O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1016 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO FONDĄ NR. R-1016

2011-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos institutas (1941-04-25–[1942 m.]; 1944-08-161945-04-13)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Lietuvos istorijos institutas (1945-04-14–1952-09-30)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos ir teisės institutas (1952-10-01–1955-07-09)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos institutas (1955-07-10–1989 m. gruodžio mėn.)

Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutas (1989 m. gruodžio mėn.–1990-04-08)

Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos istorijos institutas (1990-04-09–1992-01-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-16 nutarimu Nr. 36 buvo įkurta Lietuvos TSR mokslų akademija (toliau – LTSR MA). 1941-03-10 Liaudies Komisarų Tarybos nutarimu Nr. 201 patvirtintas LTSR MA statutas.1 LTSR MA prezidento 1941-04-25 įsakymu Nr. 1 Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos instituto direktoriumi nuo 1941-04-25 paskirtas profesorius Konstantinas Jablonskis.2

Institutas buvo pavaldus LTSR MA.

Nacių okupacijos metais Istorijos instituto veikla ir istorijos mokslo tyrimai buvo nutrūkę.

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1944-08-16 įsakymu Nr. 4 Lietuvos TSR mokslų akademijai Istorijos instituto direktoriumi nuo 1944-08-16 paskyrus profesorių Konstantiną Jablonskį,3 instituto veikla buvo atnaujinta.

LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-04-14 nutarimu Nr. 208 buvo patvirtintas Lietuvos TSR mokslų akademijos statutas, akademijos struktūra ir naujų etatų projektas, kuriuose įrašytas LTSR MA Lietuvos istorijos institutas. LTSR MA pirmininko 1945-05-22 įsakymu Nr. 33 nuo 1945-05-15 paskirtas LTSR MA Lietuvos istorijos instituto direktorius.4

Institutas buvo pavaldus LTSR MA.

Instituto žinioje buvo Lietuvos istorijos muziejus Vilniuje, Vilniaus etnografinis muziejus ir „Aušros“ muziejus Šiauliuose.

Vykdant TSRS Ministrų Tarybos 1952-06-06 nutarimą „Dėl pagalbos priemonių Lietuvos TSR Mokslų Akademijai“ LTSR MA prezidiumo 1952-08-12 išplėstiniame posėdyje nutarta LTSR MA Teisės institutą iki 1952-09-30 sujungti su LTSR MA Lietuvos istorijos institutu. LTSR MA Istorijos ir teisės institutas pradėjo veikti nuo 1952-10-01.5

LTSR MA prezidiumo 1955-07-09 nutarimu Nr. 84 Istorijos ir teisės instituto Teisės sektorius nuo 1955-07-10 išskirtas iš instituto sudėties. Istorijos ir teisės institutas pavadintas Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos institutu.6

Institutui buvo pavaldus Istorinis-etnografinis muziejus Vilniuje. 1963 m. rugpjūčio mėn. Istorijos-etnografijos muziejus perduotas Lietuvos TSR kultūros ministerijai.7

LTSR MA prezidiumo 1974-12-10 nutarimu Nr. 306 nuo 1975 m. pradžios prie Istorijos instituto įsteigta Centralizuota buhalterija.8

LTSR MA prezidiumo 1987-06-15 nutarimu Nr. 213 Lietuvos TSR MA archyvas nuo 1987-07-01 reorganizuotas į Lietuvos TSR MA Centrinį mokslinį archyvą prie Istorijos instituto. Archyvas veikė skyriaus teisėmis. Nuo 1992-04-01 Centrinį mokslinį archyvą perėmė Lietuvos mokslų akademija.9

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,10 kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos institutas nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinamas Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutu.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 1990-04-09 nutarimu Nr. 118 Istorijos institutas pavadintas Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos istorijos institutu.11

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-01-28 nutarimu Nr. 58 patvirtintas Lietuvos istorijos instituto statutas.12 Institutas tapo valstybine mokslo įstaiga.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos istorijos institutas buvo pagrindinė Mokslų akademijos mokslinio tiriamojo darbo įstaiga istorijos mokslų srityje. Institutas koordinavo istorijos mokslų mokslinį tiriamąjį darbą, jo praktinį taikymą ir planavimą, organizavo instituto tiriamąjį darbą, konsultavo kitų respublikos žinybų darbuotojus istorijos, archeologijos ir etnografijos klausimais, ruošė savo srities mokslinius darbuotojus ir organizavo jų kvalifikacijos kėlimą, spausdino savo mokslo darbus, rengė mokslines konferencijas ir pasitarimus, dalyvavo kitų įstaigų rengtuose suvažiavimuose, konferencijose ir pasitarimuose, organizavo išvykas ir mokslinių tyrimų ekspedicijas, konsultacijas, viešas paskaitas ir pranešimus istorijos, archeologijos, etnografijos klausimais.

1952–1955 m. veikęs Istorijos ir teisės instituto Teisės sektorius tyrė visuomeninių-politinių, filosofijos mokslų raidą Lietuvoje.

Centralizuota buhalterija vykdė LTSR MA Istorijos, Lietuvių kalbos ir literatūros institutų bei LTSR MA Centrinės bibliotekos buhalterinę apskaitą.

Centrinis mokslinis archyvas komplektavo ir saugojo MA Prezidiumo, institutų, įstaigų bei organizacijų veiklos dokumentus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-06-06 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 904 Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos istorijos instituto fondo Nr. 16 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1. ir Nr. 2. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1016.

Iš viso fonde Nr. R-1016 yra 2 apyrašai, 904 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, prancūzų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, instituto direktoriaus įsakymai ir potvarkiai,

instituto ir jo padalinių reguliaminai ir nuostatai, veiklos taisyklės, instituto bibliotekos nuostatai, Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbo taisyklės, Istorinio-etnografinio muziejaus statutas, archeologinių kasinėjimų atviro lapo instrukcija, direktoriaus pareigų perėmimo-perdavimo aktai,

instituto Mokslinės ir Mažosios mokslinės tarybų, Aspirantų priėmimo komisijos, instituto padalinių, direkcijos, bendradarbių posėdžių, gamybinių pasitarimų protokolai,

instituto ir jo padalinių tiriamojo ir mokslo darbo, kadrų parengimo, aspirantūros, instituto bibliotekos, Šiaulių „Aušros“, Istorijos-etnografijos muziejų planai ir ataskaitos, leidybiniai planai, instituto mokslinių bendradarbių individualios ataskaitos, instituto 1966–1970 m. mokslo tiriamojo darbo pagrindinės kryptys, instituto struktūra,

žinios ir informacija apie instituto, muziejų veiklą, mokslinius kadrus, aspirantų ruošimą,

atsiliepimai ir recenzijos apie mokslinius darbus, disertacijas, atsakymai į užklausimus, konferencijose skaitytų pranešimų, teorinių seminarų tezės, pranešimų tekstai,

simpoziumų, konferencijų, pasitarimų, probleminių tarybų, instituto mokslininkų komandiruočių į užsienį, užsienio mokslininkų lankymosi institute, dalyvavimo tarptautinėse ir sąjunginėse konferencijose, parodų organizavimo ir dalyvavimo jose, muziejų, profsąjungos vietos komiteto veiklos dokumentai,

susirašinėjimo instituto Mokslinės tarybos sudarymo, muziejinių eksponatų rinkimo ir jų priklausomybės, archeologinių kasinėjimų ir radinių bei jų apsaugos, paminklų apsaugos, muziejų perdavimo, tautosakos rinkimo, mokslinio bendradarbiavimo klausimais dokumentai,

Istorijos-etnografijos, Baltarusių, Karaimų, Šilutės muziejų, pastato Kosciuškos g. 30 perdavimo, instituto bibliotekos knygų patikrinimo, perdavimo ir nurašymo, instituto įsigytų dokumentų, brėžinių, piešinių, negatyvų ir kt. priėmimo aktai,

Mokslo tarybos narių, liaudies kultūros, architektūros, etnografijos objektų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 712 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Istorijos, Lietuvių kalbos ir literatūros institutų, Centrinės bibliotekos, muziejų, Centralizuotos buhalterijos sąmatos ir balansai, 1957 m. archeologinių kasinėjimų prie Kauno HE sąmata, Istorijos instituto etatų sąrašai, tautosakos medžiagos, rinkinių priėmimo, leidinių perdavimo, priėmimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 192 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai –mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 5, 6.

2 Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 9, b. 2073, l. 21.

3 LMA archyvas. F. 1, ap. 10 ,b. 1, l. 3 a. p.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 25, 34. LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 3, l. 5, l. 15; ap. 10, b. 1, l. 23; ap. 15, b. 1, l. 33.

5 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 208, l. 87, 125, l60, 161.

6 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 341, l. 216.

7 LMA archyvas. F. 1, ap. 16, b. 204.

8 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 1460, l. 225.

9 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2020, l. 189; F. 100, ap. 1, b. 68, l. 12.

10 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.

11 LMA archyvas. F. 100, ap. 1, b. 6, l. 171.

12 Valstybės žinios, 1992 m., Nr. 11-300.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:30