O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-183 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS VALSTYBINIO MOKSLINIO TYRIMO DARBŲ KOORDINAVIMO KOMITETO FONDĄ NR. R-183

2007-04 Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis mokslinis technikos komitetas (1957-09-25–1961-09-14)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis mokslinio tyrimo darbų koordinavimo komitetas (1961-09-15–1965-10-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-09-25 nutarimu Nr. 489 įsteigtas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis mokslinis technikos komitetas.1

Lietuvos KP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1961-09-15 nutarimu Nr. 561 „Dėl priemonių mokslinio tyrimo darbų koordinavimui pagerinti respublikoje“ Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis mokslinis technikos komitetas likviduotas ir įsteigtas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis mokslinio tyrimo darbų koordinavimo komitetas.2

Lietuvos KP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965-10-20 nutarimu Nr. 466 „Dėl pramonės valdymo gerinimo“ Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis mokslinio tyrimo darbų koordinavimo komitetas panaikintas.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis mokslinis technikos komitetas analizavo ir apibendrino TSRS ir užsienio mokslo bei technikos pasiekimus, teikė pasiūlymus pasiekimų įgyvendinimui liaudies ūkyje, kontroliavo naujos technikos pritaikymą gamyboje, organizavo mokslinės techninės informacijos propagandą.

Valstybinis mokslinio tyrimo darbų koordinavimo komitetas vadovavo mokslinių tiriamųjų darbų vykdymui ir plėtojimui, rezultatų diegimui liaudies ūkyje, analizavo ir apibendrino TSRS ir užsienio mokslo bei technikos pasiekimus, koordinavo ir kontroliavo mokslinio tyrimo įstaigų veiklą, vadovavo mokslinės techninės informacijos propagandai respublikoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis mokslinio tyrimo darbų koordinavimo komitetas 1965-12-10 perdavė archyvui 86 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 1l, Nr. 2l, Nr. 3l: apyraše Nr. 1 įrašyti 29, apyraše Nr. 2– 7, apyraše Nr. 3- 6, apyraše Nr. 1l- 26, apyraše Nr. 2l- 10, apyraše Nr. 3l- 8 apskaitos vienetai ir 21 neaprašytą bylą.

Perduoti apyrašai buvo pertvarkyti: apyrašai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 sujungti į apyrašą Nr. 1, apyrašai Nr. 1l, Nr. 2l ir Nr. 3l sujungti į apyrašą Nr. 1l. Gauta neaprašyta 21 byla buvo sutvarkyta ir įrašyta į sudarytą naują apyrašą Nr. 6. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis mokslinio tyrimo darbų koordinavimo komitetas 1966-02-24 perdavė archyvui 1133 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 2-5: apyraše Nr. 2 įrašyti 832, apyraše Nr. 3– 20, apyraše Nr. 4- 211, apyraše Nr. 5- 70 apskaitos vienetų.

Pagal apskaitos dokumentus 1995 m. fonde buvo 1240 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1, 1l, 2, 3, 4, 5, 6.

1995-10-26 buvo pertvarkyti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 1l. Atlikus apyrašo Nr. 1l dokumentų ekspertizę, atrinkta naikinti 16 apskaitos vienetų. Nuolatiniam saugojimui palikti 28 apskaitos vienetai, kurie buvo įrašyti į pertvarkytą apyrašą Nr. 1. Iš pavienių dokumentų sudarytas 1 apskaitos vienetas ir įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Fonde buvo 346 laikino saugojimo neaprašytos bylos. Atlikus dokumentų ekspertizę 342 bylos atrinktos naikinti, nuolatiniam saugojimui palikti 4 apskaitos vienetai, kurie buvo įrašyti į apyrašą Nr. 2.

1996-01-29 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 rasta byla.

Iš viso fonde Nr. R-183 yra 6 apyrašai, 1230 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, komiteto nuostatai ir veiklos įsakymai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptų dokumentų patikrinimo ir naikinimo aktai, slaptų dokumentų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti komiteto nuostatai, pirmininko įsakymai ir potvarkiai, Kolegijos ir Mokslinės tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, mokslo ir technikos vystymo, pasiekimų įdiegimo respublikos liaudies ūkyje planai, komiteto veiklos, mokslinio tyrimo institutų ir aukštųjų mokyklų mokslinių tiriamųjų darbų ir kt. planai bei ataskaitos, konferencijų ir pasitarimų dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatų apibendrinimai ir analizės, pažangių technologinių procesų ir gamybos organizavimo dokumentai, pramonės įmonių plano įvykdymo rodikliai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Mokslinio tyrimo darbų koordinavimo tarybos prie Lietuvos TSR Mokslo Akademijos, mokslinio tyrimo institutų, aukštųjų mokyklų, projektavimo ir konstravimo biurų, eksperimentinių bazių mokslinės techninės veiklos dokumentai. Gamyklų ir mažųjų hidroelektrinių statybos darbų, įtvarų techninio veikimo ir eksploatacijos būklės patikrinimo dokumentai.

Mokslinio tyrimo institutų, probleminių laboratorijų ir kt. mokslinių organizacijų steigimo ir veiklos patikrinimo dokumentai.

Dalyvavimo sąjunginėje liaudies ūkio pasiekimų parodoje dokumentai, disertacijų ir etatų sąrašai, statistinės žinios apie kadrus, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijos struktūrą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 836 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti komiteto pirmininko įsakymai personalo klausimais, darbuotojų asmens sąskaitos ir atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos komiteto darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 211 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybinio mokslinio tyrimo darbų koordinavimo komiteto įsakymai bei nutarimai ir Kolegijos posėdžių protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti TSRS liaudies ūkio vystymo planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1965 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 431, l. 191.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 582, l. 4.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:59