O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1001 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS FONDĄ NR. R-1001

2012-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademija (1941-01-16–1941-07-31)

Lietuvos mokslų akademija (1941-08-01–1944 m. liepos mėn.)

Lietuvos TSR mokslų akademija (1944 m. liepos mėn.–1989 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-16 nutarimu Nr. 36 įsteigta Lietuvos TSR mokslų akademija (toliau – LTSR MA).1Mokslų akademija buvo pavaldi Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybai, nuo 1946-03-25 – Lietuvos TSR Ministrų Tarybai.

Vadovaujantis Vilniaus miesto ir srities švietimo valdytojo 1941-08-09 įsakymu Nr. 125 LTSR MA nuo 1941-08-01 tapo pavaldi Vilniaus miesto ir srities Švietimo skyriaus Aukštojo mokslo departamentui ir buvo vadinama Lietuvos mokslų akademija.2Nuo 1941 m. rugsėjo mėn. Mokslų akademija buvo pavaldi Švietimo vadybai.

LTSR švietimo liaudies komisaro 1944-07-16 įsakyme Nr. 1 Lietuvos TSR mokslų akademijai nurodyta, kad, vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-07-16 raštu Nr. 1507, Lietuvos TSR mokslų akademijai vadovauti pradėjo švietimo liaudies komisaras.3

LTSR švietimo liaudies komisaras 1945-02-14 įsakymu Nr. 4 Lietuvos TSR mokslų akademijai vadovavimas akademijai nuo 1945-02-14 perduotas Lietuvos TSR mokslų akademijos Organizaciniam komitetui.4

LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-04-14 nutarimu Nr. 208 patvirtintas LTSR MA statutas, akademijos struktūra ir naujų etatų projektas. Etatus 1945-05-03 patvirtino TSRS valstybinė etatų komisija.5

LTSR MA vadovavo akademijos visuotinis susirinkimas, tarp susirinkimų – akademijos prezidiumas.

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,6 Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR mokslų akademija buvo svarbiausia Lietuvos TSR mokslo įstaiga, mokslinio darbo koordinavimo centras.

Pagrindiniai Mokslų akademijos uždaviniai buvo vystyti mokslą Lietuvoje, telkti ir ugdyti respublikos mokslines jėgas, koordinuoti mokslinio tyrimo institutų ir kitų mokslo įstaigų veiklą, analizuoti, apibendrinti, skleisti mokslo ir technikos laimėjimus bei siekti jų pritaikymo respublikos ūkyje, spręsti svarbiausias gamtos ir visuomeninių mokslų problemas.

Mokslų akademija organizavo ir koordinavo pagrindinių gamtos, humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslinius tyrimus, nustatė mokslinio tyrimo įstaigų veiklos kryptis ir rūpinosi mokslo pasiekimų pritaikymu gamyboje, organizavo mokslines sesijas, konferencijas bei pasitarimus, mokslines-tiriamąsias ekspedicijas ir išvykas, vykdė pavestas mokslines ekspertizes ir teikė konsultacijas, skelbė mokslinių tyrimų rezultatus, mokslo įstaigų ir akademijos narių darbus, leido mokslinę ir mokslinę-populiariąją literatūrą, palaikė ryšius su kitų šalių mokslinio tyrimo organizacijomis, įstaigomis bei draugijomis, skyrė premijas už žymiausius mokslo darbus, mokslinius atradimus ir išradimus, rūpinosi mokslinių kadrų rengimu ir mokslo darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.

 

DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2011-12-04 aktu Nr. PF-40/GF-50, 2011-12-28 aktais Nr. PF-41/G-51 ir Nr. PF-42/GF-52 iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 5376 Lietuvos mokslų akademijos fondo Nr. 1 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1–8, Nr. 11–19, Nr. 21, Nr. 22. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1001.

Iš viso fonde Nr. R-1001 yra 19 apyrašų, 5376 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1990 m. Dokumentai lietuvių rusų, lenkų, vokiečių, anglų, prancūzų, jidiš kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Švietimo vadybos generalinio tarėjo, Mokslų akademijos Organizacinio komiteto pirmininko, Mokslų akademijos prezidento, pirmininko įsakymai,

LTSR mokslų akademijos statutai, institutų, bibliotekos reguliaminai, Mokslų akademijos Organizacinio komiteto, prezidiumo posėdžių protokolai, akademijos, jos skyrių visuotinių susirinkimų dokumentai, institutų veiklos planai ir ataskaitos,

susirašinėjimo akademijos posėdžių ir jų dienotvarkių, akademikų ir narių korespondentų rinkimo, bibliotekų, muziejų ir kitų įstaigų perėmimo ir jų veiklos, mokslo organizaciniais, bendradarbiavimo, leidybos, P. Rimšos kūrinių pirkimo, senų leidinių paieškos, personalo, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

Mokslų akademijos ir jos įstaigų struktūra, etatų sąrašai,

Lenkų mokslo bičiulių draugijos, Gudų mokslo draugijos muziejaus, Vilniui vaduoti sąjungos ir Vilniaus geležinio fondo turto, Lietuvių katalikų mokslo akademijos, „Katalikų universitetui remti“ draugijos, Liaudies kariuomenės bibliotekos, Vilniaus Evangelikų reformatų sinodo bibliotekos, Valstybinės Vrublevskių bibliotekos, „Wilenskie Koło Filistów Konventu Połonie“, Vrublevskių bibliotekos rėmėjų bei Vrublevskių bibliotekos bičiulių draugijų, Vilniaus universiteto ukrainiečių studentų sąjungos, Rytų Europos mokslo tyrimo instituto, M. Strašūno bibliotekos, Šiaulių kraštotyros draugijos „Aušros“ muziejaus, Maironio ir Vaižganto muziejų, Karaimų muziejaus ir bibliotekos, Istorinio etnografinio Š. Anskio muziejaus, Kauno botanikos sodo, Kultūros paminklų apsaugos įstaigos Kaune, žydų mokslo instituto Jivo perėmimo aktai, žinios apie Lietuvos Metriką bei kitus TSRS archyvuose saugomus dokumentus,

žinios apie Mokslų akademijos patalpas, straipsniai apie akademijos įkūrimą, inventoriaus, leidinių sąrašai,

finansų dokumentai, algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 146 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, jidiš, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, TSRS mokslų akademijos (toliau – TSRS MA) nutarimai ir potvarkiai,

Mokslų akademijos Organizacinio komiteto, prezidiumo nutarimai, LTSR MA prezidiumo ir akademijos visuomeninių organizacijų sprendimai, akademijos skyrių, Patentinės grupės, Leidinių, Ekspertizės ir kitų komisijų posėdžių protokolai,

Mokslų akademijos visuotinių susirinkimų, jungtinių mokslinių sesijų, akademijos skyrių visuotinių susirinkimų dokumentai,

Mokslų akademijos statutai, akademijos skyrių, Reikalų valdybos, institutų ir įstaigų reguliaminai, nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, akademijos, jos institutų ir įstaigų struktūra,

akademijos veiklos apžvalgos, moksliniai pranešimai, straipsniai, studentų, jaunųjų mokslininkų premijuoti mokslo darbai,

LTSR MA generalinė mokslo vystymosi 1960–1980 m. perspektyva, institutų pagrindinės mokslo tiriamojo darbo kryptys,

Mokslų akademijos, jos padalinių ir įstaigų, komisijų prie Mokslų akademijos, mokslo draugijų veiklos planai ir ataskaitos, akademikų ir narių korespondentų individualios darbo ataskaitos, mokslininkų užsienio komandiruočių ataskaitos,

mokslo įstaigų atsiliepimai apie mokslo tiriamųjų darbų planus ir ataskaitas, mokslo tiriamųjų darbų ir temų aiškinamieji raštai ir anotacijos, mokslinių tyrimų aiškinamieji raštai, bendradarbiavimo sutartys,

dokumentai apie pagrindinių mokslo šakų vystymąsi Lietuvoje,

mokslinių konferencijų, suvažiavimų, pasitarimų, TSRS MA mokslininkų komisijų, TSRS MA Koordinacinės tarybos, LTSR MA Gamtos apsaugos, Gamtos ir technikos mokslų istorijos komisijų veiklos, akademijos institutų ir įstaigų, jų padalinių patikrinimo, organizavimo bei reorganizavimo, mokslinio darbo vystymo ir materialinės bazės stiprinimo, bendradarbiavimo su užsienio mokslininkais, patentinio licencinio darbo, vardinių premijų, studentų, jaunųjų mokslininkų premijų suteikimo, ekspedicijų, dalyvavimo parodose, leidybinės veiklos, mokslo tyrimo darbų įdiegimo ūkyje, mokslinių vardų suteikimo, mokslinių kadrų rengimo, kvalifikacijos kėlimo, jubiliejinių datų minėjimo dokumentai,

nacių okupacijos metais padarytų nuostolių apskaičiavimo aktai, Gamybiniame susivienijime „Azotas“ įvykusios avarijos tvenkinių būklei įvertinti komisijos aktai,

žinios apie lietuvių kultūros vertybes, esančias Vokietijoje, institutų, mokslo draugijų struktūrą ir veiklą, parodose eksponuotus institutų išradimus, Mokslų akademijoje saugomų rašytojų, mokslininkų, visuomenės ir politikos veikėjų asmens fondų apžvalga,

Vilniaus Baltarusių muziejaus dalies eksponatų, bibliotekos, archyvo ir inventoriaus perėmimo aktas,

susirašinėjimo Mokslų akademijos išplėtimo, bazių, institutų, įstaigų steigimo, mokslo tiriamojo darbo koordinavimo, bendradarbiavimo, muziejinių eksponatų įsigijimo, perdavimo, eksponavimo, pagalbos liaudies ūkiui teikimo, mokslo organizaciniais, racionalizacinių pasiūlymų bei mokslinių atradimų įvertinimo, mokslinių konsultacijų, svarbiausių mokslo šakų vystymosi, gamtos apsaugos, pensijų skyrimo akademikams ir akademikų našlėms, laboratorinių įrenginių įsigijimo, patalpų ir jų remonto klausimais dokumentai,

institutų direktorių pareigų perdavimo aktai,

Mokslų akademijos, institutų Mokslinių tarybų ir jų narių, spausdintų leidinių ir straipsnių, koordinuojamų problemų ir temų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 2012 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, spaudinių iškarpos, nuotrauka, brėžinys, diagrama.

 

Gamtos mokslų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti skyriaus biuro, Mokslo tarybų posėdžių, visuotinių susirinkimų, skyriaus institutų susirinkimų, pasitarimų ir konferencijų protokolai,

Kauno botanikos sodo nuostatai,

skyriaus ir jo institutų mokslo tiriamojo darbo, mokslinių kadrų rengimo, mokslininkų kvalifikacijos kėlimo planai ir ataskaitos, institutų mokslinių bendradarbių darbo planai, skyriaus akademikų ir narių korespondentų darbo ataskaitos, atsiliepimai apie institutų mokslinio tiriamojo darbo planus ir ataskaitas,

institutų mokslo tiriamojo darbo anotacijos, pasiūlymai 1959–1965 m. perspektyviniam mokslo vystymui, mokslinių tyrinėjimų tematika, mokslo tiriamojo darbo profilio aprašymai, 1959–1962 m. įdiegtų darbų apžvalga, mokslo sesijų, diskusijų, konferencijų dokumentai,

susirašinėjimo mokslo organizaciniais, mokslo tiriamojo darbo planavimo, koordinavimo ir bendradarbiavimo, mokslinių darbų vykdymo, pagalbinių įstaigų organizavimo, „Lietuvos TSR floros“ leidinio parengimo ir išleidimo klausimais dokumentai,

mokslinės veiklos patikrinimo aktai, Zoologijos ir parazitologijos instituto direktoriaus pareigų perdavimo aktas,

Lietuvos TSR dirbančių botanikų zoologų, genetikų anketos ir sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 176 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinių iškarpos, telegrama.

 

Visuomeninių mokslų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti skyriaus biuro posėdžių, skyriaus institutų susirinkimų protokolai, visuotinių susirinkimų dokumentai, skyriaus institutų direktorių įsakymai,

skyriaus institutų mokslo tiriamojo darbo, institutų mokslinių bendradarbių planai ir ataskaitos, atsiliepimai apie institutų mokslinio tiriamojo darbo planus, institutų veiklos patikrinimo protokolai, Lietuvių kalbos instituto darbo patikrinimo aktai,

susirašinėjimo mokslo organizaciniais, bendradarbiavimo, mokslinių darbų vykdymo klausimais dokumentai,

kandidatinių disertacijų autoreferatai,

Didžiojo lietuvių kalbos žodyno rengimo, redagavimo ir išleidimo dokumentai, „Aušros“ muziejaus eksponatų grąžinimo muziejui aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 111 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Fizikos, chemijos ir technikos mokslų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti skyriaus biuro, komisijųinstitutų veiklai patikrinti posėdžių protokolai, skyriaus visuotinių susirinkimų dokumentai,

skyriaus institutų mokslo tiriamojo darbo planai ir ataskaitos, mokslinių kadrų rengimo planai, skyriaus akademikų ir narių korespondentų veiklos ataskaitų apibendrinimai,

institutų mokslinės veiklos, materialinės bazės išplėtimo, reorganizavimo bei naujų skyrių steigimo dokumentai,

pagal vyriausybinius pavedimus bei gamybinių organizacijų pageidavimus atliktų darbų ataskaitos, užbaigtų darbų įdiegimo gamyboje anotacijos,

susirašinėjimo mokslo organizaciniais, mokslo tiriamojo darbo koordinavimo, bendradarbiavimo, leidybos, parodų, jaunųjų specialistų paskirstymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Mokslinio tiriamojo darbo koordinacinės tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Mokslinio tiriamojo darbo koordinacinės tarybos, koordinacinių komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai,

Mokslų akademijos pagrindinės mokslo tiriamojo darbo kryptys, svarbiausių mokslo tiriamojo ir bandomojo darbo teoretinių problemų uždaviniai, mokslinių darbų, rekomenduojamų įdiegti į liaudies ūkį mokslo tiriamųjų darbų, mokslinių kadrų parengimo planai,

atsiliepimai ir pastabos apie mokslo tiriamojo darbo planus, tematiką, mokslinių problemų anotacijos, mokslo institutų, aukštųjų mokyklų mokslo tiriamojo darbo planai, žinios apie kadrus,

susirašinėjimo mokslinių problemų įtraukimo į mokslo tiriamojo darbo planus, veiklos koordinavimo klausimais dokumentai,

mokslo įstaigų, probleminių laboratorijų, mokslo darbuotojų, mokslo daktarų, koordinuojamų problemų, disertacijų darbų sąrašai,

TSRS Ministrų Tarybos valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto Koordinacinės tarybos nuostatai ir posėdžių protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 149 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinių iškarpos.

 

Kadrų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Mokslų akademijos Užsienio kalbų ir Filosofijos katedrų dėstytojų konkursams vykdyti komisijų posėdžių protokolai,

Mokslų akademijos struktūra,

ataskaitos ir žinios apie Mokslų akademijos darbuotojus, jų paskirstymą, kvalifikacijos kėlimą, jaunųjų specialistų paskirstymo, specialistų su aukštuoju ir spec. viduriniu išsilavinimu pareikalavimo planai, institutų ataskaitos apie darbuotojų skaičių ir sudėtį,

susirašinėjimo jaunųjų specialistų poreikio klausimais dokumentai,

dokumentai apie darbuotojų pristatymą vyriausybiniams ir Mokslų akademijos apdovanojimams, darbuotojų, gavusių valstybinius apdovanojimus, registracijos žurnalas,

mokslo darbuotojų asmens kortelės, akademikų, narių korespondentų, Mokslų akademijos ir jos institutų bei įstaigų darbuotojų sąrašai, kitoms žinyboms asmens bylų ir darbo knygelių perdavimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 175 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Aspirantūros skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Mokslų akademijos Konkursinės komisijos, Užsienio kalbų, Filosofijos, Informatikos ir skaičiavimo technikos katedrų bei jų Mokslinių tarybų posėdžių protokolai,

Aspirantūros, Užsienio kalbų katedros, užsienio kalbų mokymo nuostatai, metodiniai nurodymai ir priemonės,

Užsienio kalbų, Filosofijos katedrų darbo planai ir ataskaitos, mokslinių kadrų, aspirantų rengimo ataskaitos, Aspirantūros skyriaus veiklos ataskaitos, aspirantų individualūs planai ir ataskaitos,

mokslinių kadrų, aspirantų rengimo apžvalgos, mokslų daktaro disertacijų išplėstiniai planai ir trumpos išvados, žinios ir ataskaitos apie aspirantų skaičių, paruošimą, paskirstymą,

stojamųjų į aspirantūrą egzaminų, kandidatinio minimumo egzaminų protokolai, bilietai, aspirantų atestacijų lapai, liudijimai apie laikytus kandidatinio minimumo egzaminus,

stojančiųjų į aspirantūrą referatai, disertacijų autoreferatai, anotacijos,

susirašinėjimo skyriaus veiklos, darbo su aspirantais organizavimo, kadrų rengimo klausimais dokumentai,

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, nepriimtų į aspirantūrą asmenų dokumentai, baigusiųjų aspirantūrą asmens kortelės,

aspirantų, jų vadovų, kandidatų į doktorantūrą, mokslų daktarų, disertacijas apgynusių asmenų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašytas 401 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, piešinys, grafikas. Yra asmenų nuotraukų.

 

Disertacijų gynimo ir mokslinių laipsnių suteikimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti mokslų daktaro ir mokslų kandidato disertacijų gynimo, mokslinių laipsnių suteikimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyti 592 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, spaudinių iškarpos. Yra asmenų nuotraukų.

 

Reikalų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti Mokslų akademijos prezidiumo, Reikalų valdybos potvarkiai, Mokslų akademijos Vertinimo-konfliktų, Darbo ginčų komisijų posėdžių protokolai, Mokslų akademijos prezidento įsakymai komandiruočių klausimais, Mokslų akademijos prezidiumo leidimai komandiruotėms,

susirašinėjimas darbuotojų aprūpinimo butais, ūkio klausimais dokumentai, pastatų, patalpų nuomos sutartys,

šventiniai sveikinimai, išsiųstų šventinių telegramų nuorašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašytas 101 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1984 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Redakcinės leidybinės tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti Redakcinės leidybinės tarybos posėdžių protokolai, tarybos reguliaminas,

leidinių teminiai, parengimo ir išleidimo, perspektyviniai leidinių planai, tarybos veiklos ataskaitos, žinios ir informacija apie Mokslų akademijos leidybinę veiklą, susirašinėjimo leidybos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1954–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žurnalo „Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai“ redakcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti žurnalo „Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai“ redakcinės kolegijos posėdžių, redakcijos gamybinių pasitarimų protokolai, žurnalo redakcinės-leidybinės veiklos ataskaitos, žurnale išspausdintų ir neišspausdintų straipsnių rankraščiai, pristatymai, atsiliepimai, recenzijos,

susirašinėjimo žurnalo anotacijų, profilių, apimties padidinimo, periodiškumo, reklamos ir kitais klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 199 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, diagrama, grafikas, dokumento fotokopija.

 

Planavimo finansų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti Mokslų akademijos ir jos įstaigų biudžetinių ir spec. lėšų sąmatos, gamybiniai finansiniai planai, etatų sąrašai,

Mokslų akademijos įstaigų perdavimo LTSR žemės ūkio ministerijai dokumentai,

statistinės ataskaitos, žinios apie Mokslų akademijos ir jos įstaigų darbuotojų skaičių, jų paskirstymą, biudžetą ir mokos fondą, gyvenamojo ploto fondą, kapitalinių ir kitų darbų vykdymą,

susirašinėjimo struktūros, etatų ir sąmatų tvirtinimo, pakeitimo, finansų klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 324 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Centrinės buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti Mokslų akademijos prezidento įsakymai, Mokslų akademijos, jos institutų ir įstaigų balansai,

susirašinėjimo finansinių revizijų, inventoriaus, aparatūros, įrengimų pirkimo klausimais dokumentai,

institutų ir įstaigų vadovų pareigų ir turto perdavimo, Zoofermos perdavimo Mokslų akademijai, Vrublevskio g. Nr. 1 patalpų – Kultūros ministerijai, Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos – Valstybiniam spaudos komitetui, Mokslų akademijos įstaigų – LTSR žemės ūkio ministerijai aktai,

Mokslų akademijos institutų ir įstaigų mokslinės ir ūkinės veiklos, meno, materialinių vertybių, inventoriaus patikrinimo aktai, akademijos pastatų, pagrindinių priemonių, meno ir muziejinių vertybių inventorinė knyga, Centrinės bibliotekos meno vertybių apskaitos knyga, brangiųjų metalų apskaitos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 16 įrašytas 321 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Prezidiumo darbuotojų profsąjungos vietos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašyti Mokslų akademijos Reikalų valdybos, prezidiumo darbuotojų profsąjungos komiteto posėdžių, gamybinių susirinkimų protokolai, darbo planai, ataskaitinių rinkiminių susirinkimų dokumentai, vietos komiteto sąmatos ir finansinės ataskaitos, kolektyvinės darbo sutartys.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 17 įrašyti 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Užsienio skyriaus veikos bylų apyrašas Nr. 18

 

Apyraše įrašytos konferencijų, pasitarimų, simpoziumų, bendradarbiavimo su užsienio šalimis, užsienio šalių mokslinių bendradarbių lankymosi Mokslų akademijos institutuose dokumentai, ataskaitos ir žinios apie tarptautinį bendradarbiavimą,

Mokslų akademijos institutų mokslinių bendradarbių užsienio komandiruočių ataskaitos,

susirašinėjimo Mokslų akademijos leidinių parodų organizavimo, mokslinio bendradarbiavimo klausimais dokumentai,

išsiųstų į užsienį mokslinių straipsnių, pranešimų ir tezių tekstai,

atvykstančių į Mokslų akademiją užsienio šalių mokslininkų, vykstančių į užsienį LTSR mokslų akademijos mokslininkų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 18 įrašyti 173 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1972–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, diagrama, grafikas, schema, nuotrauka.

 

Centrinio archyvo veiklos bylų apyrašas Nr. 19

 

Apyraše įrašyti Mokslų akademijos ekspertų komisijos posėdžių protokolai, Mokslų akademijos centrinio archyvo nuostatai, darbo planai ir ataskaitos, Centrinio mokslinio archyvo nuostatai,

susirašinėjimo Centrinio archyvo steigimo klausimais dokumentai,

LTSR mokslų akademijos ir jos įstaigų mokslinėje ir praktinėje veikloje susikaupusios dokumentinės medžiagos vardynas, Lietuvos TSR mokslų akademijos ir jos įstaigų mokslinės-organizacinės ir dalykinės dokumentacijos (raštvedybos) klasifikatorius.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 19 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Visuomenės mokslų informacijos centro prie Visuomenės mokslų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 21

 

Apyraše įrašyti Informacijos centro ir jo Mokslo tarybos posėdžių protokolai, veiklos įsakymai, ataskaitos, rinformacinia leidiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 21 įrašyti 134 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1978–1984 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 22

 

Apyraše įrašytos mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos, disertacijos, spec. skyriaus bylų perdavimo, naikinimo aktai, Taikomųjų problemų tarybos prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo veiklos dokumentai, TSRS ir LTSR Ministrų Tarybų, Valstybinių plano komitetų, Mokslų akademijų nutarimai, nurodymai mobilizacijos, krašto gynybos ir kt. klausimais,

dokumentai apie bendradarbiavimo su užsienio šalių mokslininkais tvarką.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 22 įrašyti 69 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1001, ap. 1, b. 1, l. 2.

2 LCVA. F. R-1001, ap. 1, b. 134, l. 1a.

3 Lietuvos mokslų akademijos archyvas. F. 1, ap. 10, b. 1, l. 1a.

4 Lietuvos mokslų akademijos archyvas. F. 1, ap. 10, b. 1, l. 10 a.p., 11.

5 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 25, 34; F. R-1001, ap. 2, b. 3, l. 5, l. 15; ap. 15, b. 1, l. 33.

6 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:21