O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1512 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ, ROKIŠKIO IR ŠIAULIŲ NOTARŲ FONDĄ NR. 1512

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

  1. Biržų notarai:

Bronius Kasperavičius (1919-07-22–[1925 m.])

Pranas Lemberis (1926-06-01–1940-08-01, 1941-07-10–[1944 m.])

Jokūbas Lapašinskas (1939-09-20–1940-08-01)

  1. Rokiškio notarai:

Boleslovas Urbanavičius ([1921–1926 m.])

Petras Oželis ([1935–1940 m.])

Stasys Selenis (1941-09-03–[1942 m.])

  1. Šiaulių notarai:

Petras Labanauskas (1919-01-16–[1926 m.])

Eduardas Krėčka (1925-10-01–[1931 m.])

Aleksandras Švabinskas ([1926–1928 m.])

Vladas Kaveckas ([1928 m.]–1940-06-25)

Jonas Blinstrubas ([1933 m.]–1940-08-27)

Steponas Karkalas ([1941–1944 m.])

Marija Pažemeckaitė ([1941–1944 m.])

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-01-16 Laikinuoju Lietuvos notariato sutvarkymo įstatymu1pradėtos steigti notarų kontoros. Notarų kontorų skaičių bei jų vietą nustatė, notarus skyrė ir atleido teisingumo ministras, o veiklą prižiūrėjo apygardų teismai.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kurį laiką dar buvo palikta sena notarų kontorų sistema, pakeisti tik notarai. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1941-04-11 nutarimu Nr.326 patvirtino ir įvedė Lietuvos TSR valstybinio notariato nuostatus.2 Pagalšiuos nuostatus notariniams veiksmams atlikti miestuose, miesteliuose ir rajoniniuose centruose buvo steigiamos valstybinės notarinės kontoros. Valstybinės notarinės kontoros veiklos teritorija apėmė vieno arba kelių liaudies teismų apylinkes.

Valstybinei notarinei kontorai vadovavo notaras. Notarus ir jų pavaduotojus skyrė, perkėlė ir atleido teisingumo liaudies komisaras. Notarinių kontorų veiklą prižiūrėjo ir kontroliavo Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas. 3

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino visus Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo teisminės santvarkos įstatymus bei įsakus ir atkūrė iki sovietų okupacijos veikusias teismines įstaigas.4 Teisingumo ministras 1941-07-16 išleido aplinkraštį Nr. 1, kuriame nurodoma, kad atkuriamos iki 1940-06-15 veikusios notarinės įstaigos.5

 

  1. Biržų notarai

Biržų notaru nuo 1919-07-22 dirbo Bronius Kasperavičius.6 Tiksli data, kada notaras B. Kasperavičius buvo atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1925 m. notaras dar dirbo.

Biržų notaru nuo 1926-06-01 dirbo Pranas Lemberis. Teisingumo ministro 1940-08-05 įsakymu Nr. 479 nuo 1940-08-01 notaras P. Lemberis buvo atleistas iš pareigų.7

Teisingumo ministro 1941-07-14 įsakymu Nr. 48 nuo 1941-07-10 P. Lemberis buvo paskirtas Biržų notaru.8 Tiksli data, kada notaras P. Lemberis buvo atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1944 m. notaras dar dirbo.

Teisingumo ministras 1939-08-30 įsakymu Nr. 438 nuo 1939-09-20 įsteigė notaro kontorą Biržuose, kurioje notaru paskirtas Jokūbas Lapašinskas.

Teisingumo ministro 1940-07-31 įsakymu Nr. 460 nuo 1940-08-01 Biržų notaras J. Lapašinskas buvo atleistas iš pareigų.9

 

  1. Rokiškio notarai

Rokiškio notaru 1921–1926 m. dirbo Boleslovas Urbanavičius,10 1935–1940 m. – Petras Oželis. Tikslios datos, kada notarai buvo paskirti ir atleisti iš pareigų, nenustatytos.

Teisingumo generalinio tarėjo 1941-09-04 įsakymu Nr. 421 nuo 1941-09-03 Rokiškio notaru paskirtas Stasys Selenis.11 Tiksli data, kada notaras baigė veiklą, nenustatyta. 1942 m. notaras dar dirbo.

 

  1. Šiaulių notarai

Teisingumo ministro 1919-01-11 įsakymu Nr. 40 Šiaulių notaru nuo 1919-01-16 paskirtas Petras Labanauskas.12 Tiksli data, kada notaras buvo atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1926 m. notaras dar dirbo.

Šiaulių notaru nuo 1925-10-01 dirbo Eduardas Krėčka.13 Tiksli data, kada notaras buvo atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1931 m. notaras dar dirbo.

Šiaulių I notaru 1926–1928 m. dirbo Aleksandras Švabinskas.14 Tikslios datos, kada A. Švabinskas buvo paskirtas Šiaulių I notaru ir kada atleistas iš pareigų, nenustatytos.

Šiaulių I notaru 1928 m. dirbo Vladas Kaveckas. Tiksli data, kada V. Kaveckas buvo paskirtas Šiaulių notaru, nenustatyta. Teisingumo ministro 1940-06-25 įsakymu Nr. 388 Vladas Kaveckas buvo atleistas iš pareigų.15

Šiaulių II notaru 1933 m. dirbo Jonas Blinstrubas. Tiksli data, kada J. Blinstrubas buvo paskirtas Šiaulių II notaru, nenustatyta. Teisingumo ministro 1939-11-14 įsakymu Nr. 564 Šiaulių II notaras Jonas Blinstrubas pavadintas Šiaulių notaru Jonu Blinstrubu.16Teisingumo ministro 1940-08-27 įsakymu Nr. 574 Šiaulių notaras J. Blinstrubas buvo atleistas iš pareigų.17

Šiaulių notarais 1941–1944 m. dirbo Steponas Karkalas ir Marija Pažemeckaitė.18Tikslios datos, kada notarai buvo paskirti ir atleisti iš pareigų, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Notarai tvirtino sandorius (pirkimo-pardavimo, įkeitimo, paskolos ir kt. sutartis, įgaliojimus, testamentus), dokumentų nuorašus, atliko kitus notarinius veiksmus. Tvarkėaktų, protestų, liudijimų, patikrintų skolos pasižadėjimų ir sutarčių rejestrus, abėcėlines šių dokumentų rodykles, pavestų saugoti dokumentų sąrašus, abėcėlinius bankrutavusių asmenų ir nepilnamečių, kuriems pripažinta globa ir atimta teisė valdyti turtą, sąrašus, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinius.

Notarai apie jų surašytus nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įtvirtinimo, perleidimo ar suvaržymo aktus informavo Kauno vyresnįjį notarą. Kauno vyresnysis notaras, kuris vadovavo Kauno notariato archyvui, tvirtino ir registravo atitinkamų aktų išrašus iš notaro knygų.

1938-01-01 įsigaliojus Hipotekos įstatymui,19 vyresniojo notaro įstaiga buvo panaikinta, jos funkcijas turėjo perimti hipotekos įstaigos. Kauno notariato archyvo bylos, knygos ir registrai buvo perduoti apskričių hipotekos įstaigoms.

Valstybinės notarinės kontoros notarai tvirtino įstatymui neprieštaraujančius sandorius, liudijo dokumentų nuorašų ir ištraukų iš notarinių knygų bei dokumentų tikrumą, išduodavo paveldėjimo teisės liudijimus, sudarydavo įstatymu numatytus protestus, išduodavo liudijimus apie piliečio pripažinimą nežinia kur esančiu ir mirus, paliudydavo užsienio kalbomis rašytų dokumentų, vertimų ir nuorašų tikrumą ir kt.20

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1968-12-01 iš LCVA Šiaulių filialo perėmė Šiaulių apskrities Kauno notarinio archyvo fondą – 1454 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–3. LCVA fondas peršifruotas į Nr. 1512.

1978-04-22 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Lietuvos valstybinis archyvas 1991-05-27 iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė 65 Kauno notarinio archyvo Rokiškio notaro neaprašytas bylas. Dokumentai 1991-06-07 sutvarkyti: sudarytas naujas apyrašas Nr. 4, į kurį įrašyti 66 apskaitos vienetai.

1991 m. fondas Nr. 1512 buvo pavadintas Kauno notarinio archyvo fondu.

Lietuvos valstybinis archyvas 1991-05-27 iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė Biržų apskrities notaro fondą Nr. 4 – 764 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. LCVA fondas buvo prijungtas prie Kauno notarinio archyvo fondo Nr. 1512. 1991-09-12 sudaryti nauji apyrašai Nr. 5–16, į kuriuos įrašyti 767 saugojimo vienetai.

1994 m. fondas pavadintas Biržų, Rokiškio ir Šiaulių apskričių notarų jungtiniu fondu.

1995-02-28 iš fondo 3 bylos buvo iškeltos į fondą Nr. 1604.

1995-11-30 į apyrašus Nr. 1–Nr. 3 papildomai įrašytos 3 bylos (seni apyrašai).

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1998-06-25 iš Šiaulių apskrities archyvo perėmė 7 Šiaulių miesto notarų bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 2.

1999 m. į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašyta 1 byla.

Iš viso fonde Nr. 1512 yra 16 apyrašų, 2300 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1914 m., 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Šiaulių notarų P. Labanausko, E. Krėčkos, A. Švabinsko, J. Blinstrubo ir V. Kavecko dokumentų yra Šiaulių notaro Vlado Kavecko fonde Nr. 8.

 

Šiaulių notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti turto pardavimo, įkeitimo, pasidalinimo aktai, aktų pripažinimo rejestrai, draudimų rinkiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 1 įrašyti 1335 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1937 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra žemės planų.

 

Notarinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Šiaulių notaro aktų pripažinimo rejestrai, Panevėžio apskrities ir Kauno apygardos draudimo aktai, aktų pripažinimo registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 2 įrašyti 99 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Šiaulių notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos turto pirkimo-pardavimo ir dovanojimo aktų patvirtinimo bei draudimų panaikinimo bylos, aktų pripažinimo knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 3 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m., 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rokiškio notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo, įkeitimo ir pasidalijimo aktų patvirtinimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka ir dokumentų rūšį.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 4 įrašyti 67 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Biržų notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos Biržų apskrities, miesto ir valsčiaus turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo, žemės perleidimo, nuosavybės teisių pripažinimo aktų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 5 įrašyti 155 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Biržų notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos Biržų apskrities Papilio valsčiaus turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo aktų, įkeitimo liudijimo išdavimo ir kt. bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 6 įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Biržų notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos Biržų apskrities Nemunėlio-Radviliškio valsčiaus turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo aktų, nuosavybės teisių pripažinimo, įkeitimo liudijimų išdavimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 7 įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Biržų notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos Biržų apskrities Vabalninko valsčiaus turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo aktų, įpėdinystės teisių pripažinimo, nuosavybės teisių pripažinimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 8 įrašyti 106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra žemės planų.

 

Biržų notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos Biržų apskrities Pabiržės valsčiaus turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo aktų patvirtinimo, nuosavybės teisių pripažinimo ir kt. bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 9 įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra žemės planų.

 

Biržų notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos Biržų apskrities Saločių valsčiaus turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo aktų patvirtinimo, nuosavybės teisių pripažinimo, įkeitimo liudijimo išdavimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 10 įrašyti 67 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Biržų notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti Biržų apskrities Pasvalio valsčiaus turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo aktai, turto pasidalinimo, nuosavybės teisių pripažinimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 11 įrašyti 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra 1914 m. žemės sklypo planas.

 

Biržų notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašytos Biržų apskrities Joniškėlio valsčiaus turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo, pasidalinimo aktų patvirtinimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 12 įrašyti 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Biržų notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti Biržų apskrities Krinčino valsčiaus turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo, įkeitimo aktai, žemės perleidimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 13 įrašyta 50 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Biržų notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti Biržų apskrities Vaškų valsčiaus turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo, įkeitimo aktai, nuosavybės teisių į turtą pripažinimo ir kt. bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 14 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Biržų notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti Biržų apskrities Daujėnų ir Žeimelio valsčių turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo, įkeitimo aktai, testamento patvirtinimo ir kt. bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 15 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Biržų notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašytos aktų registravimo, aktų projektų knygos, Biržų notaro Prano Lemberio rejestrų knygos, išrašai iš notarinių aktų, siunčiamų raštų registracijos knyga, rejestro knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1512 apyraše Nr. 16 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Laikinosios Vyriausybės žinios. 1919 m., Nr. 2 - 3, l. 5.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 7, l. 158.

3 LCVA. F. R-761, ap. 1, b. 2, l. 99, 100.

4 LCVA. F. 654, ap. 1, b. 1, l. 3, 58.

5 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

6 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 22, l. 35 a.p.

7 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 22, l. 37; F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 52 a.p.

8 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 109.

9 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 70, l. 59 a. p.; F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 51.

10 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 22, l. 193 a. p.

11 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 128, l. 42 a. p.

12 Laikinosios Vyriausybės žinios. 1919-01-16, Nr. 2 - 3, l. 11.

13 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 22, l. 221, 227.

14 LCVA. F. 385, ap.2, b. 22, l. 223.

15 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l.39 a.p.

16 LCVA. F. 385, ap.2, b. 70, l. 73.

17 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 58 a.p.

18 LCVA. F. R-624, ap. 1, b. 3, l. 1.

19 Vyriausybės žinios, 1936 m. Nr. 560-3892.

20 LCVA. F. R-761, ap. 1, b. 2, l. 99, 100.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ, ROKIŠKIO IR ŠIAULIŲ NOTARŲ FONDO NR. 1512 PAPILDYMĄ

2019-04-03 Nr. SA-13

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Biržų, Rokiškio ir Šiaulių notarų fondo Nr. 1512 dokumentus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2011-02-21 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-42. Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Juozo Daunio 2017-01-13 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-2 perėmė 17 neaprašytų dokumentų.

2019 m. dokumentai sutvarkyti, sudarytas 1 apskaitos vienetas – Nr. 67, kuris įrašytas į apyrašo Nr. 4 tęsinį.

Iš viso fonde Nr. 1512 yra 16 apyrašų, 2301 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Rokiškio notaro veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Dūdienės Elenos ir Mirono Juozo, Grabauskienės Mironaitės Elenos, Kibildienės Mironaitės Monikos žemės sklypo Rokiškio aps. Panemunio vls. Indriūnų k. pirkimo-pardavimo aktas, kiti žemės nuosavybės dokumentai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 (vienas) apskaitos vienetas Nr. 67. Dokumentų chronologinės ribos 1927 m., 1935–1943 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 4 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Ligija Augūnienė

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 14:09