vyriausiosios redakcijos ir Laidų Lietuvos tautoms redakcijos radijo laidų tekstai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyti 1065 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai rusų, lenkų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Laidų užsieniui vyriausiosios redakcijos Laidų lenkų kalba skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti Laidų užsieniui vyriausiosios redakcijos Laidų lenkų kalba skyriaus radijo laidų tekstai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 697 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1981 m. Dokumentai lenkų kalba Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Programų vaikams ir jaunimui vyriausiosios redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti Programų vaikams ir jaunimui vyriausiosios redakcijos radijo laidų tekstai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 1155 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos vyriausiosios redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti Informacijos vyriausiosios redakcijos radijo laidų tekstai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 1999 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Radijo redakcijų veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti Laidų iš Kauno vyriausiosios redakcijos, Programų vyriausiosios direkcijos, Laiškų ir sociologinių tyrimų vyriausiosios redakcijos, Sporto laidų vyriausiosios redakcijos, Radijo reklamų ir skelbimų skyriaus, Laidų Tarybinės Armijos kariams skyriaus, Vyriausiosios liaudies ūkio ir kultūros redakcijos Kultūros ir buities skyriaus radijo laidų tekstai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 1008 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Televizijos redakcijų veiklos bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti televizijos redakcijų laidų rengimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir apyrašo sudarytojus..

Iš viso apyraše Nr. 16 įrašyta 3813 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 19

 

Apyraše įrašyti komiteto pirmininko įsakymai civilinės gynybos, apsaugos klausimais, komiteto veiklos karo atveju, civilinės gynybos mokymo, maskuotės, mobilizacijos planai, susirašinėjimo Lietuvos TSR atsarginio radijo ir televizijos centro (Kūrybos namų) statybos, įrengimo ir eksploatavimo, civilinės gynybos, mobilizacijos klausimais dokumentai, slaptų bylų nomenklatūra, slaptų dokumentų ir bylų perdavimo-priėmimo, naikinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą..

Iš viso apyraše Nr. 19 įrašyta 130 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1971–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Lietuvos TSR atsarginio radijo ir televizijos centro statybos bylų apyrašas Nr. 20

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR atsarginio radijo ir televizijos centro (Kūrybos namų) projektas, techninio projekto pasas, pastatų, įrenginių brėžiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 20 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1977–1980 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-981, ap. 1, b. 12, l. 1.

2 LCVA. F. R-981, ap. 2, b. 1, l. 1.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 159, l. 128.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 299, l. 293-295; F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7-8.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 428, l. 42.

7 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 634, l. 7. R-981, ap. 2, b. 40, l. 66, 73.

8 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 258, l. 77. F. R-754, ap. 1, b. 1041, l. 75-81.

9 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 438, l. 11.

10 www. lrs.lt/

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:56