O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1675 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

CENTRALINĖS LIETUVOS PIENO PERDIRBIMO BENDROVIŲ SĄJUNGOS „PIENOCENTRAS“ FONDĄ NR. 1675

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga (1926-10-21–1933-04-22)

Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“ (1933-04-23–1940 m. [rugpjūčio mėn.]; 1941 m. birželio mėn.–1944 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Visuotiniame pieno perdirbimo bendrovių suvažiavime 1926-09-12 buvo nutarta sudaryti vieną pieno perdirbimo bendrovių centrą.1

Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga įsteigta 1926-10-21.2 Sąjungos įstatai Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje įregistruoti 1926-10-26, registro Nr. 24. Sąjunga veiklą pradėjo 1927-01-01 Kaune.3

Nuo 1933-04-23 Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga vadinama Centraline Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“.4

Sąjungos veiklą prižiūrėjo Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija, nuo 1932-03-23 – Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija.

Savo veikloje „Pienocentras“ vadovavosi 1919-11-05 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymu, 1926-10-26 sąjungos įstatais ir jų pakeitimais, kitais teisės aktais.

Sąjungą valdė pieno perdirbimo bendrovių įgaliotinių visuotinis susirinkimas, taryba, valdyba, revizijos komisija.

1940 m. birželio mėn. sovietams okupavus Lietuvą, Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“ veiklą tęsė ir nuo 1940 m. rugpjūčio mėn. buvo vadinama Centraline Lietuvos TSR pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“.5

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“ veiklą atnaujino. ,,Pienocentro“ veiklą prižiūrėjo Krašto ūkio generalinio tarėjo įstaiga, nuo 1942-03-31 – Maitinimo ir žemės ūkio generalinio tarėjo įstaiga,6 nuo 1942 m. liepos mėn. – Žemės ūkio vadyba7 bei Tiekimo ir paskirstymo įstaigos Lietuvos generalinei sričiai Maitinimo valdyba.

1944 m. rugpjūčio mėn. veiklą atnaujino Centralinė Lietuvos TSR pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Centralinės Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“ tikslas buvo vienyti ir remti visas kooperatines pieno perdirbimo bendroves, skatinti pieno gamybą, plėsti ir tobulinti jo perdirbimą, organizuoti pieno produktų pardavimą vidaus ir užsienio rinkoje.

„Pienocentras“ prižiūrėjo pieno perdirbimo bendrovių, grietinės nugriebimo punktų veiklą, aprūpino įmones įrengimais, steigė pieno produktų krautuves, pienines, sūrines, užkandines, eksportavo pieno produktus, nuo 1929 m. – ir kiaušinius, nuo 1934 m. vienintelis eksportavo sviestą, nuo 1935 m. užsiėmė vaisių prekyba, turėjo užsienyje savo prekybos atstovus.

1941–1944 m. prižiūrėjo pieno perdirbimo bendrovių, pieninių, grietinės nugriebimo ir kiaušinių supirkimo punktų veiklą, organizavo pieno produktų pardavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1949-08-29 priėmė 1327 Centralinės Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“ 1927–1944 m. bylas. Išskirsčius bylas pagal laikotarpius, Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudaryti 3 ,,Pienocentro“ fondai: Nr. 230, Nr. R-428 ir Nr. R-658.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1963-06-01 iš Vilniaus pieno kombinato perėmė 379 Centralinės Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“ bylas: 321 bylą, įrašytą apyraše Nr. 1, ir 58 neaprašytas bylas. Archyve ,,Pienocentro“ fondui duotas Nr. 1675. 1965-02-05 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį buvo įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-04-09 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Centralinės Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“ fondus Nr. 230 ir Nr. R-428 su apyrašais, kuriuose buvo įrašyta 2117 bylų. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve šie fondai buvo prijungti prie fondo Nr. 1675, apyrašai peršifruoti.

1968 m. fonde Nr. 1675 buvo 11 apyrašų, 2503 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1973-10-30 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 6 Centralinės Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“ bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 11.

1980 m., 1994 m., 2001 m. papildomai į apyrašus Nr. 2, 3, 6, 9 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

2004 m. atlikus bylų kiekio ir būklės patikrinimą, papildomai į apyrašus Nr. 4, 5, 6, 8 ir 10 buvo įrašyta 12 apskaitos vienetų, iš apyrašo Nr. 3 išbrauktas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1675 yra 11 apyrašų, 2551 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1957 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, latvių, prancūzų, baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Fondo apyraše Nr. 2 yra Centralinės Lietuvos TSR pieno perdirbimo bendrovių sąjungos „Pienocentras“, Lietuvos TSR gyvulininkystės-pienininkystės kooperatinių draugijų sąjungos „Pienocentras“ 1944–1948 m. dokumentų bei Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos Sviesto-sūrių pramonės tresto „Litmasloprom“ ir įmonių 1948–1957 m. dokumentų.

,,Pienocentro“ 1940–1941 m., 1944–1948 m. veiklos dokumentai yra Lietuvos TSR gyvulininkystės-pienininkystės kooperatinių draugijų sąjungos „Pienocentras“ fonde R-322.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 322 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, „Pienocentro“ direktoriaus, valdybos narių pranešimai apie sąjungos įsikūrimą, aplinkraščiai, Pienininkystės komisijos posėdžių protokolai, darbo taisyklės, sąjungos metų ataskaitos, pieno perdirbimo bendrovių įstatai, bendrovių narių visuotinių susirinkimų protokolai,

„Pienocentro“ susirašinėjimo su Žemės ūkio kooperatyvų sąjunga, pieno perdirbimo bendrovėmis, asmenimis, vykdomaisiais komitetais pienininkystės kursų organizavimo, įmonių patikrinimo ir veiklos, užsienio specialistų, personalo, atlyginimo, praktikos atlikimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai,

žinios apie bendroves, grietinės nugriebimo punktus, bendrovių šulinių vandens cheminių ir bakteriologinių tyrimų daviniai, pieno perdirbimo bendrovių pastatų, įmonių mechaninių ir rankinių įrengimų projektai, išlaidų sąmatos, patikrinimo aktai, „Pienocentro“ prekybos įmonių planai, dokumentai apie trūkumus pieno perdirbimo bendrovėse,

asmenų prašymai priimti į darbą, mokslo, pieninėse atliktos praktikos pažymėjimai, sąjungos narių, tarnautojų ir darbininkų, pieno priėmimo punktų, bazių, pienininkystės kursų lankytojų, žurnalo „Pieno ir gyvulių ūkis“ prenumeratorių sąrašai, tarnautojų atlyginimų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Pieno perdirbimo bendrovių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos pieno perdirbimo bendrovių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 183 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Pieno perdirbimo bendrovių ir pieninių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos pieno perdirbimo bendrovių ir pieninių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 183 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Grietinės nugriebimo punktų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos grietinės nugriebimo punktų veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti „Pienocentro“ organizacinio komiteto, steigiamojo susirinkimo, narių įgaliotinių susirinkimų, tarybos, valdybos, Žemės ūkio rūmų pieninių statybos priežiūros komisijos, Žemės ūkio kooperatyvų valdybos, Paruošiamosios komisijos ir pieno dirbimo bendrovių steigiamųjų susirinkimų posėdžių protokolai, nutarimai, revizijos komisijos aktai bei protokolai, Gyvulininkystės-pienininkystės organizacijos bendradarbių taupomosios kasos valdybos protokolai,

„Pienocentro“ aplinkraščiai, „Pienocentro“, „Maisto“, „Lietūkio“ ir „Paramos“ bendrovių memorandumas, Pieno perdirbimo bendrovių tarnautojų samdos ir tarnybos taisyklės, įgaliotinių mandatai,

susirašinėjimo su įstaigomis, organizacijomis, užsienio firmomis, pieno perdirbimo bendrovėmis ir asmenimis veiklos ir personalo klausimais dokumentai,

Pabaltijo valstybių kooperatyvų konferencijos Taline dokumentai, Pieno produktų gamintojų pasaulinio kongreso biuleteniai ir kt. dokumentai, pranešimai apie eksportą,

bendrovių sutartys su grietinės nugriebimo punktais, patalpų nuomos ir prekių bei mašinų užsakymo sutartys, pieninių patikrinimo aktai, pieno perdirbimo bendrovių, pieninių registracijos lapai, turto sąrašai,

Obuolių eksportuotojų sekcijos, Kauno biržos įstatai, sąjungos vekselių perdavimo-priėmimo aktai,

ūkininkų ir asmenų prašymai dėl grietinės nugriebimo punktų atidarymo, tarnybos gavimo, sąjungos tarnautojų ir darbininkų, pieno pristatytojų, Vilniaus vadavimo sąjungai aukojusių asmenų sąrašai,

balansai, apyvartos žiniaraščiai, bendrovių pastatų statybos, remonto projektai, sąmatos, apyskaitos ir kiti finansų dokumentai, tarnautojų mokesčių knygelės, atlyginimų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ,,Pienocentro“ skyrius, chronologiją ir vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 1023 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų, latvių, baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyta 470 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1945 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pieno perdirbimo bendrovių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos pieno perdirbimo bendrovių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Reicho komisaro rytų kraštui, Generalinio tarėjo įsakymai, potvarkiai, Žemės ūkio generalinio tarėjo aplinkraščiai, „Pienocentro“ valdybos posėdžių protokolai, aplinkraščiai,

susirašinėjimo su valdžios įstaigomis, skyriais, pieno perdirbimo bendrovėmis, firmomis bei asmenimis veiklos ir personalo klausimais dokumentai,

žinios ir pranešimai apie „Pienocentro“ skyrių apyvartą, pieninių ir pieno perdirbimo bendrovių, kiaušinių supirkimo punktų veiklą, Kauno pieninei ir jos punktams pristatytą pieną, gyventojams išduotą pieną, pieno perdirbimo bendrovių įrangos užsakymo anketos,

„Pienocentro“ ir bendrovių veiklos balansai, pieno raugo laboratorijos perdavimo-priėmimo aktas, balansas, sąskaitos, darbuotojų sąrašai,

kiaušinių sandėlių inventoriaus, gautų sviesto siuntų patikrinimo aktai, pranešimai apie dingusius pieno produktus, prekių sąskaitos,

Kauno bei apskričių skyrių tarnautojų ir darbininkų, kiaušinių sandėlių ir supirkimo punktų darbuotojų, socialinio draudimo mokestį įmokėjusių asmenų, Šepetos durpių kraiko fabriko darbuotojų sąrašai, tarnautojų įgaliojimai ir pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 88 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti „Pienocentro“susirašinėjimo su skyriais, pieno perdirbimo bendrovėmis veiklos, administracijos ir ūkio klausimais dokumentai, pranešimai apie pieno perdirbimo bendrovių realizuotus pieno produktus, apskrityse surinktų kiaušinių kiekį, kiaušinių eksporto planai, Baltrušių pieninės stebėjimo byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti „Pienocentro“ narių įgaliotinių visuotinio susirinkimo, tarybos, valdybos, revizijos komisijos, Paruošiamosios komisijos, Sviesto kokybės bei patvarumo konkurso komisijos posėdžių, pieno perdirbimo bendrovių steigiamųjų susirinkimų, Gyvulininkystės-pienininkystės organizacijų bendradarbių taupomosios kasos narių visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, „Pienocentro“ susirašinėjimo su pieno perdirbimo bendrovėmis, užsienio prekybos firmomis, pasiuntinybėmis ir konsulatais veiklos ir finansų klausimais dokumentai, , pranešimas apie sviesto ir kiaušinių importą Šveicarijoje,

pieno perdirbimo bendrovių sutartys su grietinės nugriebimo punktais, pieno įmonių statybos bylos,

bendrovių narių, pieno pristatytojų sąrašai, pieninių pagaminto sviesto registracijos knyga, Ugniagesių draudimo sąjungos įstatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1675, ap. 6, b. 11, l. 1.

2 LCVA. F. 387, ap. 4, b. 1279, l. 1.

3 LCVA. F. 387, ap. 4, b. 1282, l. 1, 43.

4 LCVA. F. 1675, ap. 6, b. 14, l. 81.

5 LCVA. F. R-322, ap. 2, b. 21.

6 LCVA. F. R-1301, ap. 1, b. 9, l. 17 a. p.

7 LCVA. F. 1675, ap. 9, b. 18, l.76.

8 LCVA. F. R-322, ap. 3, b. 38, l. 602.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:42