O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1007 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS EKONOMIKOS INSTITUTO FONDĄ NR. R-1007

2011-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Ekonomikos institutas (1945-04-14–1989 m. gruodžio mėn.);

Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas (1989 m. gruodžio mėn.–1992-04-27).

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) Ekonomikos institutas įsteigtas vadovaujantis LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-04-14 nutarimu Nr. 208, kuriuo buvo patvirtintas LTSR MA statutas, akademijos struktūra ir naujų etatų projektas. Etatus 1945-05-03 patvirtino TSRS valstybinė etatų komisija.1

LTSR MA pirmininko 1945-09-25 įsakymu Nr. 79 Ekonomikos instituto direktoriumi nuo 1945-10-01 buvo paskirtas profesorius Dzidas Budrys.2

Institutas buvo pavaldus LTSR mokslų akademijai.

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,3 kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijos Ekonomikos institutas nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinamas Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-04-27 nutarimu Nr. 297 Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas panaikintas.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

LTSR MA Ekonomikos institutas buvo pagrindinė Lietuvos TSR mokslų akademijos mokslinio tiriamojo darbo įstaiga ekonomikos mokslų srityje. Institutas vienijo ekonomikos mokslo sričių mokslinį tiriamąjį darbą, jo praktinį taikymą ir planavimą, organizavo instituto tiriamąjį darbą, konsultavo kitų respublikos žinybų darbuotojus ekonomikos klausimais, ruošė savo srities mokslinius darbuotojus ir organizavo jų kvalifikacijos kėlimą, spausdino savo mokslo darbus, rengė mokslines konferencijas ir pasitarimus, dalyvavo kitų įstaigų rengtuose suvažiavimuose, konferencijose ir pasitarimuose, organizavo išvykas ir konsultacijas, viešas paskaitas ir pranešimus ekonomikos klausimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2011-07-08 iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 1323 Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto fondo Nr. 7 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1–3 ir Nr. 6. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1007.

Iš viso fonde Nr. R-1007 yra 4 apyrašai, 1323 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, instituto direktoriaus įsakymai,

instituto Mokslinės tarybos, Specializuotos mokslinės tarybos disertacijoms ginti (mokslo kandidato vardo suteikimo), Aspirantų priėmimo, Atestacinės, Jaunųjų specialistų stažuotės rezultatų apibendrinimo komisijų, Ekspertų komisijos darbams premijuoti, instituto padalinių, direkcijos posėdžių, gamybinių pasitarimų, kandidatinio minimumo egzaminų protokolai,

instituto tiriamojo ir mokslo darbo, mokslinių darbuotojų individualūs, mokslinių ir mokslinių pedagoginių kadrų rengimo planai ir ataskaitos, „Žinijos“ draugijos ir instituto „Žinijos“ organizacijos veiklos ataskaitos,

atsiliepimai apie mokslinius darbus, mokslo-tiriamųjų darbų anotacijos, recenzijos, mokslinio ir kūrybinio bendradarbiavimo sutartys, mokslinio tiriamojo darbo registracinės ir informacinės kortelės, 1992 m. mokslo programa,

seminarų, pasitarimų, konferencijų, suvažiavimų, koordinacinių probleminių tarybų, mokslinio ir kūrybinio bendradarbiavimo, instituto ir jo mokslinių bendradarbių darbo vertinimo, Lietuvos TSR pramonės specializavimo ir kooperavimo problemai nagrinėti, parodų organizavimo ir dalyvavimo jose, leidybos, pristatymo Respublikinėms mokslo ir technikos premijoms gauti, instituto veiklos kompleksinio patikrinimo, profsąjungos komiteto, Liaudies kontrolės grupės veiklos, socialistinio lenktyniavimo dokumentai,

instituto struktūra, žinios ir informacija apie instituto veiklą,

susirašinėjimo mokslo-tiriamojo darbo, ekonomikos mokslo vystymo, instituto statybos klausimais dokumentai,

statistinės žinios apie institutą ir jo asmens sudėtį,

etatų, mokslinio tyrimo temų ir problemų, straipsnių ir atspausdintų leidinių, sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 542 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos instituto sąmatos ir balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 74 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų ir disertacijų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos baigtų mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos ir disertacijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 534 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Disertacijų ir disertacijų gynimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos disertacijos ir disertacijų gynimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 173 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, grafikas, diagrama, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 25, 34. Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 2, b. 3, l. 5, l. 15; ap. 15, b. 1, l. 33.

2 LMA archyvas. F. 1, ap. 10 ,b. 1, l. 44.

3 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.

4 Valstybės žinios, 1992 m., Nr. 17-512.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:25