O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1334 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS NOTARŲ FONDĄ NR. 1334

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus notarai:

Juozas Platakis (1939-11-03–[1944 m.])

Pranas Reklaitis (1939-11-03–1940-02-01)

Severinas Boguševičius (1940-02-01–1940-08-31)

Antanas Šlapkonis (1940-02-01–1940-07-19)

Antanas Zykus (1940-09-01–[1941 m].)

Henrikas Kmita (1941-11-01–[1944 m.])

Balys Stadzevičius ([1942–1944 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1939 m. spalio mėn. Vilnius ir Vilniaus kraštas buvo grąžinti Lietuvai.

Lietuvos Seimas 1939-10-27 priėmė Vilniaus miesto ir jo srities tvarkymo įvedamąjį įstatymą, kuriame buvo nustatyta, kad Vilniaus mieste ir jo srityje veikia Lietuvos teisės nuostatai.1 Notarų kontorų skaičių bei jų vietą nustatė, notarus skyrė ir atleido teisingumo ministras, notarų veiklą prižiūrėjo apygardų teismai.

Teisingumo ministras 1939-11-02 įsakymu Nr. 542 nuo 1939-11-03 Vilniuje įsteigė 2 notarų kontoras,2 Vilniaus notarais paskyrė Juozą Platakį ir Praną Reklaitį.3

Teisingumo ministro 1940-01-22 įsakymu Nr. 77 P. Reklaitis nuo 1940-02-01 atleistas iš Vilniaus notaro pareigų ir paskirtas Plungės notaru.4

Teisingumo ministro 1940-01-22 įsakymu Nr. 78 Vilniaus notaru nuo 1940-02-01 buvo paskirtas Severinas Boguševičius.5 Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaro 1940-08-31 įsakymu Nr. 595 S. Boguševičius atleistas iš Vilniaus notaro pareigų, jo kontora uždaryta. Bylas, dokumentus, rejestrus ir antspaudus jis perdavė Vilniaus notarui J. Platakiui.6

Teisingumo ministro 1940-01-23 įsakymu Nr. 79 Vilniaus notaru nuo 1940-02-01 paskirtas Antanas Šlapkonis.7

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kurį laiką dar buvo palikta sena notarų kontorų sistema, pakeisti tik notarai.

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaro 1940-09-01 įsakymu Nr. 600 notaras A. Šlapkonis nuo 1940-07-19 buvo atleistas iš pareigų, Vilniaus notaru nuo 1940-09-01 paskirtas Antanas Zykus.8

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1941-04-11 nutarimu Nr. 326 patvirtino ir įvedė Lietuvos TSR valstybinio notariato nuostatus.9 Pagal šiuos nuostatus notariniams veiksmams atlikti miestuose, miesteliuose ir rajonų centruose buvo steigiamos valstybinės notarinės kontoros. Valstybinei notarinei kontorai vadovavo notaras. Notarus ir jų pavaduotojus skyrė, perkėlė ir atleido teisingumo liaudies komisaras. Notarinių kontorų veiklą prižiūrėjo ir kontroliavo Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas.10

Vilniaus I rajono valstybinės notarinės kontoros notaru 1941 m. dirbo J. Platakis,11Vilniaus III rajono valstybinės notarinės kontoros notaru 1941 m. dirbo Antanas Zykus.12

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino visus Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo teisminės santvarkos įstatymus bei įsakus ir atkūrė iki sovietų okupacijos veikusias teismines įstaigas.13 Teisingumo ministras 1941-07-16 išleido aplinkraštį Nr. 1, kuriame nurodoma, kad atkuriamos iki 1940-06-15 veikusios notarinės įstaigos.14

Nuo 1941 m. liepos mėn. Vilniaus notaru toliau dirbo Juozas Platakis.15 Tiksli data, kada 1944 m. notaras J. Platakis baigė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo generalinio tarėjo 1941-10-30 įsakymu Nr. 664 Vilniaus notaru nuo 1941-11-01 paskirtas Henrikas Kmita.16 Tiksli data, kada 1944 m. notaras H. Kmita baigė veiklą, nenustatyta.

Vilniaus notaru 1942–1944 m. dirbo irBalys Stadzevičius.17 Tikslios datos, kada 1942 m. B. Stadzevičius buvo paskirtas Vilniaus notaru ir kada 1944 m. baigė veiklą, nenustatytos.

Sudarytojo funkcijos

Notarai tvirtino sandorius (pirkimo-pardavimo, įkeitimo, paskolos ir kt. sutartis, įgaliojimus, testamentus), dokumentų nuorašus, atliko kitus notarinius veiksmus. Tvarkėaktų, protestų, liudijimų, patikrintų skolos pasižadėjimų ir sutarčių rejestrus, abėcėlines šių dokumentų rodykles, pavestų saugoti dokumentų sąrašus, abėcėlinius bankrutavusių asmenų ir nepilnamečių, kuriems pripažinta globa ir atimta teisė valdyti turtą, sąrašus, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinius.

Valstybinės notarinės kontoros notarai tvirtino įstatymui neprieštaraujančius sandorius, liudijo dokumentų nuorašų ir ištraukų iš notarinių knygų bei dokumentų tikrumą, išduodavo paveldėjimo teisės liudijimus, išduodavo liudijimus apie piliečio pripažinimą nežinia kur esančiu ir mirus; paliudydavo užsienio kalbomis rašytų dokumentų, vertimų ir nuorašų tikrumą ir kt.18

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1949-08-30 Vilniaus II valstybinė notarinė kontora perdavė Vilniaus miesto valstybiniam archyvui 76 Vilniaus notarų bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui (toliau – Archyvas) akto nėra. Archyve Vilniaus notarų fondui duotas Nr. 1334.

Archyvo apskaitos dokumentuose 1955-01-17 buvo įrašytas Vilniaus notarų fondas Nr. 1184, kuriame buvo 1 apyrašas, 30 bylų, ir Vilniaus valstybinės notarinės kontoros fondas Nr. 1185 (vėliau peršifruotas į Nr. R-39), kuriame buvo 1 apyrašas, 6 bylos. Dokumentų perdavimo aktų fondo byloje nėra.

1966-11-18 Vilniaus miesto notarų fondas Nr. 1184 ir Valstybinės notarinės kontoros fondas Nr. R-39 buvo prijungti prie fondo Nr. 1334. Fondo Nr. 1184 apyrašas Nr. 1 peršifruotas į fondo Nr. 1334 apyrašą Nr. 2, fondo Nr. R-39 apyrašas Nr. 1 – į apyrašą Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. 1334 yra 3 apyrašai, 112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.

 

Aktų rejestrų ir pajamų knygų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti notarų S. Boguševičiaus, H. Kmito, J. Platakio, B. Stadzevičiaus patvirtintų aktų rejestrai ir pajamų knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir notarų kontoras.

Iš viso fondo Nr. 1334 apyraše Nr. 1 įrašyti 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Notarų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti notarų S. Boguševičiaus, P. Reklaičio, A. Šlapkonio, A.Zykauspatvirtintų aktų rejestrai, pajamų knygos ir tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir notarų kontoras.

Iš viso fondo Nr. 1334 apyraše Nr. 2 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Notaro A. Zykaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Vilniaus III rajono valstybinės notarinės kontoros notaro A. Zykaus rejestro knygos, pajamų knyga ir pareiškimai darbui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1334 apyraše Nr. 3 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Vyriausybės žinios, 1939-10-27, Nr. 671.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 385, ap. 2, b. 70, l. 70 a. p.

3 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 70, l. 71.

4 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 8 a. p.

5 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 8 a. p.

6 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 60.

7 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 8 a. p.

8 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 62.

9 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 7, l. 158.

10 LCVA. F. R-761, ap. 1, b. 2, l. 99, 100.

11 LCVA. F. 1334, ap. 1, b. 76, l. 99.

12 LCVA. F. 1334, ap. 3, b. 1-6.

13 LCVA. F. 654, ap. 1, b. 1, l. 3, 58.

14 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

15 LCVA. F. 1334, ap. 1, b. 74, l. 81.

16 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 128, l. 73.

17 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 135, l. 28.

18 LCVA. F. R-761, ap. 1, b. 2, l. 99, 100.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 15:07