O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-992 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS INSTITUTO FONDĄ NR. R-992

2011-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institutas (1956-10-01–1976-12-31);

Lietuvos TSR mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institutas (1977-01-01–1989 m. gruodžio mėn.);

Lietuvos mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institutas (1989 m. gruodžio mėn.–1990-07-08);

Lietuvos mokslų akademijos Matematikos ir informatikos institutas (1990-07-09–1992-01-28).

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumo 1956-09-05 nutarimu Nr. 141 reorganizavus LTSR MA Fizikos-technikos institutą, nuo 1956-10-01 buvo įkurtas Lietuvos TSR mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institutas.[1]

Institutas buvo pavaldus LTSR MA.

LTSR MA prezidiumo 1976-12-29 nutarimu Nr. 360 reorganizavus Fizikos ir matematikos institutą, nuo 1977-01-01 buvo įkurti LTSR MA Matematikos ir kibernetikos bei LTSR MA Fizikos institutai.[2]

Matematikos ir kibernetikos institutas buvo pavaldus LTSR MA.

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,[3] kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institutas nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinamas Lietuvos mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institutu.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 1990-07-09 nutarimu Nr. 216 Lietuvos mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institutas pavadintas Lietuvos mokslų akademijos Matematikos ir informatikos institutu.[4]

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-01-28 nutarimu Nr. 58 patvirtintas Matematikos ir informatikos instituto statutas.[5] Institutas tapo valstybine mokslo įstaiga.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Fizikos ir matematikos institutas buvo pagrindinė Lietuvos TSR mokslų akademijos mokslinio tiriamojo darbo įstaiga fizikos ir matematikos srityje. Institutas vienijo fizikos ir matematikos mokslo sričių mokslinį tiriamąjį darbą, jo praktinį taikymą ir planavimą, organizavo instituto tiriamąjį darbą, konsultavo kitų respublikos institutų darbuotojus fizikos ir matematikos mokslo srityje, ruošė savo srities mokslinius darbuotojus ir organizuodavo jų kvalifikacijos kėlimą, spausdino savo mokslo darbus, rengė mokslines konferencijas ir pasitarimus, dalyvavo kitų įstaigų rengtuose suvažiavimuose, konferencijose ir pasitarimuose, palaikė kūrybinius ryšius su kitomis mokslo įstaigomis, organizavo išvykas ir mokslinių tyrimų ekspedicijas, konsultacijas, viešas paskaitas ir pranešimus fizikos ir matematikos mokslo klausimais.

Pagrindinės Matematikos ir kibernetikos (Matematikos ir informatikos ) instituto mokslo tiriamųjų darbų kryptys buvo tikimybių teorijos asimptotiniai metodai, masinio aptarnavimo erodinė, tikimybinė skaičių teorijos, atsitiktinių procesų statistika, įvertinimas, nuosekli analizė, atsitiktinių procesų atpažinimas ir valdymas, atsitiktinių laukų atpažinimo metodai ir algoritmai, diferencialinių lygčių sprendimo skaitiniai metodai, sprendimų priėmimo, daugelio kintamųjų funkcijų ekstremumo ieškojimo metodai, tinklinių metodų sistemų analizė, mokslinių tyrimų automatizavimas, atsitiktinių procesų eksperimentinių tyrimų automatizacijos bei respublikos automatizuotų valdymo sistemų programinė įranga.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2011-05-09 iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 827 Lietuvos mokslų akademijos Matematikos ir informatikos instituto fondo Nr. 9 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1–Nr. 3. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-992.

Iš viso fonde Nr. R-992 yra 3 apyrašai, 827 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1952 m., 1956–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, rumunų, suomių kalbomis.

Fonde yra LTSR MA Geologijos ir geografijos instituto 1950–1952 m. mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti, instituto direktoriaus įsakymai, potvarkiai, direktoriaus pavaduotojo potvarkiai Radiologinei laboratorijai,

instituto, Jaunųjų specialistų stažuotės nuostatai, direktoriaus pareigų perėmimo-perdavimo aktai,

instituto Mokslinės tarybos, Aspirantų priėmimo, Konkursinės komisijų posėdžių, gamybinių pasitarimų, specialybės kandidatinio minimumo protokolai,

instituto ir jo padalinių mokslo ir tiriamojo darbo, leidybiniai, mokslinių ir mokslinių pedagoginių kadrų rengimo, TSRS Ministrų Tarybos Valstybinio mokslo ir technikos komiteto koordinuojamų problemų planai ir ataskaitos, instituto 1976–1980 m. socialinio ir ekonominio vystymo, instituto 1960–1980 m. generalinis perspektyvinio vystymosi planai,

atsiliepimai, recenzijos apie mokslinius darbus, disertacijas, mokslinio, kūrybinio bendradarbiavimo sutartys, mokslo tiriamojo darbo teminės, registracijos ir informacinės kortelės, instituto pagrindinės mokslo tiriamojo darbo kryptys, organizacijų ir įstaigų padėkos institututi bei jo darbuotojams,

simpoziumų, konferencijų, pasitarimų, seminarų, probleminių tarybų, instituto Jaunųjų mokslininkų tarybos, Respublikos automatizuotų valdymo sistemų matematiniam aprūpinimui koordinuoti komisijos, mokslinio bendradarbiavimo, instituto ir jo padalinių reorganizacijos, TSRS MA ir kitų šalių mokslininkų lankymosi institute, instituto mokslininkų komandiruočių į užsienį ir TSRS mokslo įstaigas, dalyvavimo tarptautinėse ir sąjunginėse konferencijose, mokslo tiriamųjų darbų įdiegimo į gamybą, parodų organizavimo ir dalyvavimo jose, respublikos vidurinių mokyklų šefavimo, instituto Skaičiavimo centro, instituto mokslinių darbuotojų premijavimo, profsąjungos komiteto, Liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai,

instituto struktūra, žinios ir informacija apie instituto veiklą, mokslinius bendradarbius ir aspirantus, instituto atliktus sutartinius mokslo tiriamuosius darbus, pažymos apie kadrų rengimą, socialistiniai įsipareigojimai ir jų rezultatai,

susirašinėjimo mokslinių darbų atlikimo, respublikinės automatizuotos valdymo sistemos kūrimo, astronomijos observatorijos steigimo, mokslo tiriamojo darbo išvystymo branduolinės fizikos ir radioaktyvių izotopų srityje, keitimosi moksline literatūra klausimais dokumentai,

statistinės ataskaitos apie kadrus ir mokslinių tiriamųjų darbų vykdymą, konkursus pareigoms užimti laimėjusių asmenų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 581 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, rumunų, suomių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, diagrama.

 

Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos baigtų mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 176 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1952 m., 1956–1982 m.

Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka, diagrama.

Apyraše yra LTSR MA Geologijos ir geografijos instituto 1950–1952 m. mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti instituto sąmatos ir balansai, pagrindinių priemonių perkainavimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-992, ap. 1, b. 3, l. 1
[2] Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 2, b. 1546, l. 212.
[3] LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.
[4] LMA archyvas. F. 100, ap. 1, b. 7, l. 116.
[5] Valstybės žinios, 1992 m., Nr. 11-300.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:16