O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1004 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS BOTANIKOS INSTITUTO FONDĄ NR. R-1004

2011-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

 Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Biologijos institutas (1945-04-14–1959-06-30);

Lietuvos TSR mokslų akademijos Botanikos institutas (1959-07-01–1989 m. gruodžio mėn.);

Lietuvos mokslų akademijos Botanikos institutas (1989 m. gruodžio mėn.–1992-01-28).

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) Biologijos institutas įsteigtas vadovaujantis LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-04-14 nutarimu Nr. 208, kuriuo buvo patvirtintas LTSR MA statutas, akademijos struktūra ir naujų etatų projektas. Etatus 1945-05-03 patvirtino TSRS valstybinė etatų komisija.[1]

LTSR MA pirmininko 1945-09-25 įsakymu Nr. 79 Biologijos instituto direktoriumi nuo 1945-09-15 buvo paskirtas profesorius Tadas Ivanauskas.[2]

Institutas buvo pavaldus LTSR mokslų akademijai.

Biologijos institutui buvo pavaldūs Botanikos sodas Kaune, Zoologijos muziejus Kaune, Žuvinto rezervatas, zooferma Panemunėje.

LTSR MA prezidiumo 1959-04-30 nutarimu Nr. 77 reorganizavus LTSR MA Biologijos institutą, nuo 1959-07-01 buvo įkurti LTSR MA Botanikos ir LTSR MA Zoologijos ir parazitologijos institutai.[3] Biologijos instituto teisių perėmėju patvirtintas Botanikos institutas.[4] Botanikos institutui buvo pavaldus LTSR MA Botanikos sodas.

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,[5] kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijos Botanikos institutas nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinamas Lietuvos mokslų akademijos Botanikos institutu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-01-28 nutarimu Nr. 58 patvirtintas Botanikos instituto statutas.[6] Institutas tapo valstybine mokslo įstaiga.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Biologijos institutas buvo pagrindinė Lietuvos TSR mokslų akademijos mokslinio tiriamojo darbo įstaiga biologijos mokslo srityje, Botanikos institutas – botanikos mokslo srityje. Instituto uždavinys buvo biologijos (botanikos) mokslo vystymas. Institutas vienijo biologijos (botanikos) mokslo sričių mokslinį tiriamąjį darbą, jo praktinį taikymą ir planavimą, organizavo instituto tiriamąją darbą, konsultavo kitų respublikos institutų darbą biologijos mokslo srityje, ruošė savo srities mokslinius darbuotojus ir organizuodavo jų kvalifikacijos kėlimą, spausdino savo mokslo darbus, rengė mokslines konferencijas ir pasitarimus, dalyvavo kitų įstaigų rengtuose suvažiavimuose, konferencijose ir pasitarimuose, organizavo išvykas ir mokslinių tyrimų ekspedicijas, konsultacijas, viešas paskaitas ir pranešimus biologijos (botanikos) mokslo klausimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-02-14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė Lietuvos mokslų akademijos Botanikos instituto fondo Nr. 4 2446 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1–Nr. 4. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1004.

Iš viso fonde Nr. R-1004 yra 4 apyrašai, 2446 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų anglų, vokiečių, latvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti instituto direktoriaus įsakymai,

instituto Mokslinės tarybos, Augalijos racionalaus panaudojimo, rekonstrukcijos ir apsaugos biologinių pagrindų tarybos, redakcinės kolegijos, Atestacinės, Konkursinės, Aspirantų priėmimo ir kitų komisijų, sektorių, poskyrių, laboratorijų, profsąjungos vietos komiteto, instituto Liaudies kontrolės grupės posėdžių, gamybinių pasitarimų protokolai,

Biologijos instituto reguliaminas, instituto ir jam pavaldžių įstaigų nuostatai, vidaus darbo taisyklės, veiklos instrukcijos, instituto darbuotojų premijavimo nuostatai ir taisyklės, darbo apsaugos taisyklės, direktoriaus rinkimo dokumentai ir pareigų perdavimo perėmimo aktas,

1946–1950 m. instituto mokslo tiriamųjų darbų apžvalga, atsiliepimai, recenzijos, anotacijos apie Biologijos, vėliau – Botanikos instituto ir kitų institutų darbuotojų mokslinius darbus, leidinius,

dokumentai apie darbuotojų pristatymą vyriausybiniams apdovanojimams, kandidatų į akademikus iškėlimą,

LTRS mokslų akademijos Biologijos instituto darbuotojų straipsniai, tezės ir pranešimai, akademiko T. Ivanausko knygos „Gyvybės raida“, A. Urbono „Sodininkystės vadovėlio“ ir kitų autorių darbų, instituto „Darbų“ bei kitų leidinių tekstai, temų, užbaigtų tiriamųjų darbų registracinės ir informacinės kortelės,

Žaliųjų ežerų hidrobiologinė charakteristika,

mokslo tiriamųjų darbų, leidybos, aspirantų, kadrų rengimo planai ir ataskaitos, instituto bibliotekos darbo planai, darbuotojų komandiruočių ataskaitos,

pažymos apie instituto ir jo įstaigų veiklą,

zoofermos, Žuvinto rezervato, Gamtos muziejaus Verkiuose, Vilniaus botanikos sodo, Mikrobiologijos ir biochemijos instituto steigimo, Biologijos instituto, jo padalinių ir įstaigų reorganizavimo, pertvarkymo, mokslinių konferencijų, simpoziumų, ekspedicijų, pasitarimų, instituto Mokslinės tarybos išplėstinių sesijų, mokslinių tyrimų koordinavimo, mokslinių pasiekimų įdiegimo į gamybą, mokslinio ir kūrybinio bendradarbiavimo, mokslinių vardų ir laipsnių suteikimo, darbuotojų premijavimo, parodų organizavimo, instituto vietos profsąjungos komiteto ataskaitinių susirinkimų, instituto socialistinio lenktyniavimo dokumentai,

susirašinėjimo instituto veiklos, mokslo tiriamojo darbo, vidaus vandenų tyrimo ir apsaugos, Žuvinto rezervato teritorijos, Zoologijos muziejaus patalpų perėmimo, leidybos ir kitais klausimais dokumentai,

instituto struktūra, Biologijos instituto reorganizacinis ir perdavimo-perėmimo, Botanikos sodo patikrinimo, žemių ir trobesių perėmimo aktai,

žvėrelių maitinimo normos, racionai,

Mokslinės tarybos narių, instituto etatų, išradimų, Zoologijos muziejaus eksponatų, parodų eksponatų, inventoriaus sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1194 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, periodikos iškarpos, brėžinys.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti instituto, Botanikos sodo Kaune, zoofermos Panemunėje sąmatos ir balansai, inventorizacijos aktai, instituto perdavimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 157 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos baigtų mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 1014 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

 

Mokslo išradimų dokumentų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti instituto Patentų grupės posėdžių protokolai, nuostatai, veikos planai ir ataskaitos, patentines licenzinės veiklos ataskaita, pripažintų ir nepripažintų išradimais darbų, racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, susirašinėjimo išradimų klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 25, 34. Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 2, b. 3, l. 5, l. 15; ap. 15, b. 1, l. 33.

[2] LMA archyvas. F. 1, ap. 10 ,b. 1, l. 43 a. p.

[3] LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 565, l. 176.

[4] LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 566, l. 114.

[5] LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.

[6] Žin. 1992, Nr. 11-300.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:23