O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1027 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS FIZIKINIŲ-TECHNINIŲ ENERGETIKOS PROBLEMŲ INSTITUTO

FONDĄ NR. R-1027

2011-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Technikos mokslų institutas (1948-02-01–1952-09-30)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Fizikos-technikos institutas (1952-10-01–1956-09-30)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Energetikos ir elektrotechnikos institutas (1956-10-01–1966-12-31)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas (1967-01-01–1989 m. gruodžio mėn.)

Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas (1989 m. gruodžio mėn.–1992-04-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos 1947-11-16 potvarkiu Nr. 17086-p Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumo 1947-11-25 posėdyje nutarta organizuoti Lietuvos TSR mokslų akademijos Technikos mokslų institutą.1

LTSR MA prezidento 1948-02-06 įsakymu Nr. 9 Technikos mokslų instituto direktoriumi nuo 1948-02-01 buvo paskirtas profesorius Juozas Indriūnas.2

Etatus 1948-05-05 patvirtino TSRS valstybinė etatų komisija.3

Institutas buvo pavaldus LTSR MA.

Vykdant TSRS Ministrų Tarybos 1952-06-06 nutarimą „Dėl pagalbos priemonių Lietuvos TSR Mokslų Akademijai“ LTSR MA prezidiumo 1952-08-12 išplėstiniame posėdyje nutarta Lietuvos TSR mokslų akademijos Technikos mokslų institutą iki 1952-09-30 reorganizuoti į Lietuvos mokslų akademijos Fizikos-technikos institutą.4

Institutas buvo pavaldus LTSR MA.

LTSR MA prezidiumo 1956-09-05 nutarimu Nr. 141 reorganizavus LTSR MA Fizikos-technikos institutą, nuo 1956-10-01 buvo įkurti LTSR MA Fizikos ir matematikos, LTSR MA Energetikos ir elektrotechnikos, LTSR MA Statybos ir architektūros institutai. Fizikos-technikos instituto teisių perėmėju patvirtintas Energetikos ir elektrotechnikos institutas.5

Institutas buvo pavaldus LTSR MA.

LTSR MA prezidiumo 1966-11-23 nutarimu Nr. 470 Energetikos ir elektrotechnikos institutas nuo 1967-01-01 pavadintas Lietuvos TSR mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų institutu.6

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,7 kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinamas Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų institutu.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-01-28 nutarimu Nr. 58, kuriuo buvo patvirtintas Lietuvos energetikos instituto statutas, Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas nuo 1992-04-02 pavadintas Lietuvos energetikos institutu.8 Institutas tapo valstybine mokslo įstaiga.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Technikos mokslų institutas buvo pagrindinė Lietuvos TSR mokslų akademijos mokslinio tiriamojo darbo įstaiga technikos mokslo srityje, Fizikos-technikos institutas – fizikos-technikos mokslo srityje, Energetikos ir elektrotechnikos institutas – energetikos ir elektrotechnikos srityse. Institutas vienijo technikos (fizikos-technikos, energetikos ir elektrotechnikos) mokslo sričių mokslinį tiriamąjį darbą, jo praktinį taikymą ir planavimą, organizavo instituto tiriamąjį darbą, konsultavo kitų respublikos institutų darbą technikos (fizikos-technikos, energetikos ir elektrotechnikos) mokslo srityje, ruošė savo srities mokslinius darbuotojus ir organizuodavo jų kvalifikacijos kėlimą, spausdino savo mokslo darbus, rengė mokslines konferencijas ir pasitarimus, dalyvavo kitų įstaigų rengtuose suvažiavimuose, konferencijose ir pasitarimuose, organizavo išvykas ir mokslinių tyrimų ekspedicijas, konsultacijas, viešas paskaitas ir pranešimus technikos (fizikos-technikos, energetikos ir elektrotechnikos) mokslo klausimais.

Pagrindinės Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto mokslinio tyrimo darbų kryptys buvo šilumos mainų ir medžiagų savybių aukštose temperatūrose ir aukštų temperatūrų dujų srautuose kompleksiniai tyrimai, adaptyvinių ir savamokslių valdymo sistemų tyrimas, daugiaekstremalinių uždavinių sprendimo matematinio programavimo metodų sudarymas ir tyrimas, Lietuvos TSR šiluminio-energetinio balanso ir hidroenergetinių resursų tyrimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2011-04-15 iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 2117 Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių techninių energetikos problemų instituto fondo Nr. 27 bylų, įrašytų į apyrašus Nr. 1–3 ir Nr. 6. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1027.

Iš viso fonde Nr. R-1027 yra 4 apyrašai, 2117 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, instituto direktoriaus įsakymai,

instituto reguliaminai ir nuostatai, instituto vadovaujančių, mokslinių, inžinerinių-techninių darbuotojų ir specialistų atestavimo nuostatai, instrukcija LTSR MA institutams atskirų mokslo šakų terminų rinkimo ir terminų žodynų sudarymo klausimais,

instituto Mokslinės, Specializuotos ir Patentinės mokslinės tarybų, Technikos mokslų terminologijos, Konkursinės, 1983 m. jaunųjų specialistų stažuotės rezultatų apibendrinimo komisijų, instituto padalinių, direkcijos ir visuomeninių organizacijų atstovų posėdžių, gamybinių pasitarimų, seminarų, specialybės kandidatinio minimumo egzaminų protokolai,

tiriamojo ir mokslo darbo, aspirantų priėmimo, konkrečių pagalbos priemonių gamybai ir žemės ūkiui, leidybiniai planai ir ataskaitos, mokslinių tyrimo darbų informacinės ataskaitos,

atsiliepimai ir recenzijos apie mokslinius darbus bei disertacijas, kūrybinio bendradarbiavimo sutartys, instituto istorinės apžvalgos ir žinios apie jo veiklą, mokslinio tiriamojo darbo registracinės ir informacinės kortelės,

simpoziumų, konferencijų, pasitarimų, probleminių tarybų, mokslinio, kūrybinio bendradarbiavimo, užsienio mokslininkų priėmimo institute, instituto mokslininkų komandiruočių į užsienį, dalyvavimo tarptautinėse ir sąjunginėse konferencijose, mokslinių darbų įdiegimo į gamybą, mokslinių kadrų ruošimo, instituto ir jo padalinių reorganizacijos, parodų organizavimo ir dalyvavimo jose, mokslinių vardų suteikimo, instituto direktoriaus rinkimų, darbuotojų premijavimo, instituto veiklos kompleksinio patikrinimo, profsąjungos komiteto, Liaudies kontrolės grupės veiklos, geriausiai laboratorijai išaiškinti bei premijavimo už atliktus mokslinius darbus konkursų dokumentai,

instituto struktūra, žinios ir informaciją apie instituto veiklą, socialistiniai įsipareigojimai ir jų rezultatai, instituto administracijos ir profsąjungos komiteto kolektyvinės sutartys,

susirašinėjimo racionalizacinių pasiūlymų, TSRS mokslininkų pakvietimo į institutą skaityti paskaitų bei teikti konsultacijas klausimais dokumentai,

statistinės ir kitos žinios apie mokslinius kadrus, mokslinių darbuotojų paskirstymą pagal specialybes ir jaunų specialistų pareikalavimą, konkursus pareigoms užimti laimėjusių asmenų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 716 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinis, periodikos iškarpos, nuotrauka.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti instituto sąmatos ir balansai, patalpų perdavimo aktas, nuomos sutartis, mokslinių tyrimo darbų (temų), etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokslo išradimų dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti pripažintų išradimais darbų dokumentai, racionalizacinių pasiūlymų registracijos knygos, paraiškų išradimams registravimo žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 294 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos baigtų mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 1000 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947 m., 1949–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

1 Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 2, b, 42, l. 133.

2 LMA archyvas. F. 1, ap. 10 ,b. 8, l. 8 a. p.

3 LMA archyvas. F. 1, ap. 15, b. 3. l. 80.

4 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 208, l. 87, 98, 125.

5 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 412, l. 48, 126.

6 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 1010, l. 99.

7 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.

8 Valstybės žinios, 1992 m., Nr. 11-300.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:35