O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 657 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APSKRITIES MOKESČIŲ INSPEKCIJOS FONDĄ NR. 657

2008-10-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pasvalio apskrities turtų ir mokesnių vadyba (1919-08-07–1919-10-31)

Biržų-Pasvalio apskrities turtų ir mokesnių vadyba (1919-11-01–1919 m. gruodžio mėn.)

Biržų-Pasvalio apskrities mokesčių inspekcija (1919 m. gruodžio mėn.–1924 m. gruodžio mėn.)

Biržų apskrities mokesčių inspekcija(1924 m. gruodžio mėn.–1940 m. gruodžio mėn.)

Biržų apskrities vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1940 m. gruodžio mėn.–1941 m.) Biržų apskrities mokesčių inspekcija (1941 m.–[1942 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Finansų ministro 1919-08-07 įsakymu buvo įsteigta Pasvalio apskrities turtų ir mokesnių vadyba.[1]

Vadyba savo veikloje vadovavosi 1919-08-07 Laikinaisiais akčyžės mokesnių įstatais, Finansų ministro 1919-08-07 įsakymu, kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1919-11-24 Apskričių, sienų ir jų centrų įstatymo papildymu nuo 1919-11-01 vietoje Pasvalio apskrities buvo sudaryta Biržų apskritis.[2] Apskrities įstaigos toliau dirbo Pasvalyje, dokumentuose buvo vartojamas Biržų-Pasvalio apskrities pavadinimas.

Vadovaujantis 1919-12-17 Įstatymu apie valstybės mokesčių imamąją tvarką[3] Biržų apskrityje įsteigta Biržų-Pasvalio apskrities mokesčių inspekcija. Tiksli Biržų-Pasvalio apskrities mokesčių inspekcijos veiklos pradžios data nenustatyta.

Vidaus reikalų ministro 1924-12-06 įsakymu Nr. 63 nurodyta vadovautis 1919-11-24 Apskričių, sienų ir jų centrų įstatymo papildymu ir apskrities įstaigas iš Pasvalio perkelti į Biržus.[4] Tiksli data, nuo kada Biržų-Pasvalio apskrities mokesčių inspekcija vadinama Biržų apskrities mokesčių inspekcija, nenustatyta.

Biržų-Pasvalio, vėliau Biržų apskrities mokesčių inspekcijos veiklą prižiūrėjo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Rinkliavų departamentas, nuo 1924 m. – Finansų ministerijos Mokesčių departamentas.

Savo veikloje mokesčių inspekcija vadovavosi 1919-04-04 Pramogų mokesčio įstatymu, 1919-10-28 Savivaldybių mokesčio įstatymu, 1919-12-17 Įstatymu apie valstybės mokesčių imamąją tvarką, 1919-12-23 Valstybinio palaikų mokesčio įstatymu, 1920-05-16 Žemės valstybinio mokesčio įstatymu, 1920-08-12 Teismų mokesčio įstatymu, 1934-12-31 Įstatymo apie valstybės mokesčių imamąją tvarką pakeitimu bei kitais mokesčių ėmimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-19 nutarimu Nr. 433,[5] kuriuo buvo patvirtinti apskričių finansų skyrių nuostatai, struktūra bei etatai, Biržų apskrities mokesčių inspekcija savo funkcijas 1940 m. gruodžio mėn. perdavė Biržų apskrities vykdomojo komiteto Finansų skyriui. Tiksli Biržų apskrities mokesčių inspekcijos veiklos pabaigos data nenustatyta.

Finansų skyriaus veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato Mokesčių ir rinkliavų valdyba.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Biržų apskrities mokesčių inspekcija atkūrė veiklą. Tiksli inspekcijos veiklos atkūrimo data nenustatyta.

Inspekcijos veiklą kontroliavo Finansų vadybos Mokesčių departamentas.

Tiksli data, kada Biržų apskrities mokesčių inspekcija nutraukė veiklą, nenustatyta. 1942 m. mokesčių inspekcija dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasvalio, vėliau Biržų-Pasvalio apskrities turtų ir mokesnių vadyba prižiūrėjo ir tikrino akcizo bei kitų valstybinių mokesčių surinkimą apskrityje.

Biržų-Pasvalio, vėliau Biržų apskrities mokesčių inspekcija nustatė, apskaičiavo, išieškojo tiesioginius mokesčius ir rinkliavas apskrities įstaigoms ir asmenims, prižiūrėjo tiesioginių ir netiesioginių mokesčių surinkimą iš prekybos ir pramonės įstaigų, tikrino apskrities iždinių pajamas ir išlaidas, rinko informaciją apie asmenų, įstaigų pajamas, išlaidas bei turtą ir teikė apskrities savivaldybei bei Finansų ministerijai žinias apie mokesčių surinkimą, asmenų bei pramonės ir prekybos įstaigų finansinę padėtį, dalyvavo įkainojant nekilnojamąjį turtą, registravo priverstiniu būdu išieškotus mokesčius.

Biržų apskrities vykdomojo komiteto Finansų skyrius sudarė ir vykdė apskrities biudžetą, skirstė pajamas ir išlaidas apskrities apylinkių, kaimų ir miestelių biudžetams, prižiūrėjo pinigų apyvartą reguliuojančių teisės aktų vykdymą apskrityje, savalaikį mokesčių surinkimą į biudžetą, kontroliavo lėšų naudojimą, svarstė valstybinių, kooperatinių ir visuomeninių organizacijų įmonių finansinius planus ir tikrino jų vykdymą.

Biržų apskrities mokesčių inspekcija 1941–1942 m. nustatė, išieškojo, apskaičiavo tiesioginius mokesčius ir rinkliavas apskrities įstaigoms ir asmenims, prižiūrėjo tiesioginių ir netiesioginių mokesčių surinkimą. rinko informaciją apie asmenų, įstaigų pajamas ir išlaidas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1992 m. Lietuvos valstybinis archyvas iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė Biržų, Pasvalio, Vabalninko ir Kupiškio apylinkių teismų dokumentus tarp kurių buvo ir Biržų apskrities mokesčių inspekcijos dokumentų.

1994 m. sutvarkius priimtus dokumentus sudarytas Biržų apskrities mokesčių inspekcijos fondas Nr. 657. 1994-10-21 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 657 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti apskrities mokesčių inspektoriaus nutarimai, protokolai, asmenų prašymai dėl turimos žemės kiekio, verslo mokesčio patikslinimo, mokesčių mokėjimo tvarkos, mokesčių lengvatų, kunigų pajamų mokesčio apskaičiavimo, apskrities mokesčių inspekcijos tarnautojų sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka. Bylų viduje dokumentai susisteminti pagal mokesčių mokėtojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – L.V.Ž.) 1919 m., Nr. 10.

[2] L.V.Ž. 1919 m., Nr. 15.

[3] L.V.Ž., 1919 m., Nr. 17.

[4] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 377, ap. 5, b. 45, l. 79.

[5] LCVA. F. R-164, ap. 1, b. 389, l. 85, 161–166.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APSKRITIES MOKESČIŲ INSPEKCIJOS FONDO NR. 657 APYRAŠO NR. 2 TOBULINIMĄ IR PERTVARKYMĄ

2014-01-31 Nr. SA-3

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Biržų apskrities mokesčių inspekcijos fondą Nr. 657 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-11-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-460.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2013-06-25 iš Panevėžio apskrities archyvo perėmė 1516 Biržų apskrities mokesčių inspekcijos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

LCVA apyrašas Nr. 1 buvo peršifruotas į fondo Nr. 657 apyrašą Nr. 2.

2014 m. sausio mėn. buvo patobulintos apyrašo Nr. 2 bylų antraštės, patikslintos bylų dokumentų datos. Antraštėse mokesčių rūšių pavadinimai, vietovardžiai, dokumentų rūšių pavadinimai įrašyti tokie, kokie parašyti dokumentuose (skliaustuose nurodytas dokumento rūšies dabartinis atitikmuo). Bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Byla Nr. 32 perkelta į Biržų apskrities arešto namų fondą Nr. 1467 ir įrašyta į apyrašą Nr. 1, byla Nr. 1421a perkelta į Vilniaus vadavimo sąjungos fondą Nr. 565 ir įrašyta į apyrašą Nr. 2.

Senas apyrašas Nr. 1 įrašytas į naują apyrašą Nr. 2 (bylos Nr. 1511).

Iš viso fonde Nr. 657 yra 2 apyrašai, 1531 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Biržų apskrities mokesčių inspekcijos susirašinėjimo su Finansų ministerijos Mokesčių departamentu, Biržų apskrities viršininku, Biržų miesto burmistru, valsčių viršaičiais, notarais, teismo antstoliais, policijos nuovadų viršininkais, Biržų apskrities ipoteka ir kitomis įstaigomis žemės, nekilnojamojo turto, pajamų, pelno ir kitų mokesčių, žemės rūšies ir ploto nustatymo, perleidžiamojo turto įkainavimo, galimybės asmenims vykti į užsienį klausimais dokumentai, prekybos ir pramonės įmonių savininkų pareiškimai (deklaracijos) apie pajamas, išlaidas ir sumokėtus mokesčius, žinios apie valstybinių mokesčių įplaukas ir prekių judėjimą per Germaniškio, Virbalio muitines ir kitus pereinamuosius punktus, asmenų prašymai atleisti nuo žemės mokesčių, mokesčių skolininkų sąrašai, valsčių mirusių gyventojų mirties pažymėjimai palaikų mokesčiui paimti, asmenų, prekybos ir pramonės įmonių mokesčių bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją (bylos pradžios datą), kuri nėra griežtai išlaikyta.

Iš viso fondo Nr. 657 apyraše Nr. 2 įrašyta 1515 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Liudmila Funikova

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:10