O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 927 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

FINANSŲ MINISTERIJOS MOKESČIŲ DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 927

2010-01-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Finansų ministerijos Mokesnių departamentas (1919-01-05–1919 m. vasario mėn.)

Finansų ministerijos Rinkliavų departamentas (1919 m. vasario mėn.–1919-11-16)

Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Rinkliavų departamentas (1919-11-17–1923-12-11)

Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Mokesčių departamentas (1923-12-12–1923-12-31)

Finansų ministerijos Mokesčių departamentas (1924-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-01-05 Ministrų Taryba priėmė laikinuosius Finansų ministerijos etatus, kuriuose buvo įrašytas Mokesnių departamentas.[1]

Nuo 1919 m. vasario mėn. Finansų ministerijos Mokesnių departamentas vadinamas Finansų ministerijos Rinkliavų departamentu.[2] Teisės akto, kuriuo vadovaujantis pakeistas įstaigos pavadinimas, nerasta.

Finansų ministeriją nuo 1919-11-17 pavadinus Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, Finansų ministerijos Rinkliavų departamentas buvo pavadintas Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Rinkliavų departamentu.[3]

Mokesčių departamento direktoriaus 1923-12-12 įsakymu Nr. 30 ir Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-12-01 įsakymu Nr. 1134 Rinkliavų departamentas ir Netiesioginių mokesnių ir valstybinių monopolių valdyba nuo 1923-12-12 buvo sujungti į Mokesčių departamentą.[4]

Vadovaujantis 1924-05-31 Finansų ministerijos etatais, Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Mokesčių departamentas nuo 1924-01-01 pavadintas Finansų ministerijos Mokesčių departamentu.[5]

1940-08-26 veiklą pradėjus Lietuvos TSR finansų liaudies komisariatui, Finansų ministerijos Mokesčių departamentas veiklą baigė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Rinkliavų, vėliau Mokesčių departamentas tvarkė ir prižiūrėjo tiesioginius bei netiesioginius mokesčius, kitus įstatymuose numatytus mokesčius ir rinkliavas, nustatė mokesčius ir organizavo mokesčių skyrimą bei išieškojimą, rengė mokesčių tvarką reglamentuojančių įstatymų projektus, taisykles.

Departamentas vadovavo mokesčių inspekcijų veiklai, prižiūrėjo Vertybės ženklų gaminimo komisijos veiklą ir kontroliavo visų valstybės ženklų gaminimą, administravo spirito ir degtinės monopolius, laikė pilstytuves ir urmo prekybos sandėlius.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1951-09-05 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 7381 Finansų ministerijos Mokesčių departamento fondo Nr. 470 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–3. LCVA fondui duotas Nr. 927, apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2 sujungti į apyrašą Nr. 1.

1952 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 4, kuriame buvo įrašytos 3954 bylos, ir apyrašas Nr. 5, kuriame įrašyta 301 byla. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1960 m. buvo atrinktos naikinti ir išbrauktos iš apskaitos 5026 bylos, įrašytos apyraše Nr. 1.

1961 m. fonde buvo 4 apyrašai, 6610 bylų.

1963 m., 1965 m., 1969 m., 1974 m. į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašytos 106 bylos.

LCVA 1969-05-15 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Finansų ministerijos Vertybės ženklų gaminimo priežiūros komisijos fondą Nr. 230, kuriame buvo 321 byla, įrašyta į apyrašą Nr. 1. LCVA šis fondas buvo prijungtas prie Mokesčių departamento fondo Nr. 927, apyrašas peršifruotas į Nr. 6.

1983 m. iš apskaitos išbrauktos 9 bylos, kurių numeriai apyraše Nr. 3 buvo praleisti.

1984 m., 1994 m., 2002 m. į apyrašus Nr. 1, 3 ir 4 papildomai įrašytos 35 bylos.

Iš viso fonde Nr. 927 yra 5 apyrašai, 7065 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Fonde yra Finansų ministerijos ir Finansų ministerijos Finansų departamento 1919–1940 m., Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato 1940–1941 m., Finansų vadybos Mokesčių ir Finansų departamentų 1941–1944 m. dokumentų.

 

Mokesčių mokėtojų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos mokesčių mokėtojų (asmenų, įmonių, bendrovių) bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, įmonių, bendrovių, kredito draugijų bylos įrašytos nesilaikant sisteminimo tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 2160 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokesčių mokėtojų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos mokesčių mokėtojų (asmenų, akcinių bendrovių) bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes ir akcinių bendrovių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 193 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti įstatymai ir jų projektai, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Mokesčių departamento direktoriaus, Kainų tvarkytojo įsakymai, departamento statutas, aplinkraščiai, taisyklės, sutartys su užsienio valstybėmis, Lietuvos-Latvijos konvencija dėl mokesčių išieškojimo ir mokesčių mokėtojų, Baltijos konferencijos dokumentai,

susirašinėjimo su finansų ministru, finansų departamentu, ministerijomis, apskričių mokesčių inspekcijomis, apskričių teismais, Lietuvos pasiuntinybe Vašingtone ir kitomis įstaigomis Karo nuostoliams apskaičiuoti komisijos, mokesčių, varžytinių, skolų, paskolų ir kitais finansų bei veiklos klausimais dokumentai,

Finansų ministerijos, Mokesčių departamento veiklos apžvalgos, mokesčių inspektorių suvažiavimų protokolai, apskričių mokesčių inspekcijų revizijų aktai,

žinios apie karo metu padarytus Lietuvos gyventojams nuostolius, žemės ūkius ir jų savininkus, žemės rūšis ir žemės sklypų plotus, trobesių vertę, nesumokėtus žemės mokesčius, nekilnojamo turto mokesčio nustatymą, akcines bendroves, nekilnojamojo turto įkainavimo aktai ir sąrašai, firmų verslo pelno mokesčio bylos, stipendininkų asmens bylos, Lietuvos valstybės 1930 m. ir 1940 m. biudžetai, biudžetų vykdymo žinios, pajamų ir išlaidų apyskaitos, sąmatos, ir projektai, vidaus ir užsienio skolų žiniaraščiai, monetų kalimo aktai, Lietuvos laisvės paskolos bonai, vidaus paskolos lakštų kuponai, Taupomųjų valstybės kasų, Klaipėdos uosto direkcijos apyskaitos, Brauno namų balansai, nacionalizuotos bendrovės „Skuba“ likvidacinis balansas, Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos pajamų-išlaidų sąmatos projektas, metų veiklos apyskaitos,Vertybės ženklų gaminimo komisijos dienynai, užsakymai spausdinti vertybės ženklus, Vyriausiojo tribunolo nutarimai, Pramonės banko steigimo pro memoria,

užsienio valiutos kursų lentelės, dienraščio „Lietuva“ revizijos ir priėmimo-perdavimo aktai,

asmenų prašymai dėl mokesčių sumažinimo, tarnautojų prašymai gauti paskolas, stipendijas gavusių asmenų prašymai, pasižadėjimai, paskolų gražinimo dokumentai,

Finansų ministerijos tarnautojų, Veisėjų žydų banko bei Liudvinavo valsčiaus taupomųjų kasų įstatai, Lietuvos valstybinių ir savivaldybių įstaigų tarnautojų profesinės sąjungos laikinieji įstatai, Vidurinės kultūrtechnikos ir geodezijos mokyklos, Dailės mokyklos, Valstybės teatro statutai, Pirmosios cukrui gaminti akcinės bendrovės „Cukrus“, akcinės bendrovės „Atžala“ įstatai,

Finansų ministerijos, Mokesčių departamento, Klaipėdos uosto direkcijos, atleistų tarnautojų, žemės ūkių savininkų, žydų tautybės skolininkų, mokesčių inspekcijų, valstybės paskolų sąrašai, etatai, tarnautojų atestacijos,

Valstybinio degtinės monopolio sandėlių išlaidų dokumentai, tarnautojų atlyginimų lapai,

Vilniaus ir Utenos mokesčių inspekcijų veiklos dokumentai, Ukmergės prekybos ir pramonės savitarpio kredito draugijos, Vilniaus žemės banko, Vilniaus kooperatyvo „Rūta“ dokumentai,

mokesčių ir baudų išieškojimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dokumentų rūšis ir temas.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 4089 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti įstatymai ir jų projektai, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Mokesčių departamento statutas, departamento direktoriaus nurodymai, aplinkraščiai, taisyklės, departamento tarnautojų susirinkimų protokolai, akcinės bendrovės „Maistas“ valdybos nutarimų protokolai, susirašinėjimo su vadovaujančiomis įstaigomis, užsienio valstybių atstovybėmis, akcinėmis bendrovėmis mokesčių, skolų, baudų, garantijų, nekilnojamojo turto, įmonių ir krautuvių nacionalizavimo, personalo, etatų klausimais dokumentai,

pranešimai apie išduotus kreditus, žinios apie valstybės iždo investuotą kapitalą į privačias įstaigas, baudų ir mokesčių nesumokėjusius asmenis, mirusius skolininkus, mokesčių mokėtojų skaičių, žemės plotus, spirito varyklas, tarnautojus, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklą,

tarnautojų taupomosios skolinamosios kasos, smulkaus kredito bankų revizijų aktai, apyskaitos, mokesčių rinkimo ataskaitos, metų pelningumo lentelės, užsienio kreditorių knyga,

mokesčių ir baudų išieškojimo bylos,

mokesčių inspektorių, žydų tautybės, nuteistų asmenų nesumokėjusių žemės, pajamų, mokesčių, Vilniaus miesto gatvių sąrašai, asmenų prašymai priimti į bendroves,

personalo dokumentai, tarnautojų atlyginimų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dokumentų rūšis ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 302 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vertybės ženklų gaminimo komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti užsakymai pagaminti vertybės ženklus, pranešimai apie bankui perduotus vertybės ženklus, aktai apie pagamintus ir sunaikintus vertybės ženklus, loterijos bilietus, lošimo kortas, monetas, vertybės ženklų gaminimo, monetų kalimo apyskaitos, susirašinėjimo su Finansų ministerija, Valstybės loterija veiklos klausimais dokumentai, personalo dokumentai,

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašytas 321 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 18, l. 154; F. 390, ap. 1, b. 272, l. 170 – 180.

[2] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 8, l. 203.

[3] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 48, l. 66; Laikinosios Vyriausybės žinios. 1920 m. Nr. 33 – 379.

[4] LCVA. F. 927, ap. 4, b. 6, l. 9.

[5] Vyriausybės žinios. 1924 m., Nr. 160 – 1132.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:09