O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1684 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NACIONALSOCIALISTINĖS VOKIEČIŲ DARBININKŲ PARTIJOS ŠILUTĖS APSKRITIES VADOVYBĖS FONDĄ NR. 1684

2008-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Šilutės apskrities vadovybė (Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Heydekrug) (1939–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Šilutės apskrities vadovybė pradėjo veiklą, Vokietijos reichui 1939-03-23 prisijungus Klaipėdos kraštą. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

Aukščiausias Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos pareigūnas Šilutės apskrityje buvo Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Šilutės apskrities vadas (vok. Kreisleiter, toliau - kreisleiteris), tiesiogiai pavaldus partijos Rytų Prūsijos apygardos vadui (vok. Gauleiter, toliau - gauleiteris).

Be kreisleiterio, vadovybėje dirbo pareigūnai, atsakingi už įvairias veiklos sritis: organizacinę veiklą (Kreisorganisationsleiter), propagandą (Kreispropagandaleiter), finansus (Kreiskassenleiter), personalo skyriaus veiklą (Kreispersonalamtsleiter) ir kt. Prie vadovybės veikė Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos apskrities teismas (Kreisgericht der NSDAP).

Tiksli Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Šilutės apskrities vadovybės veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Šilutės apskrities vadovybė (toliau – vadovybė) organizavo partijos veiklą Šilutės apskrityje, propagavo ir įgyvendino nacių ideologiją, kontroliavo visas visuomenės gyvenimo sritis.

Kreisleiteriui tiesiogiai buvo pavaldūs vietos grupių vadai (Ortsgruppenleiter). Jie ne tik vadovavo partijos narių grupėms, kontroliavo pavaldžių partijos padalinių (kuopelių, blokų) veiklą, bet ir organizavo gyventojų sekimą, rinko apie juos informaciją.

Vadovybė, remdamasi vietos grupių vadų surinkta informacija apie gyventojų politinį patikimumą, arijų kilmę, moralę, turtinę padėtį ir kt., reiškė nuomonę dėl asmenų priėmimo į partiją, kitas organizacijas ar pašalinimo iš jų, dėl skyrimo į burmistrų, valsčių viršaičių, seniūnų, tarnautojų pareigas, apdovanojimo, socialinės paramos skyrimo, pilietybės, paskolų, leidimų verstis verslu, pirkti nekilnojamąjį turtą, tuoktis su kariškiais suteikimo ir kt. Vadovautis šia nuomone ir derinti su vadovybe savo veiklą privalėjo administracinės valdžios, savivaldos bei kitos įstaigos.

Vadovybė tyrė partijos narių drausmės pažeidimus, narių ginčus, priimdavo sprendimus dėl bylų perdavimo partijos apskrities teismui. Organizavo paramos žuvusių kareivių šeimoms, nukentėjusiesiems nuo bombardavimo teikimą, nagrinėjo gyventojų skundus ir prašymus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta fondo gavimo data – 1960 m. Dokumentai buvo gauti iš Šilutės rajoninio archyvo. Dokumentų perėmimo akto nėra, gautų saugojimo vienetų skaičius nenustatytas.

Dalis bylų Šilutės rajoniniame archyve buvo įrašyta į du apyrašus, vienas apyrašas sudarytas jau Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve. Gauti dokumentai 1960–1961 m. buvo priskirti Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Lietuvos srities valdybos Kaune fondui Nr. 738 (vėliau – R-738). Apyrašams duoti numeriai 2, 3 ir 4. Iš viso juose buvo įrašyti 2894 apskaitos vienetai.

1965 m., nustačius, kad iš Šilutės rajoninio archyvo gauti dokumentai nepriklauso fondui Nr. 738, 2885 apskaitos vienetai buvo perkelti į fondą Nr. 1684. Fondas Nr. 1684 pertvarkytas. Sutvarkyti likę neaprašyti fondui priklausantys dokumentai (500 saugojimo vienetų ir 10 kg pabirų). Sudaryti nauji apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, į kuriuos įrašyti 3424 apskaitos vienetai.

1966-09-21 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1684 yra 2 apyrašai, 3437 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Dokumentų apie asmenis bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos bylos dėl asmenų priėmimo į partiją ir kitas nacistines organizacijas ar pašalinimo iš jų, skyrimo į partijos struktūrinių padalinių vadų postus, į tarnautojų pareigas, dėl priėmimo į darbą, mokyklas, kursus, ūkių skyrimo okupuotose teritorijose, papildomos darbo jėgos skyrimo į ūkius, atleidimo nuo darbo prievolės, socialinės paramos skyrimo ar nutraukimo, leidimų įsigyti nekilnojamąjį turtą, verstis prekyba ir kitais verslais, gyventi pasienio zonoje, pereiti sieną, tuoktis su kariškiais išdavimo, paskolų, Vokietijos pilietybės suteikimo, dėl asmenų apdovanojimo, nubaudimo už blogą ūkininkavimą, potvarkių nevykdymą, amoralų elgesį, dėl santykių su karo belaisviais ir kitataučiais, ariškos kilmės įrodymo ir kt.; politinio patikimumo patikrinimo, skundų, prašymų nagrinėjimo, partijos narių drausmės pažeidimų, narių tarpusavio ginčų tyrimų bylos, gauleiterio globojamų žuvusių kareivių vaikų bylos, pranešimai apie dingusius, žuvusius ir sužeistus kareivius,

pavieniai Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos, vermachto ir SS vadovybių tvarkomieji dokumentai, asmenų, norinčių tarnauti SS, paskirtų zonderfiureriais okupuotoje SSSR teritorijoje, okupuotose Rytų teritorijose numatytų apgyvendinti amatininkų, ūkininkų, kuriems reikalinga priverstinė darbo jėga, buvusių Lietuvos piliečių lietuvių ūkininkų, apdovanojimams pristatytų asmenų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Dalis politinio patikimumo patikrinimo bylų susisteminta pagal vietos grupių pavadinimuose esančius vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2904 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m.

Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Rytų Prūsijos apygardos ir Šilutės apskrities vadovybių tvarkomieji dokumentai, Rytų Prūsijos gauleiterio atsišaukimas į partijos narius ir laiškas žuvusių kareivių našlėms, vietos grupių propagandinės veiklos planas, grupių veiklos, kasų patikrinimo ataskaitos ir perdavimo-perėmimo protokolai,       

susirašinėjimo priėmimo į partiją, vietos grupių veiklos, propagandos ir renginių organizavimo, pašalpų žuvusių kareivių šeimoms skyrimo, žuvusių kareivių vaikų globos, asmenų politinio patikimumo tikrinimo, partijos narių apdovanojimo, finansų ir kitais klausimais dokumentai,

vietos grupių veiklos, partijos padalinių vadovybių ir jų patarėjų, valsčių viršaičių, burmistrų, jų patarėjų, bendruomenių tarėjų skyrimo dokumentai,

vietos grupių pranešimai ir žinios apie žuvusius fronte ir patekusius į nelaisvę kareivius, kilusius iš Šilutės apskrities, stojančiųjų į partiją dokumentai (prašymai, anketos), partijos narių, partijos padalinių ir kitų nacistinių organizacijų vadovų (politleiterių), burmistrų, valsčių viršaičių, jų pavaduotojų, seniūnų, be žinios dingusių kareivių, globojamų vaikų, tikrinamų asmenų sąrašai; padalinių vadų ir vadovybių narių, partijos narių asmens bylos, partijos apskrities teisme spręstos nusižengusių narių ir nepriimtų į partiją asmenų bylos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 533 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens bylos ir teisme spręstos bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m.

Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:22