O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 816 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO MIESTO IR APSKRITIES MOKESČIŲ INSPEKCIJOS FONDĄ NR. 816

2013-08-07 Nr. SA -53

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio apskrities turtų ir mokesnių vadyba (1919-08-07–1919 m. gruodžio mėn.);

Panevėžio apskrities mokesčių inspekcija (1919 m. gruodžio mėn.–1935-01-31);

 

1. Panevėžio I apylinkės mokesčių inspekcija (1935-02-01–1941-02-20);

Panevėžio miesto vykdomojo komiteto Finansų skyriaus Panevėžio I apylinkės mokesčių inspekcija (1941-02-21–1941 m. birželio mėn.);

Panevėžio I apylinkės mokesčių inspekcija (1941 m. birželio mėn.–1941 m. spalio mėn.);

2. Panevėžio II apylinkės mokesčių inspekcija (1935-02-01–1941-02-20);

Panevėžio miesto vykdomojo komiteto Finansų skyriaus Panevėžio II apylinkės mokesčių inspekcija (1941-02-21–1941 m. birželio mėn.);

Panevėžio II apylinkės mokesčių inspekcija (1941 m. birželio mėn.–1941 m. spalio mėn.);

 

Panevėžio miesto ir apskrities mokesčių inspekcija (1941 m. spalio mėn.–1944 m.).

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Finansų ministro 1919-08-07 įsakymu buvo įsteigta Panevėžio apskrities turtų ir mokesnių vadyba.1

Vadovaujantis 1919-12-17 Įstatymu apie valstybės mokesčių imamąją tvarką2 Panevėžio apskrityje įsteigta mokesčių inspekcija. Tiksli Panevėžio apskrities mokesčių inspekcijos veiklos pradžios data nenustatyta.

Panevėžio apskrities mokesčių inspekcijos veiklą prižiūrėjo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Rinkliavų departamentas, nuo 1924 m. – Finansų ministerijos Mokesčių departamentas.

Finansų ministro 1935-03-05 įsakymu nuo 1935-02-01 Panevėžio apskrityje buvo sudarytos 2 apylinkių mokesčių inspekcijos: Panevėžio I apylinkės ir Panevėžio II apylinkės mokesčių inspekcijos.3

Nuo 1940-08-26 Panevėžio I ir II apylinkių mokesčių inspekcijos tapo pavaldžios Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato Mokesčių ir rinkliavų valdybai.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-19 nutarimu Nr. 433 „Dėl finansų apskričių ir miestų skyrių nuostatų, struktūros bei etatų patvirtinimo“4mokesčių inspekcijos savo funkcijas perdavė apskričių ir miestų vykdomųjų komitetų finansų skyriams.

Vadovaujantis Lietuvos TSR finansų liaudies komisaro 1941-02-13 raštu Nr. 5029 ir Lietuvos TSR Panevėžio miesto vykdomojo komiteto Finansų skyriaus 1941-02-21 etatais, buvo sudarytos Panevėžio miesto vykdomojo komiteto Finansų skyriaus Panevėžio I ir II apylinkių mokesčių inspekcijos.5

Mokesčių inspekcijų veiklą kontroliavo Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato Mokesčių ir rinkliavų valdyba.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Panevėžio I ir II apylinkių mokesčių inspekcijos tapo pavaldžios Finansų ministerijos Mokesčių departamentui, o nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Finansų vadybos Mokesčių departamentui.

Nuo 1941 m. spalio mėn. Panevėžio I ir II apylinkių mokesčių inspekcijos buvo vadinamos Panevėžio miesto ir apskrities mokesčių inspekcija. Tiksli pavadinimo keitimo data nenustatyta.

Tiksli data, kada Panevėžio miesto ir apskrities mokesčių inspekcija baigė veiklą, nenustatyta. 1944 m. mokesčių inspekcija dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio apskrities turtų ir mokesnių vadyba prižiūrėjo ir tikrino akcizo bei kitų valstybinių mokesčių surinkimą apskrityje.

Panevėžio apskrities mokesčių inspekcija, Panevėžio I ir II apylinkių mokesčių inspekcijos nustatė, apskaičiavo tiesioginius mokesčius ir rinkliavas apskrities įstaigoms ir asmenims bei juos išieškojo, prižiūrėjo tiesioginių ir netiesioginių mokesčių surinkimą iš prekybos ir pramonės įstaigų, tikrino apskrities iždinių pajamas ir išlaidas, rinko informaciją apie asmenų, įstaigų pajamas, išlaidas bei turtą ir teikė apskrities savivaldybei bei Finansų ministerijai žinias apie mokesčių surinkimą, asmenų bei pramonės ir prekybos įstaigų finansinę padėtį, dalyvavo įkainojant nekilnojamąjį turtą, registravo priverstiniu būdu išieškotus mokesčius.

Panevėžio miesto vykdomojo komiteto Finansų skyriaus I ir II apylinkių mokesčių inspekcijos rūpinosi valstybinių ir vietos mokesčių išskaičiavimu, prižiūrėjo, kad išskaičiuoti mokesčiai įstatymo nustatytu laiku būtų įmokėti, sudarė mokesčių mokėtojų sąrašus ir tikrino jų pajamas ir šaltinius.

Panevėžio miesto ir apskrities mokesčių inspekcija 1941–1944 m. nustatė, apskaičiavo tiesioginius mokesčius ir rinkliavas apskrities įstaigoms ir asmenims bei juos išieškojo, prižiūrėjo tiesioginių ir netiesioginių mokesčių surinkimą, rinko informaciją apie asmenų, įstaigų pajamas ir išlaidas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2013-06-26 aktu Nr. GF-23 iš Panevėžio apskrities archyvo perėmė 222 Panevėžio apskrities mokesčių inspekcijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

LCVA apskaitos dokumentuose fondas įrašytas Nr. 816.

2013 m. liepos mėn. buvo patobulintos apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštės, patikslintos bylų dokumentų datos. Bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas. Iš senų apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 buvo sudarytos 2 bylos ir įrašytos į naujus apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

Buvo patikslintas fondo pavadinimas – Panevėžio miesto ir apskrities mokesčių inspekcija.

Iš viso fonde Nr. 816 yra 2 apyrašai, 224 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Finansų ministerijos Mokesčių departamento ir Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato Mokesčių ir rinkliavų valdybos tvarkomieji dokumentai mokesčių klausimais, valstybės iždo skolininkų bylos, asmenų žemės, nekilnojamojo turto, verslo, pajamų, palaikų mokesčių bylos, dokumentai apie asmenų turėtą nekilnojamąjį turtą, žemės suskirstymo rūšimis sąrašai, susirašinėjimo mokesčių klausimais dokumentai, Panevėžio apskrities Krekenavos valsčiaus žemės mokesčių registracijos knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato, Mokesčių ir rinkliavų valdybos, Panevėžio apygardos komisaro, Panevėžio apskrities viršininko tvarkomieji dokumentai mokesčių, vykdomųjų komitetų finansų skyrių, mokesčių inspektorių veiklos klausimais, finansų liaudies komisaro, Panevėžio miesto vykdomojo komiteto, finansų generalinio tarėjo įsakymų personalo klausimais nuorašai, valstybės iždo skolininkų bylos, asmenų, įmonių, artelių, bendrovių žemės, nekilnojamojo turto, verslo, darbo pajamų ir kultūros rinkliavos, palaikų mokesčių bylos, žinios apie asmenų nekilnojamąjį turtą, susirašinėjimo personalo bei mokesčių klausimais dokumentai, Panevėžio valsčiaus viršaičio išduoti asmenims liudijimai ir pažymėjimai, pajamų, išlaidų ir mokesčių mokėjimo pateisinamieji dokumentai, Panevėžio miesto ir apskrities mokesčių inspekcijos nekilnojamojo turto mokesčių registracijos knyga.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 173 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – L.V.Ž.) 1919 m., Nr. 10.

2 L.V.Ž., 1919 m., Nr. 17.

3Vyriausybės žinios, 1935 m., Nr. 471-3315.

4Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 816, ap. 2, b. 55, l. 1.

5 LCVA. F. 816, ap. 2, b. 55, l. 10; b. 36, l. 1-2.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:07