O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1008 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS CHEMIJOS IR CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS INSTITUTO FONDĄ NR. R-1008

2011-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institutas (1945-04-14–1989 m. gruodžio mėn.)

Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institutas (1989 m. gruodžio mėn.–1992-01-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) Chemijos ir cheminės technologijos institutas įsteigtas vadovaujantis LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-04-14 nutarimu Nr. 208, kuriuo buvo patvirtintas LTSR MA statutas, akademijos struktūra ir naujų etatų projektas. Etatus 1945-05-03 patvirtino TSRS valstybinė etatų komisija.1

LTSR MA pirmininko 1945-09-25 įsakymu Nr. 79 Chemijos ir cheminės technologijos instituto direktoriumi nuo 1945-10-01 buvo paskirtas profesorius Kazimieras Daukšas.2

Institutas buvo pavaldus LTSR mokslo akademijai.

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,3 kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institutas nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinamas Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institutu.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-01-28 nutarimu Nr. 58, kuriuo buvo patvirtintas Chemijos instituto statutas, Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institutas pavadintas Chemijos institutu.4 Institutas tapo valstybine mokslo įstaiga.

 

Sudarytojo funkcijos

 

LTSR MA Chemijos ir cheminės technologijos institutas buvo pagrindinė Lietuvos mokslų akademijos mokslinio tiriamojo darbo įstaiga chemijos ir cheminės technologijos mokslo srityje. Institutas vienijo chemijos ir cheminės technologijos mokslo sričių mokslinį tiriamąjį darbą, jo praktinį taikymą ir planavimą, organizavo instituto tiriamąjį darbą, konsultavo kitų respublikos institutų darbą chemijos ir cheminės technologijos mokslo srityje, ruošė savo srities mokslinius darbuotojus ir organizavo jų kvalifikacijos kėlimą, spausdino savo mokslo darbus, rengė mokslines konferencijas ir pasitarimus, dalyvavo kitų įstaigų rengtuose suvažiavimuose, konferencijose ir pasitarimuose, organizavo išvykas ir mokslinių tyrimų ekspedicijas, konsultacijas, viešas paskaitas ir pranešimus chemijos ir cheminės technologijos mokslo klausimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-03-18 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 2722 Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos instituto fondo Nr. 8 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1–4, Nr. 6, Nr. 8. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1008.

Iš viso fonde Nr. R-1008 yra 6 apyrašai, 2722 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, lenkų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti instituto direktoriaus įsakymai,

instituto Mokslinės tarybos, Ekspertų komisijos moksliniams darbams premijuoti, Specializuotos mokslinės tarybos disertacijų gynimo klausimais, instituto poskyrių, profsąjungos komiteto, Liaudies kontrolės grupės posėdžių, gamybinių pasitarimų protokolai,

instituto nuostatai, instituto darbuotojų premijavimo nuostatai ir jų vykdymo taisyklės, direktoriaus pareigų perėmimo-perdavimo aktai,

tiriamojo ir mokslinio darbo, leidybiniai planai bei ataskaitos, instituto 1981–1985 m. socialinio vystymo, mokslinių bendradarbių kvalifikacijos kėlimo individualūs planai, mokslinių bendradarbių komandiruočių, mokslinio ir mokslinio pedagoginio personalo ruošimo ataskaitos, instituto darbuotojų paskirstymas planinių temų vykdymui,

mokslininkų pranešimų, straipsnių tekstai, rekomendacijos ir atsiliepimai apie mokslinius darbus, atliktų darbų anotacijos, mokslinio tiriamojo darbo teminės, registracijos ir informacijos kortelės,

simpoziumų, konferencijų, kongresų, pasitarimų, probleminių tarybų, tikslinių kompleksinių mokslinių techninių programų, mokslinio, techninio, kūrybinio bendradarbiavimo su Ekonominės savitarpio pagalbos tarybos (ESPT) ir kitomis šalimis, instituto mokslininkų komandiruočių į užsienį, dalyvavimo tarptautinėse ir sąjunginėse konferencijose, užsienio mokslininkų priėmimo institute, mokslinių pasiekimų įdiegimo į gamybą, licencijų pirkimo ir pardavimo, parodų organizavimo ir dalyvavimo jose, akademiko A. Višomirskio dalyvavimo tarptautinės Elektrochemikų draugijos veikloje, profsąjungos ataskaitinių susirinkimų, socialistinio lenktyniavimo dokumentai,

žinios ir informacija apie instituto veiklą, socialistiniai įsipareigojimai ir jų įvykdymo rezultatai, kolektyvinės sutartys,

TSRS Aukščiausios Tarybos įsakas dėl LTSR mokslo akademijos Chemijos ir cheminės technologijos instituto apdovanojimo Darbo raudonosios vėliavos ordinu,

susirašinėjimo mokslininkų mokslo tiriamųjų darbų atsiskaitomybės, mokslininkų apdovanojimo klausimais dokumentai,

statistinės ataskaitos ir žinios personalo rengimo klausimais,

instituto struktūra,

mokslo tarybos narių, aspirantų, etatų, TSRS įmonių, kuriuose įdegti instituto darbai, išleistų leidinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 784 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

 

Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos baigtų mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 1417 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka, diagrama.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos instituto sąmatos ir balansai, instituto eksperimentinės bandymų bazės sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 87 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokslo išradimų dokumentų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti pripažintų ir nepripažintų išradimais darbų, racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, racionalizacinių pasiūlymų registracijos žurnalas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 262 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Profsąjungos vietos komiteto ir Liaudies kontrolės grupės veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti profsąjungos vietos komiteto, Liaudies kontrolės grupės posėdžių protokolai, ataskaitinių susirinkimų dokumentai, socialistinio lenktyniavimo dokumentai, Liaudies kontrolės grupės veiklos planai, ataskaitos, patikrinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Disertacijų gynimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti disertacijų gynimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 153 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1976–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 25, 34. Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 2, b. 3, l. 5, l. 15; ap. 15, b. 1, l. 33.

2 LMA archyvas. F. 1, ap. 10 ,b. 1, l. 43 a. p.

3 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.

4 Valstybės žinios, 1992 m., Nr. 11-300.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:26