O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1005 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS EKOLOGIJOS INSTITUTO FONDĄ NR. R-1005

2011-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutas (1959-07-01–1989-11-19);

Lietuvos TSR mokslų akademijos Ekologijos institutas (1989-11-20–1989 m. gruodžio mėn.);

Lietuvos mokslų akademijos Ekologijos institutas (1989 m. gruodžio mėn.–1992-01-28).

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau - LTSR MA) prezidiumo 1959-04-30 nutarimu Nr. 77 reorganizavus LTSR MA Biologijos institutą, nuo 1959-07-01 įkurtas Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutas.1

Institutas buvo pavaldus LTSR mokslų akademijai.

Institutui buvo pavaldūs Zoologijos muziejus Kaune, Žuvinto rezervatas, Stebėjimo punktas Ventės rage, Eksperimentinė žuvivaisos ir aklimatizacijos bazė Trakų Vokėje.

Remiantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989-10-28 potvarkiu Nr. 227-p LTSR mokslų akademijos prezidiumas 1989-11-13 nutarimu Nr. 368 reorganizavo Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutą į Lietuvos TSR mokslų akademijos Ekologijos institutą.2

Einančio Lietuvos TSR mokslų akademijos Ekologijos instituto direktoriaus pareigas 1989-11-20 įsakymu Nr. 501 Zoologijos ir parazitologijos institutas pavadintas Lietuvos TSR mokslų akademijos Ekologijos institutu.3

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,4 kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijos Ekologijos institutas nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinamas Lietuvos mokslų akademijos Ekologijos institutu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-01-28 nutarimu Nr. 58 patvirtintas Ekologijos instituto statutas.5 Institutas tapo valstybine mokslo įstaiga.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutas buvo pagrindinė mokslinio tiriamojo darbo įstaiga zoologijos-parazitologijos mokslo srityje. Instituto uždavinys buvo zoologijos-parazitologijos mokslo vystymas. Institutas vienijo ir koordinavo Lietuvoje zoologijos ir parazitologijos mokslo sričių mokslinį tiriamąjį darbą, jo praktinį taikymą ir planavimą, konsultavo kitų žinybinių ir mokslo tyrimo įstaigų darbuotojus zoologijos-parazitologijos mokslo klausimais, organizavo instituto tiriamąjį darbą, ruošė savo srities mokslinius kadrus ir organizavo jų kvalifikacijos kėlimą, publikavo savo mokslo darbus, rengė respublikines mokslo konferencijas, pasitarimus, minėjimus, viešas paskaitas ir pranešimus zoologijos ir parazitologijos klausimais, dalyvavo kitų įstaigų rengtose mokslo konferencijose bei pasitarimuose, organizavo mokslines ekspedicijas ir išvykas.

Lietuvos mokslų akademijos Ekologijos instituto pagrindinės tyrimo kryptys buvo: ekosistemų funkcionavimo dėsningumai ir optimizavimas siekiant išsaugoti jų stabilumą ir produktyvumą, antropogeninis poveikis ekosistemoms, jo ekologinės pasekmės ir normavimas, regioninės problemos ir regiono valdymo ekologinės koncepcijos sukūrimas, ekologiniai gamtosaugos pagrindai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-02-14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė Lietuvos mokslų akademijos Ekologijos instituto fondo Nr. 5 1901 bylą, įrašytą į apyrašus Nr. 1–4. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1005.

Iš viso fonde Nr. R-1005 yra 4 apyrašai, 1901 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų, anglų, portugalų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti instituto direktoriaus įsakymai, potvarkiai,

instituto, Žuvinto rezervato, Vokės eksperimentinės žuvivaisos ir žuvų aklimatizacijos bazės, Eksperimentinės bazės Verkiuose nuostatai,

instituto direkcijos, Mokslinės tarybos, sektorių, laboratorijų, profsąjungos vietos komiteto, liaudies kontrolės grupės posėdžių, gamybinių susirinkimų protokolai,

mokslinio kūrybinio bendradarbiavimo sutartys,

instituto, jo padalinių veiklos, kadrų rengimo, mokslininkų individualūs kvalifikacijos kėlimo ir veiklos planai, ataskaitos,

profesoriaus Tado Ivanausko bibliografija, filmo „Prof. Ivanauskas“ anotacija, T. Ivanausko nekrologas,

recenzijos ir atsiliepimai apie instituto mokslinius darbus, mokslininkų monografijas, leidinius, mokslinių tiriamųjų darbų ir temų informacinės kortelės,

dokumentai apie darbuotojų pristatymą vyriausybiniams apdovanojimams, kandidatų į akademikus iškėlimą,

probleminių mokslinių tarybų „Gyvūnijos panaudojimo, rekonstrukcijos ir apsaugos biologiniai pagrindai“, „Hidrobiologijos, ichtiologijos ir vandens resursų panaudojimas“, „Gyvūnų populiacijų ir bendrijų funkcionavimas ir jų valdymas“ bei Jaunųjų mokslininkų tarybos, simpoziumų, konferencijų, pasitarimų, bendradarbiavimo su kitų šalių mokslininkais, instituto padalinių steigimo, ekspedicijų, mokslininkų rengimo aspirantūroje, leidybos, parodų organizavimo ir dalyvavimo jose, mokslinių pasiekimų įdiegimo į gamybą, instituto profsąjungos vietos komiteto ataskaitinių rinkiminių konferencijų dokumentai, socialistiniai įsipareigojimai,

susirašinėjimo mokslo tiriamojo darbo, fundamentinių mokslo darbų vykdymo, paukščių migracijos tyrinėjimo, ornitologinių grupių sudarymo klausimais dokumentai,

instituto direktoriaus pareigų perdavimo-perėmimo, instituto mokslinės veiklos patikrinimo aktai,

aspirantų, apsigynusiųjų disertacijas sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 834 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka, brėžinys.

 

Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos baigtų mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 913 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

 

Mokslo išradimų dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti instituto patentų grupės posėdžių protokolai, nuostatai, veiklos planai, ataskaitos, pripažintų ir nepripažintų išradimais darbų, racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, susirašinėjimo išradimų įforminimo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 78 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1964–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, portugalų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos instituto sąmatos ir balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina1 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 565, l. 176.

2 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2120, l. 83. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliai – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 1604, l. 97

3 LCVA. F. R-1005, ap. 1, b. 780, l. 165.

4 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.

5 Valstybės žinios, 1992 m., Nr. 11-300.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:24