O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 287 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ MOKSLO INSTITUTO (JIVO) VILNIUJE FONDĄ NR. 287

2011-01- Nr. SA–

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žydų mokslo institutas (JIVO) Vilniuje (Żydowski instytut naukowy (JIWO) w Wilnie) (1925 m.–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žydų mokslo institutas (JIVO) Vilniuje buvo įsteigtas 1925 m.

Idėją sukurti žydų mokslo instituciją pirmas išreiškė kalbininkas Nahum Shtift. Jo pasiūlymas atkreipė žydų mokslininkų dėmesį. 1925-03-25 įvyko Žydų centrinio švietimo komiteto Vilniuje ir Vilniaus žydų švietimo draugijos valdybų bendras posėdis. Posėdžio metu buvo suformuota komisija, kuri turėjo paruošti būsimos institucijos veiklos principų ir struktūros projektą.

1925 m. rugpjūčio mėn. 7–12 d. Berlyne įvykusioje Žydų mokslo instituto organizacinio komiteto narių konferencijoje buvo nuspręsta sukurti mokslo institutą su centrine būstine Vilniuje. Instituto skyrius numatyta steigti ir kituose miestuose.1

Institutui vadovavo kas tris metus vykstantis narių suvažiavimas. Suvažiavimų dalyviai rinko JIVO tarybą ir centrinę valdybą. Centrinė valdyba skyrė vykdomojo biuro narius. Veikė Revizijos komisija.

1939 m. spalio mėn. Lietuvai atgavus Vilnių, Žydų mokslo institutas (JIVO) Vilniuje tęsė savo veiklą.

1940 m. birželio mėn. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, JIVO veiklą tęsė. 1940 m. spalio mėn. institutas buvo pavadintas Lietuvos mokslo instituto trečiuoju muziejumi, 1941 m. sausio mėn. – Žydų kultūros institutu.2

1941 m. birželio mėn. Vilnių okupavus naciams, instituto veikla nutrūko.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Žydų mokslo instituto (JIVO) Vilniuje tikslas buvo rinkti medžiagą apie žydų gyvenimą, fiksuoti žydų gyvenimo apraiškas visame pasaulyje, tyrinėti žydų praeitį ir dabartį bei ruošti žydus mokslininkus.

Veikė Filologijos, Istorijos, Ekonomikos ir statistikos bei Psichologijos ir pedagogikos sekcijos. Filologijos sekcija rinko žydų liaudies padavimus, patarles, tikėjimo ir papročių aprašymus, dainas ir melodijas ir kt. Kalbos komisija rengė mokslinį žodyną, sprendė jidiš kalbos rašybos suvienodinimo, ginčytinus literatūrinės kalbos klausimus, rengė jidiš kalbos rašybos taisykles.

Istorijos sekcijos nariai tyrinėjo žydų tautos praeitį. Ekonomikos ir statistikos sekcija nagrinėjo žydų ekonominę padėtį, analizavo Lenkijos ir Vokietijos gyventojų surašymo medžiagą, nuo 1934 m. prie šios sekcijos veikė jaunimo tyrimo skyrius. Psichologijos ir pedagogikos sekcija tyrinėjo vaikų psichologiją, bendradarbiavo su žydų švietimo įstaigomis judaistikos disciplinų dėstymo srityje.

Institutas įsteigė bibliografijos centrą, kuriame buvo registruojamos žydų kalbomis išleistos knygos ir publikacijos bei leidiniai kitomis kalbomis apie žydų tautos gyvenimą.

JIVO turėjo biblioteką, archyvą, kuriame buvo saugomi keli tūkstančiai rankraščių, atsišaukimai, visuomeninių organizacijų įstatai, žydų periodinių leidinių metų komplektai.

Prie JIVO veikė Esteros Rachelės Kaminskos žydų teatro muziejus. 1934 m. buvo įsteigta daktaro Cemacho Šabado aspirantūra, ruošusi humanitarinės srities žydus mokslininkus.

Institutas leido periodinius, serijinius leidinius, brošiūras, monografijas, publikavo savo narių darbus periodiniuose leidiniuose, buvo pradėta leisti žydų visuotinė enciklopedija.

Įvairiose šalyse veikė Žydų mokslo instituto bičiulių draugijos, instituto skyriai veikė Niujorke, Paryžiuje, Buenos Airėse ir kituose miestuose, institutas bendradarbiavo su akademijomis, universitetais, mokslo draugijomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Žydų mokslo instituto (JIVO) Vilniuje fondas Nr. 287 buvo įrašytas 1949-11-14. Fonde buvo 1 neaprašyta byla.

1952-09-10 buvo sudarytas fondo Nr. 287 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 53 apskaitos vienetai.

1959 m., 1968 m. į apyrašą papildomai įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 1994-09-20 iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro perėmė Žydų mokslo instituto (JIVO) Vilniuje 93 aprašytas bylas ir 794,49 kg neaprašytų dokumentų.

1994-12-08 LCVA ir Žydų mokslinis tyrimo institutas JIVO Niujorke sudarė sutartį, pagal kurią institutas įsipareigojo iš LCVA gautus JIVO dokumentus restauruoti, aprašyti ir grąžinti archyvui.

Žydų mokslinio tyrimo institutas Niujorke dokumentus susistemino ir aprašė. Iš dokumentų buvo sudaryta 2212 bylų, kurios įrašytos į 33 apyrašus, sudarytus anglų kalba.

1997–2001 m. bylos ir jų apyrašai dalimis iš JAV grąžinti LCVA.

2000–2001 m. patobulintas LCVA sudarytas apyrašas Nr. 1. Patikslintos bylų antraštės, į apyrašą papildomai įrašytos 9 bylos. Apyrašas ir jame įrašytos bylos peršifruoti į apyrašą Nr. 1a.

Iš viso fonde Nr. 287 yra 34 apyrašai, 2289 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1750–1944 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lenkų, rusų, vokiečių, anglų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos ir surinktų bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašyti JIVO veiklos dokumentai: suvažiavimo ir konferencijų nutarimai, valdybos ir vykdomojo biuro posėdžių protokolai ir nutarimai, darbo planai, veiklos ir finansinės ataskaitos, instrukcijos, susirašinėjimo veiklos, finansų, kultūros, mokslo ir švietimo, knygų, periodinių leidinių leidimo klausimais dokumentai, darbuotojų, iš JAV gautų knygų ir laikraščių sąrašai, mokslinių darbų ištraukos, finansų dokumentai, gaunamų raštų registracijos knygos, leidiniai,

JIVO surinkti dokumentai: Raudonosios armijos vadovybės ir sovietų institucijų Vilniuje ir Balstogėje dokumentai, žinios apie žydų visuomenės ir ūkio struktūrą Lenkijoje, politinių partijų ir visuomenės organizacijų veiklos dokumentai: įstatai, aplinkraščiai, centro komitetų ir valdybų posėdžių protokolai ir nutarimai, darbo planai, veiklos ir finansinės ataskaitos, atsišaukimai, skelbimai, agitaciniai lapeliai,

dokumentai apie žydų pogromus Ukrainoje, žydų vienkartiniai ir periodiniai leidiniai,

Žydų mokslo instituto rėmėjų draugijos Berlyne valdybos nutarimai ir posėdžių protokolai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1903–1941 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lenkų, vokiečių, rusų, anglų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Filologijos sekcijos veiklos ir surinktų dokumentų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo dokumentai, straipsniai, pranešimai apie jidiš kalbos istoriją ir gramatiką, seminarų, konferencijų dokumentai, M. Wajnrejch (Weinreich) ruošiamo žodyno kortelės bei žodynui rengti medžiaga, žydų pavardžių, geografinių pavadinimų, bibliografijos kortelės, periodinio leidinio ,,Yidish far ale“ numeriai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sekcijos struktūrą ir temas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 84 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1939 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Dokumentų apie žydų pogromus Ukrainoje ir Baltarusijoje bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti surinkti pranešimai, liudijimai apie žydų pogromus Ukrainoje ir Baltarusijoje.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1920 m. Dokumentai jidiš, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

E. R. Kaminskos teatro muziejaus bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos pjesės, programos, skelbimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1910–1931 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Etnografijos komisijos veiklos ir surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti posėdžių protokolai, veiklos ataskaita, susirašinėjimo su folkloro rinkėjais dokumentai, komisijai atsiųsti pasakojimai, legendos, anekdotai, dainos, patarlės, papročių aprašymai ir kiti žydų folkloro kūriniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir temas.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Žydų rašytojų biografijų, prozos ir poezijos kūrinių, bibliografijos, literatūros kritikos straipsnių bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos žydų rašytojų biografijos, atsakymai į anketą, prozos ir poezijos kūriniai, literatūros kritikos straipsniai, kūrinių vertimai į jidiš, laiškai, užrašai, straipsniai apie spaudą jidiš kalba.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1905–1936 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vilniaus žydų bendruomenės tarybos veiklos dokumentų bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti valdybos posėdžių, susirinkimų protokolai, narių sąrašai, susirašinėjimo dokumentai, tarybos skyrių veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarybos struktūrą ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1892–1936 m. Dokumentai jidiš, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Lenkijos žydų jaunimo autobiografijų konkursų dokumentų bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti skelbimai apie konkursus, prizų gavimo patvirtinimai, susirašinėjimo su konkursų dalyviais dokumentai, konkursams atsiųstos autobiografijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1939 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

E. R. Kaminskos teatro muziejaus bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos pjesės ir jų fragmentai, kultūros veikėjų laiškai, pastabos apie žydų teatrą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1904–1923 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Etnografijos komisijos veiklos ir surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti komisijos susirašinėjimo su folkloro rinkėjais dokumentai, komisijai atsiųsti pasakojimai, legendos, anekdotai, dainos, patarlės, papročių aprašymai ir kiti žydų folkloro kūriniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir temas.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1939 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Redakcinės kolegijos medžiagai apie žydų pogromus rinkti, skelbti ir studijuoti veiklos ir surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti kolegijos posėdžių protokolai, sutartis dėl filmo apie pogromus Ukrainoje sukūrimo, pranešimas apie medžiagos rinkimą Ukrainoje, pogromų aukų, nuotraukų sąrašai, liudininkų pranešimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis, liudijimai susisteminti pagal vietovių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1937 m. Dokumentai jidiš, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Istorijos sekcijos veiklos ir surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti posėdžių protokolai, narių sąrašas, susirašinėjimo dokumentai, pranešimai, straipsniai apie I pasaulinio karo įvykius, žydų gyvenimą įvairiose šalyse, vokiečių okupacinės valdžios Vilniuje skelbimai, įsakymai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1936 m. Dokumentai jidiš, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Lenkijos žydų artistų sąjungos ir Lenkijos žydų teatrų trupių veiklos dokumentų bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti Lenkijos žydų artistų sąjungos, įvairių teatrų trupių veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus. Lenkijos žydų artistų sąjungos bylos susistemintos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 169 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1936 m. Dokumentai jidiš, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti JIVO pasaulinio suvažiavimo 1929 m. ir pasaulinio kongreso 1935 m. dokumentai, Organizacinio komiteto, Vykdomojo biuro, valdybos posėdžių, susirinkimų protokolai, veiklos planai, memorandumas apie JIVO, pranešimai, brošiūros apie JIVO veiklą, susirašinėjimo su asmenimis, organizacijomis, JIVO bičiulių draugijomis dokumentai, JIVO padalinių, sekcijų, JIVO bičiulių draugijos Niujorke veiklos dokumentai, inventoriaus sąrašai, finansų ataskaitos ir kiti dokumentai, leidiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašytas 641 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1943 m. Dokumentai jidiš, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti pranešimai, straipsniai apie JIVO steigimą, veiklą, vaidmenį, atsiliepimai apie JIVO veiklą, susirašinėjimo dokumentai, Organizacinio komiteto, instituto padalinių, sekcijų, skyrių Berlyne ir Amerikoje veiklos, JIVO veiklos sovietų okupacijos metais dokumentai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1942 m. Dokumentai jidišlenkų, anglų, vokiečių, rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Žydų visuomeninių organizacijų veiklos, dokumentų apie žydų pogromus, Vilniaus žydų geto dokumentų bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti Vilniaus ir Vilniaus krašto žydų visuomeninių organizacijų, įstaigų, Lietuvos ir kitų šalių žydų visuomeninių, kultūros, religinių organizacijų, politinių partijų, profesinių sąjungų, mokymo įstaigų, leidyklų, spaustuvių veiklos dokumentai, pranešimai apie žydų pogromus, leidinių numeriai, iškarpos iš laikraščių, Vilniaus žydų geto dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 188 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1849–1944 m. Dokumentai jidiš, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Lenkijos žydų bendruomenių veiklos dokumentų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti Lenkijos žydų bendruomenių veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16 įrašyti 52 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1938 m. Dokumentai jidiš, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Vilniaus žydų bendruomenės tarybos (Kehillah) veiklos dokumentų bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašyti posėdžių, susirinkimų protokolai, susirašinėjimo dokumentai, tarybos skyrių veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir temas.

Iš viso apyraše Nr. 17 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1870–1940 m. Dokumentai jidiš, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

E. R. Kaminskos teatro muziejaus bylų apyrašas Nr. 18

 

Apyraše įrašytos pjesės, programos, muziejaus katalogo kortelės ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 18 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1933 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vilniaus žydų švietimo draugijos ,,Vil-Big“ veiklos bylų apyrašas Nr. 19

 

Apyraše įrašyti draugijos „Vil-Big“ (Vilner Yidishe Bildung Gezelshaft) vykdomojo komiteto (valdybos) posėdžių protokolai, konferencijos, susirašinėjimo dokumentai, narių kortelės, finansų dokumentai, vaikų laikraščio Di Bin numeriai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 19 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1941 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Žydų rašytojų biografijų, kūrinių, bibliografijos, literatūros kritikos straipsnių bylų apyrašas Nr. 20

 

Apyraše įrašytos žydų rašytojų biografijos, prozos ir poezijos kūriniai, bibliografijos, literatūros kritikos straipsniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rašytojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 20 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos [1914–1938] m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Lenkijos žydų jaunimo autobiografijų konkursų dokumentų bylų apyrašas Nr. 21

 

Apyraše įrašytos žydų jaunimo autobiografijos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 21 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1912–1938 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Zigfrido Bernfildo veiklos bylų apyrašas Nr. 22

 

Apyraše įrašyti rašytojo, švietėjo, psichoanalitiko Zigfrido Bernfildo (Siegfried Bernfeld) susirašinėjimo su asmenimis ir organizacijomis dokumentai, užrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 22 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1913–1929 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Dokumentų, atrinktų eksponuoti JIVO instituto Niujorke surengtoje parodoje, bylų apyrašas Nr. 23

 

Apyraše įrašyti dokumentai, kurie buvo atrinkti eksponuoti Niujorke surengtoje parodoje 1994 m. gavus pirmą JIVO dokumentų siuntą iš Vilniaus.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 23 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1868–1942 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Filologijos sekcijos, Etnografijos komisijos, žydų bendruomenių, visuomeninių organizacijų, mokymo įstaigų veiklos apyrašas Nr. 24

 

Apyraše įrašyti Filologijos sekcijos, Etnografijos komisijos veiklos ir surinkti dokumentai, Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Rusijos, Vokietijos žydų bendruomenių, visuomeninių organizacijų, mokymo įstaigų veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr. 24 įrašyti 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1869–1940 m. Dokumentai jidiš, vokiečių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Vilniaus rabinų mokyklos ir [Žydų] mokytojų seminarijos veiklos bylų apyrašas Nr. 25

 

Apyraše įrašyti mokytojų tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo dokumentai, programos, žurnalai, studentų pažymėjimai, diplomai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 25 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1845–1914 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Centrinės žydų mokyklų organizacijos (TSYSNO), žydų mokymo įstaigų veiklos bylų apyrašas Nr. 26

 

Apyraše įrašyti Centrinės žydų mokyklų organizacijos susirašinėjimo su įstaigomis ir mokymo įstaigomis dokumentai, mokymo įstaigų veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr. 26 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Dokumentų apie žydų gyvenimą įvairiose pasaulio šalyse bylų apyrašas Nr. 27

 

Apyraše įrašyti surinkti dokumentai apie žydų gyvenimą, žydų veikėjų, organizacijų veiklą įvairiose pasaulio šalyse.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal šalių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 27 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1934 m. Dokumentai jidiš, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Religinio ir istorinio pobūdžio kūrinių rankraščių bylų apyrašas Nr. 28

 

Apyraše įrašyti religinio ir istorinio pobūdžio kūrinių rankraščiai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 28 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1750–1932 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis.

 

Organizacijos ,,Vaad Hayeshivot“ veiklos bylų apyrašas Nr. 29

 

Apyraše įrašyti organizacijos aplinkraščiai, susirašinėjimo su skyriais, mokyklomis, rabinais dokumentai, susirašinėjimo Sefer Toros leidimo klausimu dokumentai, religinių mokyklų, aukotojų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis, temas. Susirašinėjimo dokumentai susisteminti pagal vietovių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 29 įrašyta 218 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai jidiš kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Instituto, žydų visuomeninių organizacijų ir įstaigų veiklos bylų apyrašas Nr. 30

 

Apyraše įrašyti JIVO administracijos, Etnografijos komisijos, Vilniaus žydų bendruomenės tarybos, Lietuvos žydų bendruomenių, Vilniaus ir Vilniaus krašto, Lenkijos ir kitų šalių žydų visuomeninių organizacijų, rabinų mokyklos ir kitų mokymo įstaigų veiklos dokumentai, žydų jaunimo autobiografijos, E. R. Kaminskos teatro muziejaus surinkti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 30 įrašyti 97 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1861–1940 m. Dokumentai jidišrusų, lenkų, vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Nuotraukų bylų apyrašas Nr. 31

 

Apyraše įrašytos asmenų, grupių, įvykių, pastatų nuotraukos, atvirukai, piešiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 31 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai jidišvokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – nuotrauka, piešinys.

 

Neklasifikuotų dokumentų bylų apyrašas Nr. 32

 

Apyraše įrašyti neklasifikuoti dokumentai, laiškai, kortelės, iliustracijos, iškarpos, sienlaikraštis ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 32 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai jidiš, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, piešinys.

 

Dokumentų, atrinktų eksponuoti JIVO instituto Niujorke surengtoje parodoje, bylų apyrašas Nr. 33

 

Apyraše įrašyti laiškai, užuojautos Šolomo Aleichemo dukrai, teatro afišos, plakatai, atsišaukimai, mokyklos laikraštis, žydų kalendoriai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 33 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1893–1931 m. Dokumentai jidiš, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, piešinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 53, ap. 23, b. 2150, l. 121, 122.

2 LCVA. F. 287, ap. 13, l. 4.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ MOKSLO INSTITUTO (JIVO) VILNIUJE FONDO NR. 287 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

2020-10-26 Nr. SA-54

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Žydų mokslo institutą (JIVO) Vilniuje buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2011-01-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-23.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2014 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) ir YIVO žydų mokslinių tyrimų institutas Niujorke pasirašė Supratimo memorandumą dėl likusių LCVA ir neišvežtų į JAV 26 dėžių bei grąžintų iš JAV 4 dėžių nesutvarkytų Žydų mokslo instituto (JIVO) Vilniuje dokumentų tvarkymo, restauravimo ir skaitmeninimo.

2014 m. LCVA patalpose dokumentus pradėjo tvarkyti bei nesutvarkytus dokumentus grupuoti pagal temas Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Judaikos skyriaus vadovė, humanitarinių mokslų daktarė LaraLempertienė.

2015-01-13 pradėti konservuoti Žydų mokslo instituto (JIVO) Vilniuje apyrašuose Nr. 1–33 įrašyti dokumentai, kuriuos pagal LCVA ir YIVO žydų mokslinių tyrimų instituto Niujorke 1994 m. sutartį 1997–2001 m. susistemino ir aprašė YIVO žydų mokslinių tyrimų instituto Niujorke darbuotojai. Konservavimo darbai buvo baigti 2016-09-01.

2015-04-27 apyrašuose Nr. 1–33 įrašyti dokumentai pradėti skaitmeninti. Skaitmeninimo darbai baigti 2017-05-24.

2016-09-06 pradėti restauruoti ir konservuoti sugrupuoti pagal temas dokumentai, likę LCVA ir neišvežti į JAV. Konservavimo darbai baigti 2018-12-31. Konservuoti 59 966 dokumentai bei 34 414 kortelių.

Išliekamosios vertės neturintys dokumentai, atlikus dokumentų vertės ekspertizę, atrinkti naikinti (2020-07-08 Dokumentų naikinimo aktas Nr. SA-38).

Tvarkant dokumentus buvo atskirti Žydų mokslo institute (JIVO) Vilniuje sukaupti žydų ir kitų įstaigų, bendruomenių, organizacijų, asmenų, Vilniaus geto ir darbo stovyklų dokumentai, žydų naujienų agentūrų biuleteniai, spaudiniai bei kiti dokumentai.

2020 m. humanitarinių mokslų daktarė LaraLempertienė dokumentus sutvarkė ir aprašė, sudarė 2 naujus bylų apyrašus – Nr. 34 ir Nr. 35. Apyrašai sudaryti atsižvelgiant į ankstesnius, anglų kalba Niujorke sudarytus apyrašus Nr. 1–33.

Žydų mokslo instituto (JIVO) Vilniuje dokumentai įrašyti į Veiklos bylų apyrašą Nr. 34Parengta apyrašo bylų sisteminimo schema (1 priedas).

Į apyrašą Nr. 34 įrašyti 162 apskaitos vienetai – Nr. 1–162.

Žydų mokslo institute (JIVO) Vilniuje sukaupti dokumentai įrašyti į Europos, Lietuvos ir Vilniaus krašto žydų bendruomenių ir organizacijų dokumentų bylų apyrašą Nr. 35. Parengta apyrašo bylų sisteminimo schema (2 priedas).

Į apyrašą Nr. 35 įrašytas 231 apskaitos vienetas – Nr. 1–231.

2018-04-17 apyraše Nr. 35 įrašyti dokumentai pradėti skaitmeninti. Skaitmeninimo darbai baigti 2020-02-17.

2020-03-09 pradėti skaitmeninti apyrašui Nr. 34 priklausantys dokumentai.

Iš viso fonde Nr. 287 yra 36 apyrašai, 2 697 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1750–1944 m.

2019 m. rugsėjo mėn. humanitarinių mokslų daktarė Lara Lempertienė nustatė, kad Lenkijos žydų jaunimo autobiografijų konkursų dokumentų bylų apyraše Nr. 7 yra pavienių šiam apyrašui nepriklausančių dokumentų. Dokumentai 1997–2001 m. buvo susisteminti ir aprašyti YIVO žydų mokslinių tyrimų institute Niujorke.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 34

 

Apyraše įrašyti dokumentai apie Žydų mokslo instituto (JIVO) Vilniuje veiklą, pastato statybą ir jo eksploataciją, informacinių ir mokslinių leidinių leidybą ir platinimą, filialų, palaikymo grupių, tarptautinių konferencijų, metinių susirinkimų, bendradarbių, bibliotekos, periodinės spaudos, Pasaulio žydų bendruomenių archyvų, teatro archyvo ir muziejaus veiklos dokumentai, kartotekos, finansų dokumentai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir temas.

Iš viso fondo Nr. 287 apyraše Nr. 34 įrašyti 162 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1776–1941 m. Dokumentai lietuvių, anglų, hebrajų, ispanų, jidiš, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija, periodikos iškarpa, piešinys, natos, kopija.

 

Europos, Lietuvos ir Vilniaus krašto žydų bendruomenių ir organizacijų dokumentų bylų apyrašas Nr. 35

 

Apyraše įrašyti Elijaus Čerikoverio žydų pogromų Ukrainoje istorijos archyvo, organizacijos „Mefice Haskala“ (Švietimo skleidėjai),Vilniaus žydų istorijos ir etnografijos draugijos, Lietuvos ir Vilniaus krašto žydų švietimo įstaigų ir organizacijų, Vilniaus žydų bibliotekų, Lenkijos knygininkų sąjungos (Związek Księgarzy Polskich), Pasaulio sionistų organizacijos, Lietuvos ir Lenkijos žydų sveikatos organizacijos „Oze-Toz“, Lietuvos ir Vilniaus krašto žydų bendruomenių, žydų organizacijų, bendrovių ir asmenų, Vilniaus geto ir darbo stovyklų dokumentai, dokumentai apie žydus Vilniuje po Antrojo pasaulinio karo, žydų naujienų agentūrų biuleteniai, nenustatytos kilmės žydų dokumentai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir temas.

Iš viso fondo Nr. 287 apyraše Nr. 35 įrašytas 231 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1840–1943 m. Dokumentai lietuvių, anglų, hebrajų, ispanų, jidiš, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija, periodikos iškarpa, piešinys, natos, kopija.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus patarėja Elžbeta Šimelevičienė

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-11-03 11:20