O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 874 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AKCINĖS BENDROVĖS „MAISTAS“ FONDĄ NR. 874

2010-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos kiaušinių ir valgomųjų daiktų eksporto akcinė bendrovė „Maistas“ (1923-04-18–1923-12-04)

Pirmoji Lietuvos eksporto, skerdyklų ir šaldytuvų bendrovė „Maistas“ (1923-12-05–1930-03-21)

Akcinė bendrovė „Maistas“ (1930-03-22–1940 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Kabinetas 1923-03-28 patvirtino Lietuvos kiaušinių ir valgomųjų daiktų eksporto akcinės bendrovės „Maistas“ įstatus.1

1923-04-18 įvyko Lietuvos kiaušinių ir valgomųjų daiktų eksporto akcinės bendrovės „Maistas“ steigiamasis susirinkimas.2 Stambiausi bendrovės akcininkai buvo Juozas ir Jonas Vailokaičiai.

Bendrovę valdė visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1923-12-05 Lietuvos kiaušinių ir valgomųjų daiktų eksporto akcinės bendrovės „Maistas“ įstatai buvo pakeisti, bendrovė buvo pavadinta Pirmoji Lietuvos eksporto, skerdyklų ir šaldytuvų bendrove „Maistas“.3

Nuo 1925-12-04 ,,Maistas“ tapo kooperatine bendrove.

1930-03-22 priimti nauji bendrovės įstatai, Pirmoji Lietuvos eksporto, skerdyklų ir šaldytuvų bendrovė „Maistas“ buvo pavadinta Akcinė bendrovė „Maistas“.4

Finansų ministras 1936-04-17 ir 1938-06-08 patvirtino naujus Akcinės bendrovės ,,Maistas“ įstatus.5

Savo veikloje ,,Maistas“ vadovavosi 1925-01-17 Akcinių bendrovių įstatymu, 1925-03-28 Akcinių bendrovių įstatymui vykdyti instrukcija, ,,Maisto“ įstatais, kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1940-08-01 paskelbtu Stambiosios pramonės nacionalizavimo įstatymu, akcinė bendrovė „Maistas“ 1940 m. rugpjūčio mėn. buvo nacionalizuota.6 Tiksli nacionalizavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos kiaušinių ir valgomųjų daiktų eksporto akcinė bendrovė „Maistas“supirko ir eksportavo kiaušinius, pieno produktus, steigė kiaušinių supirkimo sandėlius, rūpinosi paukštininkystės vystymu, užsienyje ir rajonuose steigė skyrius ir agentūras.

Pirmoji Lietuvos eksporto, skerdyklų ir šaldytuvų bendrovė „Maistas“ – Akcinė bendrovės „Maistas“ supirko gyvulius ir paukščius, ruošė vidaus rinkai ir eksportavo į užsienį gyvulių ir paukščių mėsą ir jos gaminius, konservus, steigė Lietuvoje ir užsienyje kontoras ir agentūras, dešrų ir konservų fabrikus, skerdyklas, šaldytuvus, krautuves, sandėlius, rūpinosi gyvulininkystės ir paukštininkystės vystymu, organizavo mėsos produktų perdirbimą, prekybą ir eksportą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo (toliau – LCVA) Kauno filialo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad „Maisto“ 1938–1944 m. neaprašyti dokumentai priimti 1945-08-27.7 Fondui duotas Nr. 263.

LCVA Kauno filialas 1950-11-01 iš Kauno mėsos kombinato perėmė 225 Kauno mėsos fabriko „Maistas“ 1941–1944 m. neaprašytas bylas, 624 Akcinės bendrovės „Maistas“ 1923–1940 m. veiklos bylas bei 1371 asmens bylą su apyrašais.

LCVA Kauno filiale 1951 m. Akcinės bendrovės „Maistas“ fonde Nr. 263 buvo 3 apyrašai, 1994 bylos, 1960 m. – 4 apyrašai, 2442 bylos. 1963 m. ir 1965 m. iš privačių asmenų ir Kauno mėsos kombinato buvo priimtos 7 bylos.

LCVA apskaitos dokumentuose Akcinės bendrovės ,,Maistas“ fondas Nr. 874 buvo įrašytas 1949-11-17. 1961 m. šiame fonde buvo 1 apyrašas, 149 bylos.

LCVA 1968-12-13 iš LCVA Kauno filialo perėmė Akcinės bendrovės „Maistas“ fondą Nr. 263 – 2464 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 – 4, ir Kauno mėsos fabriko „Maistas“ fondą Nr. 594 – 223 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Abu priimti fondai buvo prijungti prie Akcinės bendrovės „Maistas“ fondo Nr. 874, apyrašai peršifruoti.

LCVA 1974-04-03 iš LCVA Šiaulių filialo perėmė 1 akcinės bendrovės „Maistas“ bylą, kuri buvo papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 3.

1979 m. į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašytos 4 bylos.

Iš viso fonde Nr. 874 yra 6 apyrašai, 2852 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1945 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas–mašinraštis, brėžinys, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

Fonde yra Nacionalizuotos bendrovės „Maistas“ ir Valstybinio mėsos tresto „Maistas“ 1940–1941 m. bei Mėsos pramonės centro „Maistas“ (,,Maistas“ (Vieh-und Fleischzentrale Kauen) 1941–1944 m. veiklos dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai, Lietuvos TSR maisto pramonės ir Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės liaudies komisarų, Generalinio komisaro įsakymai, potvarkiai, nurodymai, Krašto ūkio generalinio tarėjo, akcinės bendrovės „Maistas“ vyriausiojo direktoriaus, Valstybinio mėsos tresto „Maistas“ valdytojo įsakymai veiklos ir personalo klausimais, bendrovės valdybos, Statybos komiteto posėdžių protokolai ir nutarimai, Centro kontoros aplinkraščiai,

susirašinėjimo su bendrovės skyriais, Lietuvos ir užsienio firmomis, mėsos ir odų fabrikais, statybų rangovais, muitinėmis licenzijų, prekybos, statybų, įrengimų, aprūpinimo, odų išdirbimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie paukščių ir galvijų supirkimą, skerdimą, gamybos realizavimą, eksportą, bendrovės įmonių pastatų bei įrengimų planai, projektai, brėžiniai, sąmatos, Kauno fabriko insulino laboratorijos inventorizacijos ir perdavimo aktai, nacionalizuotų įmonių-skerdyklų, maisto parduotuvių ir 1941 m. numatytų steigti mėsos gaminių krautuvių statybos ir remonto darbų sąmatos,

bendrovės ir maisto įmonių darbininkų ir tarnautojų anketos ir sąrašai, asmenų prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 153 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti žemės ūkio ministerijos įsakymai ir taisyklės, Vyriausiosios kainų komisijos nutarimai, bendrovės „Maistas“ direktoriaus įsakymai personalo klausimais, akcininkų visuotinių susirinkimų, valdybos posėdžių, Revizijos komisijos, fabrikų ir skerdyklų direktorių ir buhalterių suvažiavimų protokolai, Centro kontoros aplinkraščiai, nurodymai, taisyklės, pranešimai,

susirašinėjimo su Lietuvos pasiuntinybėmis, konsulais, užsienio firmomis, fabrikais, draugijomis, įstaigomis finansų, įrengimų, prekybos, eksporto ir kitais veiklos bei personalo klausimais dokumentai, sutartys su užsienio firmomis, užsienio valiutų kursai, užsienio firmų kartotekos,

bendrovės, jos skyrių ir fabrikų revizijų protokolai, apyskaitos, pajamų-išlaidų sąmatos, balansai, žinios apie bendrovės veiklą, fabrikų prekių gamybą ir pardavimą, prekių eksportą, paukščių ir gyvulių supirkimą bei skerdimą, prekių patikrinimo aktai,

Tarnautojų taupomosios kasos įstatai, Taupomosios kasos valdybos posėdžių, narių susirinkimų protokolai, aplinkraščiai, įgaliojimai dalyvauti kasos visuotiniame susirinkime, balansai, narių sąrašai,

kariuomenės intendantūros nuomotų sklypo ir trobesių perėmimo aktai,

asmenų prašymai priimti į tarnybą, tarnautojų, darbininkų, kreditorių, įrengimų, kariuomenės daliniams išduotų prekių sąrašai, darbininkų tabeliai, atlyginimų išmokėjimo lapai, kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 538 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti žemės ūkio ministro įsakymai ir instrukcijos, „Maisto“ ir „Lietuvos eksporto“ valdybų posėdžių, Vyriausiosios kainų komisijos, Taupomosios kasos narių susirinkimų protokolai, pranešimai apie bendrovės veiklą, apyskaitos, balansai, pajamų-išlaidų sąmatos, „Maisto“ patikrinimo aktai, susirašinėjimo eksporto klausimu dokumentai,

užsienio firmų kartotekos, akcininkų, tarnautojų, darbininkų, eksportuojamų kiaulių ir galvijų sąrašai, atsiskaitymo knygos, krautuvių, kapitalo įnašų, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo knygos ir kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 97 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 1391 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1945 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 449 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti „Maisto“ vyriausiojo direktoriaus, Kauno „Maisto“ fabriko direktoriaus įsakymai personalo klausimais, bendrovės susirašinėjimo su skyriais, fabrikų direktoriais, įstaigomis veiklos ir personalo klausimais dokumentai,

žinios apie bendrovės ir fabrikų vidaus prekybą ir eksportą, skerdyklas, krautuves, Kauno ir Panevėžio fabrikų vokiečių kariuomenei išduotas prekes, gyvulius, bendrovės, fabrikų, skerdyklų apyskaitos, balansai, apyvartos žiniaraščiai, skerdyklų kalkuliacijos, pajamų-išlaidų orderiai, sąskaitos, pastatų ir inventoriaus draudimo lapai, odų sandėlių, skerdyklų patikrinimo, inventoriaus nurašymo, archyvinių bylų naikinimo aktai, Valstybinės respublikinės kontoros „Gyvulių paruoša“ likvidacinis balansas,

asmenų prašymai priimti į tarnybą, pažymėjimai, krautuvių ir fabrikų tarnautojų ir darbininkų sąrašai ir atlyginimų išmokėjimo lapai, kiti finansų dokumentai..

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 224 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 387, ap. 8, b. 119, l. 6.

2 LCVA. F. 874, ap. 2, b. 25, l. 42.

3 LCVA. F. 874, ap. 2, b. 25, l. 43.

4 Sasnauskas Pr., Kooperacijos raida Lietuvoje, 1998 m., Vilnius, psl. 85; F. 874, ap. 2, b.25, l. 44.

5 LCVA. F. R-773, ap. 1, b. 62, l. 57.

6 Vyriausybės žinios, 1940 m., Nr. 721 – 5770; Sasnauskas Pr., Kooperacijos raida Lietuvoje, 1998 m., Vilnius, psl. 245.

7 LCVA. F. 874, fondo byla, l. 1.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:50