O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-638 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GEOLOGIJOS DARBŲ GAMYBINIO SUSIVIENIJIMO FONDĄ NR. R-638

2007-06- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Geologijos ir gelmių apsaugos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1957-10-07–1964-09-14)

Lietuvos TSR valstybinis gamybinis geologijos komitetas(1964-09-15–1965-10-19)

Geologijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1965-10-20–1978-12-11)

Lietuvos TSR geologijos valdyba (1978-12-12–1987-10-29)

Lietuvos geologijos darbų gamybinis susivienijimas (1987-10-16–1991-03-11)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-10-07 nutarimu Nr. 508 „Dėl Geologijos ir gelmių apsaugos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organizavimo“ įsteigta Geologijos ir gelmių apsaugos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1964-09-15 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Valstybinio gamybinio geologijos komiteto įsteigimo“ Geologijos ir gelmių apsaugos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pertvarkyta į sąjunginį respublikinį Lietuvos TSR valstybinį gamybinį geologijos komitetą.2

Lietuvos KP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965-10-20 nutarimu Nr. 466 „Dėl pramonės valdymo gerinimo“ Lietuvos TSR valstybinis gamybinis geologijos komitetas panaikintas ir įsteigta Geologijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.3

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1978-12-12 nutarimu Nr. IX-3167 „Apie Lietuvos TSR įstatymo dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos įsigaliojimo tvarką“ Geologijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pavadinta Lietuvos TSR geologijos valdyba.4 Valdyba buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir TSRS geologijos ministerijai.

TSRS geologijos ministerijos 1987-10-16 įsakymu Nr. 573 „Dėl Lietuvos geologijos darbų gamybinio susivienijimo įkūrimo“ iš likviduojamos Lietuvos TSR geologijos valdybos įmonių (Vilniaus hidrogeologinės ekspedicijos, Kompleksinės geologinės žvalgybos ekspedicijos, Naftos žvalgybos ekspedicijos (Gargždai), Kauno hidrogeologijos ekspedicijos, Šiaulių hidrogeologijos ekspedicijos, Lietuvos geologijos mokslinio tyrimo instituto, Geologinių ekonominių tyrimų metodinės partijos) įkurtas Lietuvos geologijos darbų gamybinis susivienijimas.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1987-10-29 įsaku Nr. XI-1975 „Dėl Lietuvos TSR geologijos valdybos panaikinimo“ Lietuvos TSR geologijos valdyba panaikinta.5

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-03-11 nutarimu Nr. 89 „Dėl Valstybinės geologijos tarnybos ir Valstybinės geodezijos tarnybos įdiegimo“ Lietuvos geologijos darbų gamybinis susivienijimas likviduotas. Jo funkcijas perėmė Valstybinė geologijos tarnyba.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Geologijos ir gelmių apsaugos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organizavo, planavo, vadovavo bei registravo respublikoje vykdomus geologinius darbus, vykdė naudingų iškasenų, telkinių paieškas bei žvalgymą Lietuvos teritorijoje, apibendrino jų rezultatus, atliko mokslinius tiriamuosius darbus, darė geologines nuotraukas, gręžė artezinius šulinius, diegė naujas geologinių darbų vykdymo metodikas, kontroliavo atliekamų geologinio žvalgymo ir hidrogeologinių darbų kokybę ir kt.

Keičiantis institucijos pavadinimui, funkcijos nesikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1999-10-19 perėmė Lietuvos geologijos darbų gamybinio susivienijimo 921 bylą, įrašytą apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: apyraše Nr. 1 įrašyti 837, apyraše Nr. 2 – 84 apskaitos vienetai.

Lietuvos centriniame valstybės archyve 1999 m. fondas buvo pavadintas „Lietuvos TSR geologijos valdyba“.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvos geologijos darbų gamybinis susivienijimas“.

Iš viso fonde Nr. R-638 yra 2 apyrašai, 921 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1991m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, TSRS geologijos ministerijos bei valdybos Ekspertizės sektoriaus pasitarimų dokumentai, geologinių darbų projektų svarstymo protokolai, įsakymai veiklos klausimais, Mokslinės techninės tarybos, Kolegijos, Teritorinės naudingų iškasenų atsargų ir kitų komisijų posėdžių ir gamybinių pasitarimų protokolai, geologinių darbų ir kapitalinių įdėjimų, finansų, kadrų ir jaunųjų specialistų pareikalavimo bei kvalifikacijos kėlimo, naujos technikos įdiegimo metų planai, geologijos žvalgymo ir giliojo gręžimo darbų plano vykdymo suvestinės metų ataskaitos, geologinės kontrolės darbo metų ataskaita, patvirtinti kapitalinės statybos tituliniai sąrašai, geologinių ekspedicijų ir giliojo gręžimo aikštelių perdavimo priėmimo aktai, revizijų aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, metų ir likvidaciniai balansai, hidrogeologinių darbų leidimų registracijos knygos, Mokslinės techninės draugijos, profsąjungos komiteto ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal institucijos struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 837 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti viršininko įsakymai, slaptų dokumentų priėmimo perdavimo ir naikinimo aktai, slaptų bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 84 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1989 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-638, ap. 1, b. 1, l. 1.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 164, l. 39.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 419, l.52.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 738, l. 14.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:06