O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1773 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAIŠIADORIŲ NOTARŲ FONDĄ NR. 1773

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kaišiadorių notarai:

Juozas Gaputis (1931-11-16–[1940 m.])

Zofija Brazauskienė (1941-03-16–[1944 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-01-16 Laikinuoju Lietuvos notariato sutvarkymo įstatymu1pradėtos steigti notarų kontoros. Notarų kontorų skaičių bei jų vietą nustatė, notarus skyrė ir atleido teisingumo ministras, veiklą prižiūrėjo apygardų teismai.

Nuo 1931-11-16 Kaišiadorių notaru pradėjo dirbti Juozas Gaputis.2 Tiksli data, kada notaras J. Gaputis buvo atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1940 m. notaras dar dirbo.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kurį laiką dar buvo palikta sena notarų kontorų sistema. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1941-04-11 nutarimu Nr. 326 patvirtino ir įvedė Lietuvos TSR valstybinio notariato nuostatus.3 Pagal šiuos nuostatusnotariniams veiksmams atlikti miestuose, miesteliuose ir rajonų centruose buvo steigiamos valstybinės notarinės kontoros. Valstybinės notarinės kontoros veiklos teritorija apėmė vieno arba kelių liaudies teismų apylinkes.

Valstybinei notarinei kontorai vadovavo notaras. Notarus ir jų pavaduotojus skyrė, perkėlė ir atleido teisingumo liaudies komisaras. Notarinių kontorų veiklą prižiūrėjo ir kontroliavo Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas.4

Kaišiadorių valstybinės notarinės kontoros notaru nuo 1941-03-16 dirbo Zofija Brazauskienė.5

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino visus Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo teisminės santvarkos įstatymus bei įsakus ir atkūrė iki sovietų okupacijos veikusias teismines įstaigas.6 Teisingumo ministras 1941-07-16 išleido aplinkraštį Nr. 1, kuriame nurodoma, kad atkuriamos iki 1940-06-15 veikusios notarinės įstaigos.7

Teisingumo generalinio tarėjo 1941-09-04 įsakymu Nr. 422 nuo 1941-09-03 Kaišiadorių notaru paskirta Zofija Brazauskienė.8 Tiksli data, kada notarė Z. Brazauskienė baigė veiklą, nenustatyta. 1944 m. notarė dar dirbo.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Notarai tvirtino sandorius (pirkimo-pardavimo, įkeitimo, paskolos ir kt. sutartis, įgaliojimus, testamentus), dokumentų nuorašus, atliko kitus notarinius veiksmus. Tvarkėaktų, protestų, liudijimų, patikrintų skolos pasižadėjimų ir sutarčių rejestrus, abėcėlines šių dokumentų rodykles, pavestų saugoti dokumentų sąrašus, abėcėlinius bankrutavusių asmenų ir nepilnamečių, kuriems pripažinta globa ir atimta teisė valdyti turtą, sąrašus, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinius.

Notarai apie jų surašytus nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įtvirtinimo, perleidimo ar suvaržymo aktus informavo Kauno vyresnįjį notarą. Kauno vyresnysis notaras, kuris vadovavo Kauno notariato archyvui, tvirtino ir registravo atitinkamų aktų išrašus iš notaro knygų.

1938-01-01 įsigaliojus Hipotekos įstatymui,9 vyresniojo notaro įstaiga buvo panaikinta, jos funkcijas turėjo perimti hipotekos įstaigos. Kauno notariato archyvo bylos, knygos ir registrai buvo perduoti apskričių hipotekos įstaigoms.

Valstybinės notarinės kontoros notarai tvirtino įstatymui neprieštaraujančius sandorius, liudijo dokumentų nuorašų ir ištraukų iš notarinių knygų bei dokumentų tikrumą, išduodavo paveldėjimo teisės liudijimus, sudarydavo įstatymu numatytus protestus, išduodavo liudijimus apie piliečio pripažinimą nežinia kur esančiu ir mirus, paliudydavo užsienio kalbomis rašytų dokumentų, vertimų ir nuorašų tikrumą ir kt.10

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1971-08-28 buvo sudarytas Kaišiadorių notarų fondo Nr. 1050 apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 26 bylos, ir 1971-09-07 – apyrašas Nr. 2, kuriame įrašyta 1 byla.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1972-12-15 iš LCVA Kauno filialo perėmė Kaišiadorių notarų fondą – 27 bylas su apyrašais. LCVA fondas peršifruotas į Nr. 1773.

1994-04-08 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla, atkelta iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos fondo Nr. 387.

Iš viso fonde Nr. 1773 yra 2 apyrašai, 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932 m., 1938–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos aktų knygos, rejestro knygų raidynai, notaro patvirtintų aktų, pažymėjimų ir kitų dokumentų rejestrai, kilnojamojo turto pirkimo- pardavimo aktai, sutartys, notaro patvirtinti turto paveldėjimo aktai - testamentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1773 apyraše Nr. 1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932 m., 1938–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Algų lapų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Iš viso fondo Nr. 1773 apyraše Nr. 2 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2 - 3, l. 5.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1773, ap. 2, b. 1, l. 16.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 7, l. 158.

4 LCVA. F. R-761, ap. 1, b. 2, l. 99, 100.

5 LCVA. F. 1773, ap. 2, b. 1, l. 2.

6 LCVA. F. 654, ap. 1, b. 1, l. 3, 58.

7 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

8 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 128, l. 42a. p.

Vyriausybės žinios, 1936 m. Nr. 560-3892.

10 LCVA. F. R-761, ap. 1, b. 2, l. 99, 100.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 14:01