O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1010 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS FONDĄ NR. R-1010

2012-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos biblioteka (1941-01-16–1941 m. birželio mėn.)

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka (1941 m. birželio mėn.–1944 m.)

Lietuvos TSR mokslų akademijos biblioteka (1944–1948 m. spalio mėn.)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė biblioteka (1948 m. spalio mėn.–1989 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-16 nutarimu Nr. 36 buvo įsteigta Lietuvos TSR mokslų akademija (toliau – LTSR MA) ir panaikintas Lituanistikos institutas. Visos instituto įstaigos perduotos LTSR MA. Lituanistikos instituto Centrinė biblioteka pavadinta Lietuvos TSR mokslų akademijos biblioteka (toliau – LTSR MA biblioteka). LTSR MA prezidento 1941-05-08 įsakymu Nr. 14 LTSR MA bibliotekos direktoriumi nuo 1941-01-16 paskirtas Petras Vaičiūnas.1

Nacių okupacijos laikotarpiu 1941 m. birželio mėn.–1944 m. biblioteka buvo vadinama Lietuvos mokslų akademijos biblioteka.2

1944 m. sovietams vėl okupavus Lietuvą Lietuvos mokslų akademijos biblioteka pavadinta Lietuvos TSR mokslų akademijos biblioteka.3

Vadovaujantis LTSR mokslų akademijos Organizacinio komiteto 1945-02-21 posėdžio nutarimu LTSR MA bibliotekai buvo priskirtos LTSR MA institutų bibliotekos.4

Nuo 1948 m. spalio mėn. Lietuvos TSR mokslų akademijos biblioteka dokumentuose vadinama Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrine biblioteka.5

Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,6 Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija. Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė biblioteka nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinama Lietuvos mokslų akademijos Centrine biblioteka ir veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos biblioteka kaupė mokslui vertingus spaudinius bei rankraštinę medžiagą, tvarkė ir teikė mokslinėms studijoms.

Nacių okupacijos metais Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos veikla buvo apribota, nutrūko komplektavimo darbai, išgrobstyta bei sunaikinta nemažai vertingų ir retų leidinių, meno kūrinių.

LTSR mokslų akademijos biblioteka buvo pagalbinė tiriamoji mokslo įstaiga, kuri komplektavo mokslinę literatūrą, teikė ją mokslo darbuotojams, dirbo tiriamąjį ir metodinį darbą knygotyros, bibliografijos ir bibliotekininkystės srityse, teikė pagalbą MA mokslo tyrimo įstaigų bibliotekoms ir metodiškai joms vadovavo.

Biblioteka kaupė mokslo literatūrą, rankraščius, meno spaudinius, kartografinius ir kitus mokslinę vertę turinčius leidinius, juos sistemino, saugojo, rūpinosi jų panaudojimu mokslo tiriamiesiems darbams, sudarė katalogus ir bibliotekos kartotekas, bendradarbiavo su TSRS mokslų akademijos, TSRS respublikų mokslų akademijų ir kitų šalių bibliotekomis, steigė savo filialus LTSR MA institutuose ir įstaigose. Organizavo bibliografinius tyrimus, sudarė ir leido informacinius bibliografinius biuletenius, rinkinius ir literatūros apžvalgas, bibliografines rodykles,

skaityklose išduodavo knygas, rankraščius ir kitus leidinius, per tarpbibliotekinį abonementą vykdė bibliografinius institutų užsakymus.

Ruošė knygų, plakatų, periodikos ir kitokių bibliotekos rinkinių parodas, rengė bibliotekų darbuotojų suvažiavimus ir konferencijas, skleidė bibliotekinio darbo patirtį, organizavo ir priėmė ekskursijas.

 

DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-12-12 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 1021 Lietuvos TSR mokslo akademijos Centrinės bibliotekos fondo Nr. 10 bylą, įrašytą į apyrašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 5. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1010.

Iš viso fonde Nr. R-1010 yra 3 apyrašai, 1021 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, anglų, prancūzų, ispanų, italų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, bibliotekos direktoriaus įsakymai ir potvarkiai,

bibliotekos Mokslinės tarybos, Redakcinės kolegijos, Leidinių priėmimo, Knygų tikrinimo komisijų, skyrių ir sekcijų vedėjų posėdžių ir susirinkimų, pasitarimų protokolai, bibliotekos ir jos skyrių nuostatai, bibliotekos veiklos taisyklės ir instrukcijos,

bibliotekos, jos padalinių veiklos, darbuotojų profesinio lavinimosi planai ir ataskaitos, teorinių seminarų planai, recenzijos ir atsiliepimai apie bibliotekos veiklos planus ir ataskaitas, bibliotekos leidinius ir knygų parodas, bibliotekos fondų kolekcijų apžvalga,

susirašinėjimo Lenkijos pretenzijų į meno vertybes, profesoriaus M. Kridlo bibliotekos perdavimo Lenkijos valstybiniam universitetui Torūnėje, rankraščių pargabenimo, knygų, retų spaudinių, rankraščių komplektavimo, periodikos ir knygų įsigijimo užsienyje, knygų mainų, bendradarbiavimo, dalyvavimo istorinių šaltinių bibliografijos sudarymo darbe, spaudinių mikrofilmavimo ir pasikeitimo mikrofilmais, patalpų ir jų remonto klausimais dokumentai,

leidybos, parodų rengimo dokumentai,

Vilniaus vyskupijos ir Kapitulos rankraščių fondo sąrašai ir komisijos pasiūlymai dėl jų laikymo ir skubaus tvarkymo, A. Moravskio spaudinių sąrašas,

žinios apie Centrinės bibliotekos ir MA institutų bibliotekų knygų skaičių,

ataskaitos, statistinės žinios apie bibliotekos asmens sudėtį, etatus, specialistus ir mokslinius darbuotojus, etatų sąrašai, sektorių vadovų pareigų perdavimo, institutų bibliotekų patikrinimo aktai, išdirbio normos,

knygų, spaudinių įsigijimo, knygų, žemėlapių, paveikslų ir kt. perdavimo aktai, atsiskaitomieji raštai, perduodamos institutams literatūros sąrašai, užsienio periodikos užsakymai,

bibliotekos knygų perdavimo MA institutams registracijos knyga, MA institutų bibliotekų knygų, leidinių gavimo iš Centrinės bibliotekos pakvitavimo knygos, pagrindinio, grupinio, rezervinio fondų judėjimo knygos ir nurašymo aktai,

knygų saugyklos statybos planinės užduotys, knygų, žurnalų, laikraščių nurašymo aktai,

profsąjungos vietos komiteto, Liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 929 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, anglų, prancūzų, ispanų, italų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos sąmatos, balansai, paskolų pasirašymo dokumentai, inventorizacijos aktai, bibliotekos meno vertybių registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Visuomeninių organizacijų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti profsąjungos vietos komiteto, Liaudies kontrolės grupės, DOSAAF organizacijos posėdžių protokolai, ataskaitinių rinkiminių susirinkimų dokumentai, gamybinių susirinkimų protokolai, Liaudies kontrolės grupės veiklos planai ir veiklos patikrinimo aktai.

Bylos susitemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1976 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Profsąjungos vietos komiteto, Liaudies kontrolės grupės veiklos 1977–1989 m. dokumentai įrašyti apyraše Nr. 1.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 5, 6; F. R-1001, ap. 1, b. 7, l. 5.

2 LCVA. F. R-1010, ap. 1, b. 2-4.

3 LCVA. F. R-1010, ap. 1, b. 5.

4 LCVA. F. R-1001, ap. 2, b. 3, l. 3.

5 LCVA. F. R-1010, ap. 1, b. 33, l.13

6 LCVA. F. R-1001, ap. 2, b. 2117, l. 53.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 11:15