O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 879 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS NOTARO FONDĄ NR. 879

2011-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Utenos notarai:

Boleslovas Urbanavičius (1920-01-12–[1934 m.])

Pranas Rimša (1922-01-19–1926-04-21)

Kostas Bražėnas (1926-04-19–[1930 m.])

Jonas Blinstrubas ([1930–1931 m.])

Steponas Karkalas ([1934 m.]–1941-01-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-01-16 Laikinuoju Lietuvos notariato sutvarkymo įstatymu1pradėtos steigti notarų kontoros. Notarų kontorų skaičių bei jų vietą nustatė, notarus skyrė ir atleido teisingumo ministras, o veiklą prižiūrėjo apygardų teismai.

Nuo 1920-01-12 Utenos notaru pradėjo dirbti Boleslovas Urbanavičius.2 Tiksli data, kada B. Urbanavičius buvo atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1934 m. notaras B. Urbanavičius dar dirbo.

Nuo 1922-01-19 Utenos notaru dirbo Pranas Rimša.3 Teisingumo ministro 1926-04-21 įsakymu Nr. 64 Utenos notaras P. Rimša buvo atleistas iš pareigų ir paskirtas Ukmergės notaru.4

Nuo 1926-04-19 Utenos notaru dirbo Kostas Bražėnas.5 Tiksli data, kada K. Bražėnas buvo atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1930 m. notaras K. Bražėnas dar dirbo.

Utenos notaru 1930–1931 m. dirbo Jonas Blinstrubas.6 Tikslios datos, kada J.Blinstrubas buvo paskirtas Utenos notaru ir kada atleistas iš pareigų, nenustatytos.

Utenos notaru 1934 m.–1941-01-26 dirbo Steponas Karkalas. Tiksli data, kada S. Karkalas buvo paskirtas Utenos notaru, nenustatyta. Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaro 1941-01-25 įsakymu Nr. 105 Utenos notaras S. Karkalas nuo 1941-01-26 buvo atleistas iš pareigų.7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Notarai tvirtino sandorius (pirkimo-pardavimo, įkeitimo, paskolos ir kt. sutartis, įgaliojimus, testamentus), dokumentų nuorašus, atliko kitus notarinius veiksmus. Tvarkėaktų, protestų, liudijimų, patikrintų skolos pasižadėjimų ir sutarčių rejestrus, abėcėlines šių dokumentų rodykles, pavestų saugoti dokumentų sąrašus, abėcėlinius bankrutavusių asmenų ir nepilnamečių, kuriems pripažinta globa ir atimta teisė valdyti turtą, sąrašus, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinius.

Notarai apie jų surašytus nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įtvirtinimo, perleidimo ar suvaržymo aktus informavo Kauno vyresnįjį notarą. Kauno vyresnysis notaras, kuris vadovavo Kauno notariato archyvui, tvirtino ir registravo atitinkamų aktų išrašus iš notaro knygų.

1938-01-01 įsigaliojus Hipotekos įstatymui,8 vyresniojo notaro įstaiga buvo panaikinta, jos funkcijas turėjo perimti hipotekos įstaigos. Kauno notariato archyvo bylos, knygos ir registrai buvo perduoti apskričių hipotekos įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1967-11-01 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė Utenos apskrities notarinės kontoros fondą Nr. 23, kuriame buvo 56 bylos, įrašytos apyraše Nr. 1. LCVA fondas peršifruotas į Nr. 879. Fondas pavadintas Utenos notaro fondu.

1999 m. fondas pavadintas Utenos notaro Stepono Karkalo fondu.

2011 m. nustačius, kad fonde yra ne tik notaro S. Karkalo dokumentų, fondo pavadinimas pakeistas. Fondas pavadintas Utenos notaro fondu.

Iš viso fonde Nr. 879 yra 1 apyrašas, 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Utenos valstybinės notarinės kontoros notaro Stasio Sagaičio 1941 m. ir Utenos notaro Jono Maželio 1941–1944 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kauno apygardos teismotvarkomieji dokumentai, vekselių protestų bylos, aktų rejestrai ir aktų projektai, žinios apie notarų darbą, išsiųstų ir gautų raštų registracijos, pajamų knygos, ligonių kasos bylos, tvirtovės aktų dienynas (notaro patvirtintų aktų sąrašas).

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 879 apyraše Nr.1 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2 - 3, l. 5.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 879, ap. 1, b. 9, l. 1.

3 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 22, l. 264.

LCVA. F. 478, ap. 1, b. 271, l. 1.

5 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 22, l. 270.

6 LCVA. F. 879, ap. 1, b. 9, l. 230.

7 LCVA. F. 879, ap. 1, b. 44, l. 10.

Vyriausybės žinios, 1936 m. Nr. 560-3892.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 15:48